Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 годинастраница11/12
Дата14.01.2018
Размер1.3 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Данни за членовете на Надзорен съвет

Председател на Надзорния съвет

 • Наименование:СД” ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”

 • Седалище – гр.Бургас

 • EИК по Булстат 030184314;

Представляващ дружеството:

 • Име: Иван Ангелов Тодоров

 • финансова година:

Заместник- председател на Надзорния съвет

 • Наименование: ПРИМА КАПИТАЛ ООД

 • Седалище – гр.СОФИЯ

 • EИК по Булстат 131447897;

Представляващ дружеството:

 • Име: Славка Асенова Белчева – Миндова

 • Възнаграждение за последната финансова година:

  • Основно възнаграждение- 22182,00лева

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева

  • Непарични - не

  • Условни или разсрочени- не

  • Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Член на Надзорния съвет

 • Наименование:”ЕУРАТЕК” ООД

 • EИК по Булстат 040341244

Представляващ дружеството:

 • Име: Наталия Гочева Занева

 • Възнаграждение за последната финансова година:

  • Основно възнаграждение- 22182,00

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата-

  • Непарични - не

  • Условни или разсрочени- не

  • Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Данни за членовете на Управителния съвет

Председател на УС и Изпълнителен директор

 • Име: Даниел Георгиев Ризов - председател

 • Възнаграждение за последната финансова година:

  • Основно възнаграждение- 22182,00

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева

  • Непарични - не

  • Условни или разсрочени- не

  • Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор

 • Име:Христо Владимиров Илиев

 • Възнаграждение за последната финансова година:

  • Основно възнаграждение- 22182,00лева

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата-

  • Непарични - не

  • Условни или разсрочени- не

  • Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Член на УС

 • Име:Емил Игнатов Петков

 • Възнаграждение за последната финансова година:

  • Основно възнаграждение- 11091,00лв

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева

  • Непарични - не

  • Условни или разсрочени- не

  • Дължими суми за пенсии и обезщетения- не


18.За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.
Данни за членовете на Надзорен съвет

Председател на Надзорния съвет- Юридическо лице

 • Наименование:СД” ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”

 • Седалище – гр.Бургас

 • EИК по Булстат 030184314;

Представляващ дружеството:

 • Име: Иван Ангелов Тодоров

 • Брой акции с право на глас: 456965

 • Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/

 • рава за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма

Заместник- председател


 • Наименование: ПРИМА КАПИТАЛ ООД

 • Седалище – гр.СОФИЯ

 • EИК по Булстат 131447897;

Представляващ дружеството:

 • Име: Славка Асенова Белчева – Миндова

 • Брой акции с право на глас: 75

 • Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/

 • Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма

 • Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма


Член на Надзорния съвет - Юридическо лице

 • Наименование:”ЕУРАТЕК” ООД

 • EИК по Булстат 040341244

Представляващ дружеството:

 • Име: Наталия Гочева Занева

 • Брой акции с право на глас: ....

 • Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/

 • Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма

 • Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Данни за членовете на Управителния съвет

Председател на УС и Изпълнителен директор

 • Име: Даниел Георгиев Ризов - председател

 • Брой акции с право на глас: 1

 • Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/

Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма

 • Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма


Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор

 • Име:Христо Владимиров Илиев

 • Брой акции с право на глас: 120

 • Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/

 • Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма

 • Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма


Член на УС

 • Име:Емил Игнатов Петков

 • Брой акции с право на глас: 0

 • Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/

 • Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма

Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – не.
Дружеството не се ограничава със срок.

Дружеството не е извършвало през 2016 г. дейности, за които по закон се изискват лицензии и/или разрешения19.Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.
Няма
20.Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.
Няма
21.За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.
Име: ГОРИЧКА СТОИЛОВА

Адрес за кореспонденция:

София 1220 кв. Военна рампа

Ул.История слявянобългарска №8

Тел. 359 2 8325174, 0888735930, e-mail:stoilova72@gmail.com

Декларация за корпоративно управление

(съгл.чл. 40 ал, 2 т. 1 от ЗСч и в изпълнение на чл.100н ал.8 от ЗППЦК)
От:

Даниел Георгиев Ризов - Председател на Управителния съвет на Фаворит Холд АД и Изпълнителен директор;

Христо Владимиров Илиев - Зам.Председател на Управителния съвет на Фаворит Холд АД и Изпълнителен директор;

Емил Игнатов Петков - Ръководител отдел Финансово-икономическа политика и ВФК и член на Управителния съвет на Фаворит Холд АД

Ние отговорните в рамките на емитента „Фаворит Холд”АД гр.София лица удостоверяваме, че доколкото ни е известно:


1. Информация дали емитентът спазва по целесъобразност кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя или друг кодекс за корпоративно управление. (информация по чл.100н, ал.8, т.1а) от ЗППЦК).
„Фаворит Холд" АД гр.София разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирани взаимоотношения между Управителните органи на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни - служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори.

В своята дейност „Фаворит Холд" АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националния кодекс за корпоративно управление одобрен от заместник-председателя на КФН.

„Фаворит Холд" АД спазва по целесъобразност приетия Националния кодекс и счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

2. Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това;(информация по чл.100н, ал.8, т.2) от ЗППЦК).
„Фаворит Холд" АД спазва всички части на Националния кодекс за корпоративно управление и няма такова правило, на което да не се позовава.
3.Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане;(информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК)
3.1.Във„Фаворит Холд" АД е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини.

3.2.Системата за вътрешния контрол в Дружеството се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на операционната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността, и съответствие с нормативните изисквания.За целите на финансовата отчетност, процесът на предприятието за оценка на риска включва начина, по който ръководството идентифицира рисковете, съществени за изготвянето на финансов отчет, който да дава вярна и честна представа (или да е представен достоверно, във всички съществени аспекти) в съответствие с приложимата за предприятието обща рамка за финансова отчетност, оценява тяхното значение, оценява вероятността от тяхното възникване и взема решения за действия за тяхното управление.


3.3.Участници в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на Дружеството и ръководителите на структурни подразделения и отдели.
3.4.Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани и индивидуално определени в длъжностните характеристики на участниците.
3.5.Надзорният съвет изпълнява ролята и на Одитен комитет, съгл.чл.40ж отЗНФО, с което пряко организира и участва във вътрешнофирмения контрол. Управителният съвет предлага пред Общото събрание на акционерите лице за избор на външен одитор на фирмата, като се стреми да спазва ротационния принцип.

3.6. Основни характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска:

Контролна среда

       Контролната среда включва начина на мислене и отношението, съзнаването и мерките на ръководството и лицата, натоварени с общо управление, по отношение на вътрешния контрол на предприятието и неговата важност за предприятието.Контролната среда включва и управленски и ръководни функции и определя атмосферата в организацията, като по този начин влияе върху съзнанието на персонала по отношение на контрола. Тя е основата за ефективен вътрешен контрол, като осигурява дисциплина и структура.

Контролната среда обхваща следните елементи:

               (а) Комуникиране и налагане на ценностите за почтеност и етично поведение.

Включва премахване или намаляване на стимулите и изкушенията, които биха могли да подтикнат персонала да се ангажира в непочтени, незаконни или неетични действия. Както и комуникиране на ценностите на предприятието и стандартите за поведение пред персонала чрез изложения за политиката и кодекси за поведение и даване на пример.

               (б) Ангажимент за компетентност.

Компетентността представлява познанията и уменията, необходими за изпълнение на задачите, които определят длъжността на дадено лице. Ръководството взема под внимание нивата на компетентност за конкретните работни места и начините, по които тези нива се превръщат в изисквани реквизити за умения и познания.

               (в) Участие на лицата, натоварени с общо управление.

Качествата на лицата, натоварени с общо управление, включват независимост от ръководството, техния опит и капацитет, степента на тяхното участие и критичния и внимателен поглед към дейностите, уместността на техните действия, информацията, която получават, степента, в която пред ръководството се повдигат и проследяват трудни въпроси, и тяхното взаимодействие с вътрешните и външни одитори. Отговорности на лицата, натоварени с общо управление, включват надзор върху проектирането на модела и ефективното функциониране на процедурите за предупреждение и процеси за преглед на ефективността на вътрешния контрол.

               (г) Философия и оперативен стил на ръководството.

Философията и оперативният стил на ръководството обхващат подход на ръководството към поемането и текущото наблюдение на бизнес рисковете; консервативно отношение и мерки на ръководството по отношение на финансовата отчетност и изготвянето на отчетите; и отношение на ръководството към обработката на информацията, и към счетоводните функции и персонал.

               (д) Организационна структура.

Организационната структура на предприятието предоставя рамката, в която се планират, изпълняват, контролират и преглеждат неговите дейности за постигане на целите за цялото предприятие. Взето е под внимание основни области на правомощия и отговорности и подходящи йерархични нива на отчетност и докладване. Предприятието разработва организационна структура, подходяща за неговите нужди. Уместността на организационната структура на предприятието зависи отчасти от неговия размер и характера на неговите дейности.

(е) Възлагане на правомощия и отговорности. Този фактор включва начина, по който се възлагат правомощията и отговорностите за оперативната дейност и по какъв начин се установяват взаимоотношенията по отчетността и докладването и йерархията на правомощията. Прилага се политика, свързана с подходящи бизнес практики, познания и опит на основния персонал и ресурси, предоставени за изпълнението на задълженията. Както и политика и комуникации, насочени към гарантиране, че целият персонал разбира целите на предприятието, знае по какъв начин индивидуалните действия на всеки са вътрешно обвързани и допринасят за тези цели, и кой и по какъв начин се отчита и за какво носи отговорност.

               (ж) Политика и практика, свързани с човешките ресурси. Политиката и практиката, свързани с човешките ресурси, се отнасят за подбора, ориентацията, обучението, оценката, консултирането, повишението, компенсирането и мерките по отстраняване на слабостите и грешките. Например стандартите за подбор на най-квалифицирани лица – с фокус върху образователния ценз, предишен професионален опит, минали постижения и доказателства за почтеност и етично поведение – демонстрират ангажимента на предприятието да назначава компетентни и надеждни служители.

Процес за оценка на рисковете в предприятието

Процесът за оценка на рисковете на предприятието представлява неговият процес за идентифициране и отговор спрямо бизнес рисковете и резултатите от него. За целите на финансовата отчетност, процесът на предприятието за оценка на риска включва начина, по който ръководството идентифицира рисковете, съществени за изготвянето на финансов отчет, който да дава вярна и честна представа (или да е представен достоверно, във всички съществени аспекти) в съответствие с приложимата за предприятието обща рамка за финансова отчетност, оценява тяхното значение, оценява вероятността от тяхното възникване и взема решения за действия за тяхното управление. За това ръководството разглежда възможността за съществуване на неотразени операции или идентифицира и анализира съществените приблизителни оценки, отразени във финансовия отчет.

Рисковете, съществени за финансовата отчетност, включват външни и вътрешни събития и обстоятелства, които могат да възникнат и да се отразят негативно върху способността на предприятието да инициира, регистрира, обработи и отчете финансови данни, съответстващи на твърденията за вярност, направени от ръководството във финансовия отчет. След идентифицирането на рисковете ръководството преценява тяхната важност, вероятността от тяхното възникване и по какъв начин те следва да бъдат управлявани.

Информационна система, включително свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовата отчетност и комуникация

Информационната система включва инфраструктура (физически и хардуерни компоненти), софтуер, хора, процедури и данни.

              Информационната система обхваща методи и данни, които:

• идентифицират и отразяват всички валидни операции;

• описват своевременно операциите с достатъчно детайли, позволяващи подходяща класификация на операциите за целите на финансовата отчетност;

• измерват стойността на операциите по начин, който позволява отразяване на тяхната подходяща парична стойност във финансовия отчет;

• определят времевия период, в която са възникнали операциите, за да позволят записването им в подходящия счетоводен период;

• представят подходящо операциите със свързаните с тях оповестявания във финансовия отчет.

       Контролни дейности

       Контролните дейности представляват политика и процедури, които помагат за гарантиране, че нарежданията на ръководството се изпълняват, например, че са предприети необходимите мерки за адресиране на рисковете, които застрашават постигането на целите на предприятието. Контролните дейности, независимо дали в рамките на ИТ или на неавтоматизираните системи, имат различни цели и се прилагат на различни организационни и функционални нива.

       Контролните дейности, които са свързани с одита са политика и процедури, свързани със следното:

• Прегледи на изпълнението и резултатите от дейността. Тези контролни дейности включват прегледи и анализи на реалните резултати спрямо бюджети, прогнози и резултати от предходни периоди; обвързването на различни набори от данни – оперативни или финансови – едни с други, заедно с анализи на взаимовръзки, съотношения и тенденции и проучвателни и корективни мерки; сравнение на вътрешни данни с външни източници на информация; и преглед на функционални резултати или резултатите по дейности,

• Обработка на информацията. Изпълняват се разнообразни контроли за проверка на точността, изчерпателността и одобрението на операциите. Тези контроли помагат за гарантиране, че операциите, които са възникнали, са одобрени и са напълно и точно отразени и обработени.Те включват проверка на математическата точност на записите, поддържане и преглед на сметки и оборотни ведомости, автоматизирани контроли като проверки на входящите данни и проверки за последователността на номерацията и неавтоматично проследяване на докладите за изключения.

Общи ИТ контроли са контроли върху промяната на програмите, контроли, които ограничават достъпа до програми или данни,контроли върху внедряването на нови издания пакетни софтуерни приложни програми и контроли върху системен софтуер, които ограничават достъпа до или текущото наблюдение върху ползването на системните помощни функции, които биха могли да променят финансови данни или записи, без да оставят одиторска следа.

• Физически контроли. Тези дейности обхващат физическата сигурност на активите, включително подходящи мерки за опазване, като например обезопасени съоръжения и условия за достъп до активи и документи; одобрение на достъп до компютърни програми и файлове с данни; и периодично преброяване и сравнение със сумите, отразени в контролните документи (например сравняване на резултатите от преброяванията на паричните средства, резултатите от инвентаризациите и охраната със счетоводните документи).

• Разделение на задълженията. Възлагането на отговорностите за одобрение на операции, записването им и поддържането на отговорност за активите на различни лица е предвидено с цел намаляване възможностите да се позволи на някое лице да бъде в позиция както да извърши, така и да прикрие грешки или измама в обичайния ход на изпълнение на задълженията си. Примерите за разделение на задълженията включват отчитане, преглед и одобрение на равненията и одобрение и контрол върху документите.

        Текущо наблюдение на контролите

        Важна отговорност на ръководството е да установи и поддържа непрекъснат вътрешен контрол. Текущото наблюдение на контролите от страна на ръководството включва преценка дали те работят, както това е предвидено, и дали са модифицирани, както това е целесъобразно и уместно спрямо промените в условията. Включва дейности, като преглед от ръководството дали своевременно се изготвят банковите равнения, оценка от вътрешните одитори на спазването на политиката на предприятието от страна на персонала по продажбите относно условията по договори за продажби. Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на качеството на резултатите от вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на проектирането на модела и функционирането на контролите, а и предприемането на необходимите корективни мерки. Текущото наблюдение се извършва с цел гарантиране, че контролите продължават да действат ефективно чрез непрекъснати дейности по текущо наблюдение, специални оценки и комбинация от двете.4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане. (информация по чл.100н, ал.8, т.4 от ЗППЦК)
Към датата 31.12.2016 г. към „Фаворит Холд" АДне са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.
4.1.Информация по чл. 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница