Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница6/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

“ФЕЕИ АДСИЦ е изложено на редица рискове, най-важните от които са несистематичните – рискове, специфични за самото дружеството и конкретния отрасъл:
 1. Фирмен риск от промяна в данъчното законодателство в сектора;
 2. Риск от неплащане;
 3. Риск от забавено плащане;
 4. Риск от предплащане;
 5. Зависимост от малък брой доставчици на вземания;
 6. Ликвиден риск;
 7. Оперативни рискове и други.Влияние на световната финансова криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в страната негативно влияние оказва световната икономическа криза от 2008 г., като резултатите от нея се усещат у нас. Предприетите от българското правителство мерки, биха могли да неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната.
При висок и устойчив икономически ръст, вероятността от неплащане по вземанията е по-ниска, отколкото в периоди на стагнация, каквито се очакват в следствие на световната икономическа криза. Отделните сектори на икономиката могат да имат различни стопански цикли. Ако портфейлът на дружеството е от вземания от един сектор, то евентуалните неблагополучия в този сектор могат да доведат до нарастване на лошите вземания и до загуба за дружеството. За минимизиране на този риск “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ се опитва да секюритизира вземания от различни сектори и компании и да подържа диверсифициран портфейл, с цел недопускане проблемите в един сектор да се отразят върху финансовия резултат на дружеството. Ето защо, към настоящия момент, компанията секюритизира вземания не само в бюджетната сфера, но и в производствената. Приоритет при алтернативните вземания, различни от основните за “ФЕЕИ” АДСИЦ ще имат вземания от сектори, които са антициклични и се представят добре дори и при общо забавяне на ръста на икономиката.
Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:


 • Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

 • Приоритетно да се работи с финансови институции (банки) в добро финансово състояние;

 • Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

 • Поддържане на по-високи нива на парични наличности;

 • Застраховане на финансовия риск на вземанията;

 • Диверсификация на портфейла от вземания и други.IV. Информация за големи сделки със свързани лица
През изминалия отчетен период не са сключвани такива сделки.

16. „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ” АДСИЦ
„Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9, ет.2. съд с решение №1 /23.02.2007 г. на Софийски градски съд, том 1580, стр. 125, парт. № 115407 по фирмено дело № 2 196/2007 г. Предметът на дейност е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Капиталът е 650 000 лева и 69.23% от него е собственост на “Енемона” АД.
ФИНИ АДСИЦ е учредено на 01.02.2007 г. и е вписано в търговския регистър с решение №1 от 23.02.2007 г. по Ф.Д.2196 /2007 на Софийски градски съд. Дружеството е учредено за неопределен срок.
С Решение № 1138 на Комисията за финансов надзор (КФН) от 16.08.2007 г. ФИНИ има лиценз за упражняване на дейността си.
Съгласно чл.5 ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), с Решение на Учредителното събрание на акционерите, „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ осъществи първоначално увеличение на капитала с 30% до 650 000 лв ., което е вписано с Решение № 2/11.12.2007 г. на СГС.
Важни събития през периода юли - септември 2009 г.

За периода 01.07.2009 – 30.09.2009 г. с акции на дружеството на “БФБ – София” АД няма сключени сделки.


Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията
Няма влияние на важни събития върху резултатите във финансовия отчет на „ФИНИ” АДСИЦ.
Финансовият отчет на дружеството за трето тримесечие на 2009 г. показва, че приходите от дейността възлизат на 67 хил. лв., представляващи нетни приходи от продажби. Разходите за дейността на дружеството към 30 септември 2009 г. са в размер на 46 хил. лв., от които разходи по икономически елементи са 42 хил. лв., а финансовите разходи са 4 хил.лв.

Собственият капитал на дружеството се намалява до 608 хил.лв., спрямо 691 хил. лева предходната година.


Активите на дружеството към края на септември 2009 г. достигат 774 хил. лв., като се повишават с 1.71% спрямо миналата година. Коефициентът на капитализация на активите, отразяващ рационалното използване на разполагаемите ресурси е 0.03, което показва, че активите на дружеството имат необходимия потенциал и са в състояние да гернерират положителен доход.

Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние оказва световната финансова криза от 2008 г., като резултатите от нея вече се усещат и в нашата страна. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната, но кризата продължава да се задълбочава.

Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:

 • Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

 • Приоритетно да се работи с финансови институции (банки) в добро финансово състояние;

 • Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

 • Поддържане на по-високи нива на парични наличности и други.

Задълбочаващата се финансова криза в цял свят, неминуемо оказва влияние на икономическото развитие у нас и по-специално - върху пазара на недвижими имоти. Засилващата се конкуренция бележи непрекъснат ръст. Наличието на много участници предполага предлагането на разнообразни условия за инвестиране и реализация на доход от вложенията им. В тази връзка, основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството, са свързани с инвестирането в недвижими имоти – „Секторни рискове”. • Спад на пазарните цени на недвижимите имоти;

 • Увеличаваща се конкуренция на пазара на недвижимости;

 • Консолидация на пазара на недвижимости;

 • Забава при придобиването на имоти;

 • Намаление на ценовите нива на наемите;

 • Зависимост от наемателите;

 • Повишаване на лихвените проценти по заемите;

 • Повишаване на застрахователните премии;


Информация за големи сделки със свързани лица
Не са сключвани сделки със свързани лица.

II. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
Според данните от консолидирания финансов отчет на икономическа група „Енемона” АД за трето тримесечие на 2009 г. собственият капитал на компанията възлиза на 96,066 хил. лв, като Малцинственото участие е в размер на 3,240 хил. лева.
Нетната печалба е 11,261 хил. лв. и бележи повишение с 20.78 % спрямо същия период на миналата година. Наблюдава се незначителен ръст в печалбата от основна дейност на от 5.55%.
Отчетен е ръст на приходите от дейността с 57,535 хил. лв. (или с 64.72%), което се дължи в най-голяма степен на увеличението на нетните приходи от продажби - с 55,911 хил. лв. (или с около 65.92%).
Активите на компанията към края на септември 2009 г. на консолидирана база достигат 218,361 хил. лв.
Счетоводен баланс (в хил. лв.)

30.09.2009 г.

30.09.2008 г.

А: Нетекущи активи1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

71 715

64 736

2. Инвестиционни имоти

742

742

3. Нематериалн активи

2 035

2 115

4. Търговска репутация

-2 154

-2 320

5. Финансови активи

16 251

11 836

6. Търговски и други вземания

5 372

3 820

7. Разходи за бъдещи периоди

5

0

8. Активи по отсрочени данъци

10

34

Общо нетекущи активи

93 976

80 963

Б: Текущи активи1. Материални запаси

48 647

45 492

2. Търговски и други вземания

57 725

40 432

3. Финансови активи

49

1 625

4. Парични средства и парични еквиваленти

17 908

22 519

5. Разходи за бъдещи периоди

56

54

Общо текущи акиви

124 385

110 122

ОБЩО АКТИВИ

218 361

191 085


А: СОБСТВЕН КАПИТАЛ1. Основен капиал

11 934

11 934

2. Резерви

71 041

59 300

3. Финансов резултат

13 091

13 989

Б: МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

3 240

3 445

В: НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ1. Търговски и други задължения

42 944

41 315

2. Пасиви по отсрочени данъци

27

27

3. Финансирания

27

27

Общо нетекущи пасиви

44 137

41 369

Г: ТЕКУЩИ ПАСИВИ1. Търговски и други задължения

74 912

61 048

2. Приходи за бъдещи периоди

0

0

3. Финансирания

6

0

Общо текущи пасиви

74 918

61 048

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

218 361

191 085Отчет за приходите и разходите (в хил. лв.)

30.09.2009 г.

30.09.2008 г.

РАЗХОДИ1. Разходи по икономически елементи

126 814

71 636

2. Финансови разходи

6 139

6 009

Общо разходи за дейността

132 953

77 645

Печалба от дейността

13 476

11 249

Общо разходи

132 960

77 645

Печалба преди облагане с данъци

13 469

11 272

Разходи за данъци

1 347

1 127

Печалба след облагане с данъци

12 122

10 145

за малцинствено участие

861

829

НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА

11 261

9 316

ПРИХОДИ1. Нетни приходи от продажби

140 727

84 816

2. Приходи от финансирания

926

89

3. Финансови приходи

4 776

3 989

Общо приходи от дейността

146 429

88 894

Извънредни приходи

0

23

Общо приходи

146 429

88 917

III. Допълнителна информация


 1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

Емитентът няма промени за трето тримесечие по водената от него счетоводна политика.

 1. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

През разглеждания период Емитентът не е извършвал организационни промени.


3. Продажба на дружества
На 30 септември 2009 г. в книгата на акционерите на БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ АД с ЕИК 106622394 бе вписано прехвърлянето на 98.68% от капитала или 485 895 броя поименни акции с право на глас и номинал 1 лев всяка, собственост на ЕНЕМОНА АД. Продажната цена се равнява на левовата равностойност на 308 328 евро към датата на сключване на сделката.
Считано от 30 септември 2009 г. ЕНЕМОНА АД не притежава акции в БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ АД.
Няма регистрирани нови дружества.

4. Участия
Дялово участие

в

Енемона” АДПроцент от

капитала

към 30.06.2009

при капитал

11 933 600


Процент от капитала

към 30.09.2009

при капитал

11 933 600

Глобал кепитъл” ООД

18.34

18.34

Дичко Прокопиев Прокопиев

60.13

60.13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница