Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница16/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Подписани нови Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР на обща стойност около 35.7 млн. леваПредмет

Контрагент

Стойност в лева без ДДС

1

СМР на обект: ОУ "Отец Паисий" гр. Батак
Община Батак16 994,38

2

Инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи на жилищен блок за социално слаби семейства в град Добрич, ул. "Калиакра" №54"Жилфонд Инвест" ЕООД1 691 545,57

3

Модификация на системата за осветление във входа на ХВОАlstom Power Bulgaria1 791,54

4

Почистване на РУНН 0,4 Kv
Аlstom Power Bulgaria
5 322,24

5


Поръчка за подмяна на зъбен венец
"Златна Панега Цимент" АД
11 500,00


6


СМР на обект "Изграждане на СОИ Блокове 1-4" на територията на "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАДкато подизпълнител14,00 лв./ чч


7

СМР на обект:"Изграждане на СОИ Блокове 1-4" на територията на "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД.като подизпълнител14,00 лв./ чч

8

Допълнително споразумение №2 към договор за СМР на обект: Възлагателно писмо по договор №6000012342 за изпълнение на монтажни работи по КИП и А и ел. част за 3 и 4 блок в ТЕЦ Марица Изток III; Уточняване на стойност.Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria


416 591,79

9

Поръчка за: "Ремонт за скриване на тръби парно с метални ламели, ситна перфорация и тръби отпадна вода с плътен бял ламел в 3 /три/ бр. Апартаменти в ПОК "Леденика".
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
1 362,97

10

СМР на обект: "Подмяна на дограма на Административна сграда и сграда Моряци и Водолази в цех "БПС".
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
29 202,84

11

СМР на обект:" П/ст Бойчиновци 220/110kV - Реконструкция на ОРУ 220kV - подмяна на съоражения и строителни конструкции и ОРУ 110kV - подмяна на съоражения и строителни конструкции"."ЕМУ" АД7 072 554,91


12

СМР на обекти: "Лот 1 - Изграждане на Гл. клон Б-VI, второстепенните клонове към него и водопроводната мрежа като допълващ елемент в кв . Ораново.; "Лот 2 - Изграждане на Гл. Клон Б-II, и второстепенните клонове към тях., Гл. Клон Д-I, Гл. Клон Д-II, Гл. Клон Д-III второстепенните клонове към тях, и водопроводната мрежа като допълващ елемент"; "Лот 3 - Изграждане на Гл. клон Б-III и Гл. клон Б-IV и второстепенните клонове към тях Гл. Клон Д-IV, Гл. Клон Д-V, Гл. Клон Д-VI ,Гл. Клон Д-VII второстепенните клонове към тях, и водопроводна мрежа като допълващ елемент". "Лот4- Изграждане на Гл. клон Б - V и второстепенните клонове към него. Гл. клон Д-VIII, Гл. клон Д-IX, Гл. клон Д-X, Гл. клон Д-XI и второстепенните клонове към тях, и водопроводната мрежа като допълващ елемент"; "Лот 5 - Изграждане на Гл. клон СМ - I, второстепенните клонове към тях, и водопроводната мрежа като допълващ елемент".

Община Симитли и "СИМ 2008" ДЗЗД
1 082 000,10

13

СМР на обекти: "Лот 1 - Изграждане на колектор за отвеждане на пречистените битови отпадни води от ПСОВ, с. Крупник до р. Струма. "Лот 2 - Изграждане на Гл. Клон Б-I, и второстепенните клонове към него, Гл. Клон Д-I, Гл. Клон Д-II, второстепенните клонове към тях, и водопроводната мрежа като допълващ елемент"; "Лот 3 - Изграждане на Гл. клон Б-II и второстепенните клонове към него, и водопроводна мрежа като допълващ елемент"."Лот4- Изграждане на Гл. клон Б - III, второстепенните клонове към него, Гл. клон Д-III, и второстепенните клонове към тях, и водопроводната мрежа като допълващ елемент";


Община Симитли и "СИМ 2008" ДЗЗД

732 644,55

14

Изпълнение на работи по реконструиране на съществуващи сгради и конструкции в АЕЦ "Белене""Евромин Билд" ДЗЗД16 913 931,67

15

СМР на приемна на възложителя с адрес гр. София, кв. Горубляне, ул. "Обреща" №15"Виадукт - 99" ЕООД21 672,92

16

СМР по ел. част и парно на обект: "МБАЛ - гр. Лом - Инфекциозно отделение""МБАЛ Лом" ЕООД14 928,07

17

СМР на обект: "Ремонтни дейности в блок "А" и "Б" - II, III, и IV етаж и инфекциозно отделение на МБАЛ - Лом.
"МБАЛ Лом" ЕООД
87 486,60

18

СМР на обект: "Ремонт помещения и оборудване в спец корпус - 3""АЕЦ Козлодуй" ЕАД2 470 143,10

19

Изпълнение на електромонтажни дейности и привеждане в добър експлоатационен вид на оборудване СКУ и ЕО на 5 ЕБ и общостанционни обекти по време на ПГР 2009
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
4 087 407,08

20

СМР на обект: "Реконструкция на общежитие "Чавдар 1" - гр. София; Допълнителни СМРИзпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"


813 473,16


21

Монтаж на кислородна линия в отделенията: Вътрешно стационарно и Детско стационарно в МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" ЕООД гр. Лом."МБАЛ Лом" ЕООД
3 975,83

22

Демонтаж и монтаж на щрангове

на парна инсталация в отделенията: Детско, Вътрешно и Ортопедия в МБАЛ "Св Николай Чудотворец" ЕООД ГР. Лом


"МБАЛ Лом" ЕООД1 559,08

23

СМР на обект:"Многоетажен магазин на ул. "Гладстон" №34, кв.331, УПИ III - 7A, ГГЦ-Г-6 - I Част; Подобект: Външно ел. захранване - ел. монтажна частна ТП, ел. захранване с кабели СрН - 10кV".
"ПСГ" АД99 816,01

24

Електро услуги за монтажната група на AlsotmALSTOM Power Bulgaria EOOD3 915,00

Сключени нови Договори в сферата на енергийната ефективност на обща стойност около 1.8 млн. лева
Предмет

Контграгент

Стойност в лева без ДДС


1

Обследване за енергийна ефективност

на обект, находящ се в гр. Търговище

„Тракия глас България” ЕАД


53 188,00
2

Анекс към договор за енергоефективни

Мерки в обществени сгради в Южна

България


МИЕ


47 725,55
3

Инженеринг за енергоефективни

мероприятия с гарантиран резултат

и съпътстващи СМР на жилищен блок

за социално слаби семейства,

гр. Добрич


„Жилфонд Инвест” ЕООД


1 691 545,57
Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Според данните от неконсолидирания финансов отчет на „Енемона” АД за първо тримесечие на 2009 г. собственият капитал на компанията възлиза на 69 942 хил. лв. Нетната печалба е 1 281 хил. лв., което е ръст от 24.49% спрямо същия период на миналата година.


Рентабилността на собствения капитал, отразяваща възвръщаемостта на инвестираните средства през разглеждания период, е 1.83%.
Отчетен е ръст на приходите от дейността с 7 588 хил. лв. (или с 56.46 %), което се дължи в най-голяма степен на увеличението на нетните приходи от продажби – с 7 720 хил. лв. (или с 60.86%).
Активите на компанията към края на март 2009 г. на неконсолидирана база достигат 135 092 хил. лв. Коефициентът на капитализация на активите, отразяващ рационалното използване на разполагаемите ресурси, е 0.02.

Възможни рискове и несигурности пред компанията
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната финансова криза, като се очаква резултатите от нея да продължат да се усещат до по-късен етап. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, ще неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната.
Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията;

Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;

• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;

• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);

• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи;

• За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други.


Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.


Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.
Сделки със свързани лица
Проведеното извънредно ОСА на 10 март 2009 г. взе решение да овласти СД на „Енемона” АД за извършване на следните сделки в полза на свързани, заинтересувани лица:


  1. Продажба на дълготрайни материални активи, в полза на дъщерното дружество „Енемона - Гълъбово” АД със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, РЕПУБЛИКА No 120. , разделени в две групи:
  • Основни машини за производствена дейност

  • Стопански инвентар и оборудване

На база извършената експертна оценка, Съветът на директорите на „Енемона” АД предложи сделката да се извърши при следните ценови нива:
  • Транспортни средства - 249 000 лева;

  • Машини, съоръжения и оборудване - 476 200 лева;

  • Компютърна техника и оборудване – 70 400 лева.
  1. Продажба на права по лизингови договори;

На база извършената експертна оценка, Съветът на директорите на „Енемона” АД предлага сделката да се извърши при следните ценови нива:


Наименование

Пазарна стойност(лева)

1.

По Договор за лизинг на Лек автомобил Лада ВАЗ

4 190.00

2.

По Договор за лизинг на Chevrolet Lacetti 1,6 SX Elite 16V – 3 броя

27 810.00

3.

По Договор за лизинг на Chevrolet Aveo 1,4 I S Direct 16V

10 470.00

4.

По Договор за лизинг на Opel Vectra Cosmo 2,2 DI

15 700.00

5.

По Договор за лизинг на Автокран DEMAG AC80 S/N 75 254

469 000.00

6.

По Договор за лизинг на Пътнически автомобил Peugeot Boxer FV 350 LH 2,8 HDI 127 к.с.

20 500.00

7.

По Договор за лизинг на Мобилен кран АТТ 400

218 500.00

8.

По Договор за лизинг на Автокран Liebherr LTM 1030-2.1 + Автовишка Ruthmann

339 300.00

9.

По Договор за лизинг на Мобилен автокран модел К5205

180 350.00
ОБЩО

1 285 820.00
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница