Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница4/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Информация, свързана с опазването на околната среда (предприети мерки, сертификати и др.)
„Енемона-Гълъбово” АД притежава Сертификат за съответствие на Системата за управление на околната среда с изискванията на стандарта ISO 14001:2004. Дружеството прилага Системата за управление на околната среда с изискванията на стандарта с област на приложение проектиране, управление и изпълнение на проекти в енергетиката, промишленото и гражданското строителство.

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен купувач/потребител
Приходите на „Енемона-Гълъбово” АД за третото тримесечие на 2009 г. са както следва:
Дейност

Приходи по месеци (в хил. лв.)

Юли

Август

Септември

1

Приходи от основна дейност

1,944

1,544

2,239

2

Приходи от продажби на услуги

29

26

62

3

Приходи от продажба на материали

0

1

1

4

Приходи от други продажби

19

20

35
Общо

1,992

1,591

2,337Списък на доставчиците със сключени рамкови договори за доставки на материали и инструменти
Доставчик

Номенклатура

1

ВЮРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Крепителни елементи /дюбели и анкери/, свредла, хиликали и др.

2

ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Пробивна техника, крепителни елементи /дюбели и анкери/, свредла, боркорони, химикали и др.

3

ВАЙД БУЛ ЕООД

Кабелни обувки, кабелни връзки, бананки, подове и др.

4

Консорциум национална база за инструменти ООД

Инструменти, свредла и др.

5

ФИЛКАБ АД

Кабели и проводници, каб. арматура, каб. системи, ел. апаратура, осв. Техника, ел. инсталационни материали и др.

6

В и В ИЗОМАТИК ООД

Кабели и кабелни аксесоари и др.

7

ОБО Беттерманн България ЕООД

Кабелоносещи системи - скари, канали, колена, тройници и др.

8

БЬОЛЕР ТРЕЙДИНГ ЕООД

Консумативи за заваряване

9

КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"

Канцеларски материали, офис обзавеждане и др.

10

ЖЕЛЕЗНИК - М ООД

Метали и метални изделия

11

АРГОС 71 ЕООД

Метали, бои и грундове, електроди и др.

12

ИТТ - БЪЛГАРИЯ ООД

Крепежни елементи

13

КРОС-3 ООД

Крепежни елементи, пробивни машини, трамбовки, дискове, ъглошлайфи и др.

14

ТЕРАЗИД ЕООД

Топлоизолац. плочи, лепила, разтвори, мазилка, керамика, грундове, бои и др.

15

''Оргахим'' АД

бои,лакоже,мазилки

16

''В и В Комерс'' ЕООД

Сухи строителни смеси, шпакловъчни материали,хидро и топло изолации, газобетон и др.

17

''Евромаркет - БРД'' - ООД

Машини, компресори, инструменти

Изградена е структура от одобрени доставчици на материали, консумативи и услуги, с които са сключени рамкови договори. Осигурени са повече от един доставчик за основните материали и консумативи, поради което считаме, че има много ниска степен на зависимост по това отношение.Информация за резултатите от организационните промени в рамките на компанията като преобразуване, продажба, апортни вноски, даване под наем на ДМА, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейности и други
През отчетния период в „Енемона-Гълъбово” АД няма настъпили драстични организационни промени, които да доведат до промяна на резултатите.
Информация за отпуснатите от дружеството заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения в т.ч. на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между компанията и лицето, размера на неизплатената главница, лихвения процент, крайния срок на плащане, размера на поетите задължения, условията и срокa
Срокът на усвояване на ползвания кредит-овърдрафт, част от Рамковия договор с ”Алианц Банк България” АД в размер на 1 000 000 лв, беше удължен до 24.09.2010 г.
„Енемона-Гълъбово” АД сключи договор с „Уникредит Булбанк” АД, за предоставяне на кредит под формата на многоцелева кредитна линия както следва:

 1. Вид кредит – Многоцелева кредитна линия

  • Револвиращ кредит

  • За издаване на банкови гаранции.

 1. Размер на кредитния лимит – до 500 000 EUR

  • За оборотни средства – до 250 000 EUR

  • За издаване на банкови гаранции, включително за гаранционен период и контрагаранции по нареждане – до 500 000 EUR

 1. Срок – до 02.05.2012 г.


Описание на основните рискове и несигурности пред дружеството през третото тримесечие на 2009 г. както и прогноза до края на текущата финансова година
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните, от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Управителния Съвет, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата, на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на финансови инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние оказва световната финансова и икономическа криза от 2008 г., като се очаква резултатите от нея да се усетят най-силно през втората половина на годината.
Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията;

• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;

• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;

• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);

• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи;

• За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други.


Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.

За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.


Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки – Уникредит Булбанк АД, Алианц Банк България АД и др., с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика относно плащанията по сключените договори за изпълнение на СМР е да се извършват в сроковете, посочени в самите договори.
Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.
За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността. Дружеството използва и привлечени краткосрочни кредитни ресурси.


Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез текущ анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.
Риск на лихвоносните парични потоци
Свободният паричен поток на „Енемона-Гълъбово” АД се формира в края на всяка финансова година. Този период на годината се характеризира с високи лихвени равнища на депозитите в Р. България, поради факта, че банковата система формира резерви за бъдещ период. При такава ситуация лихвените нива са доста над обичайните и по тази причина дружеството не е изложено на този риск. Средствата се депозират в банки с висок рейтинг и без ограничения във възможността за гарантираност.
3. „ЕНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ”АД (ЕМКО)
„Енергомонтажкомплект” АД (ЕМКО), със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Белене, гр. Белене 5930, П.К. 63 ПЛ. АЕЦ, е създадено през 1988 г. Предметът на дейност е: пpoekтиpaнe, cтpoитeлcтвo, moнтaж и pemoнт нa eнepгиини пpomишлeни и битoви oбekти и oбekти нa гaзифиkaция в cтpaнaтa и чужбинa, пpoизвoдcтвo нa нecтaндapтнo oбopудвaнe, meтaлни koнcтpуkции, peзepвoapи, cьopьжeния, eл.oбopудвaнe зa cтpaнaтa и чужбинa, вьншнa и вьтpeшнa тьpгoвия, уcлуги. Капиталът е 2 415 696 лева и 67.52% от него е собственост на “Енемона” АД.
Дружеството е специализирано в производство на нестандартни стоманени конструкции от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани. Производствената база на компанията е на територията на АЕЦ „Белене” и е свързана с националната пътна инфраструктура на България.
ЕМКО АД е сертифицирано по ISO 9001:2000.
Производството на предприятието е съсредоточено основно за ТЕЦ Марица Изток 1 с възложители АЛСТОМ, Франция и АЛСТОМ, Швеция. Има изградени добри партньорски отношения с чуждестранни компании от цял свят.
От основаването си до днес „ЕМКО” Белене е изпълнило договори в над 50 обекта, в повече от 20 държави.
Един от значимите проекти, в които компанията е взела участие е ТЕЦ Василикос, Кипър. Там дружеството извършва проектиране, производство и монтаж на резервоар за мазут.
Към момента, „ЕМКО” Белене, работи изцяло по поръчки на Алстом Франция и Алстом Швеция за проекти на територията на ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 2.
Текуща стопанска политика
Текущата стопанска политика на дружеството е насочена основно към преодоляване на негативните последици от икономическата криза и се работи в следните направления:

 • Търсене на инвеститори от същия бранш за договаряне на подизпълнителска работа за производство и монтаж;

 • Търсене на стари инвеститори и възстановяване на договорни отношения за нови поръчки при изгодни условия и за двете страни;

 • Оптимизиране на личния състав по цехове, бригади, групи и звена и запазване на качествените изпълнители;

 • Организация на работната заплата като остатъчна величина;

 • Отдаване на работна ръка под наем.


Текущите и предстоящи сделки на дружеството
Производствената програма на ЕМКО АД включва обекти, които са стартирали през 2008 г., като изпълнението им продължава и през 2009 г. Основни клиенти през 2009 г. се очертават поделенията на фирма АЛСТОМ в страната и чужбина. Набелязаните насоки, в които трябваше да се насочат усилията на ръководството и производствения персонал, бяха изпълнени.
Обезпечени бяха с ресурси действащите обекти при зимни условия – усилията бяха насочени предимно към изпълнение графиците по договорите с АЛСТОМ България на ТЕЦ Марица-Изток I.
Информация за изпълняваните обекти към 30 септември 2009 г.
Възложител

Местоположение и вид на обекта

Стойност

без ДДС

1

АЛСТОМ БЪЛГАРИЯ

ТЕЦ МИ ЕSP71Р00077

10,814,819

2

АЛСТОМ БЪЛГАРИЯ

ТЕЦ МИ резервоари по К11

1,240,890

3

АЛСТОМ ШВЕЙЦАРИЯ

за обект в Англия

408,768

4

АЛСТОМ ФИНЛАНДИЯ

за обект в Финландия

432,913

5

АЛСТОМ ШВЕЙЦАРИЯ

за обект в Холандия

223,935

6


АЛСТОМ ШВЕЙЦАРИЯ

за обект в Армения

14,160

7


АЛСТОМ ШВЕЙЦАРИЯ

за обект в Тунис

201,716

8

АЛСТОМ ШВЕЙЦАРИЯ

за обект в Франция

126,408

9


ВОДСТРОЙ 98 АД

за обект в Сливен и Поликрайще

1,760,000


Описание на основните рискове и несигурности пред дружеството през първо тримесечие на 2009г. до края на текущата година

1. Намаляване на поръчките в условията на икономическа криза;

2. Необходимост от изграждане на нова производствена база;

3. Нелоялна конкуренция;

4. Необходимост от подновяването на механизацията.

НАПРАВЛЕНИЕ ”ЕНЕРГЕТИКА” В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

4. “ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС” ЕАД
“Eнемона Ютилитис” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. “Панайот Хитов” № 1А, е 100% собственост на “Енемона” АД. То е еднолично акционерно дружество, създадено през м. декември 2005 год. Законът за енергетиката разкри възможност да се рационализират потреблението на енергия и енергийния баланс на страната, както и участието на частни инвеститори в производството, разпределението и търговията с електрическа енергия., по този начин дружеството ще се включи и разгърне дейността си на пазара като “търговец на електрическа енергия”. Успешното развиване на търговия с електроенергия предполага познаване на структурата на пазара, участниците, характера на сделките, правилата при сключване на договорите за покупко-продажба. Очертава се тенденция за разширяване на пазара чрез постепенното увеличаване на броя на потребителите на електрическа енергия, като след средата на 2007 г. се предвижда пълно отваряне на пазара , т.е. всеки потребител ще може да избира лицето, от което да закупува електрическа енергия. “Енемона Ютилитис” ЕАД ще купува електроенергия от производителите, ще я продава на привилегированите потребители и ще сключва договори за покупка или продажба и с други търговци на електрическа енергия. Планира се разширяване на дейността чрез включване на богата гама услуги и насочване към нови дейности като се използват възможностите за развитие, предоставени от Закона за енергетиката.

„Енемона Ютилитис” ЕАД е регистрирано със съдебно решение на Врачански окръжен съд от 5.12.2005 г. Дружеството е с капитал 2 250 000.00 лева, разпределен в 1 710 000 обикновени поименни актции и 540 000 обикновени акции на приносител с номинална стойност 1 лев всяка една. Едноличен собственик на капитал е „Енемона” АД„Енемона Ютилитис” АД притежава участия в „ПиринПауър” АД в размер на 8 000 лева и в „Регионалгаз” АД в размер на 25 000 лв.
През март 2006 г. „Енемона Ютилитис” ЕАД получи от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Лиценз за търговия с електрическа енергия.
Текуща стопанска политика
През третото тримесечие на 2009 г. „Енемона Ютилитис” ЕАД не е правила инвестиции.
Текущи и предстоящи сделки
Реализирани обеми за периода:


  • от продажба на електрическа енергия 17,446 хил лв.

  • от продажба на природен газ 206 хил лв

  • от продажба на услуги 45 хил лв.

  • от финансирания 80 хил лв.


Очаквани приходи за 2009 г.: • от търговия с електрическа енергия 45,000 хил.лв.;

 • от търговия с природен газ 1,200 хил лв.


Информация, свързана с опазване на околната среда
Дейността на „Енемона Ютилитис” ЕАД не изисква специални мерки за опазване на околната среда според нормативната уредба.
Информация за приходите на дружеството и неговите доставчици и клиенти   1. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности
Дейност

Приходи по месеци (в хил. лв.)

Юли

Август

Септември

Търговия с електроенергия

7,839

5,325

4,282

Търговия с компресиран природен газ

62

66

78

Други

38

61

26


Информацията за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен купувач/потребител
Дейността на „Енемона Ютилитис” ЕАД е търговия с електрическа енергия и природен газ. Търговията с електрическа енергия е лицензионна дейност. Основен доставчик на „Енемона Ютилитис” ЕАД е „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Степента на зависимост е висока. Именно заради това, екипът на „Енемона Ютилитис” ЕАД обръща особено внимание на възможността да се внася електрическа енергия от съседните на България страни. През третото тримесечие на 2009 г. пазарната конюнктура в региона позволи това направление да заработи с по-големи обеми и икономически по-ефективно.
За дейността търговия с природен газ, според българското законодателство доставчик на тази стока може да бъде единствено „Булгаргаз” ЕАД, следователно степента на зависимост е много висока.
Информация за сключените сделки през първото тримесечие
За третото тримесечие на 2009 г. „Енемона Ютилитис” ЕАД е реализирала сделки на обща стойност 17 777 хил. лв.

Информация за резултатите от организационните промени в рамките на компанията
През третото тримесечие на 2009г. в дружеството не са извършени организационни промени.

Описание на основните рискове и несигурности пред дружеството през третото тримесечие на 2009 г. и прогноза за предстоящата финансова година
Основните рискове и несигурности пред „Енемона Ютилитис” ЕАД, касаещи търговията с електрическа енергия са свързани с настъпилата финансова и икономическа световна криза. Очаква се намаляване на консумацията на електрическа енергия, първоначално на пазара в България, а след това и в региона. Във тази връзка са възможни забавяне на плащанията от страна на вътрешните контрагенти на дружеството, както и изпадане в неплатежоспособност на някой от тях.
Предвижда се насочване на евентуални свободни количества енергия от вътрешния към външния пазар, с цел компенсация на намаляване на консумацията в страната.
Промяна цената на ел енергията, промяна правилата за търговия с електрическа енергия, промяна на договорните количествата, купувани от „АЕЦ Колоздуй” ЕАД.
Спецификата при търговията с компресиран природен газ изисква потенциалните клиенти да инвестират в преоборудване на съораженията си. В условията на икономическа и финансова криза клиентите предпочитат да отложат тази инвестиция в краткосрочен план.
В следствие на това продължаващата икономическа и финансова криза се явява основния риск за дейността на „Енемона Ютилитис” ЕАД.
5.“НЕВРОКОПГАЗ” АД
„НЕВРОКОПГАЗ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев 2900, област Благоевград, община Гоце Делчев, ул. „Ал Стамболийски” №11, ет.3. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 03 юли 2008 година, с предмет на дейност – проучване, проектиране, изграждане, пуско-наладъчни работи и експлоатация на газоразпределителни мрежи - ниско, средно и високо налягане, доставка, проддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, търговия /вътрешна и външна/ с всички видове енергоносители /след получаване на разрешение или лицензия за съответната дейност в предвидените от закона случаи. Капиталът е 50 000 лева и «Енемона» АД като акционер притежава 90.00% от него.
Текуща стопанска политика

„Неврокоп-газ” АД, учредено на основата на публично частното партньорство, е регистрирано на 03.07.2008 г. с цел да получи лицензии за газоснабдяване и газоразпределение на територията на град Гоце Делчев. Проектът е иницииран от община Гоце Делчев и е част от Плана за развитие на общината. Необходимостта от изграждане на газоразпределителна мрежа се обуславя от факта, че гр. Гоце Делчев се развива бурно в последните години като привлекателна туристическа дестинация, като промишлен и културен център, имайки предвид голямата близост до гръцката граница и значителния приход на чуждестранни инвестиции в общината.

Община Гоце Делчев не попада в списъка на газоразпределителни региони по чл.4 ал.2, т.6 от ЗЕ. Проектът се основава на прилагането на високотехнологично решение – „виртуален газопровод”, който ще свързва газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД с разпределителната мрежа на дружеството посредством транспортни модули с компресиран природен газ. На територията на града е изграден газорегулаторен и снабдителен пункт (ГРСП), при който налягането на компресираният природен газ се намалява до необходимата степен, за да може терминалът да бъде използван за изходна точка на бъдещата газоразпределителна мрежа (ГРМ).

Газоразпределителната мрежа (ГРМ) на град Гоце Делчев ще обхване 100% от обществено-административния и промишлен сектори, както и ще осигури възможност на всички желаещи граждани да станат потребители на природен газ. За осигуряване на капацитета на бъдещата ГРМ се предвижда допълнителното изграждане на втори ГРСП в североизточната част на града, който да осигури пълното необходимо количество природен газ за потенциалните потребители и да предвиди необходимия резерв от природен газ.

Дейността по газоразпределение на „Неврокоп-газ” АД ще се осъществи чрез изграждане на газоразпределителна мрежа в рамките на три години и успоредно с това чрез сключване на договори за присъединяване и договори за продажба на природен газ с потенциалните клиенти. Взаимоотношенията, свързани с продажбата на природен газ между дружеството и потребителите на природен газ за битови нужди, ще се уреждат чрез утвърдени от ДКЕВР „Общи условия в договорите за продажба на природен газ”, които ще се сключват между потребителите и газоразпределителното предприятие.

Продажбата на природен газ за някои по-големи потребители се осъществява от „Булгаргаз” ЕАД, а за останалите потребители от газоразпределителните дружества или търговци. Продажбата на природен газ на крайни потребители изисква изграждане на инфраструктура на газоразпределителното предприятие или съответно на търговеца, което включва изграждане на ГРМ или газостанции на природен газ и захранването им с екологичното гориво. За развитието на газовия пазар, предвид липсата на газопреносна мрежа до голяма част от населените места, съответно и на ГРМ в тях, има два подхода: • изграждане на газопреносна мрежа до населените места и ГРМ в тях за доставка на природния газ от газоразпределителните дружества до обекти за продажба или

 • алтернативни средства за доставка на природен газ чрез компресиране и транспортиране в мобилни модули до обектите за продажба, като този подход е по-бърз за реализация и сравнително икономичен.

Настоящият проект е екологичен инвестиционен проект, чрез реализацията на който ще се намалят вредните емисии от употребата на въглеводородни горива във въздушния басейн на гр. Гоце Делчев и региона.

Договор с „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ” АД за „Изграждане на обект: Газификация на гр. Гоце Делчев, подобект: Газоразпределителна мрежа I – етап” на стойност – 976,854.71 лева (с включен ДДС).

Има ДМА на стойност 9,840 лева, монтирани газоразходомери в завод „ПИРИН ТЕКС” ЕООД гр. Гоце Делчев.

С изграждането и въвеждане в експлоатация на газоразпределителната мрежа, Дружеството ще се оформи като ключов доставчик на природен газ в гр. Гоце Делчев, тъй като предстои до сключи договор за продажба със фирми „ПИРИН ТЕКС”, „ОРБЕЛ” и Община Гоце Делчев


6.„ХЕМУСГАЗ” АД
“Хемусгаз” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9, ет.4. Дружеството е вписано в регистъра на СГС на 23.03.2007 г., по ф. д. № 4618/2007 г. Предметът на дейност е проучване, проектиране, строеж, внедряване, експлоатация, сервизиране и търговия със специализирано технологично оборудване и технически средства за търговия с течни и газообразни горива; търговия с течни и газообразни горива; доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, предприемачество, подготовка и реализиране на инвестиционни проекти в енергетиката, проектиране и други. Капиталът е 50 000 лева и 50% от него е собственост на “Енемона” АД.
7.“ПИРИН ПАУЪР” АД
“Пирин Пауър” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9, ет.4. Дружеството е вписано в регистъра на СГС на 15.05.2006 година. Предметът на дейност е предприемачество, подготовка и реализиране на инвестиционни проекти в енергетиката, проектиране, изграждане и експлоатация на енергийни обекти, включително газопреносни и газоразпределителни мрежи – ниско и високоналягане и други. “Енемона” АД притежава 84.00% от капитала на дружеството.
8.„ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД
“ТФЕЦ Никопол” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Никопол, гр. Никопол, ул. «Елия» ¹ 2. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 01.04.2008 година. Предметът на дейност е проучвателна, проектантска, строително - монтажна, пуско - наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова дейност; производство и продажба на електрическа и топлинна енергия от различни енергоносители, в т. ч. и от възобновяеми енергийни източници, търговия с електрическа и топлинна енергия, внос и износ на електрическа енергия- след получаване на съответното разрешение / лицензия в предвидените от закона случаи; консултантска дейност в областта на енергетиката; търговия ( вътрешна и външна ) с всички видове енергоносители - след получаване на съответното разрешение / лицензия в предвидените от закона случаи; изграждане и управление на мрежи за природен газ; производство на и търговия с биогорива; промишлено и гражданско строителство, монтаж и ремонт на електросъоръжения, електроцентрали, пречиствателни съоръжения, промишлено и технологично оборудване, както и всички други незабранени от закона дейности. Капиталът е 2 000 000 лева и 100% от него е собственост на “Енемона” АД.

Текуща стопанска политика

Настоящи и очаквани инвестиции


Изграждането на централата ще стане от Главен изпълнител с договор съгласно общите условия на FIDIC на принципа „Планиране, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация” (Yellow book). За целта бе сключен договор с консултантската фирма COWI A/S (Дания), която съдейства за изготвянето на тръжните книжа.
Началото на търга за избор на Главен изпълнител бе поставено на 6 януари 2009 г., когато бяха изпратени покани за участие до 8 международни компании. На 17 юни 2009 г. изтече крайният срок за подаване на оферти. Получихме 2 оферти съответно от: BWSC A/S (Дания) и Consortium IGN-TE GANZROCK-HARCON (Унгария). В определеният от търга срок за оценка на предложенията проведохме редица срещи. Обсъдени бяха предложената крайна цена както и технологична схема и решения на кандидатите. Към края на октомври 2009 г. очакваме да изберем окончателно един от тях. С него ще се водят преговори за сключване на договор. Предвиждаме сключването на договора да стане в началото на 2010 г. Изграждането и пускането в експлоатация на електроцентралата ще бъде със срок 3 години.
Финансово осигуряване
Подготовката на финансовото осигуряване на „ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД започна с мандатно писмо, подписано на 15.09.2008 г. между Директора Енергетика в Европейска банка за възтановяване и развитие (EBRD) и Главния изпълнителен директор на „ЕНЕМОНА” АД.
Предвижда се заемът да бъде за 70% от заложената инвестиционна програма. Той ще бъде синдикиран между три банки, като участието на EBRD ще бъде в съотношение 1/3. Засега заложеният срок за погасяване на заема е 15 години, като са включени 3 години гратисен период на главничните плащания.
Съгласно политиката на банката трябва да бъде извършен технически анализ и оценка на възможностите за доставка на гориво (Technical Due Diligence/ Fuel Supply Assessment), както и социално екологичен анализ (Environmental and Social Due Diligence).
За целта EBRD проведе конкурс за подбор на консултанти, като избра следните:

 • За технически Due Diligence - AF-Consult Ltd (Финландия)

 • За екологичен Due Diligence - Black & Veatch Special Projects Corp. (Русия/САЩ)

Банката осигури парични средства под формата на безвъзмезден грант отпуснат от Правителството на Люксембург за наемането на Black & Veatch Special Projects Corp.


Очакваме до края на октомври 2009 г. одитите на консултантите да приключат и след последващото решение на кредитния съвет на EBRD договора за кредит да бъде подписан и усвоен в началото на 2010 г.


Развитие на персонала
Общият състав на персонала на „ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД за периода на изграждане на енергийния обект в зависимост от осъществяваната дейност е предвиден да бъде 20 служители. Към настоящият момент в „ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД, са назначени 5 души, с което предвидената за осъществяване дейност към момента е подсигурена.


Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност
Към днешна дата в „ТФЕЦ Никопол” ЕАД не са извършвани действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.


Предстоящи сделки


Договор с фирма

Предмет

Обща стойност

Предстоящо плащане

Хитпроект ЕООД

Изготвяне на техническо задание и доклад по ОВОС

15'000 лв.

3'000 лв.

COWI Consult

Извършване на консултантски услуги

164'925 €

32'985

Влахов инженеринг ЕООД

Изготвяне на работен проект по части „Геодезия”, „Конструктивна”, „ВиК”, „Пътна” и „План за безопасност и здраве” за подготовка на площадка за строеж на централата

80'000 лв.

48'000 лв.

ЕТ” ЕЛИЯ-66”

Изработване на ПУП на поземлени имоти, предварителен проект с планови схеми и окончателен проект

6'500 лв.

650 лв.

Европейска банка за възстановяване и развитие

Оценка за финансово осигуряване на проекта

40'000 €

30'00 0

ИКюИ Контрол” ООД


Строителен надзор


435'600 лв.


43'560 лв.


Забележка: Възможно е възникването и на други сделки/плащания
Информация, свързана с опазването на околната среда.
РИОСВ – Плевен издаде Решение № ПН 54-ПР/13.06.2008 г. да бъде извършена преценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционното предложение на „Енемона” АД. Проведени бяха консултации със заинтересовани институции във връзка с изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС).
На 09.07.2008 г. бе сключен договор с консултантската компания „ХИТПРОЕКТ ПЛЕВЕН” ЕООД с цел изготвяне на Доклад за ОВОС.
Етапите, фазите и сроковете за разработване и приемане на доклада за ОВОС, са както следва:


Етапи и фази

Срок

Уведомяване на компетентните органи – РИОСВ Плевен

Изпълнено

Преценяване от РИОСВ необходимостта от доклад за ОВОС

Изпълнено

Извършване от инвеститора на консултации

Изпълнено

Изработване от инвеститора на задание за обхват и съдържание на оценка на ОВОС

Изпълнено

Съгласуване заданието с РИОСВ /15.12.2008/

Изпълнено

Разработка от колектив експерти на доклада за ОВОС

Изпълнено

Положителна оценка от РИОСВ на качеството на доклада за ОВОС

Изпълнено

Обяви за срещата за обществено обсъждане

15.10.2009

Писмено уведомяване на компетентния орган - РИОСВ Плевен за мястото, датата и часа за провеждане на срещата за обществено обсъждане

16.09.2009

Срещи за обществено обсъждане

01.12.2009

Протокол от проведената среща за обществено обсъждане

05.12.09

Представяне на протокола и писмено становище на възложителя по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане на компетентния орган – РИОСВ Плевен

10.12.09

Вземане на окончателно решение по доклада за ОВОС от РИОСВ Плевен

25.12.09

Издаването на крайно положително становище за ОВОС на ТФЕЦ представлява необходимо условие за получаване на разрешение за строеж на централата.

Договор с фирма

Дата

Предмет

Обща

стойност

Текущо плащане

Влахов Инженеринг

10.08.09 г.

Изготвяне на работен проект по части „Геодезия”,”ВиК”, „Пътна” „Конструктивна” и „План за безопасност и здраве” за подготовка на площадка за строеж на централата

80'000 лв.

16'000 лв.

Пътпроект 2000 ООД

24.08.09 г.

Изготвяне предварителен проект за пътна връзка и комуникационно решение

10'080 лв.

5'400 лв.

Европейска банка за възстановяване и развитие

09.09.09 г.

Изготвяне на технически дюдилижънс

17'057,47€

17'057,47

Ст.н.с. Таню Мичев

16.09.09 г.

Консултация и преглед на ДОС на инвестиционен проект в частта ”животински свят”

1'002,77 лв.

1'002,77 лв.

ЕТ”Бургаски езера-Любомир Профиров”

16.09.09 г.

Консултация и преглед на ДОС на инвестиционен проект в частта ”растителен свят”

1'000 лв.

1'000 лв.

Соилтест България ЕООД

16.09.09 г.

Инженерно-хидроложка разработка - заустване в повърхностен воден обект-р.Осъм за централата

1'900 лв.

1'900 лв.Основни рискове и несигурности пред дружеството
По отношение на реализацията и графика на изпълнение на проекта до края на текущата 2009 г. могат да се посочат следните аспекти:
• Липса на регулаторна рамка и определен метод на ценообразуване на подобни енергийни мощности (централи на отпадъчна селскостопанска биомаса /ВЕИ/ с мощност над 5МW);

• Липса на законодателна регламентация и практика за начина на третиране на остатъчната пепел от изгаряне на слама;

• Риск от забавяне на придобиването на собствеността на поземлените имоти общинска собственост в землището на с. Черковица за централата, предвид необходимо време за съгласуване на ПУП-ПРЗ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества и процедурите по оценяване на имотите;

• Риск от забавяне на разрешаване на основното строителство на площадката от пряко въздействие на необходимите времена за провеждане на процедури по придобиване право на строеж на външното електрозахранване със сервитут в имоти с различна собственост - частна собственост, частна общинска, общинска и стопанисвана от общината, държавна - на МОСВ, на МЗХ и на подстанция „Никопол” /за електропровод/.9.„СОЛАР ЕНЕРДЖИ” ООД
„Солар Енерджи” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9,ет.7. Дружеството е вписано в регистъра на СГС на 29.08.2007 година. Предметът на дейност е проектиране, изграждане, мониторинг и поддръжка на системи за усвояване на слънчева енергия с цел производство на електрическа и топлинна енергии, проектиране, изграждане, мониторинг и поддръжка на системи проекти в енергетиката, проектиране, изграждане и поддръжка на автономни ситеми, използващи възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), за електро и топло-захранване, производство и продажба на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производство на елементи и оборудване на соларни системи и търговия с тях, управление и реализация на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), научно-изледователска и развойна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Капиталът е 5 000 лева. Съдружници са „Енемона” АД (80% собственост) и Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН (20% собственост).

Дружеството е партньор на българското правителство в проект между Р. България и Индия за „Слънчева електрическа централа в Ахтопол”, за който проект е имало договореност между страните и идея за създаване на публично-частно партньорство. На проведена среща в Индия между представители на дружеството Cenтral Elecтronics Lтd. и инж. Богдан Прокопиев бе постигната договорка за стартиране на търговски взаимоотношения и стартиране на цитирания проект.


„Солар Енерджи” ООД води преговори за привличане на външни инвеститори за реализирането на проект „PV централа Ахтопол 2 МВт”.
10.“БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ” АД
“Ботуня Енерджи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. “Панайот Хитов” № 1А. С решение № 1850 по ф.д. № 775/2006 е вписано във Врачански окръжен съд с предмет на дейност – търговия с електрическа енергия, производство, внос, износ на електрическа и топлинна енергия, търговия със зелени сертификати, енергиен мениджмънт и др. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разделени в 50 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка. “Енемона” АД притежава 43 500 броя акции или 98.68% от капитала.
На 30 септември 2009 г. в книгата на акционерите на БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ АД с ЕИК 106622394 бе вписано прехвърлянето на 98.68% от капитала или 485,895 броя поименни акции с право на глас и номинал 1 лев всяка, собственост на ЕНЕМОНА АД.
Продажната цена се равнява на левовата равностойност на 308,328 евро към датата на сключване на сделката.
Считано от 30 септември 2009 г. ЕНЕМОНА АД не притежава акции в БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ АД.

11.“ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД
“Еско Инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София , ул. “Алабин” № 16-20, вписано в регистъра на СГС, по ф.д. № 9855/2003 г. има предмет на дейност – консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка и/или управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради, водещи до намаляване на потреблението на енергия, производство и доставка на възли, детайли, машини, съоръжения и инсталаци и др. Дружеството е с капитал 50,000 лв., разделени в 500 броя акции с номинална стойност 100 лева всяка. “Енемона” АД притежава 99% от капитала.

НАПРАВЛЕНИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ” В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

12.“АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД
“Агро Инвест Инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, ул. “Варош” № 1,. е акционерно дружество, образувано на 03.06.2005 г. Капиталът му е 5 500 000 лв. във вид на акции с номинална стойност 1 лв., от който 99.98 % притежава “Енемона” АД. Основният предмет на дейност е закупуване, наемане, арендуване и обработка на земеделски земи; производство, изкупуване, съхранение, преработка и търговия със селскостопанска продукция, производство, изкупуване, преработка и търговия с месо и месни изделия (след получаване на разрешение от компетентните държавни органи); производство, съхранение и търговия с посадъчен материал (семенен разсад); извършване на селскостопански мероприятия върху собствена или наета земеделска земя; механзирани услуги със селскостопанска техника; внос и износ на селскостопанска техника (машини и инвентар); инженерингова и инвестиционна дейност в селското стопанство; отглеждане и преработване на маслодайни култури; производствто и търговия с биогорива, търговия и услуги с торове и препарати за растителна защита; озеленяване; изграждане, поддържане и експлоатация на напоителни системи и съоръжения и подаване на вода за нуждите на поливното земеделие; превоз на стоки, пътници и товари в страната и чужбина със собствен и/или нает транспорт; информационни и косултантски услуги в областите селско стопанство, агробизнес и екология; както и всички други незабранени от закона дейности. През декември 2005 придобива пивоварната фабрика “Ломско пиво” АД, чрез закупуване на 161 643 бр. акции, които представляват 90.05% от капитала му. Към момента „Агро Инвест Инженеринг” АД притежава 53,19% от капитала на дъщерното дружество.
Настоящи и очаквани инвестиции – включително в ДМА – земеделска земя и техника
През третото тримесечие на 2009 г. „Агро Инвест Инженеринг” АД не е инвестирало в земеделска земя, земеделска техника и оборудване.
Към 30.09.2009 г., общо притежаваната собствена земеделска земя е 29 917 дка с балансова стойност – 16 867 хил. лв.
Дружеството разполага със солидна материално-техническа база. По-голямата част от оборудването е закупено с помощта на финансов лизинг към „Интерлийз” ЕАД, като задълженията се погасяват коректно при спазване на погасителните планове. През третото тримесечие на годината, сроковете по лизинговите погасителни планове са разсрочени от 3 на 5 години.
Инвестиционните намерения на дружеството са изграждането на: зърнобаза – силози с 12,000 т. вместимост, складови помещения за съхранение на торове, препарати и др. Дружеството възнамерява да ползва заемен капитал от досега използваните източници, а именно – финансови лизинги, банкови кредити, кредитни линии от ДФЗ, както и средства от Европейския земеделски фонд - кандидатстване чрез проекти по мерките от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).
Развитие на персонала
През третото тримесечие на 2009 г. административния и управленския персонал е намалял с четири души, за сметка на производствения, който е увеличен с трима. Към отчетния период, средносписъчния персонал в „Агро Инвест Инженеринг” АД са 49 души. Административният и управленския персонал се състои от 16 служителя.
Текущи и предстоящи сделки на дружеството
До момента продукцията се реализира чрез сключени договори с водещи търговски фирми - “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД, “Олива”АД , “Марица Олио”АД и “Кремер София”ЕООД.
Управленското намерение на „Агро Инвест Инженеринг” АД е увеличаване на регионалния пазарен дял и проучването на други пазарни ниши. Дружеството е сключило договор за борсово представителство с „Болкан Фудс” ЕООД и проучва възможностите за реализация на продукцията чрез експорт.
През третото тримесечие на отчетната година са сключени арендни договори със „Спринг”ООД, „Теди” ООД, „Октопод Инвест Холдинг”ЕАД за необработваната от дружеството собствена земеделска земя (4,400 дка) в общините Вълчедръм, Якимово и Брусарци.

Екологосъобразност на фирмата
Екологосъобразността на „Агро Инвест Инженеринг” АД, се изразява в строгото спазване на агротехническите изисквания, отглеждането на отделните култури след подходящи предшественици, както и извършване на отделните обработки в сеитбооборот. Торенето на почвите е съгласно почвените анализи. Използването на хербициди, фунгициди и инсектициди е само при необходимост. Опаковъчните материали от химическите препарати се изхвърлят и изгарят на строго определени места. Не се замърсяват водоеми и други водоизточници. Не се извършва изгаряне на стърнищата, а растителните отпадъци /слама/ се балират и заскладяват в базата на дружеството.
В своята производствена дейност, фирма „Агро Инвест Инженеринг” АД, прилага съвременно земеделие, основаващо се на „Добрите фермерски практики”, наложени като мярка от ЕС.
Имайки предвид всичко това, може да се каже, че производството и дейността на фирмата е екологосъобразна и се спазват основните екологични изисквания.


ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА
През третото тримесечие дружеството осъществи търговската си дейност на вътрешния пазар. Общата сума на приходите от продажби към 30.09.2009 г. са 3,004 хил. лв., от които:


 • от продажба на селскостопанска продукция – 2,695 хил. лв.

 • от продажба на стоки – 1 хил.лв.

 • от предоставянето на услуги със селскостопанска техника – 12 хил. лв.

 • други (наем/аренда на земеделска земя, товарни автомобили) – 296 хил. лв.

Основните клиенти и контрагенти през отчетния период са: • “Октопод Инвест Холдинг” ЕАД,

 • “Олива”АД , “Марица Олио”АД,

 • “Кремер София”ЕООД,

 • „Спринг”ООД,

 • „Теди” ООД и др.

Към третото тримесечие на 2009 г., общата сума на приходите от продажби е увеличена със 71% спрямо същия период през 2008 г. В абсолютен размер увеличението на приходите е с 1,252 хил. лв. Що се отнася до приходите от предоставени услуги - те са намалели в абсолютен размер със 70 хил. лв. Другите приходи са увеличени двукратно, което се дължи на сключените арендни и наемни договори и извършените плащания по тях.


Разходите за дейността към третото тримесечие на 2009г. са в размер на 4,433 хил. лв. В сравнение с разходите за същия период през 2008 г., са нараснали почти три пъти, което се дължи на високите цени на основните производствени материали – семена, торове, препарати, както и увеличените площи обработваема земя.
Някой от по-големите доставчици на производствените материали са „Теди”ООД, ЕТ "Николай Миланов-Ентерпрайз", „АСМ” ЕООД, „Лукойл”АД и др.
Реализираната брутна загуба (в размер на 1 429 хил. лв.) се дължи най вече на ниските изкупни цени на селскостопанската продукция, както и нереализираната продукция от царевица.
Със значителните инвестиции в земеделска техника и оборудване в предшестващата година, се свързват значителните финансови разходи към отчетния период – 593 хил. лв. Приходите от финансирания от правителството към 30.09.2009 г. за покриване на лихви по целеви кредит от ДФЗ за земеделска техника, възстановен акциз за ползван газьол и субсидии по Схемата за единно плащане на площ, са в размер на 761 хил. лв. Финансовите приходи са в размер на 1,679 хил. лв., от които – 23 хил.лв. от лихви и 1 656 хил.лв. от положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти - компенсаторни бонове. Общите приходи от дейността към третото тримесечие на 2009 г са в размер на 5,444 хил.лв. Отчетената нетна печалба е в размер на 417 хил. лв.
През отчетния период е сключен договор за оборотен кредит срещу земеделска субсидия с „МКБ Юнион банк”АД – Плевен, на стойност 644,000 лв. с падеж юни 2010 г.
По сключения договор за факторинг с „Уникредит Факторинг” ЕАД, са извършени окончателните плащания в размер на 552 хил. лв.

Основните рискове, които директно или индиректно могат да засегнат дейността на „Агро Инвест Инженеринг”АД и да повлияят върху всяко инвестиционно решение могат най-общо да се разделят на систематични и несистематични.Систематични рискове:

Систематичните рискове, свързани с общото състояние на макроикономическата среда, се отнасят до всички икономически субекти в страната и са резултат от външни за дружеството фактори, върху които то не може да влияе.

През третото тримесечие на 2009 г. систематичните рискове пред „Агро Инвест Инженеринг” АД се свързват с последиците от световната финансова криза, а именно влошаване на макроикономическите параметри в страната.

Пряко влияние върху българската икономика оказва очакваното намаление на външното търсене вследствие на забавянето на темповете на растеж в световен мащаб. Намаляването на притока на външни капитали, както във вид на преки инвестиции, така и като заемно финансиране се отразява в по-слаба инвестиционна активност и в забавяне растежа на кредитирането в икономиката. В случай, че глобалните ликвидни условия се влошат допълнително, съществува риск за продължаване на тенденцията към повишение на лихвените проценти в страната.

При евентуално задълбочаване на световната финансова криза и сравнително траен тренд на описаният рисков сценарий може да очакваме значително свиване на българската икономика.

Дейността на дружеството е профилирана в сектор, който е традиционно подпомаган от програмите на Европейския Съюз и от националните и регионални бюджети на страните членки. Общата земеделска политика на Европейската комисия е насочена към дългосрочно подпомагане на земеделските стопани, което да отговаря на растящото търсене на храни и дори в условията на задълбочаваща се финансова криза дейността на дружеството не би била значително засегната.Несистематични рискове:

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла, силна конкуренция на външния пазар, социални конфликти и др. Той може да бъде разделен на секторен /отраслов/ и оперативен /фирмен/ риск.
Отрасловият риск се свързва предимно с неблагоприятните промени в цените на произведените продукти. През отчетния период, цените на основните зърнени и маслодайни култури на международния и вътрешен пазар показват устойчива тенденция към спад. Понижението на цените и съответно приходите, води до намаление на реализирания финансов резултат на „Агро Инвест Инженеринг” АД.
На второ място, в резултат от кризата в банковия сектор се намалява кредитирането на аграрното производство, което води до недостиг на парични ресурси. Това би затруднило развитието на инвестициите, като рискът пред дружеството е от повишаване цената на кредитирането и ограничен достъп до привлечени капитали.
Фирменият риск е свързан с дейността на дружеството. Основните рискови фактори могат да се разгледат в няколко направления:
А. Зависимост от климатичните условия:
Въпреки неблагоприятните метеорологични условия към края на второто тримесечие на 2009 г., - обилни дъждове в област Монтана и страната, реколтата от пшеница, ечемик и рапица е прибрана в срок. Ожънати са 9017 дка ечемик, 9537 дка пшеница и 3530 дка рапица. Средните добиви са над средните за региона, а именно ечемик – 386 кг/дка, пшеница – 478 кг/дка и рапица - 200кг/дка. Общото произведено количество ечемик е 3 484 260 кг, пшеница – 4 559 520 кг и рапица – 700 680 кг.
От засетите 8851 декара с пролетници през третото тримесечие на 2009г. са ожънати 4841 декара слънчоглед при среден добив 325 кг/дка. Общото произведено количество слънчоглед е 1 571 380 кг. В агротехнически срокове протича жътвата на царевица като очаквания среден добив е висок.

Рискове, свързани с инвестиране в акции на други дружества

„Агро Инвест Инженеринг”АД е мажоритарен собственик на „Ломско пиво” АД, което е публично дружество, с акции регистрирани на неофициалния пазар на “Българска фондова борса - София”АД. Пазарната стойност на предлаганите акции се определя на база търсенето и предлагането им, като цената им се влияе както от икономическите и финансови резултати на дружеството и от публично оповестената от него информация, така и от общите фактори влияещи върху капиталовия пазар в страната.


Дружеството не може да даде гаранции, че няма да има колебания в цените, поради това, че в редица случаи, появата им не съответства на резултатите от дейността на дружеството и не могат да бъдат предвидени.
Управление на финансовия риск

Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми. Оценяват се формите на поддържане на свободни ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.


Дружеството в своята дейност не осъществява сделки с чуждестранни клиенти. Поради това, то не е изложено на валутен риск. Ако има валутен риск, то той е систематичен, свързан с промените в икономическата обстановка на макрониво - политическа обстановка, изменения във валутния курс, равнище на инфлацията и лихвени проценти.

Що се отнася до кредитния риск, той е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.Ликвиден риск
Ликвидният риск отразява невъзможността дружеството да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. В това отношение „Агро Инвест Инженеринг”АД провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и извършването на плащанията се наблюдава и контролира от финансовия и счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и анализ на предстоящите плащания.
Риск от лихвоносни парични потоци

Като цяло в структурата на активите и пасивите на дружеството лихвоносните финансови инструменти имат ограничен дял. Затова приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.ДРУЖЕСТВА ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

15.“ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ
“Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9,ет.6. На 17 май с Решение № 333 – ДСИЦ, Комисията по финансов надзор издаде Лиценз на „Фонда за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, в който основен акционер, притежаващ 60.80 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите, и учредител е “Енемона” АД. Дружеството ще секюритизира вземания, като предимство ще се дава на вземания по чл. 21 от Закона за енергийна ефективност, но отделно могат да се закупуват и други вземания, както в сферата на енергетиката, така и извън нея.
I. Важни събития през периода юли – септември 2009 г.
Промени в цената на акциите на дружеството
За периода юли - септември 2009 г. търговията с акциите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ на „Българска фондова борса – София” АД се характеризира с увеличени обеми спрямо второто тримесечие на годината, като формираната средна цена на акциите бележи леко понижение спрямо предходния отчетен период.

 • Търговия на регулиран пазар

За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 8 542,51 лева. Сделките са 36, като средномесечният им брой е 12. Средната цена на ценните книжа за периода е 1.069 лева.
Юли 2009 г.

Август 2009 г.

Септември 2009 г.

Юли - Септември

2009 г.

Общо сделки

18 броя

15 броя

3 броя

36 броя

Общо изтъргувани акции

4 351 броя

3 294 броя

340 броя

7 985 броя

Средна цена

1.031 лева

1.117 лева

1.102 лева

1.069 лева

Обща сума на сключените сделки

4 488.04 лева

3 679.75 лева

374.72 лева

8 542.51 лева

Източник: www.infostock.bg
Изменение в цената на акциите през трето тримесечие на 2009 г.Източник: www.investor.bg


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница