Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница2/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Сключени нови Договори в сферата на енергийната ефективност на обща стойност над 7.3 млн. лева

ПредметКонтграгент


Стойност в лева без ДДС1

Извършване на детайлно обследване за енергийна ефективност на обектите на Възложителя, намиращи се в с.Челопеч, Софийска област

"Челопеч майнинг" ЕАД32 912.00
2

Изпълнение на обследване за енергийна ефективност в "Мини Марица-изток" ЕАД

"Мини Марица Изток" ЕАД


77 600.00

3

Изпълнение на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"- с. Малорад, община Борован

Община Борован499 995.36

4.

Изпълнение на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация-Червен брягОбщина Червен бряг441 619.12

5.

Анекс №2 към договор №2298-ИБ/07.10.2008 г. промяна срока на изпълнение на работите на 120 календарни дни, считано от 17.08.2009 с подписан протокол за стартиране на обследване за енергийна ефективност

"Дунапак Родина" АД17 820.00

6.

Извършване на енергоефективно саниране с гарантиран резултат,преустройство и рехабилитация на ВО "Май", гр.София


Изпълнителна агенция "Социални дейности на МО"


6 198 477
II. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Според данните от неконсолидирания финансов отчет на „Енемона” АД за трето тримесечие на 2009 г. собственият капитал на компанията възлиза на 74 404 хил. лв. Нетната печалба е 6 399 хил. лв., което е ръст от 12.07% спрямо същия период на миналата година.


Рентабилността на собствения капитал, отразяваща възвръщаемостта на инвестираните средства през разглеждания период, е 8.60%.
Отчетен е ръст на приходите от дейността с 10 827 хил. лв. (или с 17.92 %), което се дължи в най-голяма степен на увеличението на нетните приходи от продажби – с 11 934 хил. лв. (или с 20.81%).
Активите на компанията към края на септември 2009 г. на неконсолидирана база достигат 144 300 хил. лв. Коефициентът на капитализация на активите, отразяващ рационалното използване на разполагаемите ресурси, е 0.07.

III. Възможни рискове и несигурности пред компанията
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната финансова криза, като се очаква резултатите от нея да продължат да се усещат до по-късен етап. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, ще неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната.
Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията;

• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;

• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;

• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);

• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи;

• За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други.Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.


Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.
Риск от промяна на политическото управление на страната
Ситуацията на икономическа криза в страната се засилва и от факта, че предстои поне тримесечен период на замразяване на голяма част от държавните проекти. Новото правителство ще се нуждае от време, за да навлезе достатъчно в технологията на държавното управление, което ще забави допълнително получаването на предвидените европейски пари по проекти.

2. “ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО” АД
“Енемона-Гълъбово” АД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, Република No 120. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 08.05.2008 година. Предметът на дейност е проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска /вкл. внос, износ, обменни, компенсационни, лизингови, бартерни, консигнационни сделки/, производство, изкупуване, реализация и сервиз на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление. производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения; енергоефективни услуги /вкл. обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради/, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги. селскостопанска дейност /вкл. производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти/ в страната и чужбина; ветеринарно-медицински услуги и консултации; акционерно участие; магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на република българия дейности. Капиталът е 2 250 000 лева и 91.11% от него е собственост на “Енемона” АД.
"Енемона-Гълъбово" АД е приемник на всички дейности и сключени договори, изпълнявани от "Енемона" АД - клон Гълъбово. Дружеството осъществява маркетинг, инженеринг, проектиране, управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти. Изпълнява международни проекти в конвенционалната енергетика, проекти по енергийна ефективност в сградния фонд, промишлеността и инфраструктурата, има успешно реализирани проекти в областта на гражданското строителство.
Текуща стопанска дейност
Настоящите и очакваните инвестиции – включително в ДМА, както и източниците/начините за финансиране.
Предвид разразилата се финансова и икономическа криза „Енемона-Гълъбово” АД отлага инвестиционните си проекти за развитие на РМЦ за следващата година.
Развитие на персонала
Към края на третото тримесечие на 2009г. в „Енемона-Гълъбово” АД работят около 533 (при 559 лица за предходното тримесечие) в това число:

Ръководители: 56;

Аналитични специалисти: 28;

Техници и други приложни специалисти: 12;

Административен персонал: 16;

Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия: 402;Професии неизискващи специална квалификация: 19.
Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност на компанията
Дружеството не развива такива дейности към този момент.

Изпълнени договори за третото тримесечие на 2009 г.,

в размер на 3.1 млн.лв.
Обект, Местонахождение

Възложител

Обем в стойностно изражение

1

Текуща поддръжка на ГТЛ във Въглеснабдяване

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

90 338,10

2

Основен ремонт на багер КРС-Б

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

110 143,88

3

Ремонт на бл.1-ППС ляво, елфилтри, ремонт на бл.2-ППС дясно,вентилатори,бл.3-ППС дясно

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

218 494,18

4

Ремонт на ел.двигатели блок 1, блок 2 и блок 3,съгласно техническа спецификация

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

50 000,00

5

Ремонт на ходови колела за КРС

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

4 100,00

6

Необходими дейности извършвани при спиране на ТЕЦ по ОБЕМ 4

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

3 057,60

7

Необходими дейности извършване приспиране на ТЕЦ по ОБЕМ 7

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

624,00

8

ПНР във Въглеподаване

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

22 807,72

9

Поддръжка на ГЛТ във ВС

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

17 839,75

10

Ремонт на Корпус и уплътнение МВ 1А

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

2 200,00

11

Механични дейности по Инсталация за изсушаване на гипс

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

3 004,15

12

Възстановяване на скъсана ГТЛ на ТГЛ 7Б

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

5 900,00

13

Текущо поддържане на валкови сита и дробилки I ва и II ра степен във Въглеснабдяване

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

24 067,89

14

Възстановяване на скъсана ГТЛ наТГЛ 7Б

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

5 900,00

15

Доставка на табла за осветление

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

14 435,95

16

Изграждане на кабелни трасета,защитни рами, окабеляване и калибриране на измерванията

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

6 962,08

17

Извършване на стругарски работи по Блок 1 и 2

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

3 186,00

18

Монтаж на 24 бр. влазни люкове на прахови корелки КА4

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

3 528,00

19

Ел. инсталация в ПС питейна вода

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

1 065,66

20

Авариен ремонт на опори за лагерно тяло

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД

4 670,00

21

Монтаж вентил и ел. задвижка

Енел Инженерия и Иновационе СпА

7 823,32

22

ПНР ЕЛ и КИП

Енел Инженерия и Иновационе СпА

11 118,89

23

Механична работа

Енел Инженерия и Иновационе СпА

45 402,21

24

Преместване на захранващо Контролно табло на завдижка за газоразпределение на МВ5, Бл.4

Енел Инженерия и Иновационе СпА

600,83

25

Монтаж и демонтаж на временна топлоизолация на Абсорбер 2

МИЦУИ

71 549,00

26

Изработка на бленди

МИЦУИ

784,00

27

Изработка на допълнително укрепване за входящ щуцер за вх. Газове Абсорбер1

МИЦУИ

1 658,00

28

Заваряване на два броя заварки на преливни тръбопроводи от HDPE на хидроциклони на Абсорбер 1

МИЦУИ

550,00

29

Топлоизолация на кожусите на ДВ на блокове 3 и 4

МИЦУИ

152 820,09

30

Изработка на бленди

МИЦУИ

4 312,00

31

Изработка на бленди-2

МИЦУИ

2 697,20

32

Ремонтни работи по рециркулационна помпа 4 на СОИ 2

МИЦУИ

6 288,56

33

Доставка на материали за топлоизолация на димен вентилатор 4,3,2

МИЦУИ

7 582,93

34

Ремонтни работи за смукателен клапан на Абсорбер 1, тръбопровод и рециркулационна помпа 2

МИЦУИ

2 083,22

35

Изработване на ребра за допълнително усилване н ащуцер входящи газове в Абсорбер 2

МИЦУИ

870,00

36

Доставка на топлоустойчив силикон

МИЦУИ

496,25

37

Доставка на уплътнения за Абсорбер 01

МИЦУИ

640,50

38

РЗУ на валково сито ВС 40 Б

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

386 440,57

39

Направа на временна естакада

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

194 624,35

40

Направа отвори в бетон във Въглеснабдяване

АЛСТОМ България ЕООД

2142,72

41

Довършителни строителни работи по кабелни шахти

АЛСТОМ България ЕООД

13 660,37

42

Поддръжка на ел.оборудване на котела

АЛСТОМ България ЕООД

4 889,22

43

Монтаж на анкерни болтове и закладни части на жп линия в района на Въглеподаване

АЛСТОМ България ЕООД

90 012,50

44

Доставка на щепсели и контакти

АЛСТОМ България ЕООД

36 309,96

45

Проектиране и доставка на три разпределителни табла

АЛСТОМ България ЕООД

7 500,00

46

Електроподгрев на тръбопроводи

АЛСТОМ България ЕООД

14 917,58

47

Изработка и монтаж на метални стълби за кабелни шахти в ТЕЦ 1

АЛСТОМ България ЕООД

31 047,00

48

Изкоп с ширина до 0,6 м за полагане на заземително въже в ТЕЦ 1

АЛСТОМ България ЕООД

124 566,93

49

Наемане механизация

АЛСТОМ България ЕООД

158 020,39

50

Електрозахранване 12 нови фургона до главен портал Алстом РВ

АЛСТОМ България ЕООД

5 000,00

51

Монтаж на предпазна мрежана кота 42 на склада за лигнитни въглища

АЛСТОМ България ЕООД

8 000,00

52

Монтаж на тръбопровод, връщащ вода от ХВО до шахта източна странана Брикел

АЛСТОМ България ЕООД

72 495,88

53

Преместване на КПП и автоматизирана пропускна система

АЛСТОМ България ЕООД

1 000,00

54

Временноосветление на транспортьора за сгурия

АЛСТОМ България ЕООД

20 000,00

55

Осигуряване на електротехници за ПНР

АЛСТОМ България ЕООД

1 995,60

56

- Монтаж на предпазна мрежа на кота 42 на склада за лигнитни въглища на Блок 1

АЛСТОМ България ЕООД

8 000,00

57

Доставка на диелектрична пътека - 02

АЛСТОМ България ЕООД

7 336,00

58

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствие на пожароизвестяване

АЛСТОМ България ЕООД

12 901,96

59

Осигуряване на електротехници за ПНР

АЛСТОМ България ЕООД

2 527,76

60

Монтаж на временен водопровод за противопрахова защита във въглеподаване

АЛСТОМ България ЕООД

22 015,99

61

Ремонт на къща в Гълъбово

АЛСТОМ България ЕООД

10 823,60

62

Модификация на осветителна система в сграда URD

АЛСТОМ България ЕООД

1 394,80

63

Направа на две базови рамки за телефонна система

АЛСТОМ България ЕООД

575,32

64

Временно захранване на контролна зала на ЖП гара, сграда 79

АЛСТОМ България ЕООД

2 141,96

65

Монтаж на временен антипрахов тръбопровод

АЛСТОМ България ЕООД

12 300,00

66

Различни услуги за СОИ - ТЕЦ 1

АЛСТОМ България ЕООД

13 182,68

67

Електрозахранване на 5 контейнера на Алстом РВ

АЛСТОМ България ЕООД

1 634,33

68

Монтаж на предпазна мрежа на склада за лигнитни въглища 2 кота +42

АЛСТОМ България ЕООД

16 000,00

69

Преместване ел.захранването на табла на кота 0,00-котел 2-UHA 02

АЛСТОМ България ЕООД

2 313,41

70

Модификация на осветителна система в сграда UHQ 10

АЛСТОМ България ЕООД

2 955,55

71

Модификация на осветителна система в сграда UVX10

АЛСТОМ България ЕООД

684,96

72

Модификация на осветителна система в сграда UEL 64

АЛСТОМ България ЕООД

2 392,92

73

Монтаж на временен фалшпод в сграда 43

АЛСТОМ България ЕООД

1 501,40

74

Осигуряване н адежурен еектротехник поради отсъствие на пожароизвестяване в сгада 58

АЛСТОМ България ЕООД

8 911,32

75

Монтажни дейности за Кнауф завод Марица България

КНАУФ България ЕООД

374 347,16

76

Електромонтажни дейности за Кнауф завод Марица България

КНАУФ България ЕООД

230 710,00

77

Eлектроинсталации в помещения GT6, GT8.1, GT9 и GT10

КНАУФ България ЕООД

35 429,31

78

Отръбяване на компресорно помещение -Доставка и монтаж

КНАУФ България ЕООД

17 212,75

79

Вентилационна инсталация

КНАУФ България ЕООД

109 832,97

80

Монтаж на тръбопроводи на територията назавод за гипсокартон Марица

СЕЛ ХАУСТЕХНИК ГмбХ

68 562,24

81

Монтаж на транспортьор за суровина на територията на Завод за гипсокартон

ИНСТАЛАЦИЯ И ТРАСПОРТНА ТЕХНИКА - АРТУР ЛОЙБЪЛ ГмбХ

72 594,72

82

Договор за услуга - крайцване тръби за Блок 1 в Енел Марица изток 3

"ЕНЕРГОРЕМОНТ-ГЪЛЪБОВО" АД

2 200,00

83

Пробиване на 32 отвора в бетон

САНДВИК Бъгария ЕООД

4 186,24
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница