Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 годинастраница7/12
Дата14.01.2018
Размер1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

11.Събития с необичаен характер

През изминалата финансова 2016 година не са отчетени необичайни събития и такива със случаен характер, които съществено да са повлияли върху финансовия резултат на групата.
12.Сделки водени извън балансово

През 2016 година в групата няма заведени извън балансово сделки.13.Отпуснати заеми, получени гаранции

Общо глвници към 31/12/2016

ВСИЧКО ЛИХВИ

Общо Начислена лихва 2016
6237468,65

3184294,40

98000,14

14.Емисии на ценни книжа

През 2016 година дружеството не е емитирало ценни книжа.15.Сравнителен анализ на прогнозни /публикувани/ и отчетени финансови резултати

Не са публикувани прогнози за групата.16.Политика и мерки за управление на финансовите ресурсиУправление на финансовия риск
3.1.Преглед

Групата има експозиция към следните рискове от употребата на финансови инструменти:
  • кредитен риск;

  • ликвиден риск;

  • пазарен риск.

Тази бележка представя информация за експозицията на Групата към всеки един от горните рискове, целите на Групата, политиките и процесите за измерване и управление на риска, и управлението на капитала на Групата. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.
3.2.Общи положения за управление на риска
Ръководството на Групата носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Групата. Политиката на Групата за управление на риска е развита така, че да идентифицира и анализира рисковете, с които се сблъсква Групата, да установява лимити за поемане на рискове и контроли, да наблюдава рисковете и съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в нивото на риска.
3.3.Фактори на финансовия риск
Осъществявайки дейността си, Групата е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, и ценови риск), кредитен риск, и ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци. Програмата на Групата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Групата.
(а) Валутен риск

Групата оперира в България и тъй като курсът на Българският лев е фиксиран към еврото посредством Валутен борд, Групата е изложена на валутен риска в частта на транзакциите извършвани във валута различна от евро. Ръководството на Групата следи регулярно валутния риска с цел минимизиране на възможни негативи върху финансовото състояние на Групата.


(б) Лихвен риск

Лихвеният риск на Групата възниква от краткосрочните получени заеми. Заемите на Групата са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Техните експозиции биват наблюдавани регулярно.


(в) Кредитен риск

Кредитният риск за Групата се състои от риск от финансова загуба ако клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.


Търговски и други вземания

Експозицията към кредитен риск на Групата зависи от индивидуалните характеристики на всеки клиент. Тази експозиция също така може да зависи от риска от неплащане в индустрията и пазара, на който оперира Групата.

Ръководството на Групата счита, че към 31 декември 2016г. и 2015г. Групата не е изложена на значителен кредитен риск заради факта, че към датата на отчета Групата няма значими финансови инструменти, където клиента или ответната страна по финансовия инструмент да не е в състояние да посреща своите задължения по договора.

(г) Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът Групата да не бъде в състояние да посрещне своите задължения съгласно техния падеж. Групата управлява ликвидността си чрез подход, който осигурява, че във всеки момент Групата има необходимия ликвиден ресурс за да посрещне своите изискуеми задължения, при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се накърнява репутацията на Групата .(д) Управление на капитала

Групата управлява капитала си с цел да осигури осъществяването на дейността си като действащо предприятие и да максимизира възвращаемостта на инвестициите, направени от собствениците чрез оптимизиране на отношението дълг към капитал.

Капиталовата структура на Групата се състои от получени заеми и задължения по финансови лизинги, парични средства и парични еквиваленти и собствен капитал, включващ основен капитал, резерви и натрупана печалба. Ръководството на Групата анализира капиталовата структура.

17.Инвестиционни намерения

През 2016 година Групата няма инвестизионни намерения.18. Важни научни изследвания и разработки

През 2016 година Групата не е правила научни изследвания и разработки.19.Важни събития настъпили след годшното счетоводно приключване

След годишното счетоводно приключване не са настъпвали събития които подлежат на оповестяване.20. Предвиждано развитие на групата

Управителния съвет на дружество изразява своите умерено оптимистични очаквания за бъдещото развитие на Холдинга и холдинговите предприятия като цяло.

2016 година ще бъде съществено предизвикателство за дъщерните дружества и Холдинговата структура. На фона на очакваното слабо оживление все още има съществен риск от драстично намаляване на обемите от поръчки и закриване на производства и предприятия. Една част от дружествата ще е неоходимо да преразгледат и преориентират дейносттите си, а друга част да продължат да оптимизират производствената дейност и разходите си.

В някои предприятия остарелите машини и съоръжения, енергоемките и материалоемки технологии ще продължат да носят рискове за оцеляването им.

Стопанската политика през 2016 година на дружеството ще бъде насочена предимно към оцеляване на дъщерните дружествата в условия на криза , оптимизиране на производствата и разходите, подпомагане дейността на финансовата група, разширяване на пазарите на продукцията и услугите на предприятията.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница