Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница13/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

“ФЕЕИ АДСИЦ е изложено на редица рискове, най-важните от които са несистематичните – рискове, специфични за самото дружеството и конкретния отрасъл:
 1. Фирмен риск от промяна в данъчното законодателство в сектора
 2. Риск от неплащане
 3. Риск от забавено плащане
 4. Риск от предплащане
 5. Зависимост от малък брой доставчици на вземания
 6. Ликвиден риск
 7. Оперативни рискове и други.Влияние на световната финансова криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в страната негативно влияние оказва световната икономическа криза от 2008 г., като резултатите от нея се усещат у нас. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, биха могли да неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната.
При висок и устойчив икономически ръст, вероятността от неплащане по вземанията е по-ниска, отколкото в периоди на стагнация, каквито се очакват в следствие на световната икономическа криза. Отделните сектори на икономиката могат да имат различни стопански цикли. Ако портфейлът на дружеството е от вземания от един сектор, то евентуалните неблагополучия в този сектор, могат да доведат до нарастване на лошите вземания и до загуба за дружеството. За минимизиране на този риск “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ се опитва да секюритизира вземания от различни сектори и компании и да подържа диверсифициран портфейл, с цел недопускане проблемите в един сектор да се отразят върху финансовия резултат на дружеството. Ето защо, към настоящия момент, компанията секюритизира вземания не само в бюджетната сфера, но и в производствената. Приоритет при алтернативните вземания, различни от основните за “ФЕЕИ” АДСИЦ ще имат вземания от сектори, които са антициклични и се представят добре дори и при общо забавяне на ръста на икономиката.
Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:


 • Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

 • Приоритетно да се работи с финансови институции (банки) в добро финансово състояние;

 • Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

 • Поддържане на по-високи нива на парични наличности;

 • Застраховане на финансовия риск на вземанията;

 • Диверсификация на портфейла от вземания и други.


Информация за големи сделки със свързани лица

Във връзка с решение на проведеното извънредно ОСА на 12 март 2009 г., през отчетния период бяха сключени сделки в полза на свързани/заинтересувани лица както следва:

Покупка на дълготрайни нематериални активи (вземания) от „Енемона” АД на стойност 4 796 688.31 лева. Секюритизирани са 5 (пет) вземания по следните довори:

1-во вземане

№ на Договор 5/21.01.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград и СБР-НК филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на Детски санаториум – град Хисаря с изискванията на Наредба 7/15.12.2004 г. за Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Длъжник СБР-НК ЕАД

Размер на вземането 4 066 324,66 лв

Собственик на вземането “Енемона” АД

Постъпления 74 равни месечни вноски и 5 изравнителни месечни вноски

Цена на закупуване 3 080 435,04 лв.

Дата на изготвяне на оценка 10.01.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 3 098 614,24 лв.

Дата на сключване на сделка: 22.04.2009 г.2-ро вземане

№ на Договор 104/4.12.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи за сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград, СБР-НК филиал Сандански и „Детски санаториум” – град Хисаря

Длъжник СБР-НК ЕАД

Размер на вземането 526 435,87 лв

Собственик на вземането “Енемона” АД

Постъпления 79 равни месечни вноски и 1 изравнителна месечна вноска

Цена на закупуване 394 790,41 лв.

Дата на изготвяне на оценка 10.01.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 397 187 лв.

Дата на сключване на сделка: 22.04.2009 г.3-то вземане

№ на Договор 4.06.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат на сградите на ОДЗ „Искра” – гр.Стамболийски и ОДЗ „Радост” – с. Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ „Отец Паисий” – гр. Стамболийски, захранвана от ТЕЦ „Стамболийски”

Длъжник Община Стамболийски

Размер на вземането 970 936,04 лв

Собственик на вземането “Енемона” АД

Постъпления 79 равни месечни вноски и 1 изравнителна месечна вноска

Цена на закупуване 728 134,52 лв.

Дата на изготвяне на оценка 10.01.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 732 554,69 лв.

Дата на сключване на сделка: 22.04.2009 г.4-то вземане

№ на Договор 7.05.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстваши ремонтно-възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи” – село Борован

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 203 406,14 лв

Собственик на вземането “Енемона” АД

Постъпления 75 равни месечни вноски и 1 изравнителна месечна вноска

Цена на закупуване 151 966,89 лв.

Дата на изготвяне на оценка 10.01.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 152 403,59 лв.

Дата на сключване на сделка: 22.04.2009 г.5-то вземане

№ на Договор 46/01.08.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за СОУ „Христо Ботев” и НУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Оряхово

Длъжник Община Оряхово

Размер на вземането 557 866,78 лв

Собственик на вземането “Енемона” АД

Постъпления 65 равни месечни вноски

Цена на закупуване 441 361,45 лв.

Дата на изготвяне на оценка 10.01.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 444 709,86 лв.

Дата на сключване на сделка: 22.04.2009 г.

Цената на вземанията е съобразена с оценките, направени от независим лицензиран оценител и представени в дружеството с Доклад за оценка, съгласно изискването на чл. 19 от ЗДСИЦ.

16. „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ” АДСИЦ
„Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9, ет.2. съд с решение №1 /23.02.2007 г. на Софийски градски съд, том 1580, стр. 125, парт. № 115407 по фирмено дело № 2 196/2007 г. Предметът на дейност е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Капиталът е 650 000 лева и 69.23% от него е собственост на “Енемона” АД.
ФИНИ АДСИЦ е учредено на 01.02.2007 г. и е вписано в търговския регистър с решение №1 от 23.02.2007 г. по Ф.Д.2196 /2007 на Софийски градски съд. Дружеството е учредено за неопределен срок.
С Решение № 1138 на Комисията за финансов надзор (КФН) от 16.08.2007 г. ФИНИ има лиценз за упражняване на дейността си.
Съгласно чл.5 ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), с Решение на Учредителното събрание на акционерите, „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ осъществи първоначално увеличение на капитала с 30% до 650 000 лв ., което е вписано с Решение № 2/11.12.2007 г. на СГС.

Пазарна информация за ценните книжа

За периода 01.04.2009 – 30.06.2009г. с акции на дружеството на “БФБ – София” АД няма сключени сделки.


Текуща стопанска дейност
Сключен е Договор на 01 април 2009 г. с „ПРОМЕТЕКС - 90” ООД за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Белене, при следните параметри:
Площ – офис от десететажна административна сграда, със застроена площ на етажа от 380 кв.м., състоящ се от 12 стаи, 3 санитарни възли и коридори;

Местонахождение – гр.Белене, ул. „България” № 23, 3-ти етаж;

Срок на договор - една година;

Месечен наем без ДДС - 6 000 лева без ДДС;


Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията
Няма влияние на важни събития върху резултатите във финансовия отчет на „ФИНИ” АДСИЦ.
Финансовият отчет на дружеството за второ тримесечие на 2009 г. показва, че приходите от дейността възлизат на 42 хил. лв., представляващи нетни приходи от продажби. Разходите за дейността на дружеството към 30 юни 2009 г. са в размер на 34 хил. лв., от които разходи по икономически елементи са 31 хил. лв., а финансовите разходи са 3 хил.лв.
Собственият капитал на дружеството се намалява до 595 хил.лв., спрямо 691 хил. лева предходната година.
Активите на дружеството към края на юни 2009 г. достигат 766 хил. лв., като се повишават с 0.66% спрямо миналата година. Коефициентът на капитализация на активите, отразяващ рационалното използване на разполагаемите ресурси е 0.06, което показва, че активите на дружеството имат необходимия потенциал и са в състояние да гернерират положителен доход.

Възможни рискове и несигурности пред компанията
Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние оказва световната финансова криза от 2008 г., като резултатите от нея вече се усещат и в нашата страна. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната, но кризата продължава да се задълбочава.

Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:

 • Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

 • Приоритетно да се работи с финансови институции (банки) в добро финансово състояние;

 • Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

 • Поддържане на по-високи нива на парични наличности и други.

Задълбочаващата се финансова криза в цял свят, неминуемо оказва влияние на икономическото развитие у нас и по-специално - върху пазара на недвижими имоти. Засилващата се конкуренция бележи непрекъснат ръст. Наличието на много участници предполага предлагането на разнообразни условия за инвестиране и реализация на доход от вложенията им. В тази връзка, основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството, са свързани с инвестирането в недвижими имоти – „Секторни рискове”. • Спад на пазарните цени на недвижимите имоти;

 • Увеличаваща се конкуренция на пазара на недвижимости;

 • Консолидация на пазара на недвижимости;

 • Забава при придобиването на имоти;

 • Намаление на ценовите нива на наемите;

 • Зависимост от наемателите;

 • Повишаване на лихвените проценти по заемите;

 • Повишаване на застрахователните премии;


Информация за големи сделки със свързани лица

Не са сключвани сделки със свързани лица.II. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
Според данните от консолидирания финансов отчет на икономическа група „Енемона” АД за второ тримесечие на 2009 г. собственият капитал на компанията възлиза на 91 726 хил. лв, като Малцинственото участие е в размер на 3 375 хил. лева.
Нетната печалба е 6 916 хил. лв. и бележи повишение с 34.06 % спрямо същия период на миналата година. Отбелязан е и ръст в печалбата от основна дейност на групата с 2 242 хил. лева или с 38.80%.
Отчетен е ръст на приходите от дейността с 45 759 хил. лв. (или с 86.62%), което се дължи в най-голяма степен на увеличението на нетните приходи от продажби - с 38 811 хил. лв. (или с около 85.29%).
Активите на компанията към края на юни 2009 г. на консолидирана база достигат 196 498 хил. лв.
Счетоводен баланс (в хил. лв.)

30.06.2009 г.

30.06.2008 г.

А: Нетекущи активи1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

70 236

6 4736

2. Инвестиционни имоти

742

742

3. Нематериалн активи

2 070

2 115

4. Търговска репутация

-2 154

-2 320

5. Финансови активи

17 141

11 836

6. Търговски и други вземания

5 354

3 820

7. Разходи за бъдещи периоди

0

0

8. Активи по отсрочени данъци

10

34

Общо нетекущи активи

93 399

80 963

Б: Текущи активи1. Материални запаси

49 231

45 492

2. Търговски и други вземания

49 300

40 432

3. Финансови активи

49

1 625

4. Парични средства и парични еквиваленти

4 465

22 519

5. Разходи за бъдещи периоди

54

54

Общо текущи акиви

103 099

110 122

ОБЩО АКТИВИ

196 498

191 085


А: СОБСТВЕН КАПИТАЛ1. Основен капиал

11 934

11 934

2. Резерви

71 046

59 300

3. Финансов резултат

8 746

13 989

Б: МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

3 375

3 445

В: НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ1. Търговски и други задължения

39 291

41 315

2. Пасиви по отсрочени данъци

27

27

3. Финансирания

1 245

27

Общо нетекущи пасиви

40 563

41 369

Г: ТЕКУЩИ ПАСИВИ1. Търговски и други задължения

60 821

61 048

2. Приходи за бъдещи периоди

0

0

3. Финансирания

13

0

Общо текущи пасиви

60 834

61 048

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

196 498

191 085
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница