Доклад за дейността на ломско пиво ад за четвърто тримесечие на 2009 гстраница1/4
Дата09.01.2018
Размер0.51 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4Л ОМСКО ПИВО АДМЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛОМСКО ПИВО АД

ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.


Кратко описание на дейността на Дружеството

Производственият процес на бирата се характеризира с множество производствени операции и биохимични процеси, които до голяма степен определят необходимостта на пивоварните предприятия от значителна материална база. Стандартният срок за отлежаване (зреене) на пивото е 30 дни, но при различните видове пиво се прилагат и различни срокове.

Процесът на варене на бира е напълно компютъризиран, като се използва и автоматизирано оборудване при производството. Бутилирането е автоматично, но степента на автоматизация е непълна. Положителен фактор е наличието на свободен производствен капацитет, чрез който съществува възможност да се поема ръст в обема продукция при реализиране на новата пазарна концепция на пивоварната.

Максималният производствен капацитет на пиво годишно е около 190 000 хектолитра, при непрекъснат режим на работа.I. Важни събития през периода октомври – декември 2009 г.


  • Търговия на регулиран пазар

За периода октомври – декември 2009 г. при търговията с акциите на „Ломско пиво” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва спад от 8.0% при формираната средна цена спрямо предходното тримесечие, като сключените сделки с ценните книжа на компанията, както и общият брой изтъргувани акции също намаляват – съответно с 65.5% и 19.7%.

За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 67 109.40 лева, като среднодневния оборот е 1 100.15 лева. Сделките са 110, като среднодневният брой е 1.80 Средната цена на ценните книжа за периода е 0.838 лева.октомври 2009 г.


ноември 2009 г.

декември 2009 г.

октомври – декември 2009 г.


Общо сделки

47 броя

27 броя

36 броя

110 броя

Общо изтъргувани акции

33 417 броя

27 325 броя

19 276 броя

80 018 броя

Средна цена

0.891 лева

0.822 лева

0.770 лева

0.838 лева

Обща сума на сключените сделки

29 791.98 лева

22 466.52 лева

14 850.90 лева

67 109.40 лева

Източник: www.infostock.bg

Изменение в пазарната цена на акциите за периода октомври – декември 2009 г.Изтъргувани обеми акции за периода октомври – декември 2009 г.Източник: www.investor.bg

  • Пазарна информация
Показатели


Описание


Стойност


Цена на акция към 31.12.2009 г.

-

0.779 лева

Балансова стойност на акция

Балансова сума/Брой емитирани акции

2.936 лева

Пазарна капитализация на „Ломско пиво” АД

Пазарна цена * Брой емитирани акции

3 505 500 лева

P/B

Пазарна цена/Балансова стойност на акция

0.265

P/S

Пазарна цена/Приходи от продажби на акция

0.545

EPS

Нетна печалба/Брой емитирани акции

0.013


II. Текущи и подписани нови договори от „Ломско пиво” АД за четвърто тримесечие 2009 г.
Дог. № / дата

Предмет

Срок

Страна

Контрагент

Стойност /без ДДС/

1

09.10.2009г

Реклама в сп. Ролинг стоунс

еднократно

възложител

СИВИР ПЪБЛИКЕЙШЪНС

3,000.00 лв

2

20.11.2009 г

Преформи

1 година

купувач

ТЕРАХИМ 97 АД -Габрово

 -

3

01.12.2009 г.

Хмелов гранулат -Магнум

доставка

купувач

БОМИГАН КЪМПАНИ ООД

15,157.68 лв

4

07.12.2009 г

Ремонт на парни котли

1 година

възложител

ЕКОТЕРМ КОНСУЛТ ЕООД

500.00 лв

5

29.12.2009 г

Наем на склад за ечемик

1 година

наемодател

СОРТОВИ СЕМЕНА АД

3,000.00 лв

6

31.12.2009 г.

Хим. обработка -хлебарки, гризачи

до 31.12.2010 г

възложител

ДЕЗИНФ. СТАНЦИЯ - МОНТ

1,050.00 лв
Към четвъртото тримесечие на 2009 г. са сключени още 3 бр.Анекси към Договори за дистрибуция и 2 бр.Договори за наем на билбордове с „Монтдринкс”ООД, гр. Монтана и „Косаня”ЕООД, гр. Мизия.


III. Производството на пиво за периода 01.10.2009 г. – 31.12.2009 г.
През разглеждания период “Ломско пиво”АД е произвело следните видове пиво:


  • Светло 9% 270 000 л.

  • Светло 10% 960 000 л.

  • Светло 10,5% 30 000 л.

  • Тъмно 12% 60 000 л.
  • ОБЩО 1 320 000 л.

Производствените мощности не са напълно натоварени, но това произтича от сезонния характер на произвеждания от дружеството продукт.


IV. Реализацията на пиво за периода 01.10.2009 г. – 31.12.2009 г.
Общата реализация на пиво за периода октомври - декември 2009 г. е около 1 300 000 литра. През периода не е реализиран износ, като продажбите са реализирани изцяло на територията на Република България. Основният бранд Алмус съставлява около 80% от продажбите в натура, а марките Ломско Пиво, Шопско и София са с по-малки обеми на продажби. Въведени са и две нови марки на пазара – Мизия и Оптима, като продажбите им са започнали съответно през м. октомври и м. декември.


Реализирани количества пиво по марки и региони за периода октомври-декември 2009 г.

(в литри)


Регион

Марка

октомври

ноември

декември

Общо

 

Алмус

343 776

222 040

206 055

771 871

 

Шопско

 

 

 

0

Централен

Ломско

15 420

10 323

3 481

29 224

 

София

 

 

 

0

 

Тъмно

6 984

11 422

5 613

24 019

Общо Централен

 

366 180

243 785

215 149

825 114

 

Алмус

14 657

9 281

8 454

32 392

 

Шопско

9 208

7 956

7 576

24 740

София

Ломско

9 676

6 391

1 716

17 783

 

София

16 560

15 217

11 496

43 273

 

Тъмно

63

6 916

10 842

17 821

 

Мизия

24 000

52 800

 

76 800

 

Оптима

 

 

3 600

3 600

Общо София

 

74 164

98 561

43 684

216 409

 

Алмус

98 800

44 616

78 082

221 498

 

Шопско

5 952

1 216

2 960

10 128

Запад+Далечни

Ломско

4 280

2 240

3 808

10 328

 

София

 

 

 

0

 

Тъмно

5 220

3 780

4 032

13 032

Общо Запад+Далечни

 

114 252

51 852

88 882

254 986

ОБЩО

554 596

394 198

347 715

1 296 509


V. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност на компанията
През 2009 г. В „Ломско пиво” АД е разработен нов асортимент пиво – светло, с алкохолно съдържание - 9%.
През разглеждания период дружеството започна производството на пиво - „Мизия” 2.5 л. и “Оптима” 2.5 л. за търговските вериги.
През четвърто тримесечие на 2009 г. “Ломско пиво” АД е в процес на разработване на Система за управление на качеството, съгласно Международен стандарт ISO 9001.

VI. Инвестиционни намерения на „Ломско пиво” АД

Описание на инвестицията

Цел

Стойност на инвестицията

1.

Закупуване на „Екитр машина”:

Подобряване на визията на РЕТ бутилките. Замяна на хартиен с пластмасов етикет.

~ 100 000 лева

2.

Направата на втори сондаж и причиствателно съоръжение

Подобряване на качеството на водата /замяна на теглената и пречиствана вода от река „Дунав” с вода от кладенец.

~ 131 500 лева

3.

Ремонт на водоем със суха камера и резервоари за чиста вода, арматура и подмяна на стоманени тръби с полиетиленови

Подобряване качеството на водата.

~ 55 000 лева

4.

Закупуване на хладилни витрина

Увеличаване броя на обектите, продаващи продуктите на предприятието; Увеличаване на пазарния дял.

~ 226 000 лева

5.

Закупуване на бар витрини

Навлизане на студения пазар; Увеличаване на пазарния дял.

~ 20 880 лева

6.

Закупуване на чадъри 3,5 / 3,5 м.

Навлизане на студения пазар; Увеличаване на пазарния дял.

~ 77 400 лева

7.

Закупуване на стелажи

Увеличаване на броя на обектите, продаващи продуктите на предприятието; Увеличаване на пазарния дял.

~ 7 500 лева
ОБЩО:

~ 618 280 лева

VII. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията
Според данните от индивидуалния финансов отчет на „Ломско пиво” АД за четвърто тримесечие на 2009 г. собственият капитал на компанията възлиза на 8 933 хил. лв. Нетната печалба е 60 хил. лв. и бележи спад с 417 хил. лева спрямо същия период на миналата година.
Отчетен е спад на приходите от дейността със 774 хил. лв. (или с 11.98%), което се дължи в най-голяма степен на намалението на нетните приходи от продажби – със 778 хил. лв. (или с 12.05%).
Общите разходи за дейността на «Ломско пиво» АД също бележат спад от 265 хил. лева или 4.14% на годишна база.
Активите на компанията към края на декември 2009 г. достигат 13 212 хил. лв.


VIII. Описание на основните рискове и несигурности пред дружеството през четвъртото тримесечие на 2009 г.
В хода на обичайната си стопанска дейност “Ломско пиво” АД може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната икономическа криза, като се очаква резултатите от нея да продължат да се усещат до по-късен етап.


Основните мерки, които ръководството на компанията предприема във връзка с икономическата криза, са в посока на оптимизиране на персонала и предоговаряне на ценовите условия с контрагентите. Беше договорено „Ломско пиво” АД само да доставя преформите за пластмасовите бутилки, с което разходите за производство на РЕТ опаковките се намалиха с от 8% до 24% в зависимост от разфасовката. Продължава процесът за предоговаряне на останалите фактори, които пряко или косвено влияят върху себестойността на бирата като например – доставките на етикети и капачки, цените на горивата, цената на ечемика и др. Продължава и изграждането на новия счетоводен продукт на дружеството.

Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки предимно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ТБ „ОББ” АД и И Еф Джи Банк) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

IX. Развитие на персонала за разглеждания период
Персоналът на „Ломско пиво” АД за периода октомври-декември 2009 г. е 143 човека.
С Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво”АД, проведено на 04.11.2009 год. се взеха следните решения:

  1. Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД освобождава Светлана Крумова Александрова от длъжността Директор за връзки с инвеститорите и прекратява трудовият й договор, считано от 09.11.2009 г.;  1. Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД назначава Теодора Пламенова Петрова за Директор за връзки с инвеститорите на “Ломско пиво” АД, считано от 09.11.2009 г.X. Информация за сключени сделки със свързани лица през периода
На 21.12.2009 година, в град Лом, на адрес ул.”Александър Стамболийски” № 43, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.31.1. от Устава на Дружеството кворум, от 14.00 часа се проведе Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на “Ломско пиво” АД, гр.Лом, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 16.11.2009 г., оповестена при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и публикувана на интернет страницата на дружеството.
Заседанието на Общото събрание протече по предварително обявения дневен ред, както следва: 1. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; 2. Разни.
На ИОСА на „Ломско пиво” АД се взеха следните решения:
1.1.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК: Закупуване на транспортно средство /МПС/ – лек автомобил „Деу Ланос”, предназначен за транспорт на хора, от „Енемона” АД. Предложената цена за извършване на сделката е 1 450,00 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева.

1.2.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК: Закупуване на транспортно средство /МПС/ – лек автомобил „Шевролет Лачети”, предназначен за транспорт на хора, от „Енемона” АД. Предложената цена за извършване на сделката е 8 900,00 /осем хиляди и деветстотин/ лева.


1.3.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК: Продажба на Транспортно средство – товарно ремарке, собственост на Дружеството, на „Агро Инвест Инженеринг” АД. Предложената цена за извършване на сделката е 560,00 /петстотин и шестдесет/ лева.

1.4.ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК: Закупуване на 2 030 тона пивоварен ечемик от реколта 2009 г. от „Агро Инвест Инженеринг” АД. Предложената цена за извършване на сделката е 175,00 /сто седемдесет и пет/ лева за тон без включен ДДС, или общо 355 250,00 /триста петдесет и пет хиляди и двеста и петдесет/ лева без ДДС.
* Договорът между „Ломско пиво” АД и „Агро Инвест Инженеринг” АД за покупко-продажба на пивоварен ечемик е подписан на 22.12.2009 г.
XI. Други събития, напъпили през периода октомври-декември 2010 г.
На свое заседание, проведено на 02.10.2009 г., СД на „Ломско пиво” АД взе решение за подновяване кредит за овърдрафт за оборотни средства в размер на 900 000.00 лева /деветстотин хиляди лева/ със срок за удължаване 18 /осемнадесет/ месеца по Договор за овърдрафт с „Юробанк и Еф Джи България” ЕАД, така, както е изменен с допълнителните споразумения към него, сключени между „Юробанк и Еф Джи България” АД и „Ломско пиво”АД и обезпечаване на всички вземания на „Юробанк и Еф Джи България” АД- Банката по главница, лихви, такси, комисиони и други разноски по предоставения кредит, както следва: „Ломско пиво”АД се задължава да учреди и впише в полза на Банката залог по реда на ЗОЗ върху ДМА, на стойност EUR 570 295 /петстотин и седемдесет хиляди двеста деветдесет и пет евро/, представляващи машини и съоръжения:
1.Технологична линия за пълнене на пластмасови (Рет) бутилки;

2.Технологична линия за бутилиране на пиво с капацитет 24 000 бутилки на час;

3.Етикетоотделящо приспособление;

4.Кизелгуров филтър;

5.Кег инсталация;

6.Цедилна каца;

7.Варилни съдове.

* Анексът към Договора е подписан на 30.10.2009 г.
С Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво”АД, гр.Лом, проведено на 14.10.2009 год., се взе решение за удължаване срока на валидност, считано от 26.10.2009 г. до 26.05.2010г. включително, на Банкова гаранция, издадена в полза на Агенция ”Митници”, Централно Митническо Управление, с „Юробанк и Еф Джи България”, като предоставените обезпечения по издадената банкова гаранция да продължат да служат за обезпечеване вземането на Банката- „Юробанк и Еф Джи България” АД.
* Анексът към Договора е подписан на 16.10.2009 г.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛОМСКО ПИВО АД

ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.


Каталог: modules -> investors -> upload -> uploads
modules -> Съюз на пивоварите в република българия (спб)
modules -> Община Име
uploads -> Доклад за дейността на „ ломско пиво ад, гр. София през четвъртото тримесечие на 2016 г
uploads -> Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на
uploads -> Доклад за дейността на „ ломско пиво ад, гр. София през първото тримесечие на 2013 г
uploads -> Доклад за дейността на " Ломско пиво "ад през 2009 г. Съдържание: I. Обща част 6
uploads -> Информация по приложение №11 от наредба №2 на кфн


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница