Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2013 годинаДата20.08.2017
Размер349.14 Kb.
ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД

ЗА 2013 ГОДИНА
І. РАЗВИТИЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ВКЛЮЧЕНИ ПРИ КОНСОЛИДИРАНЕТО КАТО ЦЯЛО

( ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРУПАТА).
Дейността на “Българска холдингова компания” АД през текущата финансова година беше насочена в няколко направления:


 • Управление на дъщерните дружества

Следвайки поставените задачи в началото на годината по отношение на своите дъщерни дружества и през 2013 г. “Българска холдингова компания” АД участваше в планиранетото на бизнеса им. “Българска холдингова компания” АД оказваше съдействие при: • осъществяване на инвестиционни мероприятия

 • усъвършенстване на техните продукти и услуги, в зависимост от изискванията на пазара

 • усъвършенстване на маркетинговата дейност, дейността свързана с управлението на човешките ресурси, и други дейности свързани с управлението на дружествата

 • осигуряване на финансови средства за оперативната и инвестиционната дейност на дружествата
 • Участие в процеса по бизнес планиране и контрол на постигнатите резултати

Осъзнавайки важната роля на контрола в управлението на дъщерните дружества, ръководството на “Българска холдингова компания” АД продължи своята практика за бизнес планиране и контролиране на резултатите.

Ръководството на “Българска холдингова компания” АД се стреми да бъде непрекъснато в течение на дейността на дъщерните дружества. Информация се обменя ежемесечно като дружествата предоставят отчети за дейността си всеки месец. Провеждат се работни срещи между ръководството на холдинга и съответните ръководства на дружествата, на които се отчитат резултатите за изминалия период.


 • Оказване на съдействие за финансиране на дъщерните дружества

През 2013 г. на дъщерните дружества са отпуснати 1 720 хил.лв. Част от тези средства са погасени. Към 31.12.2013 г. вземанията по отпуснати заеми- дългасрочни и краткосрочни са на стойност 5 588 хил.лв.
 • Преструктуриране на порфейла

През 2013 г. “Българска холдингова компания” АД е извършила покупко-продажба на акции на „Българска импресарско-рекламна агенция” АД.


Освободените парични средства дружеството е инвестирало в срочни банкови депозити.

Към края на 2013 г “Българска Холдингова Компания” АД притежава пакети акции от 29 дружества и инвестиции в държавни ценни книжа.Отрасловата структура към края на 2013 г. е следната:

Най - голям е делът на инвестициите направени в отрасъл търговия – около 45%. Към датата на изготвяне на годишния доклад за дейността в портфейла на холдинга има 8 дъщерни дружества по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон. Общият брой акции от такива дружества е 10 838 379, което представлява 93,31 % от общия брой акции, притежавани от дружеството.


Освен в акции “Българска холдингова компания” АД е инвестирала част от финансовия си ресурс в държавни ценни книжа.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА
1. Българска холдингова компания АД – дружество майка
Българска Холдингова Компания АД е холдингово акционерно дружество регистрирано в София. Българска Холдингова Компания АД е правоприемник на Българо-холандски приватизационен фонд АД. Седалището на дружество е в Република България, град София, Община “Оборище”, адресът на управление е гр. София, Община “Оборище”, ул. “Велико Търново” Nо 28, ет. 4.
Дружеството се представлява от Пирин Василев Атанасов - изпълнителен директор, член на управителния съвет.
Дружеството е с двустепенна структура на управление - управителен и надзорен съвет.
Членовете на надзорния съвет са : Хараламби Борисов Анчев, „Индустриален бизнес център” АД с представител Христо Христов Друмев и „Българска компания за текстил” АД с представител Бойко Борисов Биров.
Членовете на управителния съвет са : Пирин Василев Атанасов, Димитър Иванов Миланов и Ирина Михайлова Молерова.
Основният капитал на Дружеството е в размер на 6 584 хил. лв., разпределен на 6 583 803 акции по 1 лев всяка. Акционери са 37 юридически лица, притежаващи 3 312 001 акции или 50,31% от капитала. Останалите акции се притежават от физически лица.
Предметът на дейност на дружеството обхваща: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които БХКо АД участва; финансиране на дружества, в които БХКо АД участва.

2. Парк-хотел Москва АД – гр. София

Предметът на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, обмяна на валута, даване и приемане на депозити от други дружества, участия в други дружества, отдаване под наем на части от сградата за офиси на други дружества

Дружеството притежва дъщерни предприятия от сферата на туризма- Аугуста 91 АД и сферата на услугите – Инкомс инструменти и механика АД.


2. Хармарлийска керамика АД - гр. Харманли

Предмет на дейност: производство на керамични блокове за зидария

3, Търговия на едро – Сливен АД – гр. Сливен

Предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, организиране и осъществяване на дейност като стоково тържище и отдаване на складове и магазини под наем.
4. Търговия на едро – Плевен АД – гр. Плевен

Предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, организиране и осъществяване на дейност като стоково тържище и отдаване на складове и магазини под наем.


5. Бистрец АД – гр. Кърджали

Предмет на дейност: проучване, проектиране, производство, монтаж и сервиз на машини и съоръжения за биологично и химическо пречистване на води и отдаване на части от сградите под наем.


6. АТП – Бухово АД – гр. Бухово

Предмет на дейност: отдаване под наем на производствени машини


7. Елпром – АНН АД – гр. Петрич

Предмет на дейност: производство на ел. компонентиОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

А. Разходи на дружеството на консолидирана база
През отчетната 2013 г. в дружеството на консолидирана база са извършени разходи в размер на 15 706 хил. лева, които са разпределени както следва: 13,99 % от тях са финансови разходи и 86,01 % - разходи за оперативна дейност.

Финансовите разходи са в размер на 2 198 хил. лева Разходите за лихви са в размер на 65 хил.лв. Отрицателните разлики от промяна на валутните курсове са в размер на 86 хил.лв. Другите финансови разходи са в размер на 2 047 хил.лв.

Разходите за оперативна дейност са в размер на 13 508 хил. лв. и включват разходи за амортизации, разходи за осигуровки, разходи за заплати, разходи за материали, разходи за външни услуги, балансова стойност на продадените активи и други разходи.

Като цяло може да се каже, че разходите на дружеството на консолидирана база са се увеличили с 10,41 % спрямо предходната финансова година.Б. Финансов резултат на дружеството на консолидирана база
В дружеството на консолидирана база през 2013 г. е налице отрицателен финансов резултат в размер на 2 889 хил. лв. като загубата на икономическата група е 1 756 хил.лв., а загубата на малцинственото участие – 901 хил.лв


В. Приходи на дружеството на консолидирана база
През отчетната 2013 г. в дружеството на консолидирана база са реализирани приходи в размер на 12 817 хил. лева, които са разпределени както следва: 4,00 % от тях са финансови приходи и 95,99 % - приходи от оперативна дейност. Приходите от финансирания са в размер на 2 хил.лв и относителен дял от 0.01%.
Приходите от оперативна дейност са формирани от продажби на продукция, стоки, услуги и други.
Финансовите приходи са формирани както следва:

 • Приходите от лихви са в размер на 484 хил. лв.

- Делът от печалбата на асоциирани предприятия е в размер на 28 хил.лв.

Г. Активи на дружеството на консолидирана база
Дълготрайните активи заемат 76,39 % от всички активи на дружеството и са структурирани както следва:


 • Дълготрайни материални активи в размер на 27 047 хил. лв. или 46,14 %.

 • Дълготрайни нематериални активи в размер на 1 хил. лв.

 • Дългосрочните финансови активи в размер на 15 752 хил. лв. или 26,87 % от общата стойност на дълготрайните активи. Най - значителен е делът на дългосрочните инвестиции в асоциирани предприятия -19,89%. Останалите активи са разпределени в участия в други предприятия – 4 093 хил. лв. (6,98%).

 • Вземания от свързани лица извън групата в размер на 9 хил.лв или 0.02%.

 • Инвестиционни имоти в размер на 1 972 хил.лв или 3.36%Краткотрайните активи заемат дял от 23,61 % и са структурирани по следния начин:

- Краткосрочни вземания от свързани лица извън групата – 606 хил. лв. – 1,03%.- Парични средства - в размер на 2 470 хил. лв. или 4,21 % от общата стойност на активите.

- Краткосрочни финансови активи – 8 889 хил. лв. – 15,16 %

- Материални запаси в размер на 1 101 хил. лв – 1,88%

- Търговски вземания в размер на 263 хил.лв.- 0.45%

- Други вземания в размер на 509 хил.лв.- 0.87%

Д. Пасиви на дружеството на консолидирана база
Дългосрочните пасиви на дружеството възлизат на 904 хил. лв. (1,54 % от общата сума на пасивите).
Краткосрочните пасиви на дружеството възлизат на 6 083 хил. лв. (10,38 % от общата сума на пасивите). От тях по-съществени са задълженията към свързани предприятия в размер 835 хил. лв., задължения към доставчици в размер на 449 хил. лв., към бюджета в размер на 121 хил. лв., задължения към персонала и осигурителни предприятия в размер на 402 хил. лв., задължения към банки по предоставен кредит в размер на 3 986 хил.лв., други задължения в размер на 290 хил.лв.

Е. Собственият капитал на дружеството към 31.12.2013 г. на консолидирана база е в размер на 41 481 хил. лв. или 70,76 % от общата сума на пасивите на дружеството и е разпределен както следва:

 • Основен капитал – 6 584 хил.лв.

 • Премии от емисия – 7 407 хил.лв.

 • Резерв от последващи оценки на активите и пасивите – (215) хил.лв.

 • Резерви – 13 240 хил.лв.

 • Резултат от предходни периоди – 16 221 хил.лв.

 • Резултат от текущия период – (1 756) хил.лв.

Неконтролиращото (малцинствено) участие е в размер на 10 151 хил.лв.

 1. ЛИКВИДНОСТ:През 2013 г. “Българска холдингова компания” АД е посрещала потребностите си за обезпечаване разходите за дейността си предимно със собствени средства.
Собствените средства са резултат от приходите от основната дейност на Холдинга:

 • Приходи от лихвени плащания по глобални облигации

 • Приходи от лихви във връзка с лихвоносни вземания от дъщерни дружества

 • Приходи от оказани услуги и други
“Българска холдингова компания” АД пренасочи тези средства за финансиране на инвестиционна си програма.Източници на ликвидност за “Българска холдингова компания” АД през 2013 г. на консолидирана база

Вътрешни източници

Към 31.12.2013 г. наличните парични средства на дружеството на консолидирана база възлизат на 2 470 хил.лв.


Външни източници
Дружеството е ползвало привлечени средства през 2013 г. Те са под формата на ломбарден банков заем в размер на 3 986 хил.лв. като е сключен договор за револвираща кредитна линия с банкова институция. Заемът е обезпечен с глобални облигации и държавни ценни книжа като дружеството запазва собствеността върху тях.


 1. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ

През 2013 г. общият капиталов ресурс възлиза на 58 619 хил.лв, като 70,76% са собствен капитал и 11,92% е привлечен капитал. В сравнение с предходната година, собственият капиталът се е увеличил с 2 104 хил.лв,
Собственият капитал на „Българска холдингова компания” АД на консолидирана база към 31.12.2013 г. е 41 481 хил.лв. и се е увеличил с 2 104 хил.лв. или с 5,34%.

Общите задължения на „Българска холдингова компания” АД на консолидирана база към 31.12.2012 г. възлизат на 6 083 хил.лв. и са се увеличили с 1 064 хил.лв. спрямо същите към 31.12.2012 г.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
За финансовата 2013 година се наблюдава отрицателен финансов резултат на консолидирана база. Най-значителни са приходите, реализирани от продажба на продукция, стоки, услуги и други. Делът, който заемат тези приходи в общите приходи на дружеството за последната финасова година е 95.99 %.


IІ. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН КОНСОЛИДИРАНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода след датата, към която е съставен консолидираният финансовия отчет, до датата на публикуването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятията от икономическата група некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.
III. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРУПАТА КАТО ЦЯЛО
През 2014 г. ръководството на “Българска холдингова компания” АД ще се стреми да продължи успешното представяне на дружествата от икономическата група и утвърждаването им на българския пазар. С оглед провежданата инвестиционна програма в дружествата ни от туристическия отрасъл, се очаква повишаване на рентабилността им в дългосрочен план. За целта дейността на “БХК” АД ще е насочена в следните основни направления:


 • Преструктуриране на портфейла от акции в зависимост от стратегическите интереси и текущата икономическа конюнктура, с цел увеличаване на приходите в краткосрочен и дългосрочен план.

 • Ефективно управление на дъщерните дружества с цел повишаване капитализацията им, подпомагане при реализацията на продукцията и осигуряване на нужните инвестиции.

 • Ефективно управление на свободните парични ресурси.

Главна цел е повишаване рентабилността на дъщерните дружества, а оттам и повишаване на текущите приходи и печалбата, което ще доведе до нарастване на стойността на акциите на “Българска холдингова компания” АД.IV. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРУПАТА КАТО ЦЯЛО

Дружествата от икономическата група не извършват собствена изследователска и иновационна дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година също няма потребност дружествата да заделя средства за научни изследвания и разработки.
V. БРОЙ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ ИЛИ ДЯЛОВЕТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО МАЙКА, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ НЕГО, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ ЛИЦЕ, КОЕТО ДЕЙСТВА ОТ СВОЕ ИМЕ, НО ЗА СМЕТКА НА ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ

През 2013 г. предприятието майка не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

Към 31.12.2013 г. дружеството майка не притежава собствени акции.
През 2013г. предприятията от икономическата група не са придобивали или прехвърляли акции на предприятието майка.

VI. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРУПАТА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Финансовите инструменти, които дружествата от икономическата група използват, се подразделят на следните видове:


 1. Финансови активи – парични средства, търговски и други вземания, предоставени заеми, инвестиции в ценни книжа ( акции и облигации).

 2. Финансови пасиви – търговски и други задължения.

Оповестяването на информация за финансовите инструменти и за свързаните с тях рискове е важно за потребителите на информация от финансовите отчети.Финансовият риск (несигурност) представлява възможни колебания в стойността на финансовите инструменти, паричните потоци или във финансовия резултат, дължащи се на външни (в по-голяма степен) и вътрешни фактори.

Финансовият риск бива четири основни вида:
 1. Ценови риск, в т.ч.

  1. валутен риск, представляващ възможни колебания в стойността на финансовите инструменти в резултат на промени във валутните курсове;

б) лихвен риск, при който стойността на финансовите инструменти може да се промени в резултат на промени в лихвените проценти, както е например при облигации с фиксиран лихвен процент;


в) пазарен риск, при който се променя стойността на финансовия инструмент в резултат на промени в пазарните цени на ценните книжа.


 1. Кредитен риск, при който може да се реализира загуба поради неизпълнение на задълженията на една от страните, например при непогасяване от страна на длъжниците на предоставени заеми.
 1. Ликвиден риск, който се свързва с трудности при набавяне на парични средства за изпълнение на ангажиментите по финансовия инструмент, например невъзможност за набавяне на парични средства от кредитополучател за погасяване на главница и изплащане на лихви по получен заем.
 1. Риск на паричния поток, представляващ колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден финансов инструмент.


VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА 1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/ или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на предприятията от икономическата група като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Основната дейност на “Българска холдингова компания”АД е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други дружества и финансиране на своите дъщерни дружества. Затова не може да се говори за негови пазари в смисъла, който имат пазарите на стоки и услуги. Дейността на дружеството е на територията на Република България.


През изминалата финансова година на консолидирана база дружеството е реализирало приходи, както следва:НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

31.12.2012

31.12.2012

отклонение

хил.лв

%

хил.лв

%

хил.лв

%

А

1

2

3

4

5

6

А. Приходи от обичайната дейност

 

 

 

 

 

 

I.Нетни приходи от продажби на:

 

 

 

 

 

 

Продукция

1 431

11,35%

1 336

10,42%

-95

-6,64%

Стоки

3 745

29,72%

3 492

27,25%

-253

-6,76%

Услуги

5 967

47,35%

6 501

50,72%

534

8,95%

Други

730

5,79%

974

7,60%

244

33,42%

ОБЩО ЗА ГРУПА I :

11 873

94,21%

12 303

95,99%

430

3,62%

II. Приходи от финансирания

8

0,06%

2

0.01%

-6

-75,00%

III. Финансови приходиПриходи от лихви

670

5,32%

484

3,78%

-186

-27,76%

ОБЩО ПО ГРУПА III:

670

5,32%

484

3,78%

-186

-27,76%

III Дял от печалбата на асициирани предприятия

520,41%

28


0.22%

-24

-46,15%

Б. Общо приходи от дейността ( I+II+III)


12 603


100.00%


12 817


100.00%

214

1,70%


 1. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/ потребител, като в случай че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с предприятията от икономическата група.

Акциите на “Българска холдингова компания” АД се търгуват на свободния пазар на “Българска фондова борса – София” АД.


През 2013 година на свободния пазар на “БФБ – София” АД са изтъргувани общо 12 299 броя акции на стойност 9 596.85 лева. Борсовите котировки на акциите следваха пазарните тенденции, като имаха относително стабилни нива през цялата година. През 2013 г. акциите на „Българска холдингова компания” АД се търгуваха на нива между 0.65 лв. и 0.90 лв., като среднопретеглента цена за периода е била 0.78 лв.
През изминалата финансова година на консолидирана база дружеството е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 12 303 хил.лв., което е с 3.62% повече от приходите през 2012 г. Най-голям е делът на приходите от оказани услуги – 50,72%. Следват приходите от продажба на стоки -27,25% и приходите от продажба на продукция -10,42%. Другите приходи са с дял от 7,60%.
При финансовите приходите се наблюдава намаление с около 27,76 % в сравнение с финансовата 2012 г.


 1. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на предприятията от икономическата група.

През 2013 г. “Българска холдингова компания” АД е извършила покупко-продажба на акции на „Българска импресарско-рекламна агенция” АД.

 1. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитента или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

През 2013 год.„Българска холдингова компания” АД е сключила сделки със свързани лица с предмет на дейност предоставяне на счетоводни и юридически услуги, отдаване под наем и покупко-продажба на акции.

„Българска холдингова компания” АД и дъщерните й дружества не са страна по сделки, които са извън обичайната дейност на дружествата или се отклоняват от пазарните условия. 1. Информация за събития и показатели с необичаен за предприятията от икономическата група характер, имащи съществено влияние върху дейността им и реализираните от тях приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2013 год. не е имало събития с необичаен за икономическата група на „Българска холдингова компания” АД характер, имащи съществено влияние върху дейността им, върху реализираните приходи и извършените разходи от дружествата.

 1. Информация за сделки водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за предприятията от икономическата група и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на предприятията от икономическата група.

През 2013 год. в икономическата група на „Българска холдингова компания” АД няма сделки, които да се водят извънбалансово.

 1. Информация за дялови участия на предприятията от икономическата група, за основните им инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън икономическата група и източниците/ начините на финансиране.

Наименование

Седалище

Общ брой на акциите

Брой придобити акции

% акции

1

"ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА" АД

ГР.СОФИЯ

12 102 392

5 089 645

42.05%

2

БИРА АД

ГР.СОФИЯ

5 000 000

4 957 850

99.16%

3

"ХАРМАНЛИЙСКА КЕРАМИКА" АД

ГР.ХАРМАНЛИ

174 656

141 505

81.02%

4

"ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО - СЛИВЕН" АД

ГP.CЛИBEH

100 000

85 266

85.27%

5

"БИСТРЕЦ" АД

ГP.KЬPДЖAЛИ

364 980

312 271

85.56%

6

"АТП-БУХОВО" AД

ГР.БУХОВО

30 186

21 232

70.34%

7

"ЕЛПРОМ-АНН" АД

ГP.ПETPИЧ

99 990

68 994

69.00%

8

"ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО - ПЛЕВЕН" АД

ГP.ПЛEBEH

236 553

161 616

68.32%

9

"ИНКОМС-ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИКА" АД

ГР. СОФИЯ

75 349

25 306

33.59%

10

"СОФИЯ ИНВЕСТ БРОКЕРИДЖ" АД

ГР. СОФИЯ

450 000

112 500

25.00%

11

"ПОЛИМЕРИ" АД

ГР.ДЕВНЯ

5 324 513

619 081

11.63%

12

"КСИЛЕМА" АД

ГP.OPЯXOBO

27 157

1 840

6.78%

13

"РЕКОРД" АД

ГP.Г. OPЯXOBИЦA

29 689

1 692

5.70%

14

"НОРА" АД

ГP.ЛOBEЧ

538 160

14 896

2.77%

15

"ОКОЛЧИЦА" АД

C.MOPABИЦA

28 589

150

0.52%

16

"ЕЛПРОМ - ЕЛИН" АД

ГP.KУБPAT

172 073

296

0.17%

17

"КОРЕЛА "АД

ГP.TЬPГOBИЩE

23 994

52

0.22%

18

"БОЖУР - 71" АД

ГP.TЬPГOBИЩE

28 284

18

0.06%

19

"ДИАМАНТ" АД

ГP.PAЗГPAД

1 133 784

251

0.02%

20

"ПЛАСТИМО" АД

ГP.CAMOKOB

62 345

13

0.02%

21

"ВИХРЕН-БЛ" АД

ГP.БЛAГOEBГPAД

137 373

16

0.01%

22

"ЛЕЙДИ СОФИЯ" АД

ГР. САМОКОВ

1 000 000

56

0.01%

23

"ВАМО"АД

ГР.ВАРНА

816 615

20

0.00%

24

"КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД

ГР.СОФИЯ

1 049 444

1

0.00%

25

АКБ КОРПОРАЦИЯ

ГР.СОФИЯ

2 843 483

50

0.00%

26

Инкомс - Телеком Холдинг АД

гр. София

6 330 542

1 375

0.02%

27

"ХИМКО" АД

ГP.BPAЦA

13 628 275

40

0.00%

Освен в акции „Българска холдингова компания” АД е инвестирало част от финансовия си ресурс в ДЦК и глобални облигации.

„Българска холдингова компания” АД не притежава инвестиции в чужбина.
През 2013 г. източниците на финансиране на инвестиционите проекти на“Българска холдингова компания” АД са собствени средства.
Дружеството е ползвало и привлечени средства. Те са под формата на ломбарден банков заем като е сключен договор за револвираща кредитна линия с банкова институция. Заемът е обезпечен с глобални облигации като дружеството запазва собствеността върху тях.

Към 31.12.2013 год. дъщерното дружество “Парк хотел Москва” АД притежава следните акции:


Наименование

Седалище

Брой придобити акции

Балансова

стойност

в лева

% акции

1

Аугуста – 91” АД

ГР.ХИСАР

2969299

3210767,00

98,75%

2

Инкомс-инструменти и механика” АД

ГР. СОФИЯ

37686

978251.70

50,02% 1. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за
  изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.


“Българска холдингова компания” АД е предоставила инвестиционни заеми на дружествата при следните условия:
 • Предоставеният заем на “ Парк хотел Москва” АД в размер на 491 хил. лв. е с лихвен процент към датата на предоставяне на заема от 7 %. Окончателно погасяване на заема е 2014 г. Заемът е обезпечен със запис на заповед в полза на кредитодателя.
 • Предоставеният заем на “ Инкомс ИМ” АД в размер на 293 хил. лв.(150 хил.евро) е с лихвен процент към датата на предоставяне на заема от 6.55 %. Окончателно погасяване на заема 2014 г. Заемът е обезпечен със запис на заповед в полза на кредитодателя.
 • Предоставеният заем на “ АТП Бухово” АД в размер на 195 хил. лв.(100 хил.евро) е с лихвен процент към датата на предоставяне на заема от 6.55 %. Окончателно погасяване на заема 2014 г. Заемът е обезпечен със запис на заповед в полза на кредитодателя.
 • Предоставеният заем на “ Аугуста – 91” АД в размер на 196 хил. лв.(100 хил.евро) е с лихвен процент към датата на предоставяне на заема от 6.55 %. Окончателно погасяване на заема 2014 г. Заемът е обезпечен със запис на заповед в полза на кредитодателя.
 • Предоставеният заем на “ Търговия на едро Плевен ” АД в размер на 196 хил. лв.(100 хил.евро) е с лихвен процент към датата на предоставяне на заема от 6.55 %. Окончателно погасяване на заема 2014 г. Заемът е обезпечен със запис на заповед в полза на кредитодателя.
 • Предоставеният заем на “ Търговия на едро Сливен ” АД в размер на 196 хил. лв.(100 хил.евро) е с лихвен процент към датата на предоставяне на заема от 6.55 %. Окончателно погасяване на заема 2014 г. Заемът е обезпечен със запис на заповед в полза на кредитодателя.
 • Предоставеният заем на “ Търговия на едро Сливен ” АД в размер на 37 хил. лв. е с лихвен процент към датата на предоставяне на заема от 8 %. Окончателно погасяване на заема 2014 г. Заемът е обезпечен със запис на заповед в полза на кредитодателя. 1. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
  дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за
  заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Сключените от „Българска холдингова компания” АД договори за заем в качеството й на заемодател могат да се видят от т.8.

 1. Информация за използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През 2013 год.„ Българска холдингова компания” АД не е извършила нова емисия ценни книжа.

 1. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Управителният орган на „Българска холдингова компания”АД счита, че финансовият резултат за текущата финансова година се доближава до равнището на прогнозния резултат.

 1. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуални заплахи и мерки, които предприятията от иконоческата група са предприели или предстои да предприемат с оглед отстраняването им.През 2013 г. “Българска холдингова компания” АД е посрещала потребностите си за обезпечаване разходите за дейността си със собствени средства.
Собствените средства са резултат от приходите от основната дейност на Холдинга:

 • Приходи от лихвени плащания по глобални облигации

 • Приходи от лихви във връзка с лихвоносни вземания от дъщерни дружества

 • Приходи от оказани услуги и други

Дружествата от икономическата група на „Българска холдингова компания” АД нямат просрочени задължения, текущите задължения се обслужват навреме. Не съществуват евентуални заплахи за просрочване на задълженията.

 1. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

С оглед провежданата инвестиционна програма в дружествата от туристическия отрасъл, се очаква повишаване на рентабилността им в дългосрочен план. За целта дейността на “Българска холдингова компания” АД ще е насочена в следните основни направления:
 • Преструктуриране на портфейла от акции в зависимост от стратегическите интереси и текущата икономическа конюнктура, с цел увеличаване на приходите в краткосрочен и дългосрочен план.

 • Ефективно управление на дъщерните дружества с цел повишаване капитализацията им, подпомагане при реализацията на продукцията и осигуряване на нужните инвестиции.

 • Ефективно управление на свободните парични ресурси.

Главна цел е повишаване рентабилността на дъщерните дружества, а оттам и повишаване на текущите приходи и печалбата, което ще доведе до нарастване на стойността на акциите на “Българска холдингова компания” АД. 1. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на „Българска холдингова компания” АД и на икономическата група на дружеството.

 1. Информация за основните характеристики на прилаганата от преприятията от икономическата група в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

В „Българска холдингова компания” АД има изградена система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.


Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС), разработени и публикувани от Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС), действащи за 2012 година и приети от Европейската комисия.
Международните счетоводни стандарти включват:

а) Международни счетоводни стандарти

б) Международни стандарти за финансово отчитане и

в) Расясненията за тяхното прилагене

 1. Информация за промените в управителнте и надзорните органи през отчетната финансова година на предприятията от икономическата група.

През отчетната финансова година няма промяна в състава на Съветите на директорите.
 1. Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на всеки от членовете на управителните и контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително;

 1. получени суми и непарични възнаграждения;Членове на управителни и контролни органи

Получени суми в хил.лв.

Хараламби Борисов Анчев

681

Христо Христов Друмев

66

Бойко Борисов Биров

34

Пирин Василев Атанасов

115

Ирина Михайлова Молерова

4

Димитър Иванов Миланов

14

Цвета Калуст Калустян-Бакърджиева

50

Членовете на управителните и контролните органи на “Българска холдингова компания” АД не са получавали непарични възнаграждения.


б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи на по-късен момент;
Членовете на управителните и контролните органи на “Българска холдингова компания” АД нямат условни или разсрочени възнаграждения.
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.
На членовете на управителните и контролните органи на “Българска холдингова компания” АД не се дължат компенсации и обезщетения при пенсиониране. 1. Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на предприятията от икономическата група, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от предприятията от икономическата група опции върху техни ценни книжа – вид и размер на ценните книжя, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

„Българска компания за текстил” АД в качеството му на на член на Надзорния съвет на „Българска холдингова компания” АД притежава 589 450 броя акции.


Г-н Хараламби Анчев в качеството му физическо лице притежава 2 707 250 броя акции от капитала на „Парк хотел Моства“ АД

Останалите членове на управителните и контролните органи и висшия ръководен състав на дружеството не притежават акции на “Българска холдингова компания” АД, акции на дружествата от икономическата група, както и опции върху ценни книжа на емитента.

 1. Информация за известните на предприятията от икономическата група договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Дружествата от икономическата група на“Българска холдингова компания” АД нямат информация за постигнати договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

 1. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни дела производства, касаещи задължения или вземания на предприятията от икономическата група в размер най-малко на 10 на сто от собствените им капитали.

Дружествата от икономическата група на“Българска холдингова компания” АД не са страна във висящи съдебни, административни или арбитражни дела, касаещи задължения или вземания в размер най-малко на 10 на сто от собствените им капитали.
 1. Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.

„Българска холдингова компания ” АД има назначен директор за връзки с инвеститорите:

Вера Кръстева, тел. +359 2 971 23 91, адрес: гр.София 1113 ул.Незабравка № 25 ет.1
 


VIII. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Наблюдаваните от началото на 2008 г. спадове на цените на акциите на фондовите борси в света се отразяват на почти всички акции на български компании в България и в часност на акциите на „Българска холдингова компания” АД.


През изминалата финансова година на “Българска фондова борса –София”АД бяха изтъргувани общо 12 299 броя акции на дружеството на стойност 9 596,85 лева.
Борсовите котировки на акциите следваха пазарната тенденция. През 2013 г. акциите на “Българска Холдингова Компания” АД се търгуват на нива между 0.65 лв. и 0.90 лв., а среднопретеглената цена за периода беше 0.78 лв.
Акциите на останалите дружества от икономическата група не се търгуват на регулиран пазар.

XI. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
Структурата на капитала на “Българска холдингова компания” АД към 31.12.2013г. е както следва:

 • капитал: 6 583 803 лева разпредерен в 6 583 803 безналични акции с номинал 1 лев;

 • акции, придобити от юридически лица – 37 юридически лица, притежаващи общо 3 312 001 броя акции от капитала на дружеството;

 • акции, придобити от физически лица – 140 051 физически лица, притежаващи общо 3 271 802 броя акции от капитала на дружеството.

Уставът на БХК АД не съдържа ограничения за притежаването на акции на дружеството или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер за прехвърляне на акции на дружеството. “Българска холдингова компания” АД няма акционери със специални контролни права. Уставът на “Българска холдингова компания” АД не съдържа ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите. “Българска холдингова компания” АД не е страна по договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.


XII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Ръководството на “Българска холдингова компания” АД преценява, че информацията, която е оповестена във финансовия отчет и отчета за дейността, е достатъчна, за да се получи вярна и точна представа за състоянието на дружеството на консолидирана база за изминалата 2013 година.
Годишен консолидиран доклад за дейността на “Българска Холдингова Компания” АД, гр. София за 2013 година
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница