Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница1/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕНЕМОНА” АД

НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.

Уважаеми Инвеститори,
При консолидирането на финансовите отчети в състава на групата „Енемона” АД влизат следните дружества:
ДРУЖЕСТВО

Процент (%) към

30.09.2009

Процент (%) към

30.06.2009

Енемона Ютилитис” ЕАД

100.00

100.00

ТФЕЦ Никопол” ЕАД

100.00

100.00

Агро Инвест Инженеринг”АД

 99.98

 99.98

Еско Инженеринг” АД

 99.00

 99.00

Ботуня Енерджи” АД

 0.00

 98.68

Енемона - Гълъбово”АД

 91.11

 91.11

Нео Агро Тех”АД

 90.00

 90.00

Неврокоп - Газ АД

 90.00

 90.00

Солар Енерджи”ООД

 80.00

 80.00

Пиринпауър”АД

 84.00

 84.00

Енергомонтажкомплект”АД

 77.36

 77.36

Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ

 

69.23


 

69.23


Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ

 70.75

 70.75

ХЕМУСГАЗ” АД

 50.00

 50.00

Непряко участие “Енемона” АД има в “Ломско пиво”АД, собственост на “Агро Инвест Инженеринг” АД и в дружествата ”ПИРИНПАУЪР” АД, „РЕГИОНАЛГАЗ” АД и „Свиленград Газ”АД чрез „Енемона Ютилитис” ЕАД.ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА


  • Търговия на регулиран пазар

За периода юли – септември 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва лек ръст при формираната средна цена, като броя сключени сделки и оборота с ценните книжа на компанията също отбелязват повишение.

За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 1 036 306 лева, като среднодневния оборот е 16 192.28 лева. Сделките са 876, като среднодневният брой е 13.69. Средната цена на ценните книжа за периода е 9.311 лева.


юли 2009 г.


август 2009 г.

септември 2009 г.

юли - септември 2009 г.


Общо сделки

188 броя

616 броя

600 броя

1 404 броя

Общо изтъргувани акции

61 814 броя

112 747 броя

72 723 броя

247 284 броя

Средна цена

7.593 лева

9.142 лева

11.045 лева

9.314 лева

Обща сума на сключените сделки

469 359.89

лева

1 030 754.01

лева

803 258.01

лева

2 303 371.91

лева

Източник: www.infostock.bg

Синтезирани данни относно търговията с акциите на компания и резултатите за трето тримесечие на 2009 г.
III тримесечие 2009


III тримесечие 2008

Общо сделки

1 404 броя

1 205 броя

Общо изтъргувани акции

247 284 броя

136 000 броя

Средна цена

9.314 лева

16.416 лева

Обща сума на сключените сделки

2 303 371.91 лева

2 232 585.55 лева

Изменение в пазарната цена на акциите за периода юли – септември 2009 г.Изтъргувани обеми акции за периода юли – септември 2009 г.Източник: www.investor.bg

  • Пазарна информация
Показатели


Описание


Стойност


Цена на акция към 30.09.2009 г.

-

11.825 лева

Балансова стойност на акция

Балансова сума/Брой емитирани акции

12.09 лева

Пазарна капитализация на „Енемона” АД

Пазарна цена * Брой емитирани акции

141 114 820

P/B

Пазарна цена/Балансова стойност на акция

0.98

P/S

Пазарна цена/Приходи от продажби на акция

2.04

EPS

Нетна печалба/Брой емитирани акции

0.54БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЕ „ИНЖЕНЕРИНГ И СМД” В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
1. „ЕНЕМОНА” АД

“Енемона” АД е акционерно дружество с предмет на дейност: проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пусково - наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска (включително внос, износ, покупко-продажба на недвижими имот , вкл. земеделски земи, покупко-продажба на вземания, обменни, компенсационни, лизингови, наемни, бартерни, консигнационни сделки), производство, изкупуване, реализация и сервиз и търговия на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление, производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, вкл. произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители – след получаване на съответното решение/лицензия в предвидените от закона случаи, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги (включително обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради), търсене, проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства по смисъла на чл.2 от Закона за подземните богатства, както и на биологични, минерални, енергийни ресурси и води, придобиване на концесии за хидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, терминали от пристанища, републикански пътища, обекти в железопътната инфраструктура, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги, селскостопанска дейност (включително производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти в страната и чужбина, ветеринарно - медицински услуги и консултации, акционерни и дялови участия, вкл. придобивания на дялове и акции от други дружества, участия в смесени дружества, придобиване на акции, дялове и/или дружества чрез сливане и вливане, както и тяхната продажба, магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на Република България дейности.Текуща стопанска дейност

Изпълнени Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР на обща стойност над 5.6 млн. лева
Предмет
Контрагент1

Работно проектиране и строителство на Съдебна палата-гр.Ботевград; Споразумение за прехвърляне на права и задължения по договор 2979/15.11.2005 и Анекс №1 от 28.12.2006 с Районен съд Ботевград.


Министерство на правосъдието и Районен съд Ботевград
2

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Девене,община Враца, Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"


Община Враца
3

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: "Детска ясла №6 - гр. Враца", Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"


Община Враца
4

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Враца, Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"


Община Враца
5

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: "ЦДГ №13" - гр. Враца, Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"Община Враца

6

Заваръчни дейности по стоманени конструкции на "Система за отвеждане на отпадъци" на територията на ТЕЦ "Марица Изток" 1, гр. Гълъбово

СМР на обект "Изграждане на СОИ Блокове 1-4" на територията на "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

"Енергоремонт Раднево" ЕООД

7

Демонтаж и монтаж на щрангове на парна инсталация в отделенията: Детско, Вътрешно и Ортопедия в МБАЛ "Св Николай Чудотворец" ЕООД ГР. Лом"МБАЛ Лом" ЕООД

8


Изрязване на отвори в бетонна стена с диамантено въжеДП "Радиоактивни отпадъци", СП "РАО - Козлодуй"

9

Подмяна на дограма в новосъздадени офиси в СБК-1; ЕП1 и лаборатории ФХО, ИНРН и ИМВ в СБК-2."АЕЦ Козлодуй" ЕАД
10

Изработка доставка и монтаж на дограма и съпътващи сроителни елементи за сградата на ОДЗ "Щастливо детство" - гр. Тръстеник.


"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП" ДЗЗД


11

СМР за обекти по "Енергийна програма" - ПГ по хранене и земеделие гр. Лом, Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица, ПГЯЕ "Игор В. Курчатов" гр. Козлодуй


ДЗЗД "Стройкомерс - енергийна ефективност"


Подписани нови Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР на обща стойност около 70.57 млн. лева
Предмет


Контрагент


1

Преустройство на основно училище в дом за възрастни хора с увреждания в село Аспарухово, общ. МедковецОбщина Медковец

2

СМР на обект: "Ремонт помещения и оборудване по общостанционни обекти в ЕП 2" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД."Атоменергостройпрогрес" ЕАД

3

СМР за обекти по "Енергийна програма" - ПГ по хранене и земеделие гр. Лом, Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица, ПГЯЕ "Игор В. Курчатов" гр. КозлодуйДЗЗД "Стройкомерс - енергийна ефективност"

4

Проверка и подмяна, преработване подсъединявания CVA панел, съгласно нова ревизия на схемата за подсъединяване .ALSTOM Power Bulgaria EOOD
5

Временно ел. захранване, заземление, доставка и монтаж опори, модификация на базови рамки.


ALSTOM Power Bulgaria EOOD


6

СМР на обект: "Саниране и енергиен мениджмънт на I ОУ "Никола Първанов" гр. Лом


Община Лом


7

Допълнително споразумение за: "Различни допълнителни работи по осветителна система м. юни".


ALSTOM Power Bulgaria EOOD


8

Подмяна на измервателни трансформатори и реконструкция на електрическа мрежа високо напрежение в ОРУ 220 kV


"АЕЦ Козлодуй" ЕАД


9

Демонтаж, монтаж и подсъединяване на 4 броя кабелни проходки на 5 и 6 ЕБ


"АЕЦ Козлодуй" ЕАД


10

СМР на обект Кметство в с. Софрониево


Кметство с. Софрониево


11

Договорно споразумение за изграждане (доставка и монтаж на инсалация и оборудване) на инсталация за обезводняване на гипс в Блокове 1 до 6 на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, България


ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД


12

"Изпълнение на електромонтажни дейности и привеждане в добър експлоатационен вид на оборудване СКУ и ЕО на 6 ЕБ и общостанционни обекти по време на ПГР 2009".


"АЕЦ Козлодуй" ЕАД


13

Изпълнение на СМР на обект: "Ремонт на помещения и оборудване в Обстройка на РО, Машинна зала, ЦПС и ДГС на блокове 5 и 6" на "АЕЦ - Козлодуй" ЕАД


подизпълнител

14

Изпълнение на СМР, доставка на материали и съоражения за изграждане на обект: "Изграждане на Апаратно-студиен комплекс 1 в НРТЦ - БНТ".


Българска Национална Телевизия


15

СМР на обект: "Ремонт на Бризгален басейн QF10W02, кабелни кораби по участък ХIII на междуцехова естакада, аргонова и кислородна станции, работилници на к.23 и к.27 в МЗ 5,6 блок и други съоръжения и помещения в ЕП - 2" на "АЕЦ-Козлодуй" ЕАД


"СТРОМЕТ - 2004" ООДИзпълнени Договори в сферата на енергийната ефективност


ПредметКонтграгент


Стойност в лева без ДДС


1

СМР на обект: ОДЗ "Юрий Гагарин-База 2", гр.Годеч


Община Годеч


33 186.32

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница