Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница19/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Изтъргувани обеми през първо тримесечие на 2009 г.

Източник: www.investor.bg
Текуща стопанска дейност
През периода 01.01.2009 – 31.03.2009 г. дружеството е закупило:


Брой вземания

Размер

Цена на закупуване

4

1 850 313.85 лева

1 338 360.92 лева

През изминалия период, управляващите на компанията са сключили следните Договори за покупка на вземане:1-во вземане

№ на Договор 985/01.08.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат на сграда на ОДЗ «Детство», с. Мало Конаре

Длъжник Община Пазарджик;

Размер на вземането 309 339,68 лв.

Собственик на вземането “Енергомонтаж-АЕК” АД

Постъпления 82 равни месечни вноски

Цена на закупуване 223 806,98 лв.

Дата на изготвяне на оценка 20.02.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 223 806,98 лв.

Дата на сключване на сделка 23.02.2009 година2-ро вземане

№ на Договор 986/01.08.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат на сградите на ЦДГ «Веселка», с. Ивайло

Длъжник Община Пазарджик;

Размер на вземането 295 778,03 лв.

Собственик на вземането “Енергомонтаж-АЕК” АД

Постъпления 82 равни месечни вноски

Цена на закупуване 213 994,91 лв.

Дата на изготвяне на оценка 20.02.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 213 994,91 лв.

Дата на сключване на сделка 23.02.2009 година3-то вземане

№ на Договор 987/01.08.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат на сградите на ЦДГ «Детелина», с.Черногорово

Длъжник Община Пазарджик;

Размер на вземането 541 568,60 лв.

Собственик на вземането “Енергомонтаж-АЕК” АД

Постъпления 82 равни месечни вноски

Цена на закупуване 391 823,58 лв.

Дата на изготвяне на оценка 20.02.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 391 823,58 лв.

Дата на сключване на сделка 23.02.2009 година4-то вземане

№ на Договор 988/01.08.2008 г..

Предмет на Договора Договор за изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат на сградите на ОДЗ «Слънчо», гр.Пазарджик

Длъжник Община Пазарджик;

Размер на вземането 703 160,54 лв.

Собственик на вземането “Енергомонтаж-АЕК” АД

Постъпления 82 равни месечни вноски

Цена на закупуване 508 735,45 лв.

Дата на изготвяне на оценка 20.02.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 508 735,45 лв.

Дата на сключване на сделка 23.02.2009 година

Цената на вземанията е съобразена с оценките, направени от независим лицензиран оценител и представени в дружеството с Доклад за оценка, съгласно изискването на чл. 19 от ЗДСИЦ.

Принципи, приложени при изготвянето на оценката
При оценката на вземания се прилагат принципите на общата методология и техники при оценки на финансови активи.
При преглед на документите, оценителите акцентират внимание на целта на договора, обезпечението – наличност и степен на ликвидност, начина на погасяване и финансовото състояние на длъжника.
Оценяваните вземания са със следната характеристика:


    • без налична котировка на активен пазар;

    • без наличие на публична информация за текущи пазарни стойности на аналогичини вземания;

    • неприложимост на опционно ценообразуване;

    • неприложимост на техника на конструирана база.

Поради липса на съществуваща пазарна цена на съставните елементи единствено приложима е техниката - Методът на дисконтираните парични потоци. Методът за оценка на вземания с равни месечни вноски се основава на теорията на стойността на парите във времето, като се прилага метод на дисконтираните парични потоци. Намаляването на полезността на парите във времето се формализира чрез дисконтиране на бъдещата стойност. От математическа гледна точка, дисконтовите коефиценти представляват поредица от намаляващи във времето тегла. Във финансовия смисъл те илюстрират отбива от номиналната стойност на бъдещите парични стойности и плътно покриват темпоралната динамика на ценността на парите. Предвид финансовите характеристики на оценяваните вземания, настоящата стойност на паричните потоци е изведена чрез Анюитетен фактор на настоящата стойност (АФНС).


Математическата интерпретация на метода е следната:
АФНСr,n={1-[1/(1+r)^n]}/r,
където:
АФНС - Анюитетен фактор на настоящата стойност;

r - процент на дисконтиране;

n - брой периоди/времеви интервал;

(1+ r)^n - дисконтов фактор

При оценката от основно значение е определянето на процента на дисконтиране. То е извършено по метода на съставния риск (build up/натрупване на риска):

r = r 1 + r 2 + r 3+ r 4, %
където:
r 1 - възвръщаемост на безрискова инвестиция;

r 2 - надбавка за общ риск / за страната, за отрасъл, за регион/;

r 3 - надбавка за специфичен риск;

r 4 - надбавка за специфичен договорен риск.
При определяне степените на риск оценителският екип отчита следните обстоятелства:

1. Отчетен е риск на сектора на база степен на регионално развитие на съответната община. Анализирани са лихвените нива и надбавки за емитирани общински облигации на Официален пазар;

2. Съгласието за незабавно инкасо не се третира като обезпечение, тъй като това е форма на разплащане;

3. Информация за наличия на забавени плащания по съответните договори е извлечена на база предоставена информация от Възложителя за хронология на плащанията по съответните договори;

4. Наличие на договорна клауза: "Разликата между стойността на Гарантирана Годишна Икономия и Достигната Годишна Икономия е за сметка на изпълнителя";

5. Валутен риск, при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени във валутните курсове, не съществува, тъй като вземанията са в национална валута;


Приходите от закупените вземания дружеството получава на равни месечни вноски.
През периода дружеството няма изцяло необслужвани вземания и просрочия.

Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Няма влияние на важни събития върху резултатите във финансовия отчет на „ФЕЕИ” АДСИЦ.


Финансовият отчет на дружеството за първото тримесечие на 2009 г. показва, че дружеството няма приходи от дейността. Финансовите приходи възлизат на 288 хил. лв., като те са приходи от лихви. Разходите за дейността на дружеството към 31 март 2009 г. са в размер на 55 хил. лв., от които разходи за външни услуги са 42 хил. лв. Финансовите разходи са 99 хил. лв., от които 93 хил. лв. са разходи за лихви. За разглеждания период ФЕЕИ АДСИЦ отчита нетен положителен финансов резултат от 134 хил. лв.

Собственият капитал на дружеството в края на периода е 2 125 хил.лв., с което е отчетено увеличение с 20,53% спрямо предходният отчетен период.


Активите на дружеството в края на първото тримесечие на 2009 г. 13 877 хил. лв., като се увеличават с 90,1 % спрямо първото тримесечие на 2008 г.
Възможни рискове и несигурности пред компанията

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница