Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница12/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

Изтъргувани обеми през второ тримесечие на 2009 г.

Източник: www.investor.bg

Текуща стопанска дейност
През периода 01.04.2009 – 30.06.2009 г. дружеството е закупило:

Брой вземания

Размер

Цена на закупуване

7

6 640 833,98 лева

5 072 079,76 лева

През изминалия период, управляващите на компанията са сключили следните Договори за покупка на вземане:1-во вземане

№ на Договор КЕ024/16.05.2009 г.

Предмет на Договора Договор за паричен заем

Длъжник «Консорциум за енергоефективни проекти»

Размер на вземането 104 866,36 лв

Собственик на вземането «Прометекс-90» ООД

Постъпления 83 равни месечни вноски и 1 изравнителна вноска

Цена на закупуване 75 291,45 лв.

Дата на изготвяне на оценка 22.05.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 75 291,45 лв.

Дата на сключване на сделка: 25.05.20092-ро вземане

№ на Договор ЕХ048/16.05.2009 г.

Предмет на Договора Договор за паричен заем

Длъжник «Ескона консулт» ООД

Размер на вземането 210 998,13 лв

Собственик на вземането «Прометекс-90» ООД

Постъпления 12 равни месечни вноски

Цена на закупуване 200 100,00 лв.

Дата на изготвяне на оценка 22.05.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 200 100,00 лв.

Дата на сключване на сделка: 25.05.2009

Цената на вземанията е съобразена с оценките, направени от независим лицензиран оценител и представени в дружеството с Доклад за оценка, съгласно изискването на чл. 19 от ЗДСИЦ.

В портфейла на дружеството са общо 43 (четиридесет и три) договора за парични вземания. Матуритетната им структура е както следва:
Срочност

Брой

%

До 3 години

10

23%

До 5 години

11

26%

До 7 години

22

51%

В зависимост от типа договор за вземане и размера на вземането, договорите в портфейла на „ФЕЕИ” АДСИЦ се разпределят както следва:
Тип договор

%

ЕСКО договори с общини

89%

Договори за енергийна ефективност в индустрията

10%

Договори за парично вземане

1%

Принципи, приложени при изготвянето на оценката
При оценката на вземания се прилагат принципите на общата методология и техники при оценки на финансови активи.
При преглед на документите, оценителите акцентират внимание на целта на договора, обезпечението – наличност и степен на ликвидност, начина на погасяване и финансовото състояние на длъжника.
Оценяваните вземания са със следната характеристика:

    • без налична котировка на активен пазар;

    • без наличие на публична информация за текущи пазарни стойности на аналогичини вземания;

    • неприложимост на опционно ценообразуване;

    • неприложимост на техника на конструирана база.

Поради липса на съществуваща пазарна цена на съставните елементи единствено приложима е техниката - Методът на дисконтираните парични потоци. Методът за оценка на вземания с равни месечни вноски се основава на теорията на стойността на парите във времето, като се прилага метод на дисконтираните парични потоци. Намаляването на полезността на парите във времето се формализира чрез дисконтиране на бъдещата стойност. От математическа гледна точка, дисконтовите коефиценти представляват поредица от намаляващи във времето тегла. Във финансовия смисъл те илюстрират отбива от номиналната стойност на бъдещите парични стойности и плътно покриват темпоралната динамика на ценността на парите. Предвид финансовите характеристики на оценяваните вземания, настоящата стойност на паричните потоци е изведена чрез Анюитетен фактор на настоящата стойност (АФНС).


Математическата интерпретация на метода е следната:
АФНСr,n={1-[1/(1+r)^n]}/r,
където:
АФНС - Анюитетен фактор на настоящата стойност;

r - процент на дисконтиране;

n - брой периоди/времеви интервал;

(1+ r)^n - дисконтов фактор

При оценката от основно значение е определянето на процента на дисконтиране. То е извършено по метода на съставния риск (build up/натрупване на риска):

r = r 1 + r 2 + r 3+ r 4, %
където:
r 1 - възвръщаемост на безрискова инвестиция;

r 2 - надбавка за общ риск / за страната, за отрасъл, за регион/;

r 3 - надбавка за специфичен риск;

r 4 - надбавка за специфичен договорен риск.
При определяне степените на риск оценителският екип отчита следните обстоятелства:

1. Отчетен е риск на сектора на база степен на регионално развитие на съответната община. Анализирани са лихвените нива и надбавки за емитирани общински облигации на Официален пазар;

2. Съгласието за незабавно инкасо не се третира като обезпечение, тъй като това е форма на разплащане;

3. Информация за наличия на забавени плащания по съответните договори е извлечена на база предоставена информация от Възложителя за хронология на плащанията по съответните договори;

4. Наличие на договорна клауза: "Разликата между стойността на Гарантирана Годишна Икономия и Достигната Годишна Икономия е за сметка на изпълнителя";

5. Валутен риск, при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени във валутните курсове, не съществува, тъй като вземанията са в национална валута;


Приходите от закупените вземания дружеството получава на равни месечни вноски.
През периода дружеството няма изцяло необслужвани вземания и просрочия.

Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Няма влияние на важни събития върху резултатите във финансовия отчет на „ФЕЕИ” АДСИЦ.


Финансовият отчет на дружеството за второто тримесечие на 2009 г. показва нетен положителен финансов резултат в размер на 127 хил. лв. в сравнение с нетен отрицателен финансов резултат от 237 хил. лв. за предходния отчетен период.
Финансовият отчет за второто тримесечие на 2009 г. показва, че дружеството няма приходи от дейността. Финансовите приходи възлизат на 652 хил. лв., като те са приходи от лихви. Разходите за дейността на дружеството към 30 юни 2009 г. са в размер на 99 хил. лв., от които разходи за външни услуги са 72 хил. лв. Финансовите разходи са 426 хил. лв., от които 412 хил. лв. са разходи за лихви, свързани с обслужването на облигационния заем на дружеството и заем към Европейската банка за възстановяване и развитие.
Собственият капитал на дружеството в края на периода е 2 131 хил.лв., с което е отчетено увеличение с 20,87% спрямо предходният отчетен период. Рентабилността на собствения капитал е 5,96%.
Активите на дружеството в края на второто тримесечие на 2009 г. Възлизат на 18 677 хил. лв., като се увеличават с 43,38% % спрямо предходния отчетен период.

Възможни рискове и несигурности пред компанията


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница