Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница9/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.


Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.
Риск от промяна на политическото управление на страната
Ситуацията на икономическа криза в страната се засилва и от факта, че предстои поне тримесечен период на замразяване на голяма част от държавните проекти. Новото правителство ще се нуждае от време, за да навлезе достатъчно в технологията на държавното управление, което ще забави допълнително получаването на предвидените европейски пари по проекти.

Сделки със свързани лица
Проведеното редовно ОСА на 30 юни 2009 г. взе решение да овласти СД на „Енемона” АД за извършване на следните сделки в полза на свързани, заинтересувани лица:

Първа сделка
Продажба на дълготраен материален актив - Урегулиран поземлен имот, както и изграждащият се върху него Ремонтно-механичен цех, състоящ се от Хале и Двуетажна обслужваща административно-битова сграда, необходими за извършване на основната дейност на дружеството „Енемона – Гълъбово” АД.

Във връзка с изискванията на ЗППЦК, Съветът на директорите предприе действия за определяне пазарната цена на посочения ДМА, като възложи изготвяне на експертна оценка за определяне на пазарната цена на независим лицензиран оценител на недвижими имоти. В резултат на осъществената оценка на недвижимия имот справедливата пазарна стойност е както следва:


Наименование

Пазарна стойност

(лева)

1.

Справедлива пазарна стойност на земята

131 400

2.

Справедлива пазарна стойност на металното хале

436 900

3.

Справедлива пазарна оценка на Двуетажната административно-битова сграда

209 600
ОБЩО ЗА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ

777 900

Съгласно направената експертна оценка справедливата стойност на имота възлиза на 777 900 лева. Съветът на директорите на „Енемона” АД предлага сделката да се извърши при цена 777 400 лева


Втора сделка
Сделката е за обезпечаване на кредит от „Ломско пиво” АД с дълготрайни материални активи, както следва:

- Масивна сграда – производствен корпус и- Масивна сграда - сграда за бутилиране, в полза на „Енемона” АД при отпускането на кредит в размер до 3 500 000 евро, като основно, средствата ще бъдат използвани за издаване на банкови гаранции и акредитиви, от ТБ ОББ АД.

Във връзка с изискванията на ЗППЦК, е изготвена пазарна оценка на посоченото имущество, с цел ипотекирането му като обезпечение по кредита за „Енемона” АД, от независим лицензиран оценител - „Консултантска къща Амрита” ООД, като крайната пазарна стойност е определена на 1 918 800 евро за производствения корпус и 1 060 000 евро за сградата за бутилиране.

Ефективната дата на оценките е 10.03.2009 г.
2. “ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО” АД
“Енемона-Гълъбово” АД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, Република No 120. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 08.05.2008 година. Предметът на дейност е проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска /вкл. внос, износ, обменни, компенсационни, лизингови, бартерни, консигнационни сделки/, производство, изкупуване, реализация и сервиз на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление. производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения; енергоефективни услуги /вкл. обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради/, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги. селскостопанска дейност /вкл. производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти/ в страната и чужбина; ветеринарно-медицински услуги и консултации; акционерно участие; магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на република българия дейности. Капиталът е 2 250 000 лева и 91.11% от него е собственост на “Енемона” АД.
"Енемона-Гълъбово" АД е приемник на всички дейности и сключени договори, изпълнявани от "Енемона" АД - клон Гълъбово. Дружеството осъществява маркетинг, инженеринг, проектиране, управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти. Изпълнява международни проекти в конвенционалната енергетика, проекти по енергийна ефективност в сградния фонд, промишлеността и инфраструктурата, има успешно реализирани проекти в областта на гражданското строителство.

Текуща стопанска дейност

Предвид разразилата се финансова и икономическа криза „Енемона-Гълъбово” АД отлага инвестиционните си проекти за развитие на РМЦ за следващата година.


Развитие на персонала
Към края на второто тримесечие на 2009 г. в „Енемона-Гълъбово” АД работят около 559 (при 621 лица за предходното) в това число:


  • Ръководители: 57;

  • Аналитични специалисти: 32;

  • Техници и други приложни специалисти: 14;

  • Административен персонал: 18;

  • Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия: 418;

  • Професии неизискващи специална квалификация: 20.


Изпълнените договори за второ тримесечие на 2009 г. възлизант

на стойност 1 653 756 лева
Обект, Местонахождение

Възложител

1

Поддръжка на механична част - подмяна на ІІ и ІІІ вал на роторен редуктор КРС Б

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


2

Поддръжка на механична част - ремонт роторен редуктор на КРС Б

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


3

Изработка кутии сигнализация за ГТЛ Черно езеро

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


4

Преустройство осветителна инсталация в помещение течни пускатели 8АВ

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


5

Подмяна на роторен рердуктор и лагер на роторно колело на КРС-Б

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


6

Демонтаж, ремонт и окомплектоване на чистачни устройства

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


7

Ремонт на ходови колела за КРС

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД8

Механични и монтажни работи за Гипсов завод съгласно таймшийтове

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


9

Наплавка на 4 бр.работни колела МВ № 5, №6, №7 и № 8 на КА 2

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


10

Наплавка на РК № 5, № 6, № 67 и № 8 на КА 3

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД11

Авариен ремонт на паропровод остра пара Блок 2

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД12

Възстановяване на сигнализацията на ГТЛ-и Черно езеро

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД13

Подмяна ГТЛ на реверсивна лента на КРС-А

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД14

Цялостно измиване и почистване на багер КРС Б, подмяна дефектирали пиньон и корона на КРС-Б

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД15

Ремонт на ролки за ГТЛ

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД16

Монтажни дейности на обект Завод за изсушаване на гипса – април

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


17

Измиване и почистване на багер КРС-Б и прилежащ релсов път

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


18

Подмяна задвижващ барабан на ГТЛ 2Б

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД19

Временна връзка на тръбопровод към гиспосушилка в близост до СОИ

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


20

Монтажни дейности на обект "Завод за обезводняване на гипс" за м. Май

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


21

Изтегляне и подсъединяване на кабели за временни табла за 19.05.2009

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


22

Основен ремонт на багер КРС-Б

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД23

Основен ремонт на ГТЛ 8Б

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД24

Ремонт на ходови колела за КРС

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД25

Ремонт на МВ 1, 2 и 3 на Бл. 3

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД26


ПНР във Въглеподаване - м. Май"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД27

Поддръжка на ГЛТ във ВС

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД28


Ремонт на Корпус и уплътнение МВ 1А"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД29

Механични дейности по Инсталация за изсушаване на гипс за м. Май и юни,

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД


30

Възстановяване на скъсана ГТЛ наТГЛ 7Б

"ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД31

Химическа промивка на Блок 4

ЕНЕЛ ПРОДУЦИОНЕ СпА


32

Електро и КиП ПНД за м.март

ЕНЕЛ ПРОДУЦИОНЕ СпА


33


Електро и КИП ПНР през м. Април

ЕНЕЛ ПРОДУЦИОНЕ СпА


34

ПНР във Въглеподаване през м. Април

ЕНЕЛ ПРОДУЦИОНЕ СпА


35

Допълнителни работи за м. Април

ЕНЕЛ ПРОДУЦИОНЕ СпА


36

Електро и КИП ПНР за м. Май

ЕНЕЛ ПРОДУЦИОНЕ СпА


37

Допълнителни работи за м. Май

ЕНЕЛ ПРОДУЦИОНЕ СпА38

Доставка и монтаж на заземителна исталация

Е&Z

39

Механични дейности по пожарогасителни системи на въглищни транспортьори Т9,12,19

Е&Z

40

Доставка на материали, изработка и монтаж на опори за Комин 2МИЦУИ


41

СМР на скеле за Комин 1

МИЦУИ

42

Изработка на щифтове за байпасна клапа

МИЦУИ

43

Модификация на платформа и стълби

МИЦУИ

44

Предоставяне вишка под наем за извършване ламинация на Комин 2

МИЦУИ

45

Бленди DN 250 за тръбопровод за варова суспензияМИЦУИ


46

Огъване на ленти от S-ten за КИП измервателни дюзи(димоход,влизащ в Абсорбер 2)

МИЦУИ

47

РVС тръби

МИЦУИ


48

Изработка на бленди

МИЦУИ

49

СР на КШ ляво и подмяна на долен пакет на ВЕ/фронт итил с вх.колектори/ на КА-12

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД50

СР на ППС 12Д

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

51

СР на ППС 12 Г

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

52

Направа на временна естакада

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

53

Направа отвори в бетон във Въглеснабдяване

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД54

Осигуряване ел.технициза ПНР м.І

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД55

Доставка на диелектрична пътека

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД56

РVС протектори за охранни тръби

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

57

Електрозахранване селище на AES

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

58

Електрозахранване селище на Алстом

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

59

Временно осветление главните конструкции на Котел 1 и 2

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД


60

Доставка и монтаж на материали за захранването на местно табло на Алстом Пауър Италия

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД61

Доставка на щепсели и контакти за Алстом РВ

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

62

Доставка и монтаж на материали за захранването на местно табло на Алстом Пауър Италия

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

63

Осигуряване на електротехници за ПНР - 03.2009

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

64

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствие на пожароизвествяне

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

65

Електрозахранване на 5 контейнера на Алстом

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

66

Изграждане на LAN мрежа на селище на АЕS

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

67

Скрит монтаж на телефонна система

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

68

Доставка поцинковани контейнери за отпадъци

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

69

Производство и монтаж на поцинковани капаци за проходки

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

70

Брод и покриване кабелни канали с метални капаци

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

71

Доставка на кабели по опис

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

72

Осигеряване на електротехници за ПНР - 04,209 г

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

73

Осигуряване на дежурен ел.техник поради отсъствие на пожароизвестяване-04.2009

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

74

Временно осветление на колоните на втора главна конструкция

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

75

Доставка на РVС джобове формат А4

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

76

Електрозахранване на 4 контейнера на Алстом Италия

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

77

Електрозахранване 12 нови фургона до главен портал Алстом РВ

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

78

Монтаж на предпазна мрежана кота 42 на склада за лигнитни въглища

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

79

Преместване на КПП и автоматизирана пропускна система

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

80

Временноосветление на транспортьора за сгурия

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

81

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствието на пожароизвестяване - юни

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

82

Осигуряване на електротехници за ПНР

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

83

Монтаж на предпазна мрежа на кота 42 на склада за лигнитни въглища на Блок 1

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

84

Доставка на диелектрична пътека - 02

ALSTOM БЪЛГАРИЯ ЕООД

85

Изработка на Уши за сегменти на Комин 2

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН ЕООД

86

Договор за услуга - крайцване тръби за Блок 1 в Енел Марица изток 3

ЕНЕРГОРЕМОНТ-ГЪЛЪБОВО АД

87

Пробиване на 32 отвора в бетон

САНДВИК БЪЛГАРИЯ ООД

88

Изграждане на хидроизолационна мембарана на кота 15 над БЩУ

ЕНЕМОНА АД

89

СМР на топлинна и звукова изолалция, осветителна уредба и изграждане на ИРМ

ЕНЕМОНА АД
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница