Доклад за дейността на омбудсмана настраница11/11
Дата22.07.2016
Размер2.48 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ

НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 г.
Разходната политика на омбудсмана на Република България и през 2010 г. бе подчинена на:

- пестеливо поддържане на необходимите административни и материално-технически условия за осъществяване на нормативно определените функции на институцията, за своевременно и ефикасно разглеждане на жалби и сигнали на граждани, за извършване на проверки по собствена инициатива и граждански контрол върху работата на администрацията, с оглед зачитането на гражданските права и свободи;

- осигуряване на максимална прозрачност и публичност в дейността на институцията, като нейни същностни характеристики и като важен инструмент в борбата срещу проявите на лоша администрация. Изпълнението на бюджета на омбудсмана през отчетния период е базирано на принципите за икономично и ефективно изразходване на бюджетните средства.

Омбудсманът е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, което е установено в Закона за омбудсмана и Правилника за организация на дейността на омбудсмана. Дейността и администрацията на омбудсмана се финансира от държавния бюджет.

С чл. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г., за обезпечаване дейността на омбудсмана са утвърдени средства в размер на 2 660 000 лв.

Съгласно разпоредбите на ПМС 67, 76 и 163 от 2010 г., разходите по бюджета на омбудсмана са намалени с 532 000 лв.

В отчета за касовото изпълнение на бюджета на омбудсмана за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г. са отчетени 2 261 228 лева разходи, отразени по подпараграфи на единната бюджетна класификация.

Годишният финансов отчет на омбудсмана за 2010 г. е съставен в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство, Указанията на Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” относно прилагане на Националните счетоводни стандарти в бюджетните предприятия – ДДС № 20 от 14.12.2004 г. и писмо ДДС № 12 от 29.12.2010 г. на дирекция „Държавно съкровище” към Министерствота на финансите, относно годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2010 г.

Счетоводната политика на омбудсмана за 2010 г. бе организирана и осъществена съгласно изискванията на чл. 5 „а” от Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Националните счетоводни стандарти, Индивидуалния сметкоплан на омбудсмана, Правилата за изграждане на системите за финансово управление и контрол и други нормативни актове.

Общият размер на дълготрайните активи към 31.12.2010 г. в институцията на омбудсмана е 1 351 200,14 лв. При праг на същественост 500,00 лв., дълготрайните материални активи са в размера на 1 229 276,49 лв., а стойността на нематериалните дълготрайни активи е 121 923,65 лв. Придобитите активи през 2010 г. със стойност над 500,00 лв. са в размер на 23 787,74 лв. С тези средства е закупен нов сървър, поради повреда на стария и архивиращо устройство за съхраняване и обезпечаване надеждност на информацията на омбудсмана.

Активите със стойност до 500,00 лв. са в размер на 159 953,85 лв. и са заведени задбалансово по сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход”.

Със Заповед № РД - 24/08.12.2010 г. на омбудсмана на Република България, бе назначена комисия за извършване на инвентаризация на дълготрайните материални и нематериални активи и краткотрайните материални активи към 31.12.2010 г. За резултата от инвентаризацията са съставени отделни описи и рекапитулации, утвърдени от омбудсмана, като стойностите по тях съответстват на счетоводните сметки по оборотната ведомост към 31.12.2010 г. Резултатите от инвентаризацията са осчетоводени на база изготвен протокол, съставен от комисията и утвърден от омбудсмана.

С бюджетни средства за 2010 г. бяха платени задължения по договори от 2009 г. в размер на 153 384,60 лв., останали неразплатени, поради неразрешен лимит в размер на 231 000 лв. за одобрени разходи и получени средства по Оперативна програма „Административен капацитет”. Като последица от това, а също така и поради намаляване на средствата по бюджета за 2010 г., беше затруднена дейността на омбудсмана – предприети бяха действия по намаляване на разходите, бяха освободени 4 служители, бяха забавени плащания към доставчици на услуги. По баланса към 31.12.2010 г. има отчетени задължения към доставчици в размер на 50 000,00 лв., които са изплатени през месец януари 2 011 г.

Съгласно указанията в т. 48 и т. 49 от ДДС № 20/14.12.2004 г., по сметка 4967 „Коректив по задължения към местни лица” са осчетоводени декемврийските задължения на омбудсмана в размер на 1 884,99 лв., които са платими през 2011 г.

Разходите за провизии за персонала, съгласно стандарт НСС 19 „Доходи на персонала”, са начислени по реда на т. 19.7 от ДДС № 20/14.12.2004 г. и са в размер на 13 531,43 лв.

По задбалансова сметка 9200 „Поети задължения по договори” са осчетоводени поетите задължения по сключени договори с доставчици на услуги за абонамент и поддръжка, както и за наем на сградата, в която институцията изпълнява своята законова дейност.

Счетоводният баланс на омбудсмана е съставен, въз основа на информацията от салдата по счетоводните сметки към 31.12.2010 г. В него достоверно и пълно е отразена финансовата информация за цялата дейност на омбудсмана, като са спазени основните счетоводни принципи, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство.
СЪДЪРЖАНИЕ
ГЛАВА ПЪРВА

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ...............................2


ГЛАВА ВТОРА

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

И НА НЕГОВИЯ НАЙ-ДОБЪР ИНТЕРЕС.......................................................... 14
ГЛАВА ТРЕТА

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ....................................................29


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ИМИГРАНТИТЕ.................................................36


ГЛАВА ПЕТА

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

В ЗАТВОРЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ...................................................................... 39
ГЛАВА ШЕСТА

ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ............................ 42


ГЛАВА СЕДМА

ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА

ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.................................................. 59
ГЛАВА ОСМА

ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ

И ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА НА ГРАЖДАНИТЕ..................................... 66
ГЛАВА ДЕВЕТА

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ..................................... 78
ГЛАВА ДЕСЕТА

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

ПРИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА НАСИЛИЕ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИТЕ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ........................................ 98


ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРОЯВИ

НА НЕТОЛЕРАНТНОСТ И ДИСКРИМИНАЦИЯ............................................. 101
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ........... 104


ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ

НА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ДОБРА АДМИНИСТРАЦИЯ........................... 108

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

РАБОТА ПО ИНДИВИДУАЛНИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ -

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ.................................................................. 122
ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОМБУДСМАНА ВЪРХУ НОРМАТИВНАТА

СРЕДА, ОТ ГЛЕДИЩЕ НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ........................... 132
ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО............................. 140


ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕНА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 г. ..................... 145


Каталог: pictures
pictures -> Имплантологията на 21 век
pictures -> Наредба №39 от 26 август 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции
pictures -> Конкурс за 2014 година 25 000 balkan documentary center
pictures -> Наредба №1 от 9 февруари 2015 Г. За изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
pictures -> Сесар Милан или Сийзър Милан – както предпочитате – e име, познато на мнозина от седемте сезона на риалити шоуто на National Geographic „Говорещият с кучета”
pictures -> Japanese Style Decorating with Asian Colors, Furnishings & Designs
pictures -> Как изглежда канадското ескимоско куче
pictures -> DE/vision live in sofia – gift list
pictures -> Български зъболекарски съюз национален форум по Дентална медицина гр. Банско – 14-16. 10. 2016 год


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница