Доклад за дейността на ус на бсфс през 2011 и 2012 год. Уважаеми дами и господа, Уважаеми колегистраница3/3
Дата23.07.2016
Размер0.55 Mb.
1   2   3

Трябва да отбележим и факта, че от 2001 год. и след това, нито

г-н Васил Иванов-Лучано, нито г-жа Весела Лечева по време на мандатите им като ръководители на държавния спортен орган не посегнаха на тези активи на съюза. Те отчитаха факта, че в днешното ни общество (и без държавна подкрепа) не е възможно да оцелееш без да стопанисваш и управляваш ефективно материални активи. На практика през 2012 год. държавните институции изпълниха политика довела родния спорт до катастрофа, заложена още от периода на управлението на СДС и правителствата на Ф. Димитров и Ив.Костов. Сега остава да видим какво решение ще вземе настоящото ръководство на МФВС. Дали ще постъпи европейски, като сключи договор с обществената спортна организация БСФС за продължаване на започналия процес на обновление на тези обекти, а от там и на възможности Съюзът да има финансови приходи за дейността си, или и тях ще ги сподели съдбата на много други преминали в частни структури под формата на дългосрочни наеми, концесии, публично-частни партньорства, обществени поръчки и т.н.

На практика фирмата „Софспорт” вече не разполага с материални активи. УС на БСФС трябва да реши след обстоен и независим финансов одит, както е изискването на Закона за счетоводство, да се пристъпи към процедура за официалното заличаването от регистрите на това търговско дружество. Това в голяма степен ще зависи и от решението на МФВС за връщане на управлението на центъра по ветроходни спортове „Щъркелово гнездо”-яз.Искър на БСФС. Необходимо е да се отбележи, че независимо от многократните настоявания на членове на УС на БСФС и на Контролния съвет, Управителя на фирма „Софспорт” ЕООД не представи информация за дейността и финансовото състоянието на фирмата. Финансова ревизия не е правена през последните 10 години.

Ръководството на БСФС извърши и значителна проучвателна дейност в страната за обекти, в които съюзът ни е бил основен инвеститор, но през годините на прехода те са били иззети от общини или приватизирани под формата на РМД (работническо мениджърски дружества). Такива спортни и други обслужващи спорта обекти, бяха открити в почти всички области в държавата ни. Този голям проблем засяга, както интересите на БСФС и неговите регионални структури, така като цяло и политиката на държавата ни в областта на спорта. Проблемът има изключително сериозни икономически, юридически и политически измерения и се нуждае от цялостно и професионално осветляване от квалифицирани юристи в тази област на национално и на Европейско равнище. Вероятно изводите, до които ще се стигне ще предизвикат и съответни законодателни инициативи от страна на български депутати или от парламентарно представени политически партии, тъй като проблема касаещ правата върху собствеността засяга всички видове неправителствени организации в страната ни.

По този голям проблем, ръководството на Съюза потърси съдействие и от Омбудсмана на Р.България. След отговора му за правата ни на собствени материални активи, последва тотална държавна проверка във всички области и общини за обекти строени и стопанисвани от структури на БСФС и БТС, както и незабавното им обявяване и преактуване за държавни!!!!!

Към настоящия момент все още голям проблем пред ръководството на БСФС е съдбата на фирмата „Спортстрой комплект” и включената към нейния капитал бивша фирма „Русе-спорт”. Проверка от ръководството на Съюза показа, че БСФС има дял от 33%. От момента на „създаване на смесеното дружество” до настоящия момент БСФС не участва в управлението му, няма приходи и няма информация-(независимо от многократните опити да се установи) кой, как и по какъв начин е получил собственост и права за самостоятелно управление върху активите на тези фирми. Сигналът на настоящото ръководството на БСФС за проверка на достоверността на всички документи и обстоятелства по прехвърляне на собствеността й до прокуратурата остана без последствие… Районният прокурор, занимавал се години с този сигнал на БСФС, установил че „такава организация не съществувала” ??!! Даже елементарна проверка в съда и в държавния регистър на неправителствените организации към Министерството на правосъдието ще установи, че от своята първа регистрация през м.март 1958 год. до момента БСФС не се е преименувал, не е прекратявал дейността и юридическата си регистрация. За разрешаването на този голям проблем пред БСФС ще бъдат необходими усилия от юридически екип и мощно съдействие от страна на специализирани държавни органи.

През изминалите две години БСФС не е получавал реклами, дарения или спонсорство от търговски дружества или частни лица. Тежката икономическа криза в страната, огромното търсене на допълнителни финансови приходи от всички спортни организации са причините за рязкото ограничаване на възможностите за привличане на финансови ресурси от такива източници.

От изготвените баланси към края на финансовите 2011 год. и очаквания за 2012 год. е видно, че действията на ръководството са довели до значително по-добро финансово състояние на съюза, спрямо състоянието му през предишни години. Независимо, че крайния финансов резултат е отрицателен, финансовото състояние на съюза е многократно по-добро от това преди 8-10 години. Основните приходи на съюза са от наеми, приходи от стопанска дейност и услуги, преоценка на материалните активи на съюза и лихви. През 2012 год. имаме спестени разходи (отстъпки под формата на безплатни услуги на стойност не по-малко от 30 000 лв.) Очакваме също да приключи с успех и опита на ЕНГСО да ни подпомогне финансово, след отличната оценка за домакинството ни на 20-та Генерална Асамблея. Неизпълнението на приходната част от бюджетите е главно от липсата на държавно подпомагане на дейността ни и от все още недостатъчна рекламна дейност, носеща директни парични приходи. Многократно бяха увеличени приходите ни от управление на собствени активи на съюза. Такава ще бъде тенденцията и през следващите години. Разходите на съюза за сведени до разумния оптимум гарантиращ стабилност, рационалност и стратегическа насоченост на извършващите се дейности. Нашата основна цел е да направим възможни дейности, които са от стратегическо значение за запазване целостта на Съюза и такива, които са от значение за всички членове. УС на БСФС успя да формира и малък фонд (от 50 хл.евро) за подпомагане на дейности на наши членове(срещу връщане на сумата) за участие в проектно финансиране. За период до максимум една година част от този фонд (25 хиляди евро) беше предоставен на СБГД „Юнак”. За останалата част е сключен договор за публично-частно партньорство с фирма „Дива плюс” – наемателя на базата на яз.Искър. Такъв вид помощ оказахме и на ОСК”Левски” в началото на 2012 год., като същата беше възстановена в срок и в пълния размер.

На настоящия етап от развитието на БСФС не можем да си позволим мащабни финансови помощи към всички членове на организацията, независимо от изключителната потребност на всички от такива, но можем да обезпечим общи мероприятия касаещи целия Съюз, политиката на организацията ни и приобщаването към европейските спортни структури.

В доклада на Контролния съвет е отразено цялостно финансовото състояние на съюза.VІІІ. Организационно състояние на БСФС.

Към настоящия момент в Съюза членуват(с редовно платен членски внос) общо 86 спортни организации, от които 40 спортни федерации, 41 Обединени спортни клуба и клубове по вид спорт, 5 спортни асоциации. През изминалите две години бяха приети още 10- нови членове.(спортни клубове по вид спорт) Като цяло може да се направи извода, че организационното състояние на съюза е задоволително. Все още не са налице благоприятни политически, законодателни и административни предпоставки за възстановяване на организационната структура на съюза на територията на цялата страна. Това е въпрос и на новите Национална стратегия и Национална програма за развитието на физическото възпитание и спорта в България. Както вече беше споменато по-горе, БСФС предложи на Министерството на физическото възпитание и спорта нашия проект. В българския парламент беше утвърдена и нова Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в България до 2022 год.Проблемът за възстановяване на цялостната организационна структура на българския спорт, за мястото на БСФС и Обединените спортни клубове в националната ни спортна система е разделителната линия между българския и европейския модел за организация на спортното движение. Усилията на УС на БСФС и през настоящата и през следващата година ще бъдат насочени към законодателни промени, които да ни доближават към водещата европейска практика в тази насока. Политическите и социални промени в Европейския съюз изискват от политическата ни система в страната незабавни и спешни действия насочени към отваряне на българския спорт към всички граждански спортни структури. Въпросите за независимостта и автономността на спортните организации в европейския съюз ще бъдат отразени с още по-голяма сила в подготвяната нова харта за спорта на Съвета на Европа. Все още имаме надеждата, че и Министерството на физическото възпитание и спорта ще отчете трагичната ни социална практика и действителност през годините на прехода. Ще се отчетат новите реалности и новите насоки за дейността на Европейската комисия и Съвета на Европа в областта на спорния сектор през следващото десетилетие. Ние сме предоставили на министерството декларацията на ЕНГСО до Европейската комисия, манифеста на ЕНГСО за истински приобщаващ спорт, доклада за дейностите в областта на спорта по време на Полското председателство на ЕП, декларациите на ЕНГСО по проблема за ДДС и програма „Еразъм за всички” и други материали. Министерството също участва в редовните заседания на министрите отговарящи за спорта. Убедени сме, че и домакинството ни на ХХ-та ГА на ЕНГСО в България през настоящата година, подкрепата която получихме от европейските спортни организации ще спомогнат да се изяснят и решат в позитивна посока проблемите и различията. България трябва да изработи и приеме наистина нова европейска спортна политика съчетаваща мощна държавна подкрепа с ефективна дейност на всички обществени спортни организации.

През 2011 и 2012 год. УС на БСФС работи успешно, като колективен орган на управление. Проведени са общо 16 официални заседания и 6 оперативни. Приети са 70 решения, като 95% от тях са изпълнени. Всички членове на УС на БСФС се включваха активно в отделните направления на дейност, където беше търсено тяхното съдействие и подкрепа. Вероятно сме допускали и слабости и грешки, надценяване или подценяване на усилията и възможностите ни. Живеем и работим в сложни времена. Има общности и хора с различни интереси и едва ли ще се харесаме на всички в разединеното ни общество, в това число и в спортната общественост. Едни ни приемат, други ни отхвърлят. Едни искат европейска перспектива на родния спорт, на други им харесва тоталитарния стил на управление. Целта ни беше да бъдем полезни на нашите членове. Участвахме и подпомогнахме организацията на първото национално изложение на спортовете пред НДК през 2011 год. Там обявихме Съюза пред столичната общественост, като организация с нова европейска визия. В официалния сайт на Съюза се постарахме да даваме информация за най-важните ни събития и политики в областта на спорта. За важни документи, засягащи проблеми на неправителствените спортни организации, за добри практики в европейските страни и искреното ни желание доброто и полезното да го приложим в нашата практика. Ако не с пари за всички, да бъдем полезни с инициативи, информация и споделяне на добри практики. Ние сме структура на гражданското общество и това е нашата мисия.

Състоянието на нашите членове е твърде различно и зависи в много голяма степен от финансирането им, от отношението на общинските ръководства към въпросите на масовия спорт и високото спортно майсторство, от дейността на обществения актив и не на последно място на доброволците и помощите от частния бизнес. Изключително сме обезпокоени от факта, че все още в големи общини и бивши основни спортни центрове на страната ни няма адекватно отношение на общинските ръководства към Обединените спортни клубове. За голямо съжаление, погрешната държавна политика заложена преди 21 години за противопоставяне и взаимно отричане на обединенията на спортните клубове на общинско и национално равнище продължава да съществува. Тежко е положението в София, Пловдив, Плевен, В.Търново, Ст.Загора, Враца, Михайловград, Видин, Добрич, Шумен, Димитровград, Хасково, Кърджали и др. Като положителни примери за успешна дейност между общински ръководства и спортни обединения могат да се посочат общини като Варна, Бургас, Самоков, Ямбол, Разград, Пазарджик, Правец, Банско, Русе и много други малки общини. Очакваме заложената в новата национална програма 2012-2016 год. задача за сформиране на „съвети на спортните клубове съм общините” да сложи началото на качествено нова държавна политика в тази насока, както и стимулиране на организационното възстановяване на Съюза.

Изказваме нашата благодарност за съпричастност, съвместна дейност и подкрепа на ръководствата на всички обединени спортни клубове, спортни федерации, асоциации и клубове по вид спорт.

В заключение мажем да направим следния извод:

Отчетният период е изключително позитивен. Извършен беше голям обем дейности даващи положителни резултати във всички направления. БСФС се намира в значително по-добро общо състояние и потенциални позиции да заеме полагащото му се място в националната спортна система на страната. Предстои ни огромна по мащаби и сложност дейност по възстановяване на структурите ни в страната и изпълване с ново съдържание на тяхната дейност.

Към настоящия момент, със сега действащия ЗФВС, с настоящите ресурси и обществено политическа обстановка в страната ни това беше почти максималното, което Съюзът ни беше в състояние да направи.

Считаме, че изпълнихме достойно най-важното, да съхраним и опазим идеята и организационната цялост на БСФС. Отговорните личности в страната да осъзнаят необходимостта България да има мощна и стабилна единна обществена спортна организация партньор на държавата в областта на физическото възпитание и спорта. Това с което ни превъзхождат всички европейски страни. С дейността си и тази на нашите членове да имаме своя принос към националната спортна система на страната. Да съхраним и развием опита и добрите професионални традиции, които имаме.

Уважаеми колеги,

Както е видно от доклада на УС на БСФС, дейността на съюза ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейността си в обществена полза, с Устава на организацията и Закона за физическото възпитание и спорта. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна спортна политика.

ІХ. Насоки за дейност през 2013год.

Уважаеми колеги,

Както Ви е известно, ЗФВС ни задължава дейността ни да съответства на приетите в тази област държавни документи , а така също да изпълняваме и дейностите заложени в Устава на Съюза.

През настоящата година Народното събрание прие нова Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в България до 2022 год. С решение №865 от 19 октомври, Министерския Съвет утвърди и „Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2016 год.” В тях е отчетено състоянието и проблемите, които държавата, общините и спортните организации ще решават през следващите 4 години. Заложени са съществени изменение в политиките и ресурсното осигуряване. Ние приемаме тези програмни документи и очакваме практическите подходи за тяхното решаване. Изводите от 21 годишния преход , от резултатите на Олимпийските игри в Лондон-2012, по категоричен начин показват, че е необходима генерална ревизия на модела, по който българския спорт се развива. Това зависи в най-голяма степен от дейността на МФВС за нова законова база и ресурсна осигуреност и не на последно място и от нашата активност. Очакваме и новия закон за спорта да създаде необходимите предпоставки за премахване на противоречията и приобщаване на всички спортни организации към националната спортна политика. В настоящия момент БСФС и Обединените спортни клубове не се финансират от държавните програми на МФВС. За Българските спортни федерации и спортните клубове се запазва сегашното проектно финансиране.

Както е известно, за финансиране на обществени спортни организации

( само за масовия спорт) от фоновете на Европейския съюз са предвидени общо 239 мил.евро до 2020 год. по програма „Еразъм за всички”. Предстои доуточняване, утвърждаване на програмата в европейските институции и начина на нейното управление. Както се вижда средствата не са много, но все пак са нещо.По всяка вероятност програма „Еразъм за всички” ще финансира предимно многонационални проекти(с участието на минимум 5 държави).

Очакват се възможности за европейско финансиране на спорта и по други държавни програми.

Необходимо е също да знаем, че за усвояването на тези средства се изисква изключителна прецизност, отлична координация между партньорите на национално и европейско равнища и наличието на административен капацитет позволяващ успешно реализиране на проектите.


Уважаеми колеги,

към настоящия момент БСФС осъществява дейността си в предметна област

„ взаимодействие на спортни организации, развиващи сходни видове спорт”. Цялата дейност на съюза, в това число и на УС е била насочена в тази област. Икономическото състояние на съюза не ни позволява БСФС да има дейност подобна на тази от времето преди прехода. Политическата, икономическата и социална действителност в страната са различни. Променят се и приоритетите в спортната политика на Европейския съюз. На преден план се поставят социалните, образователните и здравни функции на физическото възпитание и спорта. В тази връзка и ЕНГСО променя коренно приоритетите и дейността си. От нас се изискват конкретни практически действия, насочени главно в областта на спорта в свободното време с цялата палитра от спортни дейности и услуги, свързани с този изключително важен социален сектор. В тази връзка ние разработихме и новата си визия, като национална спортна организация. Тя се изразява в следното;

БСФС ще продължи да работи като национална обществена спортна организация партньор на държавния орган.Нашата цел трябва да бъде; „системно практикуване на двигателна активност и формиране на спортен начин на живот със здравна и профилактична насоченост през целия жизнен цикъл на човека”.

Нашите приоритети;

 • Развитие на здравните, образователните и интегративни функции на физическото възпитание и спорт.

 • Приоритетно развитие на физическото възпитание и спорта сред учащата се младеж в спортните клубове и техните сдружения на общинско равнище.

 • Индивидуална и организирана двигателна активност и спорт в свободното време, по месторабота и местоживеене.

 • Развитие на популярните и традиционни български спортове.

Нашите политики;

 • Ускорено възстановяване структурите на БСФС в областните центрове, чрез провеждане на активен диалог и взаимодействие с общините и спортните организации.

 • Активен лобизъм за усъвършенстване на спортното законодателство и запазване интересите на Съюза и неговите членове.

 • Подпомагане на системната двигателна активност и спорт сред учащата се младеж.(извън класни и извън училищни форми на практикуване - в спортните клубове). Приоритетно стимулиране на детско-юношеския спорт.

 • Интеграция чрез спорт на етносите и малцинствените групи от населението.

 • Достъп до спортни обекти на хора в неравностойно положение.

 • Равни възможности за двигателна активност и спорт на жените и мъжете.

 • Спорт и солидарност между поколенията.

 • Свободен достъп до спортни обекти – политика на „отворените врати”.

 • Стимулиране на доброволчеството в спорта, съхранение и развитие на спортните традиции в общините.

 • Стимулиране на социалния диалог в спортните организации.

 • Стимулиране на обмен на информация и добри практики в страната и спортните организации членове на ЕНГСО.

 • Подпомагане на научно-изследователската и научно-приложна дейност в спорта. (списание „Спорт и наука”).

Политиките на БСФС са в съответствие с целите и мерките заложени за тяхното изпълнение в Националната програма утвърдена от Министерския съвет. След публикуването на новите програми на МФВС ще се прецени в кои от тях Съюзът ще може да се включи.

БСФС не си поставя приоритети и цели в областта на високото спортно майсторство и олимпийската подготовка на българските спортисти.

Практическата дейност на УС на БСФС през следващите 4 години ще бъде насочена към:

 1. Осигуряване на достатъчен финансов и кадрови ресурс за подпомагане на спортен календар, основните дейности на Съюза и членството му в международни спортни организации чрез;

 • Приходи от управление на активи.

 • Осигуряване на реклами, спонсорства и публично-частни партньорства.

 • Участие в проектно финансиране на национално и европейско равнище. Сформиране на проектни групи за подготовка, реализация, управление и отчитане на национални проекти на БСФС с МФВС, МОН, МЗХ и МТСП.

 • Въвеждане на нов регламент за финансово подпомагане на членове на Съюза.

 • Финансово подпомагане по линия на държавния бюджет – НПО и по възможност по програми на МФВС.
 1. Активен диалог с общинските ръководства за възстановяване на обществените структури на Съюза в градовете Пловдив, Плевен, Бургас, Русе, Пазарджик, Благоевград, Ст.Загора, Разград, Хасково и др.

 2. Подобряване на координацията между членовете на Съюза чрез създаване на активни помощни органи – Съвет за диалог с обединените спортни клубове, Съвет за диалог с българските спортни федерации членове на БСФС и Съвет за работа с обществения актив и средствата за масова информация.

 3. Обмяна на опит и добри практики за членовете на БСФС, чрез провеждане на ежегодни Форуми и семинари на Съюза, съобщения в сайта, чрез списание „Спорт и наука” и др.

 4. Провеждане на активна международна политика в ЕНГСО, и двустранни контакти с членове на ЕНГСО. Установяване на членство в ЕПАС.

 5. Подобряване на контактите и взаимодействието с ръководствата на НСА”В.Левски” и Българския олимпийски комитет.

 6. Разширяване на контактите с Парламентарната комисия занимаваща се с проблемите на физическото възпитание и спорта и представителите на всички парламентарно представени политически партии след изборите през 2013 год.( по въпросите на физическото възпитание и спорта).

Управителен съвет на БСФС.СТРАНИЦА ЗА БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Съобщение на Международната работна група за жените в спорта.

Bulgarian Union for Physical Culture and Sport (BUPCS) signs the Brighton Declaration on Women and Sport

At the European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) General Assembly, which took place on 25-26 May 2012 in Sunny Beach in Bulgaria, the President of the Bulgarian Union for Physical Culture and Sports (BSFS), Prof. Svetoslav Ivanov, signed the Brighton Declaration on Women and Sport.

At the ENGSO General Assembly which was successfully organised by the BFSF in Bulgaria’s Sunny Beach, the Brighton Declaration was an item on the agenda. The BFSF expressed their enthusiasm and commitment to the advancement of women’s sport by signing the declaration.

At the signing event on 26 May, Ms Birgitta Kervinen, ENGSO President, and Ms Sallie Barker, ENGSO Executive Committee meber and European Women in Sport (EWS) Steering Group member, as well as Mr Georgi Natov, BSFS Vice President, were present.The IWG wishes to thank ENGSO for their efforts in promoting the Brighton Declaration at the ENGSO General Assembly and welcomes the BSFS as a new Brighton Declaration signatory.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница