Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2010 година


Партньорство между институциите, местните власти и НПО и гражданитестраница3/4
Дата06.05.2017
Размер0.55 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4

4.2. Партньорство между институциите, местните власти и НПО и гражданите.
4.2.1. Подобряване диалога с местните власти, НПО и гражданите при обсъждане на важни въпроси от местно значение – отворени срещи, публични дебати, организиране на он-лайн дискусия.

На проведена среща-дискусия на тема „Полицията в близост до обществото”, инициирана от Областен управител и проведена под патронажа на Вицепремиера и Министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, бяха поставени въпроси от група граждани, свързани с техни проблеми относно закупени „на зелено” апартаменти и обекти.

Областен управител организира четири регулярно провеждани срещи между пострадалите граждани и представителите на Община Велико Търново, РДНСК, Областна дирекция на МВР, Прокуратурата, нотариус и управителя на „Спецпромсервиз” ЕООД. На тези срещи гражданите имаха възможност да поставят директно своите въпроси, както и да се запознават с предприетите от съответните институции действия по поставените от тях проблеми.
4.2.2. Усъвършенстване на координационни механизми за взаимодействие между институциите при провеждане на политики за закрила на детето, чрез изграждане на Областен съвет за закрила на детето.

През 2010 г. Областна администрация започна активна работа по

въпроси, касаещи закрилата на децата. Проведена бе работна среща на тема „Превенция на детската агресия и престъпност” с участието на широк кръг заинтересовани страни. На срещата инспектор Детска педагогическа стая от ОД „Полиция” В. Търново представи анализ на детската престъпност, педагогически съветници и директори на училища от областта споделиха своя опит в реализацията на проекти свързани с превенция на детската агресия, а експерти от различни институции взеха отношение по въпроса. Темата бе доразвита на среща-дискусия на тема „Полицията в близост до обществото” инициирана от Областен управител и проведена под патронажа на Вицепремиера и Министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов. На срещата пред ширака аудитория бяха представени изготвените от Център „Мария”, съвместно с Областна администрация, Карта на взаимодействието с включен план за действие при случай на насилие над деца и Харта на взаимодействието между държавните институции, работещи с деца- жертви на насилие.
4.2.3. Взаимодействие и координация между заинтересовани институции, НПО и организации при провеждане на политики за при провеждане на политики за интеграция на хората с увреждания чрез заседания на Областен обществен съвет за хората с увреждания.

През 2010 г. усилията на държавни институции, местните власти и неправителствени организации, членуващи в Областния обществен съвет за хората с увреждания бяха съсредоточени върху процеса на областно планиране на социалните услуги. Този процес изисква усилена работа на местните организации на хора с увреждания и неправителствени организации за идентифициране на потребностите на хората в неравностойно положение и техните семейства. По указания на областния оперативен екип в работните групи по общини бяха в привлечени представители на организации на хора с увреждания, които ясно очертаха потребностите на своята специфична група и дадоха насоки и предложения за развитието на социални услуги в общността, които в най-пълен обем да отговарят на потребностите и се доближават по качество до европейските изисквания. Работата на тези организации бе насочена към утвърждаване на принципи и политики на равнопоставено участие на хората с увреждания в обществения живот, равен достъп до възможности за обучение, заетост и публични услуги, както и пълноценна интеграция в обществото.


4.3. Противодействие и предотвратяване на корупцията на всички териториални нива.
4.3.1. Засилване координиращата роля на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.

През 2010 г. са проведени две заседания на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново.

Приет е План за действие за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията на територията на област Велико Търново за 2010 година, който е оповестен на интернет страницата на Областен управител. Приет е и отчет за дейността на Съвета за 2009 г.

За да осигурим възможност на гражданите и структурите на гражданско общество да упражняват обществен контрол върху дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново, усъвършенствахме механизмите за увеличаване на публичността и прозрачността в неговата работа като продължихме огласяването на всички взети решения от заседания и решения по антикорупционни политики на Съвета посредством интернет страницата на Областен управител.4.3.2. Съдействие за реализиране на решителни мерки за превенеция и противодействие на корупцията.

В изпълнение на една от мерките, заложени в Плана за действие, бяха организирани изнесени приемни от членовете на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията във всички общини на територията на областта. Получените сигнали бяха разгледани своевременно и изпратени до компетентните органи за извършване на проверка.


4.4. Развитие на информационното общество и електронното управление.

4.4.1. Поддържане високо ниво на сигурност на информацията в съответствие с Целите по сигурността за 2010 г. според СУСИ по ISO/IEC 27001:2005.

Областна администрация Велико Търново е една от осемте областни администрации, поддържащи система за управление сигурността на информацията – ISO/IEC 27001:2005 и през отчетния период премина успешено контролен одит на дейностите по системата.

Областна администрация поддържа следните системи за сигурност: пропускна система, система за видеонаблюдение, система против проникване, система за аварийно електрозахранване, пожароизвестителна система и средства за пожарогасене.

Областният управител и директорите на дирекции текущо утвърждават права за достъп на потребителите до системите. Извършена е инвентаризация на компютърната техника и са актуализирани записите за оторизирана собственост на информационните системи.

За 2010 г. са регистрирани четири доклада за възникване на инцидент по сигурността, а в Регистъра на събития, свързани със сигурността на информацията са вписани 19 бр. събития.

Поддържат се актуални дефиниции на антивирусен софтуер PANDA и SOPHOS, както и за FortiGate. Определен е служител за осъществяване на взаимодействие с НЦДИИС (CERT център) към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Ежедневно се архивират данни от основните системи, други - седмично или месечно според изискванията на процедура по системата за управление сигурността на информацията, които се предават за съхранение в каса на територията на администрацията и втори пакет – извън администрацията.

Според изискванията на процедура по системата за управление сигурността на информацията е пуснато в експлоатация резервно електрозахранване за осигуряване непрекъсваемост на дейностите в администрацията като са извършени измервания от оторизирана фирма, изготвена е инструкция за аварийно пускане и спиране.

Администрацията притежава необходимите лицензи за операционни системи MS Windows, лицензи за MS Server и др.
4.4.2. Внедряване на АИС, сертифицирана по ЗЕУ.

Поради липса на условия за сертифициране на АИС по ЗЕУ, внедряването й през отчетния период не е извършено.


4.4.3. Проследяване на възможностите за представяне на е-административни услуги на областна администрация на правителствения портал.

Областна администрация Велико Търново, като целева група по проект “По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони за планиране” на Областна администрация Плевен за реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост чрез правителствения портал, през отчетния период се включи при изпълнение на следните дейности:  • Ре-инженеринг на работните процеси на предоставяне на 23 административни услуги чрез правителствения портал, свързани с управлението на държавната собственост;

  • Разработване модел на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител.


4.4.4. Облекчаване достъпа на гражданите и бизнеса до информация и услуги.

За цялата 2010г. в деловодството на Областна администрация Велико Търново има обработени с програмата за документооборот МИКСИ - 4392 входящи документа и изходящи – 2995.

В края на годината в помощ на гражданите, съобразно Инструкция № 1 за Институционална идентичност на администрациите, в деловодството бяха поставени табла с попълнени примерни образци на заявления.

Образците на заявления и информацията за предоставените услуги, поставени на интернет страницата на Областен управител, бяха преглеждани регулярно и при необходимост – актуализирани.


5. Дейности на областна администрация за реализиране правомощията на Областен управител.

5.1. Административно обслужване

През 2010 г., под председателството на г-жа Любомира Попова – зам. областен управител бяха проведени 2 заседания на Комисията за разглеждане и анализиране на анкети за удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация Велико Търново. Анализът на резултатите от анкетите установи, че всички анкетирани са удовлетворени от начина на обслужване в администрацията. Същото е видно и от благодарствено писмо, получено в Областна администрация Велико Търново. С цел увеличаване броя мнения на граждани за работата на администрацията и административното обслужване, комисията предложи да бъде актуализирана анкетата на интернет страницата на Областен управител.5.2. Правно нормативно обслужване

Юрисконсултите от обща администрация и експертите с юридическо образование в специализирана администрация са оказвали правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурявали са процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по дела, заведени от и срещу Областен Управител, както и по дела, заведени срещу държавата относно недвижими имоти, находящи се на територията на област Велико Търново, общо по 16 съдебни производства образувани през 2010 г. и 6 текущи от предходни години. Своевременно, в сроковете по АПК са препращани постъпилите в Областна администрация жалби, ведно с административните преписки, на компетентните съдилища. Предприемани са необходимите действия по обжалване на неблагоприятни спрямо администрацията съдебни решения. Извършвани са действия за събиране на вземания, присъдени по влезли в сила съдебни решения, чрез изпълнителни дела.

Извършвани са необходимите съгласувателни действия при подготовката на административни актове, договори и други изходящи от Oбластна администрация документи.

По реда на чл.2, ал. 2, т. 2 от НВМОП и след събиране на три ценови оферти и преценка на същите, на 03.05.2010 г. се сключи договор за изработка на помощен план и план на новообразуваните имоти на земи, предоставени за ползване от граждани, въз основа на актове и относно територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, а именно в местността Остри могили 1 /имот № 003150 с площ от 40.924 дка и имот № 003151 с площ от 42.541 дка/, от землището на гр. Свищов, със съответните регистри, както и трасиране на границите на новообразуваните имоти, въвод във владение и еднократно издаване на скици за всеки един от новообразуваните имоти.


5.3. Финансово-стопански дейности

За периода от месец януари до месец декември 2010 година, при общ план за приходите от 220 000 лв. администрацията е реализирала приходи в размер на 114 392 лв.- от приходи от наеми на имущество при план 100 000 лв. са постъпили 94 294 лв.

- от други неданъчни приходи при план 15 000 лв.са постъпили 24 843 лв. получени от продажба на вторични суровини.

- в намаление на приходите са внесените ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия в размер на 6 836 лв.

- постъпления от продажби на нефинасови активи при план 105 000 лв, не са реализирани поради намалелия брой такива и предвид ниските цени на недвижимите имоти в момента.

Неизпълнението на плана по приходите от наеми се дължи на това, че свободните имоти- частна държавна собственост всяка следваща година приоритетно се предоставят на други бюджетни структури за осъществяване на тяхната дейност, което не води до получаване на приходи на наеми. Този факт може да се отчете като вътрешен фактор за администрацията, оказал влияние върху приходите от наеми.

По отношение на постъпленията от продажби на нефинансови активи, факторите оказващи влияние са външни и вътрешни. Като вътрешен фактор може да бъде отчетен намаления брой активи частна държавна собственост, годни за продажба, а като външен фактор – ниските цени на имотите през 2010 г., които биха довели до намаляване на икономическата изгода от продажбите на активи до колкото те съществуват.

Планът за разходи за финансовата 2010 година на Областна администрация Велико Търново за същия период е 785 018 лв., който е резултат от първоначалния план, намален със средства за работна заплата и издръжка и завишен със средства за ДМА и включващ като цяло средства за РЗ и осигуровки на основния щат, издръжка и ДМА, средства за дейност 282 „ОМП”, дейност 519 „Други помощи и обезщетения” и дейност 532 „Програми за временна заетост”.

В дейност 121 „Областни администрации” планът за разходите е в размер на 586 135 лв., а изразходваните към отчетния период са 608 496 лв., представляващи 103.80 % от плана, като в тази дейност недофинансиран е параграф 02 „Други възнаграждения и плащания за персонала” и параграф 10 „Издръжка” с 22 361 лв.

В дейност 282 „ОМП” планът за разходите е 52 000 лв., а изразходваните средства към 31.12.2010 г. са в размер на 42 078 лв., представляващи 80.90 % от плана или реализираната икономия е в размер на 9 922 лв.

В дейност 284 „Ликвидирани на последствия от стихийни бедствия и производствени аварии” предоставените 18 987 лв. представляват собствено съфинансиране по проект„ТГС Румъния-България 2007 – 2013 г.”, които към края на отчетния период не са изразходени и са възстановени на МВКБА.

В дейност 519 „Други помощи и обезщетения” при уточнен план 117 284 лв. са разходвани 117 284 лв., представляващи изплатени обезщетения по ЗГПРРЛ.

В дейност 532 „Програми за временна заетост” при уточнен план 10 612 лв. действително изразходваните средства са 14 287 лв., представляващи възнаграждения и осигуровки по НП „Старт в кариерата” и НП „ЗХТУ”.

За периода, за който се отнася отчета с разходваните средства, успешно е провеждана държавната политика по места, координирана е работата на органите на изпълнителната власт. Осигурено е съответствие между националните и местните интереси, защита на държавната собственост на територията на областта. Осъществен е контрол за законосъобразност на територията на областта и дейностите по защитата на населението, културните и материалните ценности, околната среда при бедствия.
5.4. Управление на собствеността

Сградата, предоставена за нуждите на Областна администрация, се стопанисва с грижата на добър стопанин. Анализирани са потребностите от извършване на ремонтни дейности в сградата, като са предложени варианти на решения съобразно разполагаемите средства. В тази насока бяха предприети действия по осигуряване на резервно ел. захранване с дизелов агрегат и са изпълнени част от предписанията на контролните органи, свързани с пожаро-аварийната безопасност и защита на сградата.

Своевременно са изготвени и предоставени на наематели и ползватели месечните справки за дължимите суми за консумативи /ток, вода и топлофикация/ и други разходи, свързани с поддръжката на сградата.

5.5. Човешки ресурси и СФУК

През 2010 г. със Заповед № РД 04-44/ 25.06.2010г. на Областния управител е изменена структурата на областната администрация, като същата е оптимизирана с оглед оптимално изпълнение целите на администрацията. През същата година са проведени два конкурса. Назначени са съответно, както следва:  • 1 главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, който подпомага Областния управител при провеждане на държавната политика на регионално ниво и съдейства за осъществяването на неговите контролните и координиращи действия по отношение на местната власт и регионалните структури при изпълнението на дейностите по регионално развитие;

  • 1 главен секретар в администрацията, който ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на Областния управител.

През 2010 г. е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност върху документи и действия, свързани с финансовата дейност на администрацията, като същевременно е утвърдена нова Система за финансово управление и контрол на Областна администрация на област с административен център Велико Търново, както и Стратегия за управление на риска, в съответствие със ЗФУКПС, Указания за осъществяване на предварителен контрол и Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, издадени от Министерство на финансите през 2006г. През годината е осъществен контрол върху 716 документа, свързани с дейността на администрацията, отразени в Регистъра на финансовия контрольор, съгласно утвърдената Система за финансово управление и контрол. За периода са съставени 7 броя досиета за разход над 10 хил.лв., които се допълват ежемесечно.

5.6. Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка

5.6.1. Организация и изпълнение на задачи свързани с ОМП:


1. Със заповед на областния управител е определен поименния състав на областния съвет по сигурност

Във всички общини със заповед на кметовете на общини са определени съставите на Общинските съвети по сигурност.

2. Изпълнението на задачите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка през 2010 год. се извършваше на база утвърдени План за работата на:

- Областния съвет по сигурност и управление при кризи

- План за дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка през 2010 год.

- Указанията на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет.

3. През месец октомври, в изпълнение на заповед на Областния управител, беше сформирана комисия и извършена проверка на общините и фирмите за поддръжка на пътната мрежа в областта за готовността им за работа при усложнена зимна подготовка. Бяха съставени протоколи и изготвен доклад със съответните констатации.

4. През месец февруари до общините бяха изпратени организационни указания относно дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка (класифицирани). Във връзка с дадените указания на отговорниците по отбранително-мобилизационна подготовка в общините, бе оказвана постоянна методическа помощ относно изпълнение на задачите по дейността.

5. Дежурството за оповестяване при привеждане на областта от мирно на военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии, е организирано съгласно изискванията на ПМС № 212/1993 год.

Ежедневната работа на Оперативните дежурни е организирана и се изпълнява съгласно утвърдени инструкции за задълженията на Оперативните дежурни по Областен съвет за сигурност (ОД по ОСС и ОД по Общ. СС).

В общините са разработени и заложени инструкции за дейността на Оперативните дежурни по общински съвет по сигурност.

6. След проведената Национална среща по отбранително-мобилизационната подготовка на страната, бяха сведени указания, във връзка с разгледани въпроси свързани с планиращите документи и подобряване организацията на денонощното дежурство в общините.


5.6.2. Защита на населението при бедствия, аварии катастрофи:

Цялостната дейност по защитата на населението при бедствия в областта, бе организирана в съответствие с изискванията на нормативната уредба имаща отношение към тази дейност, а именно: Закона за защита при бедствия, Правилника за дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и указания от Министерството на вътрешните работи.

Дейността по защитата при бедствия през отчетния период бе насочена в следните основни направления:

- Работата с щабовете за координация;

- Подготовка на органите за управление и населението включително учащите се;

- Извършване на планиране;

- Провеждане на тренировки и учения;

- Защита на населението и инфраструктурата;

- Превантивна работа.

През отчетния период на основание чл. 64, ал.1, т.1, от Закона за защита при бедствия съгласно заповед на Областния управител, беше сформиран щаб за координация и действие към Областния управител при усложнена зимна обстановка.

В изпълнение на указания на Министъра на вътрешните работи, бяха изпратени указания на Областния управител до кметовете на общини за предприемане на неотложни мерки, с цел недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите, осигуряване на нормална жизнена среда на населението, функциониране на националното стопанство и инфраструктурата през 2010 г.

През отчетния период се проведоха 15 тренировки за оповестяване на страната за опасност от въздушно нападение с учебни сигнали с участието на оперативните дежурни по областен съвет по сигурност (ОД по ОСС) и общинските съвети по сигурност и управление при кризи (Общ.СС).

На 2 юни бе проведена тренировка по оповестяването на страната със сигналите за въздушна опасност с реално задействане на сиренно-оповестителната система, която протече нормално.

Ежедневно от ОД по ОСС и Общ.СС се извършваше измерване на гама фона в областта и общините. Превишаване от допустимите норми за територията на областта през годината не бе констатирано.

С цел обследване и превантивен контрол на потенциално опасните обекти на територията на област Велико Търново, със заповед на Областния управител, бяха създадени комисии от специалисти с представители на областна администрация, общинските администрации, Областна дирекция МВР, Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, Басейнова дирекция Дунавски район – гр.Плевен.
5.6.3. Военни паметници:

В областна администрация Велико Търново е създадено досие за всеки един военен паметник на територията на областта. Областният регистър е публикуван в сайта на областна администрация. На заседание на ОК ВП се разгледаха, обсъдиха и утвърдиха паметниците на територията на областта, които съответстват на ЗВП и беше приет Областен регистър на военните паметници.

По искане от Министерството на отбраната бе предоставена информация за военните паметници на територията на областта, нуждаещи се от спешен ремонт.

В изпълнение разпоредбите на закона за Военните паметници до Министерство на отбраната бяха изпратени анкетни карти и снимков материал за всички военни паметници на територията на областта. Предоставената информация е необходима за попълване на Националния регистър на Военните паметници.

Във връзка с постъпило искане от Община Стражица за включване в областният регистър на военен паметник намиращ се в с.Сушица, комисията на свое заседание изслуша мотивите на представителя на общината, след което излезе с положително становище.

5.7. Информационно обслужване и технологии

На престижната национална конференция „Електронно управление”, организирана от IDG през март в София зам. областният управител с ресор електронно управление г-жа Любомира Попова представи развитието и приложението на концепцията за действаща е-администрация и инициативите в прилагането на информационни технологии чрез презентация на тема „Е-администрация Велико Търново по пътя на осигуряване на улеснен достъп до информация и услуги за гражданите и бизнеса от областта”.

През отчетния период се извършваха дейности по текущо обновяване разделите на интернет страницата на Областен управител - Съвети и комисии, Териториални органи, Общини, Експертът информира, Обяви, Актуално, Новини, Административни услуги, Достъп до информация и др.

Чрез Фейсбук започна допълнително представянето на новини от администрацията и други инициативи на по-широк кръг заинтересовани.

Локалната мрежа на Областна администрация включва 8 сървъра, 50 работни станции, 86% от които са с процесорна честота по-голяма от 2 GHz, 7 преносими компютри, 3 документни центъра, устройство FortiGate - за разпределяне на интернет от две връзки към локалната мрежа с включена проверка на трафика за вируси. Сървърното помещение е климатизирано и е със защитно UPS захранване.

В администрацията се поддържат следните информационни системи: Информационна система за документооборот МИКСИ М 2000 3.1, Информационна система “Регистър имоти”, правните информационни системи АПИС–евро право и СИЕЛА 5.0, програма за кореспонденция, включваща 5 работни места, която е с възможност за разпечатване на пликове в съответствие с унифицираната визия.

В комуникационния център на областна администрация е локализирана техника на Национална административна мрежа на държавната администрация, Електронната съобщителна мрежа на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и тази за телефон 112. Областна администрация извършва съгласуване и координиране на дейностите по поддръжка на мрежите на регионално ниво.

През 2010 г. е осигурен Wi-Fi безжичен достъп до интернет на територията на областна администрация чрез мрежи GovVT и VIVACOM_NET.

Сертификати за универсален електронен подпис в Областна администрация за 2010 г. са притежавали 5 лица.

Администрацията се възползва от електронните услуги с електронен подпис на Национална агенция по приходи, което води до облекчаване дейностите по подаване на Декларация обр. № 1 по Кодекса за социално осигуряване, Уведомление по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда, месечна справка-декларация по ДДС и др.

Разплащането чрез системата за електронно банкиране води до спестяване на време и консумативи, както и до предоставяне на възможност за он-лайн наблюдаване състоянието на банковите сметки.

Излязлата от употреба компютърна техника бе предоставена като дарение на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и Основно училище „Христо Ботев” с. Алеково.Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница