Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 годинастраница9/12
Дата14.01.2018
Размер1.3 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

23.Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства

През отчетния период няма висящи производства за вземания и/ или задължения в размер над 10 на сто от собствения капитал на икономическата група.24.Информация за промени в акционерни или облигационерни дялове

През 2016 година и до момента на дружествата от групата не са ставали известни договорености за промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери .26. Наличие на клонове

Няма клонова структура.27. Използвани от групата финансови инструменти

Не са използвани финансови инструменти28. Директор за връзка с инвеститоритеИме: ГОРИЧКА СТОИЛОВА

Адрес за кореспонденция:

София 1220 кв. Военна рампа

Ул.История слявянобългарска №8

Тел. 359 2 8325174

29. Информация относно Фаворит Холд

1. Структура на капитала на дружеството


Капиталът на дружеството е 2 356 923 лева и е разпределен на 2 356 923 акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са поименни и се търгуват на Българска Фондова Борса, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

Няма различни класове акции.


 1. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Ценните книжа издадени от дружеството се прехвърлят свободно според съобразно действащите закони и устава на дружеството. Няма ограничения в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31/12/2016 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството:
Акционерно участие 5% и повече

ИМЕ

%

ЕУРАТЕК ООД

11,14

ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

19,39

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.


Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма въведена такава система за контрол.
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите за притежание на определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на глас. Няма въведена и действаща система за разделяне на финансовите права свързани с акции от притежанието им.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание.
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма известни на дружеството споразумения между акционери ограничаващи правото на глас или прехвърлянето на акции.
 1. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно действащия устав:


Надзорен съвет

МАНДАТ


Чл.39. (1) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5( пет) години.

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Наздорен съвет.

Управителен съвет

МАНДАТ


Чл.48.(1) Холдингът се управлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорния съвет за срок от 5( пет) години.

(2) Членовете на първия Управителен съвет за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Наздорния съвет на нов Управителен съвет.


Изменения и допълнения в устава

Чл.29. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по следните въпроси: 1. Изменя и допълва Устава на Холдинга;

Чл.36. (3) (изм. – ОСА/25.06.2003 г., изм. - ОСА/10.06.2005 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции.За решенията по чл.29, т.1-4 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал, а за решенията по чл.29, точки 5,8 и 9 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал. 1. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Правомощия на Надзорен съвет

Чл.41. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) (1) Надзорният съвет има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:


 1. Избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет;

 2. Осъществява пълен контрол над работата на Управителния съвет;

 3. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;

 4. Определя бюджета за дейността на Холдинга и начина за набирането му;

 5. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

(2) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Холдинга.

(3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпънение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи.За целта той може да използва експерти.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.50.(1) Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват Холдинга. Овластените да представляват Холдинга се одобряват от Надзорния съвет.

Чл.53. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Управителният съвет може да взема решения след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет за:


 1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;

 2. Покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество;

 3. Съществена промяна в дейността на Холдинга;

 4. Съществени организационни промени;

 5. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;

 6. Създаване на клон и участие в дружество;

 7. Предоставяне и получаване на заеми, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензи.

 8. Увеличаване на капитала на Холдинга;

 9. Издаване, придобиване и продажба на облигации. 1. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори пораждащи действия от промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.
 1. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните органи или служители за обезщетения при напускане или уволнения без правно основание, по причини свързани с търгово предлагане.


Управителен съвет на Фаворит Холд АД :


___________________________ Даниел Ризов – Председател на УС___________________________ Христо Илиев – Зам. Председател на УС

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

към Консолидирания Доклад за дейността на „Фаворит Холд”АД през 2016г.

/съгласно чл.32(1) т.2 и приложение 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003г./

1.Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.
1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТАПоказатели

31.12.2016 г.

31.12.2015 г.

Приходи от продажби на продукция

24126

20342

Приходи от продажби на стоки

30836

2059

Приходи от продажби на услуги

2687

1444

Други приходи от продажби

4708

3090

Приходи от финансирания

99

294

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

62456

27229


2. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТАПоказатели

31.12.2016

31.12.2015

Разходи за материали

13625

10637

Разходи за външни услуги

4029

2754

Разходи за амортизации

3095

1668

Разходи за възнаграждения

9936

7064

Разходи за осигуровки

1915

1382

Балансова стойност на прод.активи

29608

3164

Изменение на запасите на продукция и незав. п-во

(1010)

(688)

Други разходи за дейността

703

601

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

61901

26582


3. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ


Показатели

31.12.2016

31.12.2015

Приходи от лихви

119

32

Приходи от дивиденти

333

426

Положителна разлика от операции с фин.активи и инструменти

18

10


Положителни разлики от промяна на валутни курсове

4

11

Други финансови приходи

1333
ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

1807

479

Разходи за лихви

650

380

Отрицателна разлика от операции с финансови активи и инструменти


5


Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове

22

22

Други финансови разходи

131

76

ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

803

483

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

1004

(4)

Материалните запаси ce оценяват no цена нa придобиване при тяхната покупка. Оценката нa потреблението им е извършвана no метода нa средно претеглената цена.
Показатели

31.12.2016

31.12.2015

Материали

4956

4287

Продукция

3271

3206

Стоки

660

222

Незавършено производство

6324

4812

Други

15

20

Общо

15226

12547

По-значителни наличности от материали към 31.12.2016 г. имат: • Котлостроене АД……………… 538 х.лв.

 • Складова техника АД………... 2212 х.лв.

 • Промишлена енергетика АД… 286 х.лв.

 • Дружба АД ………………......... 1226 х.лв.

 • Гарант АД ....................................406 х.лв.

По-значителни наличности от продукция към 31.12.2016 г. имат: • Складова техника АД………... 2260 х.лв.

 • Промишлена енергетика АД…. 182 х.лв.

 • Дружба АД ………………......... 214 х.лв.

 • Гарант АД ................................ 512 х.лв.

По-значителни наличности от незавършено производство към 31.12.2016 г. имат: • Котлостроене АД……………… 815 х.лв.

 • Складова техника АД…… ….. 3088 х.лв.

 • Промишлена енергетика АД…. 145 х.лв.

 • Дружба АД ………………......... 2080 х.лв.

 • Гарант АД ................................ 162 х.лв.

През 2016 год. обезценки на материалните запаси не са правени.

Изрършени са инвентаризации на наличните материални запаси.

2.Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредбина ЗППЦК.

Приходи на групата за консолидиране през 2016 година


Вид приход

2016

2015

Промяна

Приходи, в хил. лева

Относителен дял

Приходи, в хил. лева

Относителен дял

хил.лева

%

1

Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:

62357

97,03%

26935

97,21%

35422

131,51%

 

Продукция

24126

38,69%

20342

75,52%

3784

18,60%

 

Стоки

30836

49,45%

2059

7,64%

28777

1397,62%

 

Услуги

2687

4,31%

1444

5,36%

1243

86,08%

 

Други

4708

7,55%

3090

11,47%

1618

52,36%

2

Приходи от финансирания

99

0,15%

294

1,06%

-195

-66,33%

3

Финансови приходи

1807

2,81%

479

1,73%

1328

277,24%

Общо приходи от дейността

64263

100,00%

27708

100,00%

36555

131,93%

Общо приходи

64263

100,00%

27708

100,00%

36555

131,93%
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница