Доклад за дейността на „Софарма ад към междинния консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2011 г съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцкДата08.06.2018
Размер10.74 Kb.

ДЕКЛАРАЦИЯпо чл. 100о, ал. 4, т. 3 и ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа


Долуподписаните Огнян Иванов Донев, в качеството си на Изпълнителен директор, Борис Анчев Борисов, в качеството си на Финансов директор и Йорданка Николова Петкова, в качеството си на Главен счетоводител на „Софарма” АД, вписано в търговския регистър на СГС по фирмено дело № 9359/1991 г., със седалище и адрес на управление: гр.София, район Надежда, ул. “Илиенско шосе” № 16,
ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:

1. Комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на дружествата, включени в консолидацията;


2. Междинният доклад за дейността на „Софарма” АД към междинния консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2011 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал. 4, т.2 от ЗППЦК.

29.08.2011 г.

гр. София ДЕКЛАРАТОРИ:
...............................

/Огнян Донев/

...............................

/ Борис Борисов /......................................

/ Йорданка Петкова /


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница