Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница15/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.
Уважаеми Инвеститори,
При консолидирането на финансовите отчети в състава на групата „Енемона” АД влизат следните дружества:
ДРУЖЕСТВО

Процент (%) към

31.12.2008

Процент (%) към

31.12.2007

Енемона Ютилитис” ЕАД

100.00

100.00

ТФЕЦ Никопол” ЕАД

100.00

-

Агро Инвест Инженеринг”АД

 99.98

 99.98

Еско Инженеринг” АД

 99.00

 90.00

Еско Инженеринг” АД

 99.00

 90.00

Ботуня Енерджи” АД

 98.68

87.00

Енемона - Гълъбово”АД

 91.11

 -

Нео Агро Тех”АД

 90.00

 90.00

Неврокоп - Газ АД

 90.00

 -

Солар Енерджи”ООД

 80.00

 80.00

Пиринпауър”АД

 84.00

 50.00

Енергомонтажкомплект”АД

 77.36Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ”АДСИЦ

 

69.23


 

69.23


Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ

 60.80

 58.07

ХЕМУСГАЗ”АД

 50.00

 50.00

Непряко участие “Енемона” АД има в “Ломско пиво”АД, собственост на “Агро Инвест Инженеринг” АД и в дружествата ”ПИРИНПАУЪР” АД, „РЕГИОНАЛГАЗ” АД и „Свиленград Газ”АД чрез „Енемона Ютилитис” ЕАД.ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Търговия на регулиран пазар

За периода януари - март 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва лек спад при формираната средна цена, както и по-сериозно намаление при броя сключени сделки и оборота с ценните книжа на компанията.За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 1 136 406 лева, като среднодневния оборот е 18 940.10 лева. Сделките са 1 175, като среднодневният брой е 19.58. Средната цена на ценните книжа за периода е 7.163 лева.
януари

2009 г.


февруари

2009 г.

март

2009 г.

януари–март

2009 г.


Общо сделки

691 броя

259 броя

225 броя

1 175 броя

Общо изтъргувани акции

70 119 броя

60 941 броя

27 577 броя

158 637 броя

Средна цена

7.695 лева

6.717 лева

6.795 лева

7.163 лева

Обща сума на сключените сделки

539 626.70

лева

409 367.19

лева

187 412.44

лева

1 136 406

лева

Източник: www.infostock.bg

Изменение в пазарната цена на акциите за периода януари-март 2009 г.Изтъргувани обеми акции за периода януари-март 2009 г.Източник: www.investor.bg

  • Пазарна информация
Показатели


Описание


Стойност


Цена на акция към 31.03.2.2009 г.

-

6.85 лева

Балансова стойност на акция

Балансова сума/Брой емитирани акции

11.32 лева

Пазарна капитализация на „Енемона” АД

Пазарна цена * Брой емитирани акции

81 745 571

P/B

Пазарна цена/Балансова стойност на акция

0.61

P/S

Пазарна цена/Приходи от продажби на акция

4.00

EPS

Нетна печалба/Брой емитирани акции

0.11

НАПРАВЛЕНИЕ „ИНЖЕНЕРИНГ И СМД” В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
1. „ЕНЕМОНА” АД

“Енемона” АД е акционерно дружество с предмет на дейност: проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пусково - наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска (включително внос, износ, покупко-продажба на недвижими имот , вкл. земеделски земи, покупко-продажба на вземания, обменни, компенсационни, лизингови, наемни, бартерни, консигнационни сделки), производство, изкупуване, реализация и сервиз и търговия на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление, производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, вкл. произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители – след получаване на съответното решение/лицензия в предвидените от закона случаи, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги (включително обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради), търсене, проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства по смисъла на чл.2 от Закона за подземните богатства, както и на биологични, минерални, енергийни ресурси и води, придобиване на концесии за хидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, терминали от пристанища, републикански пътища, обекти в железопътната инфраструктура, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги, селскостопанска дейност (включително производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти в страната и чужбина, ветеринарно - медицински услуги и консултации, акционерни и дялови участия, вкл. придобивания на дялове и акции от други дружества, участия в смесени дружества, придобиване на акции, дялове и/или дружества чрез сливане и вливане, както и тяхната продажба, магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на Република България дейности.Текуща стопанска дейност

Изпълнени Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР на обща стойност над 15 млн. леваПредмет

Контрагент


1

Подмяна на измервателни трансформатори 400 kV в ОРУАЕЦ „Козлодуй" ЕАД

2

Електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 5 ЕБ през ПГР 2008АЕЦ „Козлодуй" ЕАД

3

Изпълнение на електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 6 ЕБ през ПГР 2008
АЕЦ „Козлодуй" ЕАД

4

Ремонт и оборудване на I-ОУ "Васил Левски" гр. Вълчедръм - обособена позиция IОбщина Вълчедръм


5

Ремонт на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм - обособена позиция 1 на ОП с предмет: "Ремонт и оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм и ОУ "Христо Ботев" с. Златия", общ. Вълчедръм
Община Вълчедръм

6

Ремотни дейности по време на плановия ремонт на завода 2008/2009


"Холсим (България)" АД


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница