Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница20/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

“ФЕЕИ АДСИЦ е изложено на редица рискове, най-важните от които са несистематичните – рискове, специфични за самото дружеството и конкретния отрасъл:
 1. Фирмен риск от промяна в данъчното законодателство в сектора
 2. Риск от неплащане
 3. Риск от забавено плащане
 4. Риск от предплащане
 5. Зависимост от малък брой доставчици на вземания
 6. Ликвиден риск
 7. Оперативни рискове и други.Влияние на световната финансова криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в страната негативно влияние оказва световната икономическа криза от 2008 г., като резултатите от нея се усещат у нас. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, биха могли да неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната.
При висок и устойчив икономически ръст, вероятността от неплащане по вземанията е по-ниска, отколкото в периоди на стагнация, каквито се очакват в следствие на световната икономическа криза. Отделните сектори на икономиката могат да имат различни стопански цикли. Ако портфейлът на дружеството е от вземания от един сектор, то евентуалните неблагополучия в този сектор, могат да доведат до нарастване на лошите вземания и до загуба за дружеството. За минимизиране на този риск “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ се опитва да секюритизира вземания от различни сектори и компании и да подържа диверсифициран портфейл, с цел недопускане проблемите в един сектор да се отразят върху финансовия резултат на дружеството. Ето защо, към настоящия момент, компанията секюритизира вземания не само в бюджетната сфера, но и в производствената. Приоритет при алтернативните вземания, различни от основните за “ФЕЕИ” АДСИЦ ще имат вземания от сектори, които са антициклични и се представят добре дори и при общо забавяне на ръста на икономиката.
Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:


 • Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

 • Приоритетно да се работи с финансови институции (банки) в добро финансово състояние;

 • Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

 • Поддържане на по-високи нива на парични наличности;

 • Застраховане на финансовия риск на вземанията;

 • Диверсификация на портфейла от вземания и други.


Информация за големи сделки със свързани лица

Проведеното извънредно ОСА на 12 март 2009 г. взе решение да овласти СД на „ФЕЕИ” АДСИЦ за извършване на сделка в полза на свързани/заинтересувани лица:

Покупка на дълготрайни нематериални активи (вземания) от „Енемона” АД на стойност 4 796 688.31 лева. За секюритизиране са гласувани 5 (пет) вземания по следните довори:
1-во вземане

№ на Договор 5/21.01.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград и СБР-НК филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на Детски санаториум – град Хисаря с изискванията на Наредба 7/15.12.2004 г.за Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Длъжник СБР-НК ЕАД

Размер на вземането 4 066 324,66 лв

Собственик на вземането “Енемона” АД

Постъпления 74 равни месечни вноски и 5 изравнителни месечни вноски

Цена на закупуване 3 080 435,04 лв.

Дата на изготвяне на оценка 10.01.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 3 098 614,24 лв.

2-ро вземане

№ на Договор 104/4.12.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи за сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград, СБР-НК филиал Сандански и „Детски санаториум” – град Хисаря

Длъжник СБР-НК ЕАД

Размер на вземането 526 435,87 лв

Собственик на вземането “Енемона” АД

Постъпления 79 равни месечни вноски и 1 изравнителна месечна вноска

Цена на закупуване 394 790,41 лв.

Дата на изготвяне на оценка 10.01.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 397 187 лв.

3-то вземане

№ на Договор 4.06.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат на сградите на ОДЗ „Искра” – гр.Стамболийски и ОДЗ „Радост” – с. Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ „Отец Паисий” – гр. Стамболийски, захранвана от ТЕЦ „Стамболийски”

Длъжник Община Стамболийски

Размер на вземането 970 936,04 лв

Собственик на вземането “Енемона” АД

Постъпления 79 равни месечни вноски и 1 изравнителна месечна вноска

Цена на закупуване 728 134,52 лв.

Дата на изготвяне на оценка 10.01.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 732 554,69 лв.

4-то вземане

№ на Договор 7.05.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстваши ремотно-възстановителни работи за сградата на „Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи” – село Борован

Длъжник Община Борован

Размер на вземането 203 406,14 лв

Собственик на вземането “Енемона” АД

Постъпления 75 равни месечни вноски и 1 изравнителна месечна вноска

Цена на закупуване 151 966,89 лв.

Дата на изготвяне на оценка 10.01.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 152 403,59 лв.

5-то вземане

№ на Договор 46/01.08.2008 г.

Предмет на Договора Договор за изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за СОУ „Христо Ботев” и НУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Оряхово

Длъжник Община Оряхово

Размер на вземането 557 866,78 лв

Собственик на вземането “Енемона” АД

Постъпления 65 равни месечни вноски

Цена на закупуване 441 361,45 лв.

Дата на изготвяне на оценка 10.01.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 444 709,86 лв.

Друга информация

На проведеното ИОСА на „ФЕЕИ” АДСИЦ на 12 март 2009 г. бяха взети и следните решения: 1. Овластяване на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключване на установителни споразумения по договори за покупко – продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.2008 г. на основание решение по т. 7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.2008 г.;

 2. Избор на Одитен комитет на Дружеството в състав – Павлина Георгиева Димитрова-Матеева и Марияна Кънева Симеонова и с мандат 1 година;

 3. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – освобождаване на независимия член на СД – Христо Димитров Христов и избор на нов независим член – Деян Боянов Върбанов с мандат 3 години;

 4. Изменение и допълнение на устава на дружеството.


16. „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ” АДСИЦ
„Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9, ет.2. съд с решение №1 /23.02.2007 г. на Софийски градски съд, том 1580, стр. 125, парт. № 115407 по фирмено дело № 2 196/2007 г. Предметът на дейност е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Капиталът е 650 000 лева и 69.23% от него е собственост на “Енемона” АД.
ФИНИ АДСИЦ е учредено на 01.02.2007 г. и е вписано в търговския регистър с решение №1 от 23.02.2007 г. по Ф.Д.2196 /2007 на Софийски градски съд. Дружеството е учредено за неопределен срок.
С Решение № 1138 на Комисията за финансов надзор (КФН) от 16.08.2007 г. ФИНИ има лиценз за упражняване на дейността си.
Съгласно чл.5 ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), с Решение на Учредителното събрание на акционерите, „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ осъществи първоначално увеличение на капитала с 30% до 650 000 лв ., което е вписано с Решение № 2/11.12.2007 г. на СГС.

Пазарна информация за ценните книжа

За периода 01.01.2009 – 31.03.2009г. с акции на дружеството на “БФБ – София” АД няма сключенисделки.


Текуща стопанска дейност
Прекратен е Договорът с „ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Черковица, като постъпленията от наема са сторнирани, съгласно подписано споразумение между двете страни. На 01 януари 2009 г. същият е отдаден под наем на „ПРОМЕТЕКС – 90” ООД, гр. Лом, При следните параметри:
Площ - урегулиран поземлен имот, с площ 9 100 кв.м.

Местонахождение - с.Черковица, община Никопол;

В имота влизат - дървообработващ цех,, ремонтна работилница и склад, метален навес и портал.

Срок на договор - една година;

Месечен наем без ДДС - 2 200 лева без ДДС;
На 31 март Договорът с „Енемона” АД за отдаване на Офис в гр. Белене се прекратява.
Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията
Няма влияние на важни събития върху резултатите във финансовия отчет на „ФИНИ” АДСИЦ.
Финансовият отчет на дружеството за първо тримесечие на 2009 г. показва, че приходите от дейността възлизат на 11 хил. лв., представляващи нетни приходи от продажби. Разходите за дейността на дружеството към 31 март 2009 г. са в размер на 17 хил. лв., от които разходи по икономически елементи са 16 хил. лв., а финансовите разходи са 1 хил.лв.
Собственият капитал на дружеството се намалява до 678 хил.лв., спрямо 691 хил.лева предходната година.
Активите на дружеството към края на март 2009 г. достигат 753 хил. лв., като се понижат с 1.06% спрямо миналата година. Коефициентът на капитализация на активите, отразяващ рационалното използване на разполагаемите ресурси е 0.90, което показва, че активите на дружеството имат необходимия потенциал и са в състояние да гернерират положителен доход.
Дружеството поддържа оптимално ниво на обща ликвидност – 0.61.
Възможни рискове и несигурности пред компанията
Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние оказва световната финансова криза от 2008 г., като резултатите от нея вече се усещат и в нашата страна. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната, но кризата продължава да се задълбочава.

Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:


 • Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

 • Приоритетно да се работи с финансови институции (банки) в добро финансово състояние;

 • Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

 • Поддържане на по-високи нива на парични наличности и други.

Задълбочаващата се финансова криза в цял свят, неминуемо оказва влияние на икономическото развитие у нас и по-специално - върху пазара на недвижими имоти. Засилващата се конкуренция бележи непрекъснат ръст. Наличието на много участници предполага предлагането на разнообразни условия за инвестиране и реализация на доход от вложенията им. В тази връзка, основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството, са свързани с инвестирането в недвижими имоти – „Секторни рискове”. • Спад на пазарните цени на недвижимите имоти;

 • Увеличаваща се конкуренция на пазара на недвижимости;

 • Консолидация на пазара на недвижимости;

 • Забава при придобиването на имоти;

 • Намаление на ценовите нива на наемите;

 • Зависимост от наемателите;

 • Повишаване на лихвените проценти по заемите;

 • Повишаване на застрахователните премии;


Информация за големи сделки със свързани лица

Не са сключвани сделки със свързани лица.II. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
Според данните от консолидирания финансов отчет на икономическа група „Енемона” АД за първо тримесечие на 2009 г. собственият капитал на компанията възлиза на 88 005 хил. лв, като Малцинственото участие е в размер на 2 981 хил. лева.
Нетната печалба е 1 778 хил. лв. и бележи повишение с 43.39 % спрямо същия период на миналата година. Отбелязан е и ръст в печалбата от основна дейност на групата с 516 хил. лева или с 35.34%.
Отчетен е ръст на приходите от дейността с 22 767 хил. лв. (или с 118.82%), което се дължи в най-голяма степен на увеличението на нетните приходи от продажби - с 22 952 хил. лв. (или с около 127%).
Активите на компанията към края на март 2009193 994 г. на консолидирана база достигат 189 449 хил. лв.
Счетоводен баланс (в хил. лв.)

31.03.2009 г.

31.03.2008 г.

А: Нетекущи активи1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

66 144

64 736

2. Инвестиционни имоти

742

742

3. Нематериалн активи

2 109

2 115

4. Търговска репутация

-2 320

-2 320

5. Финансови активи

12 944

11 836

6. Търговски и други вземания

5 989

3 820

7. Разходи за бъдещи периоди

0

0

8. Активи по отсрочени данъци

34

34

Общо нетекущи активи

85 642

80 963

Б: Текущи активи1. Материални запаси

46 203

45 492

2. Търговски и други вземания

53 908

40 432

3. Финансови активи

49

1 625

4. Парични средства и парични еквиваленти

8 138

22 519

5. Разходи за бъдещи периоди

54

54

Общо текущи акиви

108 352

110 122

ОБЩО АКТИВИ

193 994

191 085


А: СОБСТВЕН КАПИТАЛ1. Основен капиал

11 934

11 934

2. Резерви

59 300

59 500

3. Финансов резултат

16 771

13 989

Б: МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

2 981

3 445

В: НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ1. Търговски и други задължения

39 598

41 315

2. Пасиви по отсрочени данъци

27

27

3. Финансирания

27

27

Общо нетекущи пасиви

39 652

41 369

Г: ТЕКУЩИ ПАСИВИ1. Търговски и други задължения

63 331

61 048

2. Приходи за бъдещи периоди

0

0

3. Финансирания

25

0

Общо текущи пасиви

63 356

61 048

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

193 994

191 085
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница