Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2010 годинастраница1/4
Дата06.05.2017
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4
Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВОДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА 2010 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
През 2010 г. ръководният екип на Областната администрация запази като основни приоритети развитието на област Велико Търново като европейски регион и създаване на условия за подобряване качеството на живот и високо самочувствие на гражданите, живущи в него.

За постигането на тези приоритети, запазихме формулираните стратегически цели: постигане на икономически растеж и развиване на конкурентноспособност, подобряване на социалния статус на гражданите и създаване на благоприятна и здравословна среда на живот, създаване на институционална среда като база за устойчиво развитие.

През 2010 г. управленският екип на Областна администрация продължи комплексния анализ и оценка на състоянието на област Велико Търново. Следващите месеци и години ще бъдат период на креативна работа, на инициативност и на поемане на отговорност за подобряване живота в териториалната единица. В бъдеще ще продължим да привличаме специалисти и развиваме административния капацитет, за да бъдат провеждани ефективни секторни политики, да се развива ново мислене и да се осъществяват важни за региона проекти.

През 2010 г. нашият екип работи още за създаването на оптимална инвестиционна среда и атрактивен бизнес-климат, за развиване на основните отрасли в региона - земеделие и туризъм, за увеличаване на научния и технологичен капацитет и др.

Като основни принципи на управление, които прилагаме са прозрачност, откритост, диалогичност, системност, демократичност и т.н., като дейността е подчинена на интереса на гражданите. В този смисъл ще продължим да търсим взаимодействието със структурите на гражданското общество, неправителствения сектор, медиите, браншовите и синдикални организации.

И занапред Областна администрация Велико Търново ще е отворена за добрите идеи, за полезните практики, за оригиналните предложения и проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на институцията във връзка с подобряване живота на гражданите на териториалната единица.ДОЦ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

Областен управител

на област Велико Търново
Основните приоритети за 2010 г. на

Областна администрация Велико Търново бяха:


 • Икономически растеж и регионална конкурентно-способност, осъществени въз основа на рационалното използване на човешкия фактор и възможностите на екосистемата.

 • Подобряване на социалния статус на гражданите и създаване на благоприятна и здравословна среда на живот.

 • Човешкият капитал – най-важният капитал на държавата.

 • Институционалната среда – база за Устойчивото развитие.

1. Икономически растеж и регионална конкурентноспособност, осъществени въз основа на рационалното използване на човешкия фактор и възможностите на екосистемата.
1.1. Оптимизиране бизнес средата, подобряване на инвестиционната активност и повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика.

   1. Реализиране на регулярни срещи между Областна администрация, синдикати и бизнес среди за обмяна на актуална информация по проблемите на кризата и икономическото развитие.

През 2010 г. се проведоха 2 заседания на Областен съвет за развитие на област Велико Търново с участието на представители от синдикалните и работодателските организации, които са членове на съвета. На споменатите заседания освен въпросите по предварително обявения дневен ред, бяха обсъдени и проблеми, касаещи социалната и икономическата ситуация в областта.

1.1.2. Подкрепа на проекти за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия.

През 2010 г. от Областна администрация не е търсена подкрепа на проекти за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия.1.1.3. Създаване и поддържане на база данни за икономическия потенциал, големи инвестиционни проекти и др. в областта - актуализиран икономически профил

През 2010 г. екип от експерти в направление „Регионално развитие” създадоха база данни за всички проекти от общините на територията на областта за периода 2007 – 2010 г. Като основен източник на информация за одобрените и реализиращи се проекти по европейски програми в област Велико Търново, бяха ползвани общините, които са основни бенефециенти. През 2010 г. се работи се по проекти на стойност 155 825 548 лв., от които по ОП „Регионално развитие” – 57 064 707 лв., по ОП „Развитие на човешките ресурси” – 3 014 677 лв., по ПРСР 2007-2013 – 22 777 944 лв., по ФМЕИП – 1 856 433 лв., по ОП „Административен капацитет” – 1 739797 лв., по ТГС Румъния – България – 6 509 520 лв., по ФАР – 2 445 021 лв., по „Красива България” – 581 902 лв., по Програмата на Фламандското правителство – 227 369 лв. Анализът по общини поставя на първо място община Велико Търново с проекти за 64 547 034 лв., на второ място е община Горна Оряховица – 29 733 310 лв., на трето община Свищов с 16 526 866 лв., на четвърто община Лясковец с 12 576 734 лв. и на пето - община Стражица – 11 355 869 лв.1.1.4. Засилване на координиращата роля на Областния съвет за развитие чрез провеждане на работни срещи

На 23 февруари 2010 г. се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Велико Търново, на което беше актуализиран състава на съвета и бяха сформирани четири постоянни комисии към него: Постоянна комисия по туризъм, Постоянна комисия по енергийна ефективност, Постоянна комисия за съвети в земеделието и Постоянна комисия по охрана на горите, рибата и дивеча.

На 26 октомври 2010 г. се проведе второ за годината заседание на Областен съвет за развитие на област Велико Търново, на което беше представена, обсъдена и съгласувана Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г. в област Велико Търново.

Гореспоменатите заседания се проведоха с участието на представители от синдикалните и работодателските организации, които са членове на съвета. Освен въпросите по предварително обявения дневен ред, бяха обсъдени и проблеми, касаещи социалната и икономическата ситуация в областта.


1.2. Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната, енергийната и съобщителната инфраструктура.

1.2.1. Оптимизиране на транспортните схеми, съгласуване на промени в Републиканската транспортна схема и утвърждаване на промени в Областната транспортна схема.

През 2010 г. са проведени четири заседания на Областната комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема на която бяха обсъдени следните предложения:

По предложение на кмета на община Павликени бе разкрит нов курс по междуобщинска автобусна линия ПАВЛИКЕНИ – ВЪРБОВКА – ДИМЧА – СУХИНДОЛ.

По предложение на кмета на община Полски Тръмбеш бе извършена промяна в маршрутното разписание на курс по съществуваща междуобщинска автобусна линия ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ.

По предложение на кмета на община Свищов бе извършена промяна в маршрутните разписания на междуобластни автобусни линии СОФИЯ – СВИЩОВ, ГАБРОВО – СВИЩОВ и СВИЩОВ - ЛЕВСКИ.

По предложение на кмета на община Горна Оряховица бе извършена промяна в маршрутното разписание на курс по съществуваща междуобщинска автобусна линия ГОРНА ОРЯХОВИЦА - НОВА ВЪРБОВКА.

През периода бяха съгласувани пет предложения за промени в Републиканската транспортна схема от квотата на други области, както и бяха издадени 9 разрешителни съгласно чл. 29 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки коли.

В областна администрация беше изготвен анализ на проблемите свързани с осъществяването на обществен превоз на пътници на територията на област Велико Търново. Резултатите от анализа показаха, че такива проблеми съществуват и е необходимо те да бъдат обсъдени от по широк кръг институции имащи отношение по проблемите. Във връзка с това на 01.07.2010 г. и на 12.07.2010 г. в областна администрация бяха проведени две работни срещи на които бяха обсъдени констатираните в анализа проблеми и бяха набелязани мерки за тяхното решаване.1.2.2. Съвместна работа с териториалното звено на Агенция за енергийна ефективност /АЕЕ/ целяща презентиране на ползи и възможности за използване на Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и въвеждане на енергоспестяващи технологии и мерки в производството.

През 2010 г. в сферата на енергийната ефективност е събрана и предоставена информация на АЕЕ за собствеността на необследвани сгради с РЗП над 1000 м2 намиращи се на територията на област Велико Търново. Събрана e информация за изпълнените мерки за енергийна ефективност на обекти с извършено енергийно обследване за периода 2006-2008 година. Изготвен и е предаден годишен отчет съгласно задълженията на Областен управител по чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност в сгради и промишление системи по чл. 36 от ЗЕЕ.


1.3. Развитие на туризма чрез ефективно използване на природните и културните дадености.

1.3.1. Засилване координиращата роля на Областната постоянна комисия по туризъм.

На 18 юни 2010 г. се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм на област Велико Търново, на което присъстваха г-н Иво Маринов, зам. министър на икономиката, енергетиката и туризма, представители на Министерството на културата, общините от област Велико Търново, висши учебни заведения, браншови и туристически организации. Членовете на Постоянната комисия по туризъм приеха Правилник за устройството и дейността на Постоянната комисия по туризъм на област Велико Търново и бяха запознати с предстоящите процедури за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Регионално развитие”1.3.2. Създаване на областна програма за алтернативен туризъм.

През 2010 г. областна програма за алтернативен туризъм не беше създадена.


1.3.3. Популяризиране на туристическите атракции и на възможностите за туризъм.

През 2010 г. Областна администрация участва в съвместен проект, по който бе изготвен рекламен материал – презентационен филм за Област Велико Търново - за популяризиране на туристическите атракции и на възможностите за туризъм. Филмът представя богатата история, културно-историческото наследство, туристическите атракции в общините на територията на областта, дейността на висшите учебни заведения, както и дейността на някой фирми в областта.


1.4. Продоволственият сектор като основа на икономическото развитие на региона.

1.4.1. Координация и съдействие за развитие на селското стопанство чрез провеждането на регулярни заседания на Областния съвет по земеделие.

През 2010 г. Областния съвет по земеделие не е провеждал заседания.


1.5. Околна среда – елемент на устойчивото развитие.

1.5.1. Организиране и провеждане на работни срещи със заинтересованите ведомства и неправителствени организации с цел вземане на решения относно опазването на околната среда.

В РИОСВ Велико Търново бяха провеждани срещи с цел вземане на решения относно опазването на околната среда.

На 22 април 2010 г. бе отбелязан Денят на Земята. Проведена бе работна среща, като основен акцент бе поставен върху проблемите по управлението на отпадъците в региона.
1.5.2. Осъществяване на контролна дейност чрез междуведомствената комисия за вредни емисии от производствена дейност на територията на областта.

През 2010 г. Междуведомствената комисия за осъществяване на контрол върху обекти, за които се издава разрешително за извършване на дейности с опасни химични вещества осъществи проверки по изпълнение на условията от разрешителното за експлоатация по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.


1.5.3. Координация и съдействие за подобряване на околната среда чрез Експертния екологичен съвет при РИОСВ – Велико Търново.

Въз основа на решение, взето на заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ, се издаде становище по доклада за екологична оценка.


1.5.4. Засилване на координиращата функция за осигуряване на нормалната проводимост на речните русла с цел недопускане на щети.

Поради промяна в законодателството, правомощията на Областен управител са променени.


1.5.5. Структуриране на ВиК асоциация за ефективно управление на водния сектор.

Асоциацията по В и К е създадена по силата на Закона за водите и е юридическо лице със седалище и адрес в Областна администрация – Велико Търново, тя не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба. С Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обнародвано в ДВ бр. 7 от 2010 г. е обявена обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, гр. Велико Търново, с обхват териториите на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол.

На 16.11.2010 г. в гербовата зала на Областна администрация – Велико Търново се проведе първото Общо събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - В. Търново, свикано от Областен управител доц. д-р Пенчо Пенчев, на основание чл.198 в, ал.6 от Закона за водите.

На първото общо събрание единодушно беше прието разпределението на гласовете между членовете на асоциацията, при спазване на законовата регламентация, съгласно която 35 % от гласовете са за държавата, а останалите 65 % са за общините. Разпределението на гласовете между включените в състава на асоциацията девет общини, беше извършено пропорционално на броя на населението им по постоянния адрес към датата на последното официално преброяване на населението в Република България.

Асоциацията по В и К е регистрирана и в регистър „Булстат” към Агенцията по вписванията.
1.6. Създаване на инфраструктура за трансгранично сътрудничество.

1.6.1. Активно участие и подкрепа при реализиране на РПР на ЦСР за изпълнението на инфраструктурни проекти с трансгранично значение.

През 2010 г. е оказвана подкрепа при реализиране на РПР на ЦСР за изпълнението на инфраструктурни проекти с трансгранично значение.
 • Подкрепен е проект за ферибот Зимнич – Свищов

 • Участие в работна група за проектиране и изграждане на четирилентов път Русе – Велико Търново


2. Подобряване на социалния статус на гражданите и създаване на благоприятна и здравословна среда на живот.

2.1. Подобряване на трудовата заетост и намаляване на бедността.

2.1.1. Запазване и намаляване равнището на безработицата и насърчаване на заетостта чрез провеждане на регулярни заседания на Постоянната комисия по заетост.

През 2010 г. Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Велико Търново проведе 4 заседания, на които са разглеждани въпроси касаещи безработицата и заетостта в областта. • Разглеждани и съгласувани бяха подадените декларации от работници и служители за компенсиране на въведено непълно работно време в секторите „Индустрия” и „Услуги”. При реализацията на обявената процедура, определените за област Велико Тръново средства, обезпечиха подадените от 2 фирми декларации за компенсации на общо 13 лица на стойност 6 234 лв. В резултат на изготвено мотивирано предложение от Постоянната комисия по заетост до Агенцията по заетостта за допълнително финансиране бяха допълнително отпуснати средства в размер на 102 204 лв. необходими за компенсиране на 213 лица от фирма, която има структуроопределящо значение за икономиката на областта.

 • Представен и обсъден бе План за действие в изпълнение на мерките за активизиране на социалната политика и възстановяване на българската икономика.

 • Бяха съгласувани 11 проекта за осигуряване на заетост на 202 безработни лица на обща стойност 285 516 лева по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”.


2.1.2. Координация и съгласуване на регионални програми за заетост.
В началото на 2010 г. бе изискана информация от общините за реализацията на включените в Националния план за действие по заетостта 2009 регионални програми по заетост.

След обявена от МТСП процедура за набиране на проектни предложения за регионални програми за заетост, общините бяха информирани за възможността да се включат и в определения за това срок в Областна администрация бяха депозирани 15 броя регионални програми за осигуряване на заетост на 261 лица. На заседание на Постоянната комисия по заетост същите бяха обсъдени, одобрени и изпратени в Министерството на труда и социалната политика с предложение за включване в Националния план за действие по заетостта 2011 г. В резултат на това, в одобрения през декември 2010 г. Национален план за действие по заетостта- 2011, са утвърдени 4 програми на общини от област Велико Търново, които предвиждат разкриване на 29 работни места за период от 6 месеца, а за обезпечаването им са необходими общо 52 200 лева.


2.2. Активна социална политика.
2.2.1. Разработване на проекти за участие в програми на МТСП.

През 2010 г. Областна администрация направи заявка до МТСП за 4 работни места по програма „Старт в кариерата”. Одобрени бяха 2 работни места и бе проведена комисия за подбор на кандидатите за работни места в областна и общинските администрации на територията на областта. В резултат на това през 2010 г. в администрацията започнаха работа двама младежи с висше образование


Продължи изпълнението на проект „Различни възможности – равен шанс”, с който Областна администрация кандидатства пред Агенцията за хората с увреждания през 2008 г. Извършен бе одит за изпълнението на проекта от представител на Агенцията, като нередности не бяха констатирани. По този проект продължават работа назначените по програма на Министерството на труда и социалната политика „Заетост и обучение на хора с увреждания” – 3 лица с увреждания.

2.2.2. Идентифицаране на потребностите на пазара на труда от квалифицирана работна ръка на местно ниво чрез провеждане на срещи между образователни институции, социални партньори и бизнеса.

След като през м. декември 2009 г. съвместно със синдикални, работодателски и браншови организации, дирекции «Бюро по труда» бяха разисквани потребностите на пазара на труда, на заседание на Постоянната комисия по заетост през месец януари 2010 г. бе обсъдена и съгласувана заявката за Държавен план-прием за 2010-2011 г. за област Велико Търново в държавните и общински професионални и профилирани гимназии и средните общообразователни училища с професионални паралелки. В план-приема бяха предложени нови професии, които отговарят на изискванията на бизнеса в областта, кореспондират с областните приоритети и целят ориентиране на училищното образование към формиране на практически умения и развитие на личността.

На първото заседание на учредената Областна комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт бе проведена дискусия във връзка с предстоящото изготвяне на Държавен план-прием за област Велико Търново за учебната 2011-2012 г. в държавните и общински професионални гимназии и средни общообразователни училища с професионални паралелки. Представени на вниманието на членовете бяха анализ на реализирания прием през миналата година и дефицитите от обучение по професионални направления в областта.

2.2.3. Координация между отговорните институции и социални партньори относно повишаване качеството на контрола по спазване на трудовото законодателство и безопасността и здравето при работа.

През 2010 г. не бе проведено заседание на Областния съвет по условия на труд.2.2.4. Изготвяне на Областна схема за предлаганите социални услуги в общността.

През месец април 2010 г. в област Велико Търново стартира процес на разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2016 г. Със заповед на областен управител бе сформиран областен оперативен екип, който да ръководи процеса на областно планиране. Екипът взе участие в 3 обучения във връзка с разработването на стратегията. Проведени бяха 3 работни срещи с участието на широк кръг заинтересовани страни, които имат отношение към провеждането на социалната политика на територията на областта. Координиран бе процеса на събиране и анализиране на статистически данни и изготвяне на общински анализи на наличните социални услуги и оценка на потребностите. В края на месец юли 2010 г. би изготвен и представен Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в област Велико Търново. С изготвения анализ бяха запознати всички заинтересовани страни и бяха сформирани 6 фокус-групи, които работиха за набелязване на конкретни мерки и действия за обезпечаване потребностите на различните рискови групи в областта. Изведена бе визия за развитието на социалните услуги, ценности и приоритети и на 26 октомври на заседание на Областния съвет за развитие бе представена и съгласувана Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново за периода 2011-2015 г.

През 2010 г. Областната администрация инициира политика на подкрепа и популяризиране на Приемната грижа в областта. По случай 1 юни – Ден на детето по инициатива на Областен управител бяха връчени благодарствени адреси на всички приемни родители от областта. През декември по инициатива на Областен управител в партньорство с Областният център по приемна грижа и Центъра за регионални инициативи “Старостолица” бе организирано Коледно тържество, на което бяха поканени настоящи и бъдещи приемни родители заедно с техните биологични и приемни деца.

Във връзка с реализацията на Проект за социално включване, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие на база на статистическа информация бяха предложени и след съгласуване с МТСП, определени 4 общини на територията на областта ( Велико Търново, Стражица, Полски Тръмбеш, които пилотно да се включат чрез подаване на проектни предложения. Във връзка с официалното стартиране на Проекта за социално включване на 02.09.2010 г. в Областна администрация бе проведен информационен ден, в който взеха участие общини от 4 области.

Областен управител подкрепи инициативата на Международна организация по миграция-България, област Велико Търново да бъде пилотна област в реализацията на проект, предвиждащ разкриване на центрове „Отвори очи” в малки населени места в областта.

2.2.5. Засилване на координацията между местни власти, НПО и организации на хора с увреждания чрез Областен обществен съвет за хора с увреждания /отчета е включен в т.2.2.7./.

2.2.6. Изготвяне на индивидуална оценка и SWOT анализ на текущото състояние на областен обществен съвет за социално включване на хора с увреждания /отчета е включен в т.2.2.7/.

2.2.7. Приемане на стратегически план за развитие на Областния обществен съвет за хора с увреждания.

В процеса на изготвяне на Анализ на състоянието на социалните услуги и Областна стратегия за развитие на социалните услуги в областта бяха включени представители на всички общини в областта, ръководители и експерти от различни институции, представители на неправителствени организации и членове на организации на хора с увреждания. Те взеха изключително широко участие във всички проведени срещи, работа на фокус-групите, чиято основна цел беше да бъдат изведени на преден план всички слабости и дефицити при предоставяне на социални услуги, набелязани бяха потребностите на конкретните рискови групи и бяха направени конкретни предложения.

Членове на Областния обществен съвет за социално включване на хора с увреждания изготвиха индивидуална оценка и SWOT анализ на текущото състояние на съвета, които предстои да бъдат представени на заседание на съвета.

Изготвен е и проект за стратегически план за развитие на Областния обществен съвет за социално включване на хора с увреждания, в който са формулирани мисията и стратегическите направления за развитие. Плана предстои да бъде предложен за разглеждане и съгласуване на заседание на ООССВХУ.

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница