Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 годинастраница3/12
Дата14.01.2018
Размер1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

4.Изложение за дейността на групата за консолидиране


През 2016 г. усилията на Управителния съвет отново бяха изцяло съсредоточени изключително към оцеляване предприятията на Холдинга в условията на рязък спад на търсенето, кризисна и несигурна икономическа среда. Недостигът на оборотни средстава, забавянето темпа на събиране на вземания, намаленият обем поръчки и продажби, допълнително усложнниха икономическата ситуация в отделните дружества и в холдинговата структура през отчетната година.


През 2016 година са предприети допълнителни действия за драстично свиване на разходи, оптимизиране на дейности и дори към закриване на цели производства и съкращения в щата в отделни дъщерни дружества.
Преразгледаха се перспективите за развитие в новите условия на изменения в бизнес климата в световен и местен план, като в същото време бяха предприети солидни усилия за недопускане на негативни последици от това в отделните дъщерни дружества и в холдинговата структура като цяло.
Световната икономическа криза, засилващата се конкуренция в търговската сфера, свиването на местната и световната платежоспособност, както и други допълнителни фактори доведоха до критично спадане на поръчки, намаляване на обемите и цените на продукцията, спадане на рентабилността на производството и търговията в холдинговите дружества и структура.

Въпреки това и през 2016 година ръководството на Холдинга продължи да участва активно в управлението на дъщерните предприятия, да подпомага тяхната дейност, да оказва помощ при разширяване на пазарите, производството и реализацията на продукцията.


Засилен бе контрола над дейността и отчетността на дъщерните дружества.
И през 2016 година ролята на холдинговото дружество бе да оптимизира финансовите потоци от и извън групата с цел извличане на максимален ефект от свободните вътрешни ресурси и насочването им към местата вътре в групата изпитващи нужда от свбодни ресурси за оборотни и инвестиционни цели. Въпреки това, нуждата от оборотни средства и нарастналите инвестиционни нужди на дъщерните дружества неизбежно доведоха до привличане на допълнителни, външни за групата, източници за финансиране като банкови кредити и др.


5.РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи на групата за консолидиране през 2016 година


Вид приход

2016

2015

Промяна

Приходи, в хил. лева

Относителен дял

Приходи, в хил. лева

Относителен дял

хил.лева

%

1

Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:

62357

97,03%

26935

97,21%

35422

131,51%

 

Продукция

24126

38,69%

20342

75,52%

3784

18,60%

 

Стоки

30836

49,45%

2059

7,64%

28777

1397,62%

 

Услуги

2687

4,31%

1444

5,36%

1243

86,08%

 

Други

4708

7,55%

3090

11,47%

1618

52,36%

2

Приходи от финансирания

99

0,15%

294

1,06%

-195

-66,33%

3

Финансови приходи

1807

2,81%

479

1,73%

1328

277,24%

Общо приходи от дейността

64263

100,00%

27708

100,00%

36555

131,93%

4

Извънредни приходи

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Общо приходи

64263

100,00%

27708

100,00%

36555

131,93%

Разходи на групата за консолидиране през 2016 година


Вид разход

2016

2015

Промяна

Разходи в лева

Относителен дял

Разходи в лева

Относителен дял

хил.лева

%

 

Разходи за дейността

62704

99,44%

27065

99,51%

35639

131,68%

1.  

Разходи по икономически елементи:

61901

98,72%

26582

98,22%

35319

132,87%

 

За материали

13625

22,01%

10637

40,02%

2988

28,09%

 

За външни услуги

4029

6,51%

2754

10,36%

1275

46,30%

 

За амортизации

3095

5,00%

1668

6,27%

1427

85,55%

 

За възнаграждения

9936

16,05%

7064

26,57%

2872

40,66%

 

За осигуровки

1915

3,09%

1382

5,20%

533

38,57%

 

Балансова ст-ст на прод активи без продукция

29608

47,83%

3164

11,90%

26444

835,78%

 

Изменение на запаси от продукция и незавършено производство

-1010

-1,63%

-688

-2,59%

-322

46,80%

 

Други

703

1,14%

601

2,26%

102

16,97%

2.

Финансови разходи:

803

1,28%

483

1,78%

320

66,25%

 

За лихви

650

80,95%

380

78,67%

270

71,05%

 

Отрицателни разлики от операции с фин активи и инструменти

0

0,00%

5

1,04%

-5

0,00%

 

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

22

2,74%

22

4,55%

0

0,00%

 

Други

131

16,31%

76

15,73%

55

72,37%

3.  

Извънредни разходи

0

0,00%

29

0,11%

-29

0,00%

Общо разходи

62704

99,44%

27094

99,61%

35610

131,43%

4.  

Разходи за данъци

355

0,56%

105

0,39%

250

238,10%

Сума

63059

100,00%

27199

100,00%

35860

131,84%

Резултати от дейността на групата за консолидиранев хил. Лева

Резултат

2016

2015

Промяна в хил. лева

 

 

 

Печалба/ загуба от дейността

1559

643

916

Печалба/ загуба преди облагане с данъци

1559

614

945

Печалба/ загуба след облагане с данъци

1204

509

695

в т.ч. за малцинствено участие

1424

202

1222

Нетна печалба/ загуба за периода

-220

307

-527

От анализа на данните и обективните обстоятелства в отделните дружества, както и съществуващите пазарни фактори може да се заключи, че през 2016година по-голяма част от дружествата, особенно в сферата на производството, търговията и услугите , регистрират спад в обемите на производство и търговия както и намаление в приходите си от продажби. Друга част от дружествата през 2015 година отбелязват съживяване и ръст в обемите си на производство и приходи. Както цяло дружествата продължават да са в сложна и несигурна икономическа и пазарна среда. Перспективи към по-трайно подобрение може да се очакват през 2016 година, но рецесията в еврозоната е възможно да ограничи и влоши в голяма степен икономическите показатели на дружествата през 2016 г.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница