Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2010 годинастраница4/4
Дата06.05.2017
Размер0.55 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4

5.8. Държавна собственост

2. Дейността в направление „Държавна собственост” се осъществява от Областен управител чрез законосъобразното управление, разпореждане, стопанисване и контрол на собствеността. За защита на държавната собственост са предприети своевременни действия по изземване на имоти – държавна собственост на основание чл. 80 от ЗДС, които се владеят без основание, които се ползват не по предназначение или нуждата от които е отпаднала. В помощ на бизнеса във връзка с осъществяване на заявени инвестиционни намерения бяха предприети действия по установяване на собствеността на имотите, предмет на инвестициите. В защита на държавния интерес през 2010 г. са извършени проверки на 12 обявления и заповеди за изменения на действащи регулационни и застроителни планове на територията на област Велико Търново.
По Заповед на Областен управител, беше извършен оглед на помещенията в сградите на пл. Център № 2, ул. Христо Ботев № 2 и 2а, ул. Христо Ботев № 15 и сградата на ул. Георги Измирлиев № 4, гр. Горна Оряховица, с цел да се установи, по какъв законов ред са предоставени помещенията, на кои административни структури, къде в общите части на сградите са извършени преграждания и за каква площ, от кого е осъществено и налице ли е съгласие от страна на Областен управител. Освен това, работна група извърши обследване на административни сгради- държавна собственост с цел установяване на свободни помещения, годни да задоволят нужди на държавни ведомства.
За ефективен контрол на собствеността спомага и автоматизирана информационна програма „Регистър имоти”, която дава възможност за поддържането на публичен регистър на държавните имоти, както и частично създадения за пет общини електронен архив на всички актове за държавна собственост, предадени ни от общините съгласно разпоредбите на §9 от ПЗР на ППЗДС /отм./, съставени в периода 1945 – 1996 г.

Данните от информационна програма „Регистър имоти”, ежемесечно се предават на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Системата дава възможност за оперативност при работа по всички административни услуги, свързани с държавната собственост, по-ефективно обслужване на физически и юридически лица, позволява бързина при изготвяне на справки и др. Чрез информационната система се разшири възможността за контрол при опазване на държавната собственост на територията на областта.

В управление на Областен управител на територията на областта са 20 имота. Застроените такива се предоставят в управление на ведомства за нуждите на местните им структури, отдават под наем на политически партии, неправителствени организации и др. юридически лица. Според възможностите на наличния сграден фонд – държавна собственост, са удовлетворени исканията за устройване на държавни ведомства.

През 2010г. продължи дейността по подготовката, оформянето и воденето на 75 бр. действащи досиета на наематели и ползватели на държавна собственост, като предварително бе извършена проверка на всяко досие, с цел да се установи законосъобразното предоставяне на имотите. Бяха създадени нови правоотношения, други бяха прекратени, актуализираха се сроковете и наемните цени по действащите такива, извършиха се пренастанявания и др. Наемите на политическите партии бяха приведени в съответствие със законовите изисквания, бяха предприети мерки срещу наематели с неуредени финансови задължения към Областен управител. Бяха издадени 5 бр. заповеди за предоставяне на безвъзмездно право на управление и 2 бр. за отнемане на предоставено такова.

Подготвиха и се проведоха 2 процедури за отдаване под наем чрез явен търг на места за разполагане на кафе-автомати в сградата на пл.Център № 2 , гр.В.Търново.

Областният управител осъществява надзор по придобиване, актуване и отписване на недвижимите имоти от актовите книги под общото ръководство на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Актове за държавна собственост се съставят за всички недвижими имоти и вещни права след като държавните юридически лица, придобили право на управление върху държавен имот, поискат неговото съставяне.

По постъпили искания от физически и юридически лица за периода са съставени 120 бр. Актове за държавна собственост, от които 74 бр. актове за частна държавна собственост и 46 бр. актове за публична държавна собственост. С издадени 51 бр. заповеди на областен управител са отписани от актовите книги за държавни имоти в полза на общини, физически и юридически лица 82 бр. имота. За отчетния период по заявления са издадени 516 бр. удостоверения за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка, 42 бр. удостоверения за липса на реституционни претенции и 154 бр. заверени копия на документи от архив „Държавна собственост”, както и 40 бр.справки по главните регистри и актовите книги на държавните имоти.

Проведени са 12 бр. заседания на комисия по разпореждане, на която са взети 105 решения по преписки за управление, разпореждане, стопанисване и контрол на собствеността. Областен управител е изразил мотивирани становища и е приключена процедура по две преписки за безвъзмездното прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна с Решение на Министерски съвет.

Постъпили са 2 искания за принудително изземване по административен ред на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост на недвижими имоти – държавна собственост в управление на различни ведомства.

Експерти на областна администрация Велико Търново участват в комисия по провеждане на търгове по разпореждане с държавни имоти в управление на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, ДП ”Строителство и възстановяване” и НК „Железопътна инфраструктура,държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

През 2010г. период Областен управител отпочна изплащане на обезщетения съгласно чл. 39а от ЗДС, на засегнатите собственици с неустановени адреси подлежащи на обезщетения при строителството на Обект: Път ІІ-55 Велико Търново – Гурково в участъка от към 11+ 700 км. до към 31+561 км, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 285/ 23.04.2009г. Проведени са пет заседания и са разгледани двадесет молби за обезщетения на собственици на земи.

За периода с участието на представител на областна администрация са проведени седем заседания на междуведомствената комисията по чл. 17 от Закона за опазване на земеделските земи сформирана по Заповед на Министъра на Земеделието и храните. Разгледани са и са постановени решения по 198 бр. преписки за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Проведени са две комисии по Заповеди на Директора на Областна дирекция „ Земеделие” на основание чл. 45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за приемане на помощен план и план на новообразуваните парцели на стопански двор с. Алеково и с. Дрента на територията на област Велико Търново.
През 2010 г. са проведени 14 заседания на междуведомствената комисия за приемане, одобряване и изменение на плановете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Разгледани са 135 бр. жалби по обявени, приети и влезли в сила планове. Приети са материалите по трасиране към плановете на землищата на гр.Дебелец, с.Войнежа, с.Хотница, с.Присово, с.Момин сбор, с.Буковец, с.Райковци, с.Въглевци, гр.Килифарево и с.Церова кория, Община В.Търново, с.Разсоха, Община Златарица и с.Горско Косово, Община Сухиндол

Одобрен е плана на землището на с. Пчелище, в частта за масив № 260.5.9. Координация, административен контрол

Контролната компетентност на областен управител се регламентира в Закона за администрацията и Закона за местното самоуправление и местната администрация. Като едноличен териториален орган на изпълнителната власт и като субект на административния контрол областния управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго.

В изпълнение на законовите си правомощия през 2010 г. Областен управител е осъществил контрол върху 1932 решения на десетте общински съвета, включени в състава на областта.

Всички решения, заедно с придружаващите ги материали, са обсъдени от гледна точка на тяхната законосъобразност, като по отношение на 42 решения е констатирано, че същите са незаконосъобразни, поради което със заповед са върнати на съответния общински съвет за ново обсъждане.

Като резултат от осъществения контрол 40 от върнатите решения са обсъдени отново от общинските съвети и са взети мерки за отстраняване на допуснатите нарушения, чрез изменение и/или допълнение на решенията или чрез тяхната директна отмяна. През изминалата година са образувани две съдебни дела, съответно с общинските съвети Велико Търново и Елена. Делото с Общински съвет – Велико Търново е прекратено поради отмяна на оспореното решени, а делото с Общински съвет – Елена все още е в съдебна фаза и няма постановено решение по съществото на спора.

През 2010 г. продължи работата по подадените искания за изплащане на еднократни обезщетения на репресирани лица и техните наследници по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Разгледани са над 50 искания, като са определени обезщетения на 84 правоимащи лица на обща стойност 81 499 лв.

5.10 Медийна политика и публичност
През 2010 г. бе запазена тенденцията на осигуряване на публичност, прозрачност и откритост на дейността на Областна администрация. Това се осъществи чрез различни механизми – използване на максимално голям брой от информационни канали, добро партньорство с медиите, присъствие на Областен управител и неговият екип на различни публични мероприятия, срещи, празници и др. поддържане на актуална секция „Новини” в официалния сайт на Областна администрация, навременно информиране на обществеността за събития и инициативи на Областна администрация и др.

През 2010 г. областният управител присъства със свои интервюта и позиции в национални медии. Негови участия бяха осъществени в телевизиите btv, Про бг, Канал 1, в печатните издания: ”Стандарт”, „24 часа” „Труд”, „Пари”, в електронни медии: Фокус, Дарик радио, в новинарски агенции: Фокус нюз, Стандарт нюз, Бгнес, както и в регионални печатни и електронни медии.

Заместник областните управители, както и експерти на институцията също участваха със свои интервюта в печатни и електронни медии, или като гости в сутрешни телевизионни блокове или радио- предавания, за да коментират различни проблеми от тяхната компетенция или работата на постоянните областни комисии и съвети, както и взетите решения.

Като по-значими могат да бъдат посочени публикациите и материалите, свързани с осъществяването на административен контрол и контрол на Общинските съвети от Областния управител, също така проследяването на изработването на Областна здравна карта, на Областна стратегия за социалните услуги, подробно отразяване на Областно пълномащабно учение „Янтра 2010”, изнесените приемни на Областният съвет за превенция на корупцията, чиито председател е Областния управител, отразяването на пилотното преброяване в област В. Търново /септември 2010 г./, учредяване на ВиК Асоциацията и подготвителната фаза на националната кампания „Преброяване 2011”.

За периода бяха проведени и брифинги и пресконференции, свързани с информирането на гражданите за дейността на РСР на Северен Централен район /за периода 1 януари – 30 юни, когато Съвета се председателстваше от Областен управител на област Велико Търново/, с отчитане дейността на институцията за предходната година и за полугодието, с обявяване на стратегическите цели на Областна администрация за 2010 г., с представяне на Междинната оценка на Областната стратегия за развитие, с представяне акценти от Областното пълномащабно учение „Янтра 2010”, с информиране за дейността на Областната преброителна комисия и др.
През 2010 г. ежедневно бе поддържан и официалния сайт на Областен управител, като в секция „Новини” бяха публикувани над 200 новини и съобщения за 2010 г., свързани с дейността на ръководството на Областна администрация и участието му в различни мероприятия и празници. През м.г. с цел максимална публичност и достъп на потребителите до дейността на Областна администрация, бе взето решение сайтът на институцията да бъде включен в социалната мрежа „Фейсбук”.

Като висока оценка за прозрачната и публична дейност на институцията бе поканата към Областен управител да открие форум на Програма „Достъп до информация”, който се проведе в Община Велико Търново.

Поканата от в-к „Пари” за участие на представител на Областна администрация във форум, посветен на регионалния бизнес и участието на заместник областен управител в него, също бе добра оценка за партньорството на институцията с бизнеса.

Областният управител откри и информационен ден, организиран от Агенцията за развитие на малки и средни предприятия, свързан с представянето на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”.За периода областният управител откри редица други научни, обществени и бизнес-форуми.


Февруари 2011 г.Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница