Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница8/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Изменение в пазарната цена на акциите за периода април-юни 2009 г.
I полугодие

2009


I полугодие

2008


Общо сделки

2 051 броя

9 213 броя

Общо изтъргувани акции

286 536 броя

1 511 699 броя

Средна цена

7.582 лева

18.674 лева

Обща сума на сключените сделки

2 172 713.09

лева

28 230 665.12

леваИзтъргувани обеми акции за периода април-юни 2009 г.Източник: www.investor.bg

  • Пазарна информация
Показатели


Описание


Стойност


Цена на акция към 30.06.2009 г.

-

7.70 лева

Балансова стойност на акция

Балансова сума/Брой емитирани акции

16.47 лева

Пазарна капитализация на „Енемона” АД

Пазарна цена * Брой емитирани акции

92 140 510

P/B

Пазарна цена/Балансова стойност на акция

0.47

P/S

Пазарна цена/Приходи от продажби на акция

1.09

EPS

Нетна печалба/Брой емитирани акции

0.58

НАПРАВЛЕНИЕ „ИНЖЕНЕРИНГ И СМД” В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
1. „ЕНЕМОНА” АД

“Енемона” АД е акционерно дружество с предмет на дейност: проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пусково - наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска (включително внос, износ, покупко-продажба на недвижими имот , вкл. земеделски земи, покупко-продажба на вземания, обменни, компенсационни, лизингови, наемни, бартерни, консигнационни сделки), производство, изкупуване, реализация и сервиз и търговия на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление, производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, вкл. произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители – след получаване на съответното решение/лицензия в предвидените от закона случаи, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги (включително обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради), търсене, проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства по смисъла на чл.2 от Закона за подземните богатства, както и на биологични, минерални, енергийни ресурси и води, придобиване на концесии за хидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, терминали от пристанища, републикански пътища, обекти в железопътната инфраструктура, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги, селскостопанска дейност (включително производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти в страната и чужбина, ветеринарно - медицински услуги и консултации, акционерни и дялови участия, вкл. придобивания на дялове и акции от други дружества, участия в смесени дружества, придобиване на акции, дялове и/или дружества чрез сливане и вливане, както и тяхната продажба, магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на Република България дейности.Текуща стопанска дейност

Изпълнени Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР на обща стойност над 5.6 млн. лева
Предмет
Контрагент1

Разширение на метро-София, подобект "Метростанция 13 и Тунелен участък МС 12 и МС 13 км. 15+650 до км. 15+444.840" - част Електро

"Старт Инженеринг" АД2

Ремонт и оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм и ОУ "Христо Ботев" с. Златия", общ. Вълчедръм"; Обособена позиция №4: "Доставка и монтаж на оборудване на ОУ "Христо Ботев" - с. Златия , общ. Вълчедръм"

Община Вълчедръм3

Ремонт и оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм и ОУ "Христо Ботев" с. Златия", общ. Вълчедръм"; Обособена позиция №3: "Доставка и монтаж на оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм"

Община Вълчедръм4

СМР на проект: "Реконструкция на общежитие "Чавдар 1" - гр. София

Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"


5

Подпорна стена по ул. „6-ти септември” в участъка от О.Т.501 до О.Т.511 по РП гр. Лом

Община Лом

6

СМР на обект: "Ремонт бани и тоалетни в Н.О. и фотолаборатория в Р.О. на МБАЛ, гр. Лом"

"МБАЛ Лом" ЕООД


7

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: СОУ "Васил Кънчов" - гр. Враца, Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца


8

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: "ЦДГ №14" - гр. Враца, Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца9

СМР на обект: "Реконструкция на общежитие "Чавдар 1" - гр. София; Допълнителни СМР

Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"


10

Строително-ремонтни работи на обект:" Внедряване на мерки по енергийна ефективност на ЦДГ №13 "Вълшебница" - гр. Враца.

Община Враца
11

Строително-ремонтни работи на обект:" Внедряване на мерки по енергийна ефективност на ОУ "Св.Св. Кирил и методий" - с. Девене".

Община Враца
12

Строително-ремонтни работи на обект: "Внедряване на мерки по енергийна ефективност на ОУ "Св.Св. Кирил и методий" -гр. Враца".

Община Враца
13

Строително-ремонтни работи на обект: "Внедряване на мерки по енергийна ефективност на Детска ясла №6 - гр. Враца".

Община ВрацаПодписани нови Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР на обща стойност около 5.2 млн. лева
Предмет


Контрагент1

Поръчка за:" Направа на структорно окабеляване на Съвещателна зала №3 Партер и изтегляне на компютърни кабели за пом.30 и 31 на Сутерен 1 на Съдебна палата".


Върховен касационен съд на Република България
2

Ремонт помещения и оборудване в ЗСР на РО - 5 и 6 блок" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД


"Атоменергостройпрогрес" ЕАД
3

Реконструкция на ВОИ на парапровод на обект: "ОУ Цанко Церковски" гр. Мизия


ОУ "Цанко Церковски" гр. Мизия

4

Абонаментно техническо обслужване на съоръжения и инсталации в "Смесена /административна и жилищна/ сграда в гр. София бул. "България" №73, УПИ II-7 кв.4, м. "Манастирски ливади - изток".


"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД
5

Изрязване на отвори в бетонна стена с диамантено въже

ДП "Радиоактивни отпадъци", СП "РАО - Козлодуй"

6

Строително-ремонтни работи на обект:" Внедряване на мерки по енергийна ефективност на ЦДГ №13 "Вълшебница" - гр. Враца.

Община Враца
7

Строително-ремонтни работи на обект:" Внедряване на мерки по енергийна ефективност на ОУ "Св.Св. Кирил и методий" - с. Девене".

Община Враца
8

Строително-ремонтни работи на обект: "Внедряване на мерки по енергийна ефективност на ОУ "Св.Св. Кирил и методий" -гр. Враца".

Община Враца9

Строително-ремонтни работи на обект: "Внедряване на мерки по енергийна ефективност на Детска ясла №6 - гр. Враца".

Община Враца

10

"Доставка на PVC тръби за подземна заземителна инсталация и направа на муфа във въглеснабдяване"

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

11

"Доставка на медна шина за табла; услуга на "Старт Инженеринг"; доставка на PVC защитна лента за кабелни трасета".

ALSTOM Power Bulgaria EOOD
12

СМР на обект: "Ремонт на помещения и оборудване в Обстройка на РО, Машинна зала, ЦПС и ДГС на блокове 5 и 6 на "АЕЦ-Козлодуй"ЕАД

"Енергомонтаж-АЕК" АД

13

Заповед за изменение VO-019 към NPBU-CO-00001-KOZ Система за оперативен мониторинг на водохимичен режим по Първи контур (PCS/OLM); Система за мониторинг и резервно подаване на азот и модификация на системата за ХОВ.Westinghouse Energy Systems LLC (WES Bulgaria)

14

СМР на обект: "Многоетажен магазин на ул. "Гладстон" №34, кв.331, УПИ III - 7A, ГГЦ - Г - 6- I част,гр. София Подобект: Външно ел. захранване - ел. монтажна частна ТП, ел. захранване с кабели СрН - 10kV".
"ПСГ" АД
15

"Строителство на административна сграда, гаражи и ремонтна работилница за нуждите на дирекция "Гражданска защита" - Област Велико Търново".Министерство на извънредните ситуации
16

Подмяна на дограма в новосъздадени офиси в СБК-1; ЕП1 и лаборатории ФХО, ИНРН и ИМВ в СБК-2.


"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
17

Изработка доставка и монтаж на дограма и съпътващи сроителни елементи за сградата на ОДЗ "Щастливо детство" - гр. Тръстеник.


"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП" ДЗЗД

18

Доставка на резервни части за оборудване СВРК на 5 ЕБ."АЕЦ Козлодуй" ЕАД
19

Доставка на помпени агрегати за системата за отвеждане на котлова вода от парагенераторите - RY на 5 и 6 блок и СК-3.
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Изпълнени Договори в сферата на енергийната ефективност на обща стойност над 12 млн. лева


ПредметКонтграгент


Стойност в лева без ДДС


1

Договор №KIDSF-GA-007C/01/02 от 21.07.2008г. за ЛОТ 2:енергоефективни мерки в обществени сгради в Южна Балгария в рамките на Проект за енергийноефективни мерки в обществени сгради, финансиран от международен фонд "Козлодуй" (увеличаване на договорената цена и промяна в условията на плащане)
Министерство на икономиката и енергетиката11 294 879.15


2

Инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи СМР, на жилищен блок за социално слаби семейства- гр.Добрич, ул."Калиакра" №54
"Жилфонд Инвест" ЕООД
917 465.30

Сключени нови Договори в сферата на енергийната ефективност на обща стойност над 7 млн. лева

ПредметКонтграгент


Стойност в лева без ДДС
1

Извършване на детайлно обследване за енергийна ефективност на обектите на Възложителя, намиращи се в с.Челопеч, Софийска област
"Челопеч майнинг" ЕАД
32 912.00

2

Изпълнение на обследване за енергийна ефективност в "Мини Марица-изток" ЕАД"Мини Марица Изток" ЕАД77 600.00


3

Изпълнение на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"- с. Малорад, община Борован
Община Борован
499 995.364

Изпълнение на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация-Червен бряг
Община Червен бряг
441 625.57

5

Анекс №2 към договор №2298-ИБ/07.10.2008 г. промяна срока на изпълнение на работите на 120 календарни дни, считано от 17.08.2009 с подписан протокол за стартиране на обследване за енергийна ефективност"Дунапак Родина" АД17 820.00

6

Извършване на енергоефективно саниране с гарантиран резултат,преустройство и рехабилитация на ВО "Май", гр.София
Изпълнителна агенция "Социални дейности на МО"

6 198 477.53
Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията
Според данните от неконсолидирания финансов отчет на „Енемона” АД за второ тримесечие на 2009 г. собственият капитал на компанията възлиза на 72 369 хил. лв. Нетната печалба е 4 359 хил. лв., което е ръст от 14.89% спрямо същия период на миналата година.
Рентабилността на собствения капитал, отразяваща възвръщаемостта на инвестираните средства през разглеждания период, е 6.02%.
Отчетен е ръст на приходите от дейността с 11 646 хил. лв. (или с 33.10 %), което се дължи в най-голяма степен на увеличението на нетните приходи от продажби – с 11 736 хил. лв. (или с 34.12%).
Активите на компанията към края на юни 2009 г. на неконсолидирана база достигат 133 484 хил. лв. Коефициентът на капитализация на активите, отразяващ рационалното използване на разполагаемите ресурси, е 0.05.


Възможни рискове и несигурности пред компанията
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната финансова криза, като се очаква резултатите от нея да продължат да се усещат до по-късен етап. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, ще неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната.
Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията;

• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;

• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;

• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);

• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи;

• За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница