Доклад за дейността на Административната комисия 8 V. Представяне от секретариата на констатациите на работната група за работници с висока степен на мобилност 8Дата04.01.2018
Размер270.95 Kb.


ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ EMPL/00070/14 - BG

AdvC 02/13

Протокол от 44-то заседание на Консултативния комитет

СЕКРЕТАРИАТ – 24.10.2013 г.

Orig. EN

КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ
ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ


Протокол от 44-то заседание на Консултативния комитет

24 октомври 2013 г.A. Дневен ред 2

Б. Одобряване на протокола 2

B. Съобщения и въпроси 2

I. Представяне от Комисията на актуалното състояние на преразглеждането на регламенти (ЕО) № 883/2004 и № 987/2009 във връзка с обезщетенията за безработица и дългосрочно лечение 3

II. Външно измерение на координацията на социалната сигурност 6

III. Решения на Съда относно свободното движение на работници и координацията на системите за социална сигурност (от средата на 2012 г. до средата на 2013 г.) 8

IV. Доклад за дейността на Административната комисия 8

V. Представяне от секретариата на констатациите на работната група за работници с висока степен на мобилност 8

VI. Бележка от Комисията относно проекта на Директива относно преносимостта на допълнителни пенсионни права 10

VII. Права на пациентите при трансгранично здравно обслужване 10

a) Директива 2011/24/ЕС 10

б) Европейска здравноосигурителна карта 12

VIII. Други въпроси 14
  1. Дневен редПредседателят г-н Jackie MORIN, началник на отдел „Свободно движение на работници и координация на системите за социална сигурност“ в Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, представи проекта на дневен ред съгласно бележка AdvC 01/13.
Представителката на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) отправи искане за актуализирана информация за постигнатия напредък по проекта на Директива относно преносимостта на допълнителните пенсионни права. Тя също така отправи въпрос защо на предварителното заседание на представителите на профсъюзите не е бил осигурен устен превод. Последва обща дискусия относно подготовката на заседанието и необходимостта от предварително предаване на бележките, представени на заседанието.
Председателят изрази съгласие да разгледа въпроса във връзка с устния превод и обясни, че невинаги е възможно бележките да се предават преди заседанието, тъй като работата по много от темите за обсъждане все още продължава. Той се съгласи да провери дали някой от представителите на Комисията е на разположение по-късно през деня, за да се отзове на искането за предоставянето на заседанието на информация във връзка с Директивата относно преносимостта на допълнителните пенсионни права.
Председателят заключи, че дневният ред е одобрен в съответствие с бележка Adv C 01/13, като в точка V е добавен въпросът, предмет на горепосоченото искане.

Б. Одобряване на протокола

Не бяха направени коментари от членовете на Консултативния комитет относно протокола от 43-то заседание.


Председателят заключи, че протоколът от 43-то заседание на Консултативния комитет от 19 октомври 2012 г., съдържащ се в бележка 02/12 (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES-REV, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV), е приет.

  1. Съобщения и въпросиПредседателят представи кратък преглед на работата на Европейската комисия и на работната група по преразглеждането на Регламент (EО) № 883/2004. Преразглеждането е съсредоточено в две направления. В рамките на първото направление ще се събират технически изменения с участието на Консултативния комитет за работниците мигранти. Второто направление представлява по-съществена промяна на главата в регламента, свързана с безработицата. Понастоящем Европейската комисия изготвя писмена оценка на въздействието на предложените промени, която ще бъде публикувана през следващата година.
Беше обяснено, че Комисията също така предприема междуведомствена консултация по въпроса с работниците с висока степен на мобилност, като разглежда по-скоро трудностите, с които те се сблъскват в Европа, отколкото националните професионални условия.
Беше обяснено, че се подготвя проект на директива относно ползвателите на права по Регламент (ЕС) № 492/2011. За гарантиране на пълното упражняване на правата на работниците мигранти са необходими действия на национално равнище. Сред направените предложения имаше и предложение за нова възможност за сдруженията, представляващи работниците мигранти, да предприемат правни действия от тяхно име, наред със създаването на нова информационна и консултантска услуга за тези работници. Европейският съвет и Европейският парламент също разглеждат тези предложения.
В началото на 2013 г. Европейският парламент поиска от Комисията да поеме ръководството на изграждането на мрежа за организация на работниците мигранти в Европа. Комисията отправи покана за определяне на тези мрежи и прикани за представяне на предложения в замяна на 500 000 EUR за изграждане на мрежите, но досега не са получени отговори. Срокът на поканата бе удължен до края на ноември.
На 2 октомври Комисията прие Съобщение относно социалното измерение на икономическия и паричен съюз. Това наложи изготвянето на глава относно подобряването на мобилността и въвеждането на структурни промени. Това доразвива допълнителен аспект на пакета за заетостта във връзка с ролята на мобилността за подобряване на европейското сближаване.
От името на работодателите BUSINESS EUROPE изрази мнението, че голяма част от посочената по-горе работа е свързана с работниците мигранти, което попада в компетентността на другия Консултативен комитет, но все още е тясно свързана с този комитет. BUSINESS EUROPE запита дали не е уместно двата консултативни комитета да се обединят или поне да провеждат съвместни заседания.
Председателят изрази съгласие, че координацията на социалната сигурност е съпътстващ елемент на свободното движение на работниците и обеща да разгледа този въпрос.
I. Представяне от Комисията на актуалното състояние на преразглеждането на регламенти (ЕО) № 883/2004 и № 987/2009 във връзка с обезщетенията за безработица и дългосрочно лечение
Секретариатът представи основанията за предложените преразглеждания.
Беше пояснено, че демографските промени в Европа, и по-специално все по-застаряващото население, означават, че обезщетенията за дългосрочно лечение са се превърнали във въпрос с нарастващо значение за Комисията. Освен това схемите за обезщетения за дългосрочно лечение са разработени по много различни начини в държавите членки и поради това Комисията трябва да разгледа начина, по който те следва да бъдат координирани, за да се гарантират равни права на ползвателите на трансгранично дългосрочно лечение. Понастоящем това се извършва съгласно глава „Обезщетения за болест“ на Регламент (ЕО) № 883/2004, но естеството на обезщетенията за дългосрочно лечение е различно от това на обезщетенията за болест, поради което това вече не е достатъчно. Съдът на Европейския съюз постанови, че ако по отношение на обезщетенията за дългосрочно лечение липсват разпоредби за избягване на припокриване, те следва да бъдат координирани в съответствие с глава „Обезщетения за болест“ на Регламент (ЕО) № 883/2004. Това създава затруднения, тъй като обезщетенията за дългосрочно лечение могат да включват обезщетения за болест, семейни обезщетения, пенсии и социални помощи. Освен това в глава „Обезщетения за болест“ се запазва разграничението между обезщетенията за болест в натура и паричните обезщетения, което не съответства на естеството на обезщетенията за дългосрочно лечение. Поради това съществува необходимост от изготвянето на нова глава за обезщетенията за дългосрочно лечение, както и от общо европейско определение за тези обезщетения и списък с обезщетенията за всяка държава членка, която попада в обхвата на регламентите в областта на координацията на системите за социална сигурност.
Що се отнася до обезщетенията за безработица, през 2011 г. Съветът обяви, че те ще бъдат преразгледани след приемането на Регламент (ЕО) № 885/2012. Понастоящем съществува компромисна позиция — обезщетенията за безработица на пограничните работници се изплащат от държавата членка на пребиваване, а не от държавата членка, в която последно са упражнявали дейност, след което обезщетенията се възстановяват. Във връзка с този процес обаче има определени затруднения — той е бавен и е свързан с голям обмен на данни между държавите членки. Комисията понастоящем проучва възможности по отношение на срока за преносимост на обезщетенията за безработица в друга държава и дали този срок следва да бъде удължен, както и за подобряване на уеднаквеното прилагане на сумирането на периодите между държавите членки. Към момента това не е уеднаквено, особено по отношение на осигурителните периоди в една държава членка, които не са признати съгласно националното законодателство на друга държава членка (например доброволно осигуряване).
Общата цел на тази работа е да се подобри защитата на лицата, които упражняват правото на свободно движение, и да се помогне на уязвимите граждани на ЕС да имат достъп до обезщетения за дългосрочно лечение, ако те пребивават в различна държава членка. Комисията също така си поставя за цел да опрости и намали административната тежест на процеса на координация на тези обезщетения. Комисията възнамерява да представи законодателно предложение през пролетта на 2014 г.
Срещата на работната група на Административната комисия се проведе на 16 октомври. Делегациите изразиха силната си подкрепа за предложенията относно обезщетенията за дългосрочно лечение, но бяха на различни позиции по отношение на предложенията за координация на обезщетенията за безработица, и по специално за това дали държавата членка, в която лицата последно са упражнявали дейност, или държавата членка на пребиваване са отговорни за изплащането на обезщетенията. Изразена бе силна подкрепа за подобряване на механизмите за сътрудничество и контрол между държавите членки по отношение на координацията на обезщетенията за безработица, както и обща подкрепа за преразглеждането на регламентите за сумирането, така че периодите на заетост да осигуряват покритие както в държавата членка на пребиваване, така и в държавата членка, в която лицата последно са упражнявали дейност.
Сега Комисията ще включи тези становища в оценката на въздействието на предложените мерки, която ще бъде публикувана през 2014 г. като приложение към законодателното предложение.
Представителката на ETUC заяви, че представителите на профсъюзите очакват с нетърпение да се запознаят с резултатите от обществената консултация относно предложените мерки, проведена в края на 2012 г. и началото на 2013 г. Тя отбеляза, че при работата си Комисията следва да взема под внимание опита на трансграничните работници — тя е установила, че много често в условия на икономическа криза тези работници са първите, които губят работата си, и след това могат да им бъдат отказани обезщетения за безработица в тяхната държава членка на пребиваване. В проучването си ETUC е установила, че това е постоянен и нарастващ проблем. Представителката на EUTC заяви също така, че действащите регламенти не обхващат в достатъчна степен определени групи мобилни работници, като например чираците. Тя също така изрази изненадата на ETUC от въпросите в обществената консултация относно това дали работниците мигранти са злоупотребявали с настоящия режим предвид факта, че документът е имал за цел да се разбере как могат да се подобрят правата на работниците мигранти. Председателят отговори, че тъй като Комисията проучва разширяването на преносимостта на правата при безработица, е целесъобразно да се гарантира, че тези лица, които биха могли да се възползват от тези права в друга държава членка, действително търсят работа, понеже това е съществен елемент от доверието между публичните институции на държавите членки.
BUSINESS EUROPE коментира необходимостта от балансиране на работата на Комисията в тази област с разходите на държавите членки и предприятията. Според BUSINESS EUROPE обезщетенията за безработица следва да бъдат с ограничен срок за тези лица, които търсят работа в друга държава членка, а определянето на конкретния времеви срок да остане обект на национална компетентност. BUSINESS EUROPE отбеляза също, че е много вероятно обсъжданията в Съвета във връзка с обезщетенията за безработица да породят възражения и би било най-добре работата да се съсредоточи върху подобряването на механизмите за сътрудничество и контрол.
Представителката на ETUC отбеляза, че в процеса на работа е необходимо, преди всичко, основно внимание да се отдели на защитата и подобряването на правата на работниците. По-специално, ако мобилен работник е бил зает и е плащал вноски в държава членка, различна от тази, в която пребивава, би било редно държавата членка, в която последно работникът е упражнявал дейност, да изплати обезщетенията за безработица.
BUSINESS EUROPE отправи запитване дали би било възможно да се запознае с оценката на въздействието преди нейното публикуване. Секретариатът отговори, че с оглед на вътрешните процедури за управление на Европейската комисия това не е възможно, тъй като оценката на въздействието може да бъде публично огласена след пълното ѝ одобрение от управленските структури на Комисията.
Председателят изложи двата основни аспекта на преразглеждането, което Комисията проучва. Първият аспект е кой изплаща обезщетенията за безработица на трансграничните работници. В момента те се изплащат от държавата членка на пребиваване, а не от тази, в която лицата последно са упражнявали дейност (с частично възстановяване). Ако настъпи промяна, това ще има отражение върху разходите и правата в тази област; често пъти равнищата на обезщетенията в държавите членки, в които лицата последно са упражнявали дейност, са по-високи в сравнение с тези в държавата членка на пребиваване. Освен това Комисията ще разгледа подробно въпроса с административната тежест на сегашната процедура и ще потърси начини за подобряване на положението. Председателят отбеляза, че Комисията разглежда единствено периода, за който съществуващите права са пренесени, а не промяна на правата на работниците на национално равнище. Секретариатът също така обеща да представи преглед на резултатите от обществената консултация.
Представителката на ETUC отправи запитване дали би било възможно да се осигурят средства, за да се обучат членовете на комитета по отношение на правата и отговорностите на мобилните работници. Тя подчерта значението на този въпрос за избягването на ситуации като тези, при които двама работници с еднакво възнаграждение са съкратени от дружество, намиращо се в дадена държава членка, но тъй като единият от тях е трансграничен работник, пребиваващ в друга държава членка, а другият не е такъв работник, трансграничният работник получава по-малко по размер обезщетение за безработица.
Председателят отбеляза получената от делегатите информация, че в оценката на въздействието следва да се разглеждат не само разходите, но също така административните затруднения в рамките на сегашната система, и обеща да предостави документите за оценка на въздействието на членовете на комитета към момента на тяхното приемане.

II. Външно измерение на координацията на социалната сигурностСекретариатът първо очерта новите аспекти по отношение на споразуменията със страните от ЕАСТ/ЕИП и с Швейцария. Той напомни ключовите дати, свързани с влизането в сила на регламенти № 1408/71 и № 574/72, регламенти № 883/2004 и № 987/2009, както и на Регламент № 465/2012, между ЕС, от една страна, и ЕИП или Швейцария, от друга.
Представено бе обобщение на най-новите развития между ЕС и Швейцария, което показва, че четвъртото адаптиране на приложение II, включващо, inter alia, разпоредбите на Регламент № 465/2012, не е приключило, и че е планирана междуведомствена консултация от страна на ЕС и консултация в рамките на Федералния съвет от страна на Швейцария. Все още остава да се приеме разширяването на обхвата на приложение II по отношение на Хърватия, преговорите по което приключиха през юли 2013 г., както и да започнат преговори за включване в споразумението на Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои регламенти и решения поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ L 158, 10.6.2013 г., стр. 1).
И накрая, секретариатът направи преглед на решението на Съда на Европейския съюз (Съдът) от 26 септември 2013 г. по дело C-431/11 (Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ирландия, встъпила страна, срещу Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, встъпила страна). В това решение Съдът възприе позицията на Съвета и Комисията и отхвърли жалбата на Обединеното кралство. Съдът постанови, че обжалваното Решение 2011/407/ЕС на Съвета от 6 юни 2011 г., целящо разширяване на споразумението за ЕИП по отношение на регламенти № 883/2004 и № 987/2009 на ЕС, е валидно прието въз основа на член 48 от ДФЕС, като се имат предвид целите на решението и целите и съдържанието на Споразумението за ЕИП.
В рамките на по-широкия контекст на външното измерение на координацията на социалната сигурност секретариатът напомни, че на предишното заседание на Консултативния комитет са били представени основните послания на съобщението на Комисията по този въпрос1. Поради това секретариатът докладва за последващите действия, предприети във връзка с това съобщение под формата на конкретни действия. В съобщението се признава компетенцията на държавите членки при сключване на двустранни споразумения относно социалната сигурност, но също така се подчертават произтичащите от това предизвикателства пред работниците и предприятията. Отговорът на Комисията по отношение на представените предизвикателства е призивът за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки и увеличаване на прозрачността по отношение на правилата, както и поставяне на специален акцент върху изпълнението на задълженията, произтичащи от споразуменията за асоцииране. По отношение на сътрудничеството в съобщението се стига до извода, че е необходим механизъм на равнище ЕС за укрепване на сътрудничеството между държавите членки, както и че Комисията ще състави ориентирана към постигането на резултати работна група от експерти от държавите членки, която ще се свиква веднъж годишно с цел улесняване на подобно сътрудничество. Този обмен бе организиран от Комисията и на 14 март 2013 г. се проведе първият форум за външното измерение на координацията на социалната сигурност в ЕС. Тази инициатива бе оценена от държавите членки, тъй като те имаха възможност да споделят опита си във връзка с договарянето и изпълнението на двустранни споразумения с някои трети държави. Следващият форум е планиран за 11 март 2014 г. Освен това на 14 март 2013 г., следобед, бе организирана конференция с Европейския икономически и социален комитет за популяризиране на посланията на съобщението. На конференцията присъстваха представители на държавите членки и социалните партньори, както и на някои трети държави.
В своето съобщение Комисията също така се ангажира да събере и публикува информация относно двустранните споразумения и законодателството, както и други мерки на национално равнище относно плащането на пенсии в трети държави. Това ще повиши прозрачността по отношение на съществуващите споразумения и планираните преговори, което от своя страна ще бъде от полза за бизнеса и мигрантите. Понастоящем тази информация се събира от мрежата Missoc и ще бъде предоставена на държавите членки. Комисията ще обмисли как тази информация може да бъде публикувана и включена в уебсайта на Комисията.
Накрая секретариатът изложи актуалното състояние на процеса, свързан с работата по приемането на решения на Съвета за асоцииране по отношение на Мароко, Алжир, Тунис, Израел, бившата югославска република Македония, Черна гора, Албания, Сан Марино и Турция. Секретариатът обясни, че след приемането на позицията на ЕС в два пакета от 2010 г. и 2012 г. Комисията е започнала обсъждания със съответните трети държави с цел да им представи позицията на ЕС (текст и цел на вписванията в приложението) и да обсъди с тях възможните вписвания в приложението към проекторешенията на Съвета за асоцииране. В резултат на тези обсъждания преразгледаният текст на проекторешенията по отношение на Израел, Мароко и Черна гора е финализиран, а проекторешенията по отношение на бившата югославска република Македония и Сан Марино са в процес на финализиране. Що се отнася до други държави, първият обмен вече се е провел, но асоциираната държава все още не е изпратила предложенията за вписвания в приложението. Поради това Комисията възнамерява да представи първи пакет от преразгледани предложения за решения на Комисията по отношение на тези държави, които са готови (от три до пет) през първото тримесечие на 2014 г.

III. Решения на Съда относно свободното движение на работници и координацията на системите за социална сигурност (от средата на 2012 г. до средата на 2013 г.)Комисията представи своята бележка 05/13, съдържаща преглед на съдебната практика от средата на 2012 г. до средата на 2013 г. Съдът е постановил редица решения в областта на свободното движение и координацията на системите за социална сигурност. Комисията насочи вниманието към редица дела в различни области: C-115/11 (приложимо законодателство), C-122/11 (отстраняване на нарушение ex-tunc), C-443/11 (обезщетения за безработица за погранични работници), C-45/12 (семейни обезщетения), C-216/12 и C-217/12 (определение за семейни обезщетения), C-75/11 (свободно движение на студенти), C-367/11 (критерии за допустимост за обезщетения за безработица), C-379/11, C-233/12 (свободно движение — длъжностни лица в международни структури), C-140/12 Brey (право на пребиваване на неактивни граждани).
Делегацията на Италия посочи, че в някои решения Съдът е извършил друга оценка, различна от чисто правната. За разлика от други години Съдът не тълкува правната уредба, а общия контекст на социалната закрила в ЕС. Възможно е длъжностните лица в държавите членки да изпитат затруднения при тълкуването на тези решения. Следователно от държавите членки зависи да осигурят правилните параметри.

IV. Доклад за дейността на Административната комисияПредседателят на Административната комисия г-жа Mariana ŽIUKIENE представи бележка AdvC 03/12, съдържаща доклада за дейността на Административната комисия през периода след последното заседание на Консултативния комитет. Г-жа ŽIUKIENE направи преглед на основните резултати от работата на Административната комисия през този период.
Не бяха отправени въпроси във връзка с дейността на Административната комисия.

V. Представяне от секретариата на констатациите на работната група за работници с висока степен на мобилностСекретариатът представи извършената до момента работа от работната група за работници с висока степен на мобилност, създадена в края на 2012 г., за да се обърне внимание на лицата с висока степен на мобилност, тъй като те се сблъскват с пропуски, когато прекосяват границите, по-специално поради факта, че тези лица имат ниска предвидимост по отношение на трудовите договори. Работната група е разгледала проблема с пречките, които възпрепятстват мобилността, като е използвала междусекторен подход, за да направи пълен преглед на всички проблеми в различните области, в които вземат участие. Целта е да се изготви документ за обсъждане, който да обхваща всички многостранни проблеми в областта на трудовото законодателство, социалната сигурност и данъчното облагане. След изготвянето му, документът ще осигури аналитична подкрепа и ще постави за обсъждане ключови въпроси за заинтересованите страни. Секретариатът направи хронологичен преглед на причините за създаването на работната група, като разясни контекста на различните места, в които са се провели дискусии относно необходимостта да се работи в тази област.
В обхвата на работата е била включена задачата да се даде определение за работник с висока степен на мобилност. За него са характерни висока и честа мобилност, като той се премества в друга държава поне веднъж годишно, както и ниска предвидимост относно възложената работа. Важни фактори също така са краткосрочните договори и наличието на няколко работодатели. Беше обяснено, че материалният обхват на работната група е включвал задачата да се разгледат правните, административните, практическите и информационните пречки, които възпрепятстват движението. Вниманието е било съсредоточено върху секторите с мобилна заетост, като едната група е включвала изследователи в международни структури, втората е включвала хора на изкуството, и в най-стабилната група от заети лица — работници в международния транспорт. По отношение на тези групи са установени достатъчно доказателства и политически основания за тяхното проучване.
Събирането на доказателства е било основано на научни доклади, експертни мрежи на работодателите, заинтересовани страни и статистическа информация относно пречките, пред които са изправени работниците с висока степен на мобилност. Следа това групата анализира информацията и разглежда въздействието върху работниците, като създава опис на информацията. Проблемите са категоризирани в описа в зависимост от тяхното въздействие. Понастоящем е необходимо да се определи дали установените пречки се срещат в практиката и за тази цел е направен преглед. Между декември и март следващата година ще се проведат диалози със заинтересованите страни. Резултатите от работата на работната група ще бъдат готови през второто тримесечие на следващата година, а документът ще послужи като отправна точка за по-задълбочено обсъждане със заинтересованите страни, което може да доведе до провеждането на обществена консултация. Получаването на информация пряко от заинтересованите страни се приветства, а секретариатът редовно ще ги информира за напредъка по проекта.
Представителката на ETUC изрази две опасения: първо, относно определението за работник с висока степен на мобилност, и второ, относно гарантирането на това, че социалните партньори са участвали в обмислянето на тези въпроси на национално и европейско равнище, и поиска да узнае как конфедерацията би могла да участва в работата в тази връзка.
Председателят обясни, че въпреки че на този етап от проекта не са проведени официални консултации, по време на фазата за оценка такива ще бъдат проведени със социалните партньори.
Секретариатът обясни, че определението е колкото е възможно по-всеобхватно, но към момента се разглеждат трите най-подходящи примера. В отговор на въпрос от работодателските организации също така бе уточнено, че в рамките на компетентността на работната група не е бил включен за разглеждане въпросът с командированите работници.

VI. Бележка от Комисията относно проекта на Директива относно преносимостта на допълнителни пенсионни права

Представител на Комисията, работещ в екипа по пенсионни въпроси в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, по искане на социалните партньори представи бележка относно проекта на Директива относно преносимостта на допълнителните пенсионни права. В бележката се разяснява контекстът на сегашното предложение, включително факта, че първоначално то е било внесено през 2005 г. и по-късно е било оттеглено до миналата година, когато Съветът призова за подновяване на преговорите относно преносимостта. Беше пояснено, че през юни държавите членки са постигнали общо споразумение за компромисно предложение и тристранният диалог между институциите на ЕС понастоящем продължава. Във връзка с това бе отбелязано, че не е възможно да се определи със сигурност какво ще включва окончателният текст или дали той ще бъде приет.


Беше обяснено, че актуалното състояние на нещата е такова, че в проекта на директива ще се защитава правото на професионални пенсии в случая на трансграничните работници и ще се определят минимални стандарти за придобиването на пенсионни права. В проекта също така се предвижда, че правото на професионална пенсия следва да бъде предоставено неотменимо след три години положен труд, а съществуващите права ще бъдат защитени, като бъдат индексирани спрямо инфлацията, в случай че работникът напусне работа, като по този начин се осигурява равно третиране между настоящи и бивши служители.
Важна област на компромис е фактът, че директивата ще се прилага единствено за лица, попаднали в трансгранична ситуация, поради съществуващите опасения относно прилагането на правното основание за регулиране на мобилността между държавите. Беше обяснено, че практическото прилагане на това ограничение ще бъде свързано с трудности, но и че в действителност повечето държави членки са заявили, че няма да правят разграничение между изцяло вътрешни и трансгранични ситуации, поради което се очаква разграничението на практика да бъде чисто теоретично. След като се прие, че резултатите от тристранния диалог са положителни, бе обяснено, че директивата следва да влезе в сила преди изборите за Европейски парламент през 2014 г. В отговор на отправения от ETUC въпрос дали е възможно директивата да влезе в сила толкова скоро бе обяснено, че все още е планирано директивата да влезе в сила преди изборите.

VII. Права на пациентите при трансгранично здравно обслужване

a) Директива 2011/24/ЕС

Представителят на Генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ на Комисията предостави информация относно Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Той представи процеса на вземане на решения, довел до приемането на директивата, и направи преглед на основните ѝ разпоредби относно правата на пациентите, предварителното разрешение, националните точки за контакт (НТК) и задълженията, свързани с цените, достъпа, информацията и медицинските предписания. Също така бяха изяснени основните различия между Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Директива 2011/24/ЕС, както и начинът, по който тези два инструмента си взаимодействат. Представителят на Комисията направи преглед на съдействието, указано на държавите членки от ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“, по време на процеса на прилагане, като добави, че крайният срок за транспонирането е 25 октомври 2013 г. и че уебсайтът „Европа“ ще бъде актуализиран с подробна информация за транспонирането след тази дата.


В отговор на отправените от представителката на ETUC въпроси Комисията обясни, че преди приключването на крайния срок за транспонирането Комисията не е в състояние да коментира положението с транспонирането в държавите членки, включително създаването на НТК. Беше напомнено, че списъкът с препратки относно транспонирането ще бъде достъпен онлайн на уебсайта на Комисията скоро след крайния срок за транспонирането, както и че създаването на НТК е задължение, което е било прието от държавите членки в рамките на законодателния процес, и всяка държава взема решение за това какво счита за най-подходящо звено за контакт. На практика НТК ще бъде обикновено съществуващ орган, на който са възложени нови задачи и който притежава необходимите знания за целите на прилагането на директивата, като често пъти това ще бъдат органите за връзка съгласно регламенти (ЕО) № 883/2004 и № 987/2009.
Председателят изрази съгласие, че по отношение на избора на структури за НТК е предвидено, че съществуващите структури могат да се използват. От държавите членки обаче зависи да решат кое е най-подходящо за тях. В областта на социалната сигурност в Регламент (ЕО) № 883/2004 ясно се посочва, че всяка държава членка трябва да предостави на бенефициерите по този регламент висококачествена информация, като голяма част от това трябва да се прави на национално равнище в допълнение към това, което може да се направи на равнище ЕС.
В отговор на направеното от представителката на ETUC предложение за укрепване на съществуващите структури на мрежата EURES с цел предоставяне на информация относно трансграничното здравно обслужване представителката на BUSINESS EUROPE направи забележка, като посочи, че предвид ролята на мрежата EURES, за нея може да бъде трудно да предоставя подробна техническа консултация за здравното обслужване, както се изисква съгласно директивата. В отговор на тези коментари председателят напомни, че EURES е създадена за други цели и използването ѝ е възможно, но държавите членки могат най-добре да изберат най-подходящата структура.
Председателят също така изрази готовността на Комисията да обмисли провеждането на обсъждания относно представената от представителката на BUSINESS EUROPE идея за сливането на този комитет с Консултативния комитет за работниците мигранти.
Представител на „Confédération syndicale indépendante du Luxembourg“ (OFGL) реагира, като изрази мнението, че няма основание за сливането на двата комитета, тъй като работата на единия е съсредоточена върху правата на служителите, докато работата на другия обхваща всички аспекти на социалната сигурност. В отговор на въпрос на представителя на OFGL кой вече е транспонирал директивата представителят на ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“ напомни, че тази информация ще стане обществено достояние след крайния срок за транспонирането.
Председателят приключи обсъждането, като отбеляза, че Комисията е готова да започне дебат относно по-доброто функциониране на Консултативния комитет и че ще обсъди този въпрос със социалните партньори. По отношение на органите за предоставяне на информация председателят обобщи, че в държавите членки са въведени различни структури, които да информират работниците и работодателите по въпроси, свързани с пазара на труда, а с Директива 2011/24/ЕС се въвежда по-широк набор от информация, която по различни канали трябва да достига до гражданите.

б) Европейска здравноосигурителна карта

Представителят на мрежата trESS г-н Michael COUCHEIR представи доклада за 2013 г. относно Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК). В него се съдържа статистически преглед на използването на ЕЗОК, който се основава на отговорите на годишния въпросник, предоставени от 31 държави (27 държави — членки на ЕС, 3 държави — членки на ЕИП, и Швейцария) , тъй като данните са били събрани преди присъединяването на Хърватия към ЕС.


В първата част на доклада се съдържа статистически преглед на използването на ЕЗОК през 2012 г., включително информация за броя на издадените карти, срокове на валидност, различни начини за кандидатстване, вероятното време за изчакване за получаването ѝ, процедури за отнемане на ЕЗОК и мерки за повишаване на осведомеността. Докладът показва, че се наблюдава леко намаление на броя на издадените ЕЗОК, като същевременно обаче се наблюдава увеличение на броя на ЕЗОК в обращение в сравнение с 2011 г. По очевидни причини държавите членки, в които ЕЗОК се издава автоматично, имат най-големия брой карти в употреба. Обикновено срокът на валидност на ЕЗОК варира от 2 до 5 години. В някои държави членки се наблюдава удължаване на срока на валидност в сравнение с предишни години.
Във втората част на представянето г-н Coucheir разгледа практическите и правните трудности, свързани с използването на ЕЗОК. Основните трудности са се отнасяли до откази от доставчици в други държави, проблеми при тълкуването на понятието „необходими медицински грижи“ и отхвърляне на фактури, докато нецелесъобразното използване на ЕЗОК не бе посочено като широко разпространен проблем. Сред други възможни трудности г-н Coucheir посочи проблеми като тези, свързани с валидността на ЕЗОК, достъпа до доставчици, които имат сключен договор в държави, които прилагат системата за плащане чрез трета страна, установяване в държави със система за възстановяване на разходи, неизползване на установената процедура за възстановяване на разходи, използване на национални карти, както и случаи, в които ЕЗОК не е ясно четлива. Г-н Coucheir представи идеята за създаване на общо лого за целия ЕС, което ще даде възможност на гражданите да могат лесно да разпознават доставчиците на здравни услуги при които могат да използват ЕЗОК. Той подчерта значението на повишаването на осведомеността, като посочи, че през отчетната година са предприети само няколко нови инициативи и даде примери за някои от инициативите.
Представител на ETUC се спря на темата за по-малкия брой издадени ЕЗОК, като се има предвид, че картата следва да се издава автоматично, въпреки че държавите членки трябва сами да решат как да я издават. Той повдигна въпроса дали има връзка между ЕЗОК и Директива 2011/24/ЕС и как тази връзка може да бъде организирана по-добре. Представителят на ETUC отправи запитване относно възможностите за оспорване на отказ за издаване на ЕЗОК и за гарантиране на нейното приемане.
Представител на BUSINESS EUROPE изрази мнението, че по-нататъшното повишаване на осведомеността следва да бъде насочено към доставчиците на здравни услуги, за да се намали броят на отказите, които може да се дължат на липсата на разбиране на правилата във връзка с ЕЗОК от страна на доставчиците.
Представителят на OFGL изрази съгласие, че ще е добре повишаването на осведомеността да се насочи към здравните специалисти и посочи, че инициативата на Ирландия да информира своите граждани, които посещават европейското първенство по футбол в Полша през 2012 г., и инициативата на Обединеното кралство да информира своите граждани, пребиваващи в Испания, могат да се считат за дискриминационни, тъй като не са посочени подобни инициатива, които да са насочени към други граждани на ЕС, например към полските работници, живеещи в Обединеното кралство.
В отговор на направените забележки от представителите на ETUC, BUSINESS EUROPE и OFGL г-н Michael COUCHEIR поясни, че освен дадените по време на представянето примери в доклада са посочени още инициативи на равнището на държавите членки. Г н Coucheir изрази мнението, че мерките на държавите членки за информиране на своите граждани, които пътуват в чужбина, не могат да се считат за дискриминационни, тъй като лицата от други държави или лицата, които не се придвижват в други държави, не са засегнати по неблагоприятен начин. По отношение на повишаването на осведомеността на доставчиците на здравни услуги г-н Coucheir поясни, че в доклада са представени различни начини, използвани за информиране на доставчиците на здравни услуги, включително уебсайтове, наръчници, листовки, семинари за обучение, циркулярни писма или пряк контакт на доставчиците с компетентната институция. В отговор на предложението ЕЗОК да се издава автоматично г-н Coucheir напомни, че държавите членки могат да решават как да издават картата и към момента само 5 държави я издават автоматично.
В заключение председателят разясни определени аспекти, касаещи ЕЗОК, като обясни, че картата удостоверява факта, че дадено лице е осигурено и че тя се издава от компетентния орган в държавата, в която лицето е осигурено. Отказът да се издаде карта на лице, което не може да докаже, че е осигурено, не е често срещано явление. Председателят подчерта, че макар да не е общоприето ЕЗОК да се получава автоматично, при спешни случаи гражданите могат да поискат удостоверение за временно заместване, ако не носят картата със себе си. Освен това ЕЗОК може да се счита за успешно начинание, тъй като в повечето случаи тя се прилага без затруднения и броят на ЕЗОК, които са в обращение в ЕС, е значителен. Посочените в доклада затруднения не представят по-голямата част от случаите, но независимо от това тези затруднения трябва да се преодолеят. В случаи на погрешно прилагане или откази за издаване на карта Комисията предприема действия срещу държавата членка с цел прекратяване на такива практики и спазване на законодателството на ЕС. Председателят напомни, че участниците, присъстващи на заседанието на Консултативния комитет, могат също така да използват свои канали и мрежи за повишаване на осведомеността.

По отношение на връзката между Директива 2011/24/ЕС и ЕЗОК председателят посочи, че основният акцент на директивата е върху планираното здравно обслужване, но е възможно тя да се използва и за непланирано здравно обслужване. Както е предвидено в директивата, в случай на непланирано здравно обслужване ЕЗОК ще се използва, освен в случаите, когато бивайки информиран за своите права, пациентът поиска друго. Председателят се позова на тълкувателна бележка AC 246/2012, разпространена предварително от Консултативния комитет, в която се обяснява връзката между Директива 2011/24/EС и регламенти (ЕО) № 883/2004 и № 987/2009. Бележката е предназначена за институциите, но също така може да послужи като основа за информиране на обществеността.VIII. Други въпросиПредседателят прикани представителя на OFGL да представи въпроса, който иска да бъде подложен на обсъждане.
Представителят на OFGL повдигна въпроса за сътрудничеството между националните органи в областта на социалната сигурност с цел да се позволи на гражданите да упражняват своето право на свободно движение. Що се отнася до въпросите, свързани с безработицата и пенсиите, той подчерта, че за гражданите, които се преместват от една държава членка в друга, може да бъде трудно да контактуват с органите на различни държави, както и че дългите срокове за изчакване, с които те се сблъскват, също могат да имат отрицателно въздействие. Представителят на OFGL подчерта необходимостта от безпроблемно сътрудничество и бърз обмен на информация между националните органи.
Председателят подчерта, че сътрудничеството между държавите членки е съществен елемент от координацията на социалната сигурност и всички представители на държавите членки, които участват в различни работни групи по този въпрос, работят за постигане на ефективност в това отношение, като признават, че в определени области има възможности за подобрение, както е в случая с посочените срокове за изчакване. Председателят посочи, че с въвеждането на електронния обмен в рамките на няколко години обменът ще се осъществява по-бързо, въпреки че съгласно регламенти (ЕО) № 883/2004 и № 987/2009 не са определени точни крайни срокове за обработката на данните. Председателят отбеляза, че всички държави членки се отнасят сериозно към необходимостта от сътрудничество, въпреки че съществуват практически проблеми, свързани с разнообразието на системите. Председателят прикани представителя на OFGL да изготви бележка до Административния комитет относно специфични случаи, с които той е запознат и към които би желал да насочи вниманието на държавите членки с цел предприемане на последващи действия.
Председателят закри заседанието.


1 COM(2012)153, приет на 30 март 2012 г.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница