Доклад за дейността на Холдинг "Света София" ад през четвърто тримесечие на 2011г с натрупване от началото на годинатаДата07.09.2017
Размер30.82 Kb.
ХОЛДИНГ “СВЕТА СОФИЯ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД


за дейността на Холдинг “Света София” АД през четвърто тримесечие на 2011г. с натрупване от началото на годината

І. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху финансовите резултати във финансовия отчет


  1. Продължава кампанията по обратното изкупуване на акции на Холдинг “Света София” АД, съгласно сключения Договор от 10.04.09г. с инвестиционния посредник “БенчМарк Финанс “АД. Към 31.12.11г. са изкупени 113 229 броя акции с номинална стойност 113 229 лв., като са платени 63 114,41 лева,

  2. На 22.03.2011г.бе сключен Договор за финансова помощ с ПИМ АД за 85000 лв.,която ще се усвои до 30.11.2011г.и годишна лихва 12% .

  3. На 03.04.2011г. бе сключен Анекс към Договора за заем с “Бимак еко” АД в размер на 100 000 лв. за удължаване на срока и годишна лихва 10 на сто.

  4. На 08.04.11г. бе сключен Анекс към Договора за кредит с “Макс еврострой” ЕООД за 150 000 лв., за удължаване на срока с 3 месеца и годишна лихва 10 на сто.

  5. На 23.04.11г. С Допълнително споразумение срока на Договор за временна финансова помощ с “ПИМ” АД за 30 000 е удължен до 23.04.2012г.

  6. На 04.05.2011г. бе сключен Договор за финансова помощ с “Витоша турист” АД за 5000 лв. до 05.11.2011г. и лихва 1% месечно.

  7. Към 30.06.2011г. бе приключен Договора за вътрешно фирмен депозит с Товарни превози/в ликвидация/ АД.

  8. Бяха закупени 1000 бр.акции по 6 лв.всяка на “Асансьорни сервизи София” АД чрез инвестиционния посредник Авал Ин АД.II.Описание на основните рискове и несигурности, пред които е бил изправен емитента през финансовата година
Основните рискове пред Холдинг “Света София” АД са свързани с извесна несигурност, фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните. В този смисъл основните рискове, пред които е изправен емитента в близко и в по-далечно бъдеще са:
Общ пазарен риск: Породен е от колебанията в общите пазарни условия и финансовата криза и се изразява в несигурността на пазара като цяло.През отчетния период действаха относително стабилни общи икономически условия както и относителна стабилност в секторите, въпреки че някои от дъщерните дружества спряха своята основна дейност, като “Фуражи” АД, “Харманли трейдинг” АД и “ПИМ” АД. Проблемите на тези дружества са на вниманието на съвета на директорите на Холдинга, като се търсят възможности за оздравяване на предприятията.

Специфичен риск. Свързан е с особеностите в дейността на отделните дружества от портфейла на Холдинг “Света София” АД. Инвестиционният портфейл на Холдинга се отличава с добра диверсификация – инвестициите са в различни отрасли на икономиката, което спомага за значително намаление на специфичния риск, въпреки съществуващите трудности и финансовата криза.
Освен посочените рискове, дейността на Холдинг “Света София” АД е свързана и с някои допълнителни рискове, произтичащи от финансовата криза, като финансов, валутен и ликвиден, но те няма да имат съществено влияние защото:

- Холдингът не ползва дългово финансиране за дейността си и не планира да ползва такова в близко бъдеще, поради което не е изправен пред финансов риск;

- дейността на Холдинга не е свързана пряко и с валутен риск – очакваните в близко бъдеще постъпления и плащания са в евро и национална валута.

- Холдингът разполага с достатъчно парични средства, с които може да посреща във всеки момент своите задължения, което е предпоставка за ограничаване на ликвидния риск.

Не са предвидени продажби на активи в близко бъдеще.
III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.


  1. Няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.

Всички сделки между свързените лица са посочени в Допълнителната информация по чл.33, ал.1, т.6, б.”з” от Наредба №2 / 2003г., доп.ДВ бр.82 от 2007 година.

2. Няма сключени сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.


IV. Допълнителна информация

Допълнителната информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2/2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа, е представена в приложение № 5 от тримесечния доклад.


Този доклад е изготвен в съответствие с чл.100 о, ал.4, т.2 и 4 от ЗППЦК.

__________________________ _________________________

НЕЛИ БЪЧВАРОВА БОРИСЛАВ МАНАХИЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОРБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница