Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2010 година


Оптимизиране на здравната политика в посока на повишаване на нейната ефективностстраница2/4
Дата06.05.2017
Размер0.55 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4

2.3. Оптимизиране на здравната политика в посока на повишаване на нейната ефективност.
2.3.1. Засилване на координиращата функция чрез участие в междуведомствени комисии свързани със здравната политика.

През изминалата година във връзка с реализацията на ефективна регионалната политика в сферата на здравеопазвенето с участието на представители на Областна администрация бяха проведени:

- 3 заседания на Регионален съвет по здравеопазване

- 3 заседания на Комисия за изготвяне на Областна здравна карта

- 3 заседания на Щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания

На 09.03.2010 г. на извънредно заседание на Регионален съвет по здравеопазване, свързано с разпространението на морбили бяха набелязвани противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заболяването.

На 02.02.2010 г. Областна администрация бе домакин на работна среща с участието на зам.-министър на здравеопазването д-р Валерий Митрев. На срещата, на която бяха поканени кметове на общини, председатели на Общински съвети и на комисии по здравеопазване, директори на болници в региона, бяха дискутирани въпроси свързани с реформата в здравеопазването и преструктурирането на болничната помощ.

На 07.06.2010 г. Областна администрация, по инициатива на Районна колегия на Българския лекарски съюз Велико Търново, организира работна среща свързана с проблемите в системата на здравеопазването, здравната реформа и разработването на областна здравна карта. В срещата взеха участие д-р Пламен Цеков – заместник-председател на комисията по здравеопазване в Народното събрание и д-р Анатолий Йорданов - член на същата комисия.

Оказано бе съдействие на Дентален център-Велико Търново във връзка с реализацията на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 години, одобрена от МЗ, МОМН и Българския зъболекарски съюз.

През 2010 г. бяха проведении и 2 заседания на Областна комисия за

борба с епидемичните и епизоотични ситуации


  • На заседание проведено на 25 май 2010 г. бее направен анализ

на заболаваемостта от трансмисивни инфекци, пренасяни от кърлежи и бяха набелязани мерки и предписания за профилактика и контрол.

  • Във връзка с преустановяване работата на екарисажите на

територията на страната бяха направени предписания относно определяне на места за обезвреждане на животински продукти и рискови материали на територията на общините.

Всички решения на Областната комисия са изпратени до кметовете на общини от област Велико Търново за предоставяне на Общинските комисии и до специализираните ведомства за сведение и изпълнение.


2.3.2. Участие в обсъждане и съгласуване на областна здравна карта.

В изпълнение на изискванията на Закона за лечебните заведения бе сформирана със заповед на Министъра на здравеопазването Комисия за изготвяне на областна здравна карта, чиито председател бе областният управител. В процеса на изготвяне на картата Комисията проведе 3 заседания. На заседание на комисията проведено на 21.09.2010 г. проект на Областната здравна карта бе представена и бе взето решение да бъде изпратен в МЗ.2.4. Създаване на благоприятни условия за живот и модернизиране на средата, създаваща условия за подобряване качеството на живот.

2.4.1. Съдействие за актуализация на Регионалния план за развитие на СЦР за 2009-2013 г. съобразно промените настъпили след членството в ЕС.

През периода беше изготвено становище от експерти в направление „Регионално развитие” с конкретни препоръки и мнение относно проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район.2.4.2. Съдействие при извършване на актуализацията и мониторинговия контрол на Областната стратегия за развитие на област Велико Търново.
През 2010 г. със съдействието на експерти от направление „Регионално развитие” беше извършена междинна оценка на Стратегията за развитие на област Велико Търново. Екипът от експерти работи и по актуализацията на Стратегията за развитие на област Велико Търново, като обнови социално-икономическия профил и преразгледа направения SWOT–анализ в областната стратегия.
2.5. Повишаване нивото на безопасността и сигурността и качество на услуги.

2.5.1. Учредяване на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата /ОКБДП/.

През отчетния период не беше учредена Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.


2.6. Подобряване мерките за сигурност на населението и ефективно управление при кризи.
2.6.1. Съдействие за логистични операции, при изпълнение на задачи по време на кризи. Бюджетиране на дейности, за управление при кризи и защита при бедствия. Натрениране на опретавни дежурни и действия със свързочно-оповестителни средства.

С изпълнение на изискванията съгласно ПМС 352/1997 г. ПМС 150/2001 г. се изпълниха задачи за постигане стратегическата цел, повишаване сигурността и възможностите на ведомството и неговият орган за управление да изпълнява задачи, свързани с отбраната на страната, вменени му със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Във връзка с актуализиране на областният план за защита при бедствия, се предприеха действия по събиране на информация от регионални структури, имащи правомощия по смисъла на Закона за защита при бедствия.

Оказана бе помощ на секретарите на ОбСС при подготовката и актуализирането на общинските планове за защита и териториалните единици.

Областно Управление ,,Гражданска защита” актуализира областият план за СНАВР.

Изготвен бе и план за оказване на методическа помощ и контрол на общинските звена по ,,Отбранително-мобилизационна подготовка”, съгласно който бяха посетени общинските аминистрации на територията на област Велико Търново. Изготвен бе и пълния набор от документи по отсрочването на резервисти и техника от общински структури и териториални звена на централно подчинение, намиращи се на територията на област Велико Търново.

Актуализиран бе ,,План за работа на област Велико Търново във военно време”, с което реализирахме изпълнението на основната цел за поддържане на непрекъснато взаимодействие между институциите и за ефективно използване на гражданските ресурси в интерес на отбраната. Осъвременен бе и ,,План за привеждане на ведомството в по-високо състояние и степен на готовност”.

Във връзка със свързочно-оповестителната система за нуждите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, проведохме две тренировки по превключване на преките канали за нуждите на Общинските съвети по сигурност, две тренировки по задействане на оповестителната система, една тренировка по изграждане и превключване на преки връзки с обекти от стопанството и общинските администрации, чрез Националната автоматизирана система за оповестяване и щабни тренировки по оповестяване на комисиите и щабовете на областно и общинско ниво. На тренировките бяха демонстрирани нови методи за обмен на информация между институциите, като активно се използваха възможностите на интернет. Доброто взаимодействие на Областния съвет по сигурност с Общинските съвети, с ОУ ,,Гражданска защита”, ,,Виваком”, Областна дирекция на МВР, Регионална служба ,,Пожарна безопасност и защита на населението” и предварителната подготовка, способстваха за качественото провеждане на тренировките.

Бяха проведени шест щабни тренировки за усвояване плановете за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, с цел придобиване на необходими практически и организационни навици, учебни тренировки по организационно-строевото сглобяване, занятия за действие при бедствия, аварии и катастрофи, учебно-методически сборове с помощник-директорите на училищата и звената от образованието по организацията и планирането на обучението по гражданска защита и усвояване на училищните планове за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.

През отчетния период бе проведено областно пълномащабно учение ,,Янтра-2010” на тема ,,Дейност на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране на единната спасителна система и комуникационно-информационната система по въвеждане на плановете, вземане на решения и действие на силите за провеждане на СНАВР при възникване на крупни инциденти с химически вещества, катастрофи в обекти от критичната инфраструктура и при терористични актове”.


2.6.2. Ефективен контрол и проверка на потенциално-опасни обекти вписани в регистър критичната инфраструктура на територията на областта.

През 2010 г. общинските съвети са организирали и управлявали спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 16 полски и горски пожари, 2 инцидента с бомби и снаряди, с неидетинфицирани вещества, земетресения и наводнения, 3 случая на бури, силни ветрове и дъждове, 4 - на свлачища, срутища, свличане на земни маси, 2 – на снегонавявания и обледявания, 3 - на изваждане на удавници, 6 - на катастрофи или всичко 36 случая.

В провеждането на спасителни, аварийни и защитни дейности са участвували от Дирекция Гражданска защита –62 групи с 272 души и 109 единици АТТ /данните са с натрупване/.

През 2010 г. за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, Оперативните щабове на Общинските съвети за сигурност в гр.В.Търново, Елена, Стражица и Свищов, бяха привеждани в готовност 2 пъти.

Бяха осъществени превантивни проверки на 26 промишлени обекта, 46 язовира, 9 свлачища, 7 обекта финансирани по фонд ,,Бедствие”, 9 склада за пестициди, 10 инженерно-защитни съоръжения в общините, 28 склада за съхранение и инвентаризация на индивидуални средства за защита по общини, училища и други обекти.

Актуализирани бяха аварийните карти на потенциално-опасните обекти и съоръжения с техногенен риск и измененията в списъците на потенциално-опасните зони и места с природен риск.Извършени са проверки по реализация на мероприятия с цел превенция, както следва:

а/ Хидротехнически съоръжения – 17 броя ;

б/ Потенциално опасни обекти, работещи с ПОВ – 9 броя.

в/ Пожароопасни обекти – 1 броя.

г/ Складове за пестициди – 1 бр.

д/ Състоянието на сиренно-оповестителната система;

На собствениците са дадени предписания/указания/ за отстраняване на слабостите.
2.6.3. Разработване на проект по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-България” за съвременна превенция на риска.

Една от основните цели на проекта беше да се подкрепи развитието на управление на кризи, мониторинг и превенция на риска. Основната тема на този пакет е "Подобряване работата на съществуващите центрове за управление на кризи ". Настройка на сървъра за събиране и обработка на данни, както за околната среда, метрологичната обстановка, така и за възможността от възникване на бедствия с последици за инфраструктурата, населението и промишлеността в регионите за отговорност. Усъвършенстване на системата за поддържане и вземане на решения за осигуряване на работа при обмен на информация.


2.6.4. Дейност на ОСС, като орган на управление, при кризи и защита при бедствия.

Дейността на Областният съвет по сигурност през 2010 г. бе организирана в съответствие със Закона за защита при бедствия, заповеди и указания на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, указания на Министерството на отбраната, както и Плана за работа на Областния съвет по сигурност за 2010 година.

За постигане на своите цели дейността по защита при бедствия бе насочена в следните направления:

- анализ на организацията и ръководството на защитата при бедствия в областта;

- дейности по планиране на защитата при бедствия и провеждането на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи;

- дейности по обучението за защита при бедствия;

- дейности за оповестяването при бедствия.

Във връзка със структурни промени в териториални органи на изпълнителната власт съгласно Закон за защита при бедствия, Закон за отбраната и Въоръжените сили на Република България и Правилника за състава и функциите на съветите по сигурност, бе актуализиран състава на Областния съвет по сигурност.

През 2010 г. бяха проведени две редовни заседания на Съвета. Приет бе План за работа през 2010 година, заслушани бяха докладите на кметовете на общини за структурирането, функциите и приетите планове за работа през 2010 г. на общинските съвети по сигурност, както и готовността на общините за действие при тежки зимни условия.

3. Човешкият капитал – най-важният капитал на държавата.
3.1. Усъвършенстване на образователната система и ефективна политика за развитие потенциала на младите хора.

Преди старта на учебната 2010/2011 година в Областна администрация се проведе работна среща с преставители на Регионален инспекторат по образование - Велико Търново и общините в областта, на която бяха дискутирани проблеми и перспективи в образованието и бе обсъдена готовността на училищата за предстоящата учебна година.

През месец октомври стартира процеса по сформиране на Областна комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт, чиято роля е да подпомага Областен управител при осъществяването на държавната политика в сферата на образованието, науката, младежките дейности и спорт в областта. За членове на комисията бяха поканени представители на десетте общини в областта, ръководители и експерти от различни институции, представители на учителски синдикати и организации, представители на висши учебни заведения и образователни центрове в областта. Изготвен бе правилник за работата на комисията и на 09.12.2010 г. бе проведено първото учредително заседание.

3.1.1. Оказване на съдействие при провеждане на ученически и студентски стажове и практики.

През 2010г. ръководството на администрацията съдейства за провеждането на стаж по административно право и процес на 90 студенти ІІ-ри курс, редовно обучение специалност „Право” от ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий”. Проведен бе и преддипломен стаж на 23 студенти от ІV курс, специалност „Публична администрация”, като студентите се запознаха с дейността на областна администрация и правомощията на Областен управител, както и начините за тяхното реализиране.


3.1.2. Подкрепа при разработване на проекти по оперативни програми от образователни институции.

През изминалата година не е търсена подкрепа от Областен управител от образователни институции за разработване на проекти по оперативни програми.

Областна администрация подкрепи реализацията на международен проект по програма „Коменски” - „Европа гласува за едно безопасно училище” на Основно училище „Бачо Киро” гр. Велико Търново, като стана домакин на среща по проекта с участието на партньори от Португалия Литва, Гърция, Турция, Румъния и Германия.
3.2. Науката – крайъгълен камък на нашето развитие.

3.2.1. Оказване на съдействие и домакинство при провеждане на научни форуми и конференции.

На 28 май 2010 г. с подкрепата на Областен управител на област Велико Търново се проведе кръгла маса на тема: „Усвояването на средствата от оперативните програми на ЕС в България: проблеми и възможни решения”, посветена на 18-та годишнина от създаването на Стопански факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, съвместно с Икономически институт при БАН.3.3. Културната сфера и нейното място в областта. Ефективно използване на богатото културно-историческо наследство на териториалната единица.

3.3.1. Изготвяне на областен културен календар.

Изискана бе информация от общините и бе изготвен културен календар, включващ значими културни прояви и мероприятия на територията на област Велико Търново с национално и международно значение. Събраната информация бе предоставена на Министерство на културата в указания срок. Същият е публикуван на сайта на Областна администрация заедно с предоставените културни календари от 10-те общини.


3.3.2. Оказване на съдействие при подготовка и провеждане на различни културни прояви – фестивали, конкурси.

Областният управител продължи да подкрепя провеждането на редица културни мероприятия на територията на областта.

През месец февруари 2010 г. бе сформиран инициативен комитет, председателстван от заместник областен управител и бе подготвена програма за действие във връзка с отбелязване на 65 годишнина от победата на Антихитлеристката коалиция във Втората световна война и Деня на Европа.

През 2010 г. Областен управител бе партньор при провеждането на Старопланински събор «Балкан фолк 2010», който се проведе в периода 1- 15 май в гр. Велико Търново. По време на събора на 22 изпълнителски състава от област Велико Търново бяха връчени номинации за участие в Десетия национален събор на българското народно творчество «Копривщица 2010» . На най-добре представилата се група – Група за изворен фолклор от с. Караисен бе връчена Специалната награда на Областен управител. Организирано и координирано с Министерството на културата бе представянето на област Велико Търново на Националния събор в Копривщица от 6-8 август 2010 г., където 30 изпълнителски състава с 445 изпълнители представиха местния фолклор и традиции.

До общините на територията на областта бяха изпратени критериите и бяха изискани предложения за награждаване за 2010 г. с годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски” за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции.

Областна администрация бе партньор на община Лясковец и съорганизатор на Областен конкурс „ Цани Гинчев и Никола Козлев” на тема „ Искрите в родовата памет”. Журито, в което бе включен и експерт от Областна администрация, след като се запозна с представените творби от раздели „Поезия” и „Проза”, излъчи победителите в четири възрастови групи.. Специалната награда на Областен управител получи десетокласничката Лина Славчева за есето си „Човек е осъден да бъде свободен” в категория „Проза”.


Оказана бе подкрепа и съдействие на :


  • Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира – Тополовград 2010

  • Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче” с международно участие и организиран от община Стара Загора със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката.

  • Международен вокално-фолклорен и етно-поп-джаз конкурс „Звездни гласове над Царевец”. Конкурсът премина под патронажа на областния управител доц. Пенчо Пенчев и бе организиран от читалище "Седми юли" и Фондация "Короната на Търновград", със съдействието на Община Велико Търново. Връчена бе специалната награда на областен управител.
  • Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Сребърна Янтра”
  • Международно „екс-либрис” състезание на тема „Дунав-културен маршрут”, организирано от фондация „Балканконсулт” гр. Белград и с подкрепата на Правителството на провинция Войводина, Асоциацията на Дунавските общини и др.

- Екип на паневропейски ТВ канал National Geographic Channel при

заснемане на репортажи за културно-историческите паметници АМР „Царевец” и църквата „Рождество Христово” в с. Арбанаси с цел тяхното рекламиране и популяризиране.
3.4. Преодоляване на негативните демографски тенденции и създаване на условия за равни възможности.

3.4.1. Засилване коoрдиниращата роля на Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси /ОССЕДВ/ за създаване на обществена среда на нетърпимост към неравното третиране и прояви на дискриминация.

През 2010 г. съвместно с Дирекция „Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности” към МТСП, се преведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, на който бе представена новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.)


3.4.2. Подкрепа на проекти, насочени към преодоляването на неравното третиране.

През 2010 г. от Областна администрация не е търсена конкретна подкрепа на проекти, насочени към преодоляване на неравното третиране.4. Институционалната среда – база за устойчивото развитие.
4.1. Добре работеща администрация.
4.1.1. Укрепване на административния капацитет.

През 2010 год. беше утвърден Годишен план за задължително и специализирано обучение на служителите от администрацията. В него беше предвидено на обучение да преминат 3 служители на задължително обучение и 15 служители на специализирано обучение. Въпреки липсата на финансови средства бяха проведени 14 обучения, в резултат на което са обучени 12 служители. Служителите участваха в семинарии, работни срещи, организирани от Министерски съвет, Министерство на финансите, Съвместен технически секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., по линията на проекти по ОПАК и УНИЦЕФ.


4.1.2. Изграждане на доверие и гарантиране предсказуемост на действията на областна администрация.

През 2010 г. Областна администрация – Велико Търново продължи при изпълнение на своята дейност да прилага изискванията на внедрения стандарт ISO 9001:2000.

През месец ноември 2010 г. беше извършено успешно транзитивно преминаване към новата версия на стандарта - ISO 9001:2008.

През отчетния период беше извършена цялостна актуализация и смяна на версиите на Наръчника по качеството и всички процедури, с оглед привеждането им в съответствие с изискванията на новата версия на стандарта - ISO 9001:2008.

Проведоха се три вътрешни одита на системата: един с обхват дейността на Дирекция АКРРДС, един с обхват дейността на Дирекция АПОФУС и един с обхват „Управление на документи от СУК и дейност на Представителя на ръководството”.

Областна администрация – Велико Търново, премина успешно извършения от BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BULGARIA) надзорен одит на внедрената Система за управление на качеството по ISO 9001:2008, който се проведе на 18.10.2010 г. Констатираните в хода на същия незначителни несъответствия, бяха своевременно отстранени и беше получен от сертифициращата организация Bureau Veritas Certification нов сертификат по ISO 9001:2008, валиден до 10.05.2011 г., когато ще се проведе и поредният ресертификационен одит на внедрената система по качеството.


4.1.3. Разработване на критерии и процедури за надежден контрол и отчетност на всички нива в администрацията.

През 2010 г. ръководството в Областна администрация Велико Търново предприе действия в различни области на финансовото управление и контрол, с цел развитие, подобрение и привеждане на СФУК в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Указания за осъществяване на предварителен контрол и Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, издадени от Министерство на финансите през 2006г. Със Заповед № РД 04-112 от 20.12.2010 г. е утвърдена нова Система за финансово управление и контрол на Областна администрация на област с административен център Велико Търново, както и Стратегия за управление на риска.

Правилата за изграждане на система за финансово управление и контрол регламентират цялостния процес по осигуряване на разумна увереност, че целите на администрацията ще бъдат постигнати чрез спазване на приложимото законодателство, надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация, опазване на активите на информацията, законосъобразно и целесъобразно разходване на средствата и осигуряване на надеждна информация с оглед поемане на отговорност и вземане на правилни управленски решения, постигане на прозрачност на процесите, снижаване на разходите, децентрализация на отговорностите, предотвратяване, разкриване, коригиране на грешки и пропуски.

Финансовото управление и контрол в Областна администрация-Велико Търново се осъществява чрез системите за финансово управление и контрол, включващи политики и процедури.

Правилата включват всички елементи на финансовото управление и контрол в Областна администрация-Велико Търново, а именно: контролна среда; управление на риска; контролни дейности; информация и комуникация; мониторинг.

Утвърдена е Стратегия за управление на риска, чрез която се идентифицират, оценяват, вземат решения за реакция и се докладват възможни събития, които биха повлияли негативно върху постигането на целите. Наблюдението на рисковия профил дава разумна увереност на ръководството на Областна администрация-Велико Търново, че процесът по управление на риска е адекватен и ефективен и предприетите действия са довели до намаляване на идентифицираните рискове до приемливо ниво.


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница