Доклад за дейността на „албена" ад към 31 декември 2009 Г. Ръководството представя своя годишен консолидиран доклад за дейността на Група „Албена" ад към 31 декември 2009 гДата15.08.2018
Размер251.28 Kb.
ТипДокладГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „АЛБЕНА” АД

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
Ръководството представя своя годишен консолидиран доклад за дейността на Група „Албена” АД към 31 декември 2009 г.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

„Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния бизнес - транспорт, медицина и балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство.

С разпореждане на Министерски съвет от 1991 г., съобразно изискванията на Търговския закон, съществуващата от 1969 г. Държавна фирма “Албена” е преобразувана в Еднолично акционерно дружество “Албена” ЕАД, впоследствие през 1997 г. преобразувано в акционерно дружество.

„Албена” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Компанията участва в изчислението на трите официални индекса на борсата и през последните години неизменно е сред дружествата с най-голяма капитализация на нея.


Предметът на дейност на “Албена”АД е предлагане на завършен туристически продукт на международния и вътрешния пазар. По конкретно, това се изразява в следните дейности: хотелиерство; ресторантьорство; продажба на стоки от внос и местно производство; външно-икономическа дейност; предоставяне на информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; охранителна дейност – в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение.


Съществена част от дейността, представена в консолидирания отчет, е тази на Албена Инвест Холдинг АД, изразяваща се в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва.
Съвкупният туристически продукт на “Албена” АД включва следните основни направления:

 • Нощувки в хотелската база на комплекса, която през последните години вследствие на предприетата инвестиционна програма от ръководството на фирмата, в по-голямата си част е модернизирана и предлага на туристите комфортна обстановка.

 • Хранене и развлечения предлагани от ресторанти, снек-барове, барове и сладкарници;
 • Спортни услуги: богат набор от услуги, сред които услугите на конна база, яхт-клуб, делтапланер, тенис-кортове, покрита спортна зала, спортен комплекс “Албена”, включващ 4 открити стадиона и 3 тренировъчни площадки и множество плажни и развлекателни игри;

 • Търговия – широк асортимент от сувенири и художествени произведения, както и хранителни стоки и стоки за бита;

 • Конгресни мероприятия – с комфортните си конгресни зали Албена е притегателен център за участниците в конгресни мероприятия както от национален, така и от международен характер;

 • Балнеологичен туризъм – медицинските центрове в к.к. Албена и в клон Приморско предлагат над 120 медицински процедури, сауна, солариум, фитнес център, открит и закрит басейн.


ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
Развитие и резултати от дейността на Групата
През сезон 2009 ваканционно селище Албена посрещна 202,403 гости. Спрямо 2008 г. се отбелязва спад от 13 % в броя на нощувките. Реализираният по-малък брой нощувки е поради по-слабия интерес от страна на чуждестранните туристи. От съществено значение е, че 2009 г. се развива в условията на световна финансова криза. Туристическият отрасъл в България е засегнат от нея, наблюдава се намаление на приходите, по-малко туристи и заетост, промяна в нагласите на клиентите и изостряне на конкуренцията в бранша.

ММЦ „Приморско” през изминалия туристически сезон бе посетен от 12,964 гости и отбелязва спад на реализираните нощувки от 11%.Към края на 2009 г. приходите на “Албена” АД са в размер на 79,515 хил.лв. Те са със 15, 564 хил.лв. по-малко, или със 17 %, спрямо предходната 2008 година.
От общо реализираните приходи на Групата през изтеклата година 54% (2008:57 %) са приходи от външнотърговската дейност и 46% (2008: 43 %)са приходи в България. Групата реализира основната част от продажбите си на външни пазари. Динамиката на структурата по пазари е силна, но могат да бъдат откроени ключовите пазарни сегменти – Вътрешен пазар, Русия, Румъния, Франция, Германия, Скандинавски страни.Динамика на приходите по пазарни сегменти /хил.лв./
2008

2009

09./08.2010

2009 - 2008

Германия

11,743

8,751

0.75

-2,992

Франция

9,152

9,038

0.99

-114

Русия

16,239

14,425

0.89

-1,814

Англия

1,035

607

0.59

-428

Скандинавски страни

6,641

5,352

0.81

-1,289

Румъния

13,377

10,431

0.78

-2,946

Други държави

2,971

1,709

0.58

-1,262

Вътрешен пазар

56,738

42,700

0.75

-14,038

ОБЩО:

117, 896

93,013

 

 

Най – голям спад на приходите спрямо предходната 2008 г. се отбелязва на английски пазар (41 %), на немски пазар (26 %) и на вътрешен пазар (25 %).


За 2009 г. Групата реализира нетна печалба в размер на 29,992 хил. лв, което представлява увеличение с 16,757 хил.лв. спрямо предходната година. Увеличението се дължи основно на реализираната печалба от продажба на акции собственост на Дружеството-майка- Албена АД и по-ниските лихви по кредити за периода.
Динамика на приходите по пазарни сегменти


Показатели

2009

2008

09/08

Общо приходи /хил.лв./

93,013

117,896

0.79

Брутна печалба

25,552

31,980

0.80

Печалба от дейността

37,861

25,245

1.50

Данък печалба

3,604

1,847

1.95

Печалба

29,711

14,528

2.04

Печалба без амортизации

47,852

31,368

1.52

Рентабилност на печалбата

31.94%

12.32%

2.59

Рентабилност на печалбата без АО

51.45%

26.60%

1.93

Дъщерни дружества


Албена Тур” АДосновният капитал на дружеството е в размер на 200 х.лв. Делът на „Албeна „АД е 99%.

От м.февруари 2010 г. Дружеството е 100% собственост на Албена АД и е преоформено в ЕАД.


Дейността на „Албена Тур” АД се извършва в четири основни направления:

- Екскурзоводско обслужване в к.к. Албена и ММЦ Приморско

- Екскурзии и мероприятия в к.к. Албена и ММЦ Приморско

- Продажби на туристически пакети от туристически агенции в страната

- Конгресни мероприятия, тиймбилдинги и семинари в к.к. Албена и ММЦ Приморско

Приходите на „Албена Тур” АД към м.декември 2008 г. са в размер на 11 498 хил.лв., отбелязва се увеличение спрямо предходната година с 24 %.


Печалбата след данъци към края на 2009 г. е в размер на 261 хил. лв, което представлява увеличение с 31 % или 61 хил. лв. повече спрямо предходната 2008 г.

“Албена кар” ЕООДосновният капитал на дружеството е в размер на 900 х.лв. Дял на Албена Ад - 100 %. Основният предмет на дейност е предлагане на транспортни и рент-а-кар услуги.

През отчетната 2009 година са реализирани приходи от оперативна дейност в размер на 793  хил. лева. В сравнение с 2008 година приходите са паднали с 225 хил. лева. Дейността на дружеството се формира в няколко направления, а именно : рентакарски услуги, транспортни услуги, автомобили под наем, наети транспортни средства, транспортно обслужване по договор с „Албена” АД и други приходи.


Финансовият резултат на дружеството за 2009 г. е печалба в размер на 19 х.лв.

Медицински център “Медика Албена” ЕАД – основният капитал на дружеството е в размер на 544 х.лв. Дружеството е 100 % собственост на “Албена” АД.

Медицинският център разполага с добре оборудвана поликлиника, спешна помощ с 24 - часово обслужване и СПА и Уелнес център Албена, в който се провеждат следните видове лечения и процедури: • Балнеолечение - разнообразни вани с алги, аромати, минерална вода и билки, четири- и двукамерна галванична вана, перлена вана с билки, вихрова вана;
 • Лечебен масаж и лечебна гимнастика - общ или частичен масаж, ароматерапевтичен масаж, подводен масаж, индивидуална или групова гимнастика, подводна гимнастика, фитнес, виброекстензия, екстензионна терапия, хидроджет;

 • Електротерапия - ултразвук, интерферентна терапия, целутрон, бодиформер, магнитотерапия, микровълнова терапия;

 • Калолечение - частични или цели апликации;

 • Топлолечение - парафин, пчелен восък, компреси с луга, хума, билки, сауна;

 • Светлолечение - солариум, псорариум;

 • Ароматерапия - частичен и цял масаж, вани;

 • Лазертерапия и лазерпунктура;

 • Акупунктура и акупресура;

 • Електродиагностика и електростимулация;

 • Инхалационно лечение - с минерална или морска вода;

 • Фитотерапия -лечебни чайове;

 • Козметични услуги - вапозон, почистване на лице, д'Арсонвал на лице, дезинкрустация на лицето с използване на витамини и алгокрем, пилинг на лице и шия, ръчен масаж на деколте, шия и лице, сух четков масаж на лице, билкови маски, епилация, почистване на вежди, боядисване на мигли и вежди, колагенова маска, и др.

 • УЗИ, ЕКГ и лабораторен минимум

В програмата на СПА и Уелнес центъра са включени около 80 различни процедури, а капацитетът центъра позволява да се извършват до 1000 процедури на ден, с до 200 участници
През 2009 г. дружеството реализира загуба от 255 хил.лв.

Финансовият реултат на дружеството при изключване на разходите за наем, платени на „Албена” АД за активите, които то експлоатира, е печалба в размер на 149 хил.лв.


Екострой” АД е строителна компания, изпълняваща конструктивни и инфраструктурни проекти. Основният капитал на дружеството е 65 х.лв., от които 67 % са собственост на “Албена” АД.

Приходите на “Екострой ”АД към края на 2009 г. са в размер на 4,273 хил.лв., от които 4,043 хил.лв нетни приходи от продажби. За сравнение приходите за предходната 2008 година са 5,983 хил.лв. Намалението на приходите за 2009 год. е с 1,710 хил.лева или 28.58%. Въпреки икономическата криза в страната и спада в строителството като цяло, изпълнените СМР в Дружеството през 2009 г. са почти същите като предходната – има спад на изпълнените СМР от 7%. Основното намаление на приходите идва от продажбата на бетон и бетонови изделия собствено производство и транспортни услуги, което само по себе си не зависи пряко от Дружвството и е резултат от общия спад на строителството в страната и региона.


Отчетният период Дружеството завършва с печалба от 364 хил.лв. при 531 х.лв.за 2008 г.
Еко Агро” АД е дружество с предмет на дейност производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция, изкупвателно-търговска дейност, създаване на ферми за рибовъдство и други аквакултури, риболов, производтво и реализация на рибни продукти.

Основният капитал на “Еко Агро” АД е 3150 х.лв., като 94 % от него е собственост на “Албена” АД.

За 2009 година дружеството отчита печалба в размер на 35 х.лв.
Бялата лагуна” ЕАД - предметът на дейност на дружеството е хотелиерство и ресторантьорство; туроператорска и турагентска дейност, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и др. видове услуги, свързани с международният и вътрешен туризъм; организиране на екскурзии в страната и чужбина.

Комплекс "Бялата лагуна” е разположен на черноморското крайбрежие, в непосредствена близост до гр.Балчик, в района на Тузлата, известен със своите термални минерални извори.

Основният капитал на дружеството към 31.12.2008 г. е в размер на 4 300 х.лв. и е 99.99% собственост на “Албена” АД.

Дружеството е в процес на реализиране на инвестиционен REAL ESTATE проект.

Отчетната година е неактивен период за извършване на туристическа дейност за дружеството поради започване на подготвителните мероприятия по строителните дейности, както и започването през октомври на самите строителни работи. В изпълнение на инвестиционните намерения дейността е насочена към финализиране на проектните дейности, подготовка за сключване на договори , осигуряване на финансиране и стартиране на инвестиционния процес.
За 2009 г. дружеството отчита загуба в размер на 683 х.лв.

Резултатът е свързан с разходите, които дружеството извршва по инвестиционния проект.


Хотел Де Маск” АД – Групата е собственик на хотелски комплекс с ресторант (Hotel Des Masques), разположен в швейцарския ски курорт Анзер. Основният капитал е в размер на 4 584 х.лв., от които 3 868 х.лв. са собственост на “Албена” АД или 84.38 %.

За 2009 г. дружеството отчита загуба в размер на 281 х.лв.


Диализен център Албена” ЕАД - дружестворо е учредено през 2003 г. с капитал 5 хил.лв. и е изцяло собственост на “Албена” АД. Предмет на дейност на дружеството е осъществяване на лечение, рехабилитация и наблюдение на болни с хронична бъбречна недостатъчност.
За 2009 г. дружеството отчита печалба в размер на 17 х.лв.
Тихия кът” АД – дружеството е придобито в средата на 2005 г. с 60% участие на “Албена” АД. Основният капитал на дружеството е 10 326 х. лв. Предмет на дейност на дружеството е хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност, профилактична дейност и рехабилитация, строителна и инженерингова дейност.

Финансовия резултат на дружеството за 2009 г. е загуба в размер на 288 хил.лв.

„Тихия кът” АД е в процес на реализиране на инвестиционен REAL ESTATE проект и реаултатът е свързан с разходите, които то извършва по него.

Екоплод ООДдружество учредено през 2007 г.с капитал 5 хил.лв. Участието на „Албена” АД е 100 %. През 2009 г. капитала на дружеството е увеличен на 3 693 хил.лв.

Финансовия резултат на дружеството за 2009 г. е печалба в размер на 3 хил.лв.


Албена Инвест Холдинг” АД се консолидира като дъщерно дружество на “Албена” АД до 9.04.2009 г.. Дружеството е с основен капитал 5 500 х.лв. Участието на “Албена” АД в капитала на дружеството е 47.83 %.

На 9.04.2009 г. Албена АД продаде на „Албена Холдинг”АД 40,44% от капитала на „Албена Инвест Холдинг”АД .


Интерскай” АД

На 9.04.2009 г. „Албена” АД стана собственик на 99,99 % от капитала на „Интерскай”ЕАД.

Предмет на дейност на дружеството е превоз на пътници и товари и авиационни услуги със самолети и вертолети в страната и чужбина, летищна дейност, продажба на горива. Дружеството е със седалище и адрес на управление: с.Лесново, община Елин Пелин, Софийска област.

„Интерскай” АД е публично дружество, по смисъла на чл.110, ал.1, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството извършва мащабни инвестиции на летището в с. Лесново.

„Интерскай” АД притежава 70% от капитала на „Актив – СИП” ООД.


Актив – СИП” ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище гр.Варна. Основен предмет на дейност на дружеството е производство и търговия със строителни смеси, вододисперсни мазилки и бои, грундове, латекс и др., строителна и инженерингова дейност.
Консолидирания финансов резултат на „Интерскай” АД за 2009 г.е загуба в размер на 42 хил.лв.

В консолидирания финансов отчет са включени финансовите отчети на „Интерскай” АД и „Актив СИП” ООД от датата на придобиване на контрол.Структура на основния капитал
Основният капитал на “Албена”АД е 4,273 хил.лв., разпределен в 4,273 хиляди акции по 1 лв. всяка. Дружеството има обратно изкупени 128 хил. броя собствени акции на стойност 1,536 хил.лв. Сумата е посочена като “ изкупени собствени акции” в настоящия финансов отчет.

Акциите на “Албена” АД се търгуват на Българска Фондова Борса – София на Неофициален пазар Сегмент А.


Основни акционери на Дружеството са:


Основни акционери на Албена АД:

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

Албена Холдинг АД

48.10%

48.11%

53.94%

Албена Инвест Холдинг

20.58%

20.58%

20.58%

Физически лица

6.87%

7.10%

5.92%

Община гр. Балчик

7.13%

7.13%

7.13%

Б Инвест ООД

3.53%

3.70%

3.70%

Албена АД

3.00%

3.00%

3.00%

Firebyrd Republics Fund Ltd

2.22%

2.22%

1.10%

Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG

0.77%

0.49%

0.37%

Pictet and Cie Banquiers

0.37%

0.37%

0.37%

Други акционери

7.43%

7.30%

3.89%

Общо:

100.00%

100.00%

100.00%Съвет на Директорите

Дружеството е с едностепенна система на управление съгласно Търговския закон в Република България.

В Съвета на директорите на дружеството участват:
1.Ивелина Грозева – Председател


 • Дружества, в които е член на управителни органи: съвет на директорите на “Албена Холдинг” АД; БХРА, “Тихия кът” АД.

2.Радосвет Радев – Зам.председател • Дружества, в които е член на управителни органи: “Дарик радио” АД; “Доверие -брико” АД; “Доверие капитал” АД; “Елит” АД; “Дарик-радио Шабла” ООД Сдружение,”Дарик имоти България” АД. “Медика” АД София, “Бул – маш” АД “Български бизнес клуб възраждане”; “Българска стопанска камара”; Фондация “Атанас Буров”.

3.Красимир Станев – Член на СД; Изпълнителен директор на Дружеството • Дружества, в които е член на управителни органи: Съвет на директорите “Албена Холдинг” АД.

4.Иван Калинков – Член на СД • Дружества, в които е член на управителни органи: УС на “Албена инвест холдинг”.

5.Маргита Тодорова – Член на СД • Дружества, в които е член на управителни органи: съвет на директорите на “Албена Холдинг”АД.

6.Жельо Стайков – Член на СД • Дружества, в които е член на управителни органи: “Солвекс туринвест” ЕООД.

Възнаграждението им се изплаща на основание решение на Общо събрание на акционерите на “Албена” АД и за 2009 г. е 97 хил.лв.

Членовете на Съвета на директорите придобиват акции по общия ред, съобразно изискванията на действащото законодателство.
Към 31 декември 2009 членовете на Съвета на директорите, притежават 8,019 бр.акции, които представляват 0.19% от капитала на Дружеството.

На членовете на Съвета на директорите, както и на висшия ръководен състав на дружеството не са предоставени опции върху ценни книжа собственост на Дружеството
УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
Фактори на финансовия риск
Осъществявайки дейността си, Групата е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Групата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Групата. Групата не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

Пазарен риск

Валутен риск
Групата работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро. Валутните рискове са наблюдавани внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.
Ценови риск

Групата не е изложена на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.


Лихвен риск

Тъй като Групата не притежава значително количество лихвоносни активи, доходът и оперативните парични потоци не са засегнати в значителна степен от промените на пазарните лихвени нива.Лихвеният риск за Групата възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат Групата на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Заемите с фиксирани лихвени проценти излагат Групата на лихвен риск, свързан с колебания при бъдещо определяне на справедливи стойности.
Политиката на Групата е да сключва договори за заем при лихвен процент, фиксиран към пазарния, например EURIBOR, и експозициите се следят регулярно.
Групата анализира лихвената си рискова експозиция на динамична база. Разгледани са различни сценарии, взимайки в предвид рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции, алтернативно финансиране и хеджиране. Базирайки се на тези сценарии, Групата изчислява влиянието на определена промяна в нивото на лихвения процент върху печалбата и загубата. За всеки сценарий, една и съща промяна в лихвения процент се използва за всички валути. Сценариите се правят само за пасиви, които представят основните лихвоносни позиции.
На база извършените симулации, влиянието върху печалбата след данъци на промяна от 0.5% на лихвените нива ще доведе до максимално увеличение/намаление от 622 хил. лева (2008 г.: 538 хил. лева) поради по-ниския/по-високия разход за лихви по заеми от банки и свързани лица. Симулация е правена на годишна база, за да потвърди, че максималната потенциална загуба е в определените от ръководството граници.
Кредитен риск
Кредитният риск произлиза от пари и парични еквиваленти, деривативни финансови инструменти и депозити в банки и други финансови институции, също както и от кредитни експозиции на търговци на едро и дребно, включително неизплатени вземания и договорени стопански операции. За банки и други финансови институции, се приемат само независимо оценени лица с висок кредитен рейтинг.
Групата има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и услуги на едро се извършват на клиенти с подходяща кредитна история. Продажби на клиенти на дребно се извършват в брой или чрез кредитни/дебитни карти.
Групата предоставя заеми основно на свързани лица, като се изискват и съответните обезпечения – записи на заповед и/или ипотеки на недвижими имоти в зависимост от взаимоотношенията на Групата с лицата. В Групата няма значителна концентрация на кредитен риск. Ръководството не очаква загуби, в следствие на неизпълнение на задълженията на своите контрагенти.Групата има изградена политика, която ограничава размера на кредитната експозиция към отделна финансова институция.
Ликвиден риск
Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции.
Таблицата по-долу анализира финансовите пасиви на Групата в съответните падежни групи на базата на оставащият период от счетоводния баланс към падежната дата на договора. Оповестените в таблицата суми са договорните недисконтирани парични потоци. Балансовите задължения в рамките на 12 месеца се равняват на преносните стойности, тъй като влиянието на дисконтирането е незначително.


Към 31 декември 2009 г.

По-малко от 1 година

Между 1 и 2 години

Между 2 и 5 години

Над 5 години

Заеми

17,827

32,906

57,093

36,584

Търговски и други задължения

9,270

-

-

-
Към 31 декември 2008 г.

Заеми

19,830

19,709

65,566

51,825

Търговски и други задължения

13,701
Управление на капиталовия риск
Целите на Групата при управление на капитала са да защитят способността на Групата да продължи като действащо предприятие с цел да осигури възвръщаемост за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала

За да поддържа или изменя капиталовата структура, Групата може да коригира сумата на изплатените дивиденти, да върне капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да изплати дългове.


В съответствие с останалите в индустрията, Групата контролира капитала на база на коефициент на задлъжнялост. Този коефциент се изчислява като нетния дълг се раздели на общия капитал. Нетния дълг се изчислява като от общите заеми (включващи „текущи и нетекущи заеми”, както са показани в счетоводния баланс) се приспаднат парите и паричните еквиваленти. Общият капитал се изчислява като „собствения капитал”, както е показан в счетоводния баланс, се събере с нетния дълг.


Нивото на задлъжнялост към 31 декември 2009 г. и 2008 г. е както следва:Към 31 декември
2009

2008


Общо заеми

130,265

138,797

Намалени с: пари и парични еквиваленти

(3,834)

(8,870)


Нетен дълг

126,431

129,927

Общо собствен капитал

324,006

338,970


Общо капитал

450,437

468,897


Коефициент на задлъжнялост

28%

27.7%ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА „АЛБЕНА” АД И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
През 2010 година ръководството на Групата очаква постигане на икономически и финансов резултат в съответствие с интересите на акционерите.

Всички дружества са изготвили бизнес планове за годината и инвестиционни програми, които в последствие са приети от СД на „Албена” АД. Дружествата, които са в процес на реализиране на инвестиционни проекти („Бялата Лагуна” АД, „Тихия Кът” АД и „Интерскай” АД) допълнително са изготвили прогнозни парични потоци и разчети по проектите до тяхното завършване.

Основните изходящи параметри за изготвянето на бизнес-плановете на Дружествата от Групата за 2010 г. са търговската политика на Групата, инвестиционната политика за 2010 г., средногодишната инфлация към края на 2009 г. заедно с прогнозната инфлация за 2010 г. и наемната политика за годината.

При промяна в някои основните параметри, заложени в бизнес-плана на дружествата от Групата, финансовите показатели следва да претърпят корекции, при относително запазване на заложените коефициенти за съотношения към приходите и разходите.

Предприети са множество мерки увеличаване на приходите и за ограничаване на разходите по всички техни пера и направления.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО
Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Групата към края на годината и нейните финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Европейския съюз.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.


Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Красимир Станев

Изпълнителен Директор

Албена АДКаталог: content -> files
content -> Основна теорема на алгебрата. Следствия. Основна теорема на алгебрата
content -> Полиноми с рационални коефициенти. Критерий на Айзенщайн
content -> Характеристика на поле. Основни свойства на полетата с ненулева характеристика
content -> Крайни полета
content -> Динамични модели, основаващи се на микроикономическо поведение Увод
content -> Групи Определение
content -> Основни понятия и величини в макроикономиката. Измерване
files -> Албена вътрешна информация


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница