Доклад за дейността на "Златен лев Холдинг" ад за първото тримесечие на 2008 годДата28.10.2018
Размер87.02 Kb.

Междинен доклад за дейността на “Златен лев Холдинг” АД за първото тримесечие на 2008 год.


МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВО

ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АДI. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г. И С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
През първото тримесечие на 2008 г. Златен Лев Холдинг АД закупи 475 000 броя жилищни компенсаторни записи за 166 250 лева и продаде 95 000 броя за 33 250 лева. През отчетния период са закупени и малки пакети от български компании търгувани на фондовата борса.

Спадът на фондовата борса даде негативно отражение върху стойността на активите, които Златен лев Холдинг АД има в търгувани на борсата акции. Отражението е посочено като намаление на преоценъчния резерв в пасива на баланса за отчетни период на стойност 2 009 хил. лева и в намаление на финансовите активи обявени за продажба, което намаление се отразява директно в отчета за доходите за отчетния период и е на стойност 158 хил.лева. Ръководството на Златен лев Холдинг АД счита, че това намаление на стойността на активите не е опасно за Дружеството поради липсата на нужда от продажба на такива активи в краткосрочен и средносрочен план и доброто ликвидно състояние на дружеството.

Открито бе ново дъщерно дружество Златен Лев Солар ЕООД с капитал 5 000 лева. Дейността му ще бъде насочена към производство на електрическа енергия от слънчева светлина и продажбата и на електроразпределителните дружества.

II. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, И НЕСИГУРНАСТИ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА 2008.
А) Несистематични рискове:

        Отраслов риск: отразява вероятността от неблагоприятно изменение на доходността на отраслите, в които дружеството има участия, в резултат на намаляване на планираната рентабилност поради влошаване на параметрите на конкурентната среда и/или промени в специфичната нормативна база. Активите на дружеството са основно в два вида пакети акции: на дъщерни предприятия и миноритарни пакети. Вторите се делят от своя страна на пакети, които се търгуват на борсата и пакети, които са на непублични дружества. Последните са консервативно оценени по цена на придобиване, така че рискът от допълнителна обезценка до края на годината на практика е минимизиран. Търгуваните на регулиран пазар позиции са ограничени и се влияят от общото движение на борсата. За да се използват възможностите за растеж на капитала, дружеството инвестира в миноритарни пакети от акции на български емитенти. Това е и по-малко рисковата част от портфейла. Тя носи общия пазарен риск, съответстващ на състоянието на българския капиталов пазар, както и специфичния риск на конкретните емитенти. Цените на акциите могат да се променят като следствие от променящи се тенденции в икономиката, в отделни отрасли или в дейността и резултатите на емитентите. Такива промени водят до колебания в стойността на тази част от портфейла на дружеството и с това пораждат риск за колебания в цените на акциите на дружеството. Ниската ликвидност на този пазар също допринася за увеличен риск при наличието на по-големи пакети акции от някои дружества. През изтеклият период общата тенденция на пазара на акции в страната беше силно възходяща.

        Финансов риск – произтича от конкретната капиталова структура на дружеството и от динамичната връзка между финансовите ресурси, които то използва. Структурата на баланса на емитента показва сравнително висока капитализация, липса на задължения, добра ликвидност с над 1 млн.лв. парични средства. Потенциален риск представлява големият размер на вземанията от дъщерните дружества.

         Кредитен риск – изразява се в зависимостта на устойчивия бизнес на дружеството от кредити отвън. Дружеството не е зависимо от външно кредитиране.

         Ценови риск – свързан с вероятността инвеститорите да понесат загуби от промяна в цените на акциите. Този риск може да се измери с волатилността на акциите, а данни за нея се съдържат в справките за изменението на цената на акциите за периода (вкл. В сайта на БФБ).


    • Ликвиден риск – отразява реалната възможност да бъдат закупени или продадени в кратки срокове желаните от инвеститорите количества ценни книжа от емисията. Той зависи от обичайния обем на търгуваните книжа от емисията.

    • Риск от неизплащане на дивиденти – възниква в случай на финансова невъзможност или при политика на общото събрание на акционерите за неразпределение на печалбата. По сметките на дружеството има достатъчно средства за изплащане на гласувания дивидент.

Тези рискове са специфични за конкретното дружество и инвеститорите могат да ги оценят сами въз основа на информацията, предоставена в този документ. В насока намаляване на специфичните рискове за емитента, действа общото нарастване на стойността на активите в България и в частност на много от портфейлните ценни книжа, притежавани от емитента.

 

Б) Систематични рискове:  • Инфлационен риск – свързва се с намаляване на покупателната способност на националната валута и спадане на реалната доходност на инвестициите в страната. Той отразява вероятността инфлацията в страната да повлияе на реалната възвръщаемост на инвестицията в дружеството. Данните за равнището на инфлацията в страната за последните години показват сравнително ниско равнище на инфлационния риск за инвеститорите.

  • Политически риск: свързан е с вероятността за такива промени във водената от правителството икономическа политика, които да доведат до неблагоприятни изменения на общия инвестиционен климат в страната; Не се предвижда увеличен политически риск, независимо от провеждането на изборите за местна власт до края на годината.

  • Валутен риск: изразява се в опасността от намаляване на възвръщаемостта на инвестициите в страната, в резултат на промени във валутния курс. Въвеждането на валутен борд в България и на еврото като единна разплащателна единица в ЕС, минимизират валутния риск за инвеститори, базиращи вложенията си в евро. Очакванията за присъединяване на България към Европейската валутна система след 2009 г. при запазено съотношение евро/лев, минимизират този риск и за инвестициите в лева.

  • Лихвен риск: свързан е с чувствителността на бизнеса на дружеството към промени в лихвените равнища на финансовите пазари, където оперира. Този риск има две въздействия – чрез цената на държаните дългови инструменти и чрез възвръщаемостта от лихвите по тях. Първата компонента на лихвения риск няма значимост за дружеството, тъй като не държи търгуеми дългови инструменти. Втората компонента е значима за оценката на дейността, тъй като дружеството е голям кредитор на дъщерните дружества и приходите му зависят силно от лихвите по заемите. Като правило, лихвите по предоставените от дружеството заеми са фиксирани и нямат пряка връзка с промените в лихвените нива. В случай на промяна в лихвените нива обаче, дружеството има механизми за предоговаряне на лихвените равнища по предоставените от него заеми. Очертаващата се тенденция е към намаляване на лихвения доход за дружеството, което отразява нарастващ лихвен риск.


ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ЧИЕТО МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ С НАРЕДБА:

А) Вид и размер на всички сделки или направени към момента предложения за сключване на сделки от съществено значение за емитента или за свързаното лице или сделки, които са необичайни по вид и/или условия, по които емитентът или негово дъшерно дружество е страна.


НЯМА ТАКИВА СДЕЛКИ
Б) Размер на отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество или дружество майка заеми (включително поемането на гаранции от всякакъв вид) на или в полза на свързаните лица; информацията трябва да включва размера на неизплатената главница и лихви, вида на заема и сделката , за която е отпуснат, както и лихвеният процент по заема.
Към 31 март 2008 г. състоянието на портфейлът от заеми към свързани лица е както следва:


Дружество заемополучател

Краткосрочни заеми

(лв. )

Лихва

% и падеж

Дългосрочни заеми (лв.)

Лихва

% и падеж

“Еко-Енергийни продукти” ООД

Общо главница: 110 000-

Главница 40 500

12% - 31.12.2007

Главница 20 000

12% - 24.11.2007

Главница 49 500

12% - 22.12.2007

Дължими лихви: 46 823
Водица Ботълинг” ООД

Общо главница: 141 000

Главница 100 000


Главница 41 000

Дължими лихви: 23 3537% - 30.09.2008

7% - 30.09.2008-

-

“Елпром-Елин” АД

Главница 72 073

Дължими лихви: 21 3857% - 30.09.2008

Главн. 40 000

6%-15.05.2009

“Карат Електроникс” АД

Общо главница:2 584 420
-

-

Главница 14 420

7% - 30.09.2008

Главница 250 000

7% - 30.09.2008

Главница 400 000

7% - 30.09.2008

Главница 150 000

7% - 30.09.2008

Главница 570 000

7% - 30.09.2008

Главница 200 000

7% - 30.09.2008

Главница 1 000 000

7% - 30.09.2008

Дължими лихви: 1 022 893
“Новалис” АД

Общо главница: 158 930

Главница 16 000


Главница 67 930
Главница 75 000
Дължими лихви: 14 185

7% - 30.09.2008

7% - 30.09.2008

7% -30.09.2008-

-

Златен лев Трейдинг ЕООД

Общо главница: 406 000

Главница 59 000


Главница 347 000


7% - 07.06.2008
7% - 30.09.2008Дължими лихви: 56 698


Общо ЛИХВИ:

1 182 042


Общо ЗАЕМИ:

3 472 423


Общо:

4 694 465
40 000В това число през периода на Златен Лев Трейдинг ЕООД е отпуснат кредит на стойност 59 000 лева и от същото дружество е върнат друг кредит ведно с лихвите.

Дъщерно дружество

Главница

(лв.)


Лихва

%


Вид на кредита

Златен Лев Трейдинг ЕООД

59 000

7%

краткосрочен

Златен Лев Трейдинг ЕООД

14 932

7%

върнат

24 април 2008 г.

гр. София

Изпълнителeн директор:

(Петър Александров)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница