Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница21/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21Отчет за приходите и разходите (в хил. лв.)

31.03.2009 г.

31.03.2008 г.

РАЗХОДИ1. Разходи по икономически елементи

38 422

16 860

2. Финансови разходи

1 530

841

Общо разходи за дейността

39 952

17 701

Печалба от дейността

1 976

1 460

Общо разходи

39 952

17 701

Печалба преди облагане с данъци

1 976

1 460

Разходи за данъци

198

146

Печалба след облагане с данъци

1 778

1 314

за малцинствено участие
74

НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА

1 778

1 240

ПРИХОДИ1. Нетни приходи от продажби

40 995

18 043

2. Приходи от финансирания

7
3. Финансови приходи

926

1 118

Общо приходи от дейността

41 928

19 161

Извънредни приходиОбщо приходи

41 928

19 161III. Допълнителна информация


 1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

Емитентът няма промени за първото тримесечие по водената от него счетоводна политика.

 1. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

През разглеждания период Емитентът не е извършвал организационни промени.
 1. Нови дружества през периода

Няма регистрирани нови дружества.
 1. Участия

Дялово участие

в

Енемона” АД
Процент от капитала

към 31.12.2008

при капитал

11 933 600

Процент от капитала

към 31.03.2009

при капитал

11 933 600

Глобал кепитъл” ООД

18.34

18.34

Дичко Прокопиев Прокопиев

60.13

60.13

Дичко Прокопиев притежава пряко и непряко чрез „Глобал кепитъл” ООД 78,47% от капитала на „Енемона”АД.Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;
Членове на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД:


Дялово участие

в

Енемона” АДПроцент от

капитала
към 31.12.2008

при

капитал

11 933 600

Процент от капитала

към 31.03.2009

при капитал

11 933 600

Дичко Прокопиев Прокопиев - Председател на Съвета на директорите

60.13

60.13

Цветан Каменов Петрушков – Заместник Председател на Съвета на директорите

0.39

0.39

Людмил Иванов Стоянов – Член на Съвета на Директорите

0.55

0.55

Илиан Борисов Марков - Член на Съвета на Директорите

0.17

0.17

Прокопи Дичев Прокопиев - Член на Съвета на Директорите

0.39

0.39

Богомил Арсенов Спирдонов - Член на Съвета на Директорите

0.13

0.13

Маргарита Иванова Динева - Член на Съвета на Директорите

0.00

0.00

Валентин Михайлов Стоянов - Член на Съвета на Директорите

0.00

0.00

Георги Замфиров Горанов - Член на Съвета на Директорите

0.00

0.00

Богдан Дичев Прокопиев - Прокурист

0.33

0.33


5. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

Отдадени под наем
През първото тримесечие на 2009 година “Енемона” АД е отдала под наем сгради и автомобили, за които има сключени договори със следните дружества: “Енергомонтаж АЕК” АД, “Еско Инженеринг” АД, Ескона консулт” ООД, “Енемона Старт”АД, “Изолко” ООД, ЕТ “Си Ви Си – Светлин Симеонов”, ЦКБ АД, и ”СИП”ООД.
Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми

Договор от 28.03.08 год. за сумата 500 000 лв. при лихвен процент - 10%, със срок на погасяване - 31.12.2008 год.;


Договор от 17.05.08 год. за сумата 50 000 лв. при лихвен процент - ОЛП плюс 2 пункта, срок на погасяване - 31.12.2008 год.;

Договор от 17.06.08 год. на стойност 150 000 лв. при лихвен процент 10%, със срок за погасяване 31.12.2008 год.;


Договор от 26.08.08 год. за сумата 327 500 лв. при лихвен процент 10% и срок за погасяване - 31.12.2008 год.;


 • Заем на “Хемус газ” АД с Договор от 07.12.2007 год. в размер на 62 000 лв. при лихвен процент - 10% , с едногодишен срок.
 • Заем на “Пирин Пауър”АД съгласно сключени Договори между двете дружества, както следва:

Договор от 27.10.06 год. на стойност 10 000 лв. при лихвен процент - 5% лихва;
Договор от 16.02.07 год. на стойност 8 000 лв. при лихвен процент - 5% лихва;
Договор от 25.06.07 год. на стойност 1 000 лв. при лихвен процент - 10%;
Договор от 14.08.07 год. на стойност 2 000 лв. при лихвен процент - 10%;
Договор от 12.09.07 год. на стойност 8 000 лв. при лихвен процент - 5%
Погасяването на заемите по горецитираните Договори е със срок до 31.12.2008 год.


 • Заем на “Ломско пиво”АД , отпуснат по следните Договори :

Договор от 20.11.2007 год. на стойност 130 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок на погасяване до 31.03.2008 год. По договора е подписан Анекс, с който срокът се удължава до 31.12.2008 г.


Договор от 28.11.2007 год. на стойност 120 000 лв. при лихвен процент – олп + 10 и срок на погасяване до 30.06.2008 год.

Подписан е анекс до 31.12.2008 г.
 • Заем на “Еско инженеринг”АД, съгласно изброените по-долу Договори:

Договор от 06.02.2008 год на стойност 150 000 лв. , при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.;


Договор от 27.03.2008 год на стойност 50 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 20.12.2008 год.;
Договор от 30.06.2008 год на стойност 200 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.;
Договор от 27.08.2008 год. на стойност 15 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.;


 • Заем на “Енергомонтаж АЕК” АД по следните Договори:

Договор от 21.03.2008 год. на стойност 1 000 000 лв., при лихвен процент - 10% и срок на погасяване до 31.12.2008 г., като

към 30.12.2008 год. са погасени 805 789,60 лв.;
Договор от 21.06.2008 год. на стойност 1 500 000 лв., при лихвен процент - 10% срок на погасяване до 31.12.2008 год.;


 • Заем на “СИП” ООД по следните Договори:

Договор от 01.01.2008 год. на стойност 250 000 лв. при лихвен процент - 10% със срок - при поискване;


Договор от 22.05.2008 год. на стойност 400 000 лв. при лихвен процент - 10% със срок - при поискване;
Договор от 03.06.2008 год. на стойност 1 100 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване 31.12.2008 г. • Заем на Ардия” ООД

Договор от 17.06.2004 год. на стойност 5 000 лв. при лихвен процент - ОЛП и срок на погасяване 31.12.2008 год.

 • Заем на “Гео Линт” ООД

Договор от 09.05.2007 год. на стойност на 38 700 лв. при лихвен процент 5% и едногодишен срок.

Всички заеми с изтекъл срок са Анексирани и сроковете са удължени до 31.12.2009 год.

ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ НА „ЕНЕМОНА” АД
“Агро инвест инженеринг “ АД, гр.Лом е предоставил на “Енемона” АД

заеми както следва:

Договор от 11.12.2007 год. на стойност на 2 650 000 лв. при лихвен процент 10% и срок на погасяване до 11.12.2008 год. Към момента погасената сума възлиза на 1 328 206,80 лв.;
Задължението на “Енемона” АД към 31.03.2009 год. е в размер на 315 793,30 лв.

Заемът е преанексиран до 31.12.2009 г.


“Енемона”АД е направила дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия в размер на 19 896 085,20 лв. , в асоциирани – 592 000 лева и в други 13 746 лв. към 31.03.2009 г.
Дългосрочните инвестиции на АИИ в “Ломско пиво” АД към 31.03.2009 г. са в размер на 1 030 369.98 лв. и компенсаторни записи 1 103 427,43.

Възможни рискове и несигурности пред Икономическата група
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние оказва световната финансова криза от 2008 г., като се очаква резултатите от нея да се усетят най-силно на по-късен етап. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, биха могли да неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната.

Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията;

Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;

• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;

• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);

• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи;

• За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други.


Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори.


Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.
За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск на лихвоносните парични потоци
Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища. Същевременно “Енемона” АД е изложен на лихвен риск, тъй като ползва кредити, при фиксиран лихвен процент.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница