Доклад за дейността по чл. 33 от закона за счетоводствотоДата16.06.2017
Размер281.24 Kb.
Отчет за управление

и

Доклад за дейността по чл.33 от закона за счетоводството

на

дф”стандарт инвестмънт Балансиран фонд”

към 31.12.2010 г.

18.1.2011, София

І. Развитие на дейността и състояние на инвестиционното дружество
Дейността, която ДФ “Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд” извършва, е инвестиране в ценни книжа на паричните средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Цялостната дейност на договорния фонд се управлява от Управляващо дружество “Стандарт Асет Мениджмънт” АД.

1. Регистрация и лицензиране на дружеството

С Решение No.16-ДФ/22.12.2005 г. КФН разреши на УД „Стандарт Асет Мениджмънт”АД да организира и управлява ДФ”Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд”. Основните характеристики на фонда, описани в проспекта са:Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд

Вид на договорния фонд

Балансиран

Дата на стартиране

1 март 2006 г.

Минимална сума за инвестиране

Без ограничение

Честота на покупките/продажбите на дялове

Ежедневно

Определяне и публикуване на НСА

Ежедневно

Такса при покупка на дялове

0 %

Такса при обратно изкупуване на дялове

0%

Такса за управление( % от средногодишната НСА)

4.0 %Инвестиционни цели:

Основната цел на Фонда е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на инвестициите на притежателите на дялове, като същевременно се търси максимално намаляване на риска за инвеститора чрез диверсифициране и други техники за управление на риска.


Фондът е структуриран и управляван с цел в дългосрочна перспектива да се постигне доходност, която надхвърля доходността на сравними ДЦК и доходността на банковите депозити с поне 8%-ни пункта на годишна база.

Профил на типичния инвеститор:

Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на Фонда са дребните и средни инвеститори с над средните за страната доходи, с добра инвестиционна култура и поставящи си предимно спестовни, а не спекулативни цели при вземане на своите инвестиционни решения, както и институционалните инвеститори, търсещи висока степен на сигурност на своите инвестиции.Характеристики на портфейла:

Портфейлът на фонда се придържа към ориентировъчното съотношение 60% акции и 40% нискорискови активи. Това съотношение гарантира нисък риск за инвеститорите и възможност за реализиране на добра доходност. За допълнително намаляване на риска се прилагат модели за динамична капиталова алокация, портфейлно застраховане и маркет тайминг.

Регистрацията на дяловете на ДФ”Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд” на “Българска фондова борса – София” АД започна на 15.05.2006 г. Поради липса на сделки на БФБ-София с дялове на фонда СД на управляващото дружество взе решение за отписването им от регулирания пазар.
2. Инвестиционна дейност през 2010 г.

Изминалата 2010 година беше белязана с изключително ниски нива на изтъргуваните обеми, като индексът SOFIX реализира спад от 15.19% - резултат, който го отвежда на едно от последните места не само в региона, но и в целия свят от развиващи се и развити пазари. Слабата активност на местните инвеститори и почти пълното отсъствие на чуждестранни такива остави фондовата ни борса пасивна и безразлична на глобалното възстановяване случващо се през цялата година.

Слабата ликвидност на фондовия пазар ограничи придържането към целевото съотношение 60% в акции и 40% в облигации и други нискорискови активи. Тази политика гарантира малко по-ниска доходност от средната в условията на ръстов пазар и по-нисък спад в условията на понижаващ се пазар.

В условията на възстановяване на глобалните пазари, изостване на българския пазар и отчитане на нарастващи приходи и печалби на компаниите в портфейла на фонда управлението увеличи теглото на акциите, за сметка на нискорисковите активи. Целта на това бе мултиплициране на ефекта при възстановяване на българксия пазар и следване на тренда на глобалните пазари.1. Парични средства в каса

През отчетния период са съхранявани парични средства в каса.2. Парични средства по разплащателни сметки

Фондът е имал разплащателни сметки в ТБ „Алианц България” АД и „Уникредит Булбанк” АД.3. Депозити

През отчетния период е имал депозитни сметки.4. Дългови ценни книжа

През отчетния период са закупувани дългови инструменти.5. Акции

Общият обем на направените сделки за покупка на акции за периода е 374465.89 лева, докато този на продажбите е 381869.71 лева.Стойността на инвестиционния портфейл на ДФ”Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд” в началото на отчетния период е
2 220 429.08 лева.
Таблица 1: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 31.12.2009 г.

Актив (Емитент)

Стойност на актива в лева

% от актива

1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА

81 668.35

3.68%

2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

187 684.78

8.45%

3. ДЕПОЗИТИ

0.00

0.00%

4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА

515 586.22

23.22%

4.1. Корпоративни облигации, издадени от български емитенти, приети за търговия на регулиран пазар в страната

515 586.22

23.22%

Св. Св. Константин и Елена АД - Варна

74 321.54

3.35%

Натрупана лихва по облигации

134.28

0.01%

Роял Патейтос

2 253.52

0.10%

Натрупана лихва по облигации

1 310.14

0.06%

Обединена Млечна Компания

126 912.82

5.72%

Натрупана лихва по облигации

4 790.44

0.22%

Балканкар ЗАРЯ АД

207 224.10

9.33%

Натрупана лихва по облигации

391.59

0.02%

Зърнени Храни България ЕАД - София

65 095.82

2.93%

Натрупана лихва по облигации

588.76

0.03%

ЕТАП-АДРЕСС АД

14 840.45

0.67%

Натрупана лихва по облигации

159.54

0.01%

Енемона АД-Козлодуй

17 560.40

0.79%

Натрупана лихва по облигации

2.81

0.00%

5. АКЦИИ

1 431 508.51

64.47%

5.1. Акции, издадени от български емитенти и приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната

1 431 508.51

64.47%

Биовет АД-Пещера

141 807.68

6.39%

Полимери АД - Девня

45 734.05

2.06%

Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг

70 341.30

3.17%

Ю. Гагарин-БТ АД

171 064.54

7.70%

Мел Инвест Холдинг АД - София

103 345.20

4.65%

Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърджали

223 602.35

10.07%

Проучване и добив на нефт и газ АД - Плевен

79 860.04

3.60%

Химимпорт АД

91 570.79

4.12%

Одесос АД - Варна

120 245.02

5.42%

Гама Кабел АД - Смолян

44 548.35

2.01%

Каолин АД - Сеново

93 247.26

4.20%

Зърнени Храни България АД

83 333.83

3.75%

Елма АД - Троян

93 186.45

4.20%

М+Ц Хидравлик АД - Казанлък

18 820.97

0.85%

Машстрой АД-Троян

49 452.96

2.23%

Балканкар-ЗАРЯ АД

1 347.72

0.06%

6. ВЗЕМАНИЯ

3 981.22

0.18%

6.1 Вземания от лихви по депозити

0.00

0.00%

6.2. Вземане по лихви облигации

0.00

0.00%

6.3 Вземане по облигации

0.00

0.00%

6.4. Вземане по лихви облигации

0.00

0.00%

6.5. Вземания продажби

0.00

0.00%

6.6. Вземане по лихви облигации BG2100015077

3 981.22

0.18%

6.7. Вземания от дивиденти M+C Хидравлик АД

0.00

0.00%

7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

0.00

0.00%

ОБЩО АКТИВИ

2 220 429.08

100%

В структурно отношение към края на отчетния период инвестициите в акции съставляват 77.38% от активите на фонда. Дълговите ценни книжа заемат 12.91% в структурата на активите на фонда. Паричните средства в депозитни и разплащателни сметки са 8.61 % от общата стойност на активите. Причината паричните средства да бъдат под изискуемия минимум от 10% от активите се дължи на посрещане на обратно изкупуване. Управляващото дружество своевременно е предприело мерки за привеждане на активите в съответствие на нормативните изисквания.


Таблица 2: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 31.12.2010 г.

Актив

Стойност на актив

% от актива

1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА

73168.35

3.87%

2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

89708.49

4.74%

3. ДЕПОЗИТИ В ЛЕВА

0.00

0.00%

4. ДЕПОЗИТИ ВЪВ ВАЛУТА

0.00

0.00%

5. ЦЕННИ КНИЖА

1709692.78

90.32%

МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

123508.80

6.52%

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ЕАД

91050.50

4.81%

ХИМИМПОРТ АД

92012.25

4.86%

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД

78232.88

4.13%

БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД

4005.68

0.21%

БИОВЕТ АД

198525.43

10.49%

ЕЛМА АД

127956.46

6.76%

ГАМА-КАБЕЛ АД

72970.49

3.85%

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД

80310.83

4.24%

МАШСТРОЙ АД

30070.00

1.59%

М+С ХИДРАВЛИК АД

110381.81

5.83%

ОЛОВНО - ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД

179691.52

9.49%

ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН - БТ АД

165753.70

8.76%

ПОЛИМЕРИ АД

44496.39

2.35%

СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД

66050.71

3.49%

ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД

46090.10

2.43%

ЕТАП-АДРЕСС АД

9528.22

0.50%

БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД 1

143165.04

7.56%

ЕНЕМОНА АД

4330.61

0.23%

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ЕАД

29806.27

1.57%

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

11755.09

0.62%

6. ВЗЕМАНИЯ

20461.33

1.08%

Вземане от лихви по депозити

0.00

0.00%

ВЗЕМАНЕ ОТ ЛИХВИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

99.28

0.01%

ВЗЕМАНЕ ОТ ПРОДАЖБИ

20362.05

1.08%

7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

0.00

0.00%

ОБЩО АКТИВИ:

1893030.95

100.00%
Фиг. 1. Инвестициите в акции като процент от активите на фонда към 31.12.2010 г.
3. Ликвидни средства и капитал
Съгласно нормативните изисквания управляващото дружество съблюдава структурата на активите и пасивите на Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд да отговаря на следните изисквания:

  • не по-малко от 70 на сто от инвестициите в ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар, са в ценни книжа, които имат пазарна цена;

  • общият размер на инвестициите в неликвидни активи не може да бъде по-голям от 30 на сто от активите на Договорния Фонд.

Не по-малко от 10 на сто от активите на Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд са парични средства в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови влогове, ценни книжа или други парични средства, определени с наредба на КФН.
Паричните средства по разплащателна сметки в началото на периода са били 187 684.78 лева, а в края – 89 708.49 лева.

Депозитите в началото на периода са били 0.00 лева, а в края – 0.00 лева.

Вземанията в началото на периода са били 3 981.22 лева, а в края -
20 461.33 лева.
Задълженията на договорния фонд към 31.12.2009 г. са в размер на 5 400.00 лева, като по-подробно са представени в Таблица 3.
Таблица 3: Задължения на договорния фонд към 31.12.2009 г. в лева.

Пасиви

Стойност

1.Задължения по парични средства на клиенти

0.00

2.Други задължения – в т.ч.:

5 400.00

задължения към инвестиционен посредник

0.00

задължения към Централен депозитар

0.00

задължения към Комисия за финансов надзор

0.00

задължения към БФБ-София АД

0.00

задължения към управляващо дружество

0.00

задължения към Банка-депозитар

0.00

Други

5 400.00

В сравнение с началния период към края на отчетния период задълженията на фонда са достигнали до 2570.73 лева.
Таблица 4: Задължения на договорния фонд към 31.12.2010 г. в лева.

ПАСИВИ

Стойност

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ БД

719.51

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП КОМИСИОННИ

176.29

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИП СДЕЛКИ

1674.93

Общо:

2570.73

Собственият капитал на ДФ “Стандарт инвестмънт балансиран фонд” се формира от (1) основният капитал (номиналната стойност на дяловете в обръщение), (2) премии от емисии (разликата между емисонната стойност/цената на обратно изкупуване и номиналната стойност на дяловете), (3) финансов резултат за периода. Към 31 декември 2010 година той възлиза на обща стойност 1 890 273.85 лева. В таблицата по-долу е посочено подробното разпределение на перата, формиращи собствения капитал на Фонда.Таблица 5: Собствен капитал на фонда в лева
31.12.2010

31.12.2009

Емитирани дялове

3220941.31

4005242.91

Обратно изкупени дялове

/776485.10/


/1314567.59/


Премии от емитиране на дялове

2143218.51

1964693.28

Отбиви при емитиране на дялове

/1587276.72/

/1467006.01/

Положителна преоценка на ценни книжа

2591234.3

3647522.21

Отрицателна преоценка на ценни книжа

/3840874.16/

/5280963.90/

Неразпределена печалба

1183678.91

1183678.91

Непокрита загуба от минали години

/523571.04/
Натрупана печалба/загуба за периода

/520592.05/

/523571.04/

Общо собствен капитал

1890273.85

2215029.08

През отчетния период са продадени общо 53027дяла, като обратно изкупените са 77649.


Таблица 6: Движение на капитала на фонда


Брой дялове

Общо

Нетни активи, подлежащи на разпределение на притежателите на дялове с право на обратно изкупуване към 31.12.2008 г.


358541


2538

Емитирани дялове по номинал

41983

420

Обратно изкупени дялове

131456

(1315)

Резерв при емитиране и обратно изкупуване
210

Резерв от преоценка на финансови инструменти
886

Увеличение на нетните активи, подлежащи на разпределение на притежателите на дялове с право на обратно изкупуване
(524)

Нетни активи, подлежащи на разпределение на притежателите на дялове с право на обратно изкупуване към 31.12.2009г.


269068


2215

Емитирани дялове по номинал

53027

530

Обратно изкупени дялове

77649

(776)

Резерв при емитиране и обратно изкупуване
58

Резерв от преоценка на финансови инструменти
384

Увеличение на нетните активи, подлежащи на разпределение на притежателите на дялове с право на обратно изкупуване
(521)

Общо нетни активи, подлежащи на разпределение на притежателите на дялове с право на обратно изкупуване към 31.12.2010 г.


244446


1890


4. Финансов резултат за 2010 г.

Общият размер на приходите от дейността за периода 1.01 – 31.12.2010 г. е 85 хил. лв. (Таблица 7)


Таблица 7: Приходи на фонда в хил. лева

Финансови приходи

31.12.2010

31.12.2009

Приходи от дивиденти

6

6

Положителни разлики от операции с финансови активи

46

65

Приходи от лихви по депозити
9

Приходи от лихви по облигации

33

57

Други
4
85

141

Общият размер на разходите, свързани с дейността на фонда са в размер на 138 389.17 лева, т.е 6.79% от средногодишната стойност на НСА.


Таблица 8: Разходи, свързани с дейността на фонда

Вид разход

1.01. – 31.12.2010

Такси за КФН

303.82

Такси за БФБ

120.00

Одиторски

0.00

Разходи за реклама

16 625.90

Разходи за ЦД

150.00

Възнаграждение на УД

81 345.13

Банкови такси за преводни операции

944.34

Банкови такси за трансфер на ценни книжа

3 447.77

Разходи за Банка депозитар (месечно възнаграждение и за проверка на НСА)

6 401.26

Други

29 050.95

ОБЩО РАЗХОДИ

138 389.17

Средна стойност на НСА за периода

2 038 002.93Панел Б. % от средната НСА за периода

1.01. – 31.12.2010

Такси за КФН

0.01%

Такси за БФБ

0.01%

Одиторски

0.00%

Разходи за реклама

0.82%

Разходи за ЦД

0.01%

Възнаграждение на УД

3.99%

Банкови такси за преводни операции

0.05%

Банкови такси за трансфер на ценни книжа

0.17%

Други

0.31%

Разходи за Банка депозитар (месечно възнаграждение и за проверка на НСА)

1.43%

ОБЩО РАЗХОДИ

6.79%

Забележка: * са отбелязани месечното възнаграждение на банката депозитар и таксата за проверка на НСА.

ІІ. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Паричните средства като процент от активите са приведени съгласно нормативните изисквания в срок, въз основа на мерките, които бяха предприети от страна на управляващото дружество.


III. Важни научни изследвания и разработки


През отчетния период не са правени научни изследвания и разработки.

ІV. Предвиждано развитие на дружеството


Считаме, че през 2011 пазарът на акции ще бъде доминиран от определени сектори, които ще реализират по-голям растеж на печалбите. Освен на българския пазар подценени и фундаментално стабилни акции ще се търсят на развиващите се пазари от ЦИЕ, Турция, Румъния.

Добре селектираният портфейл от акции ще бъде съчетан с портфейл от облигации, съставен от високо ликвидни, качествени и доходни дългови ценни книжа. Ние ще продължим да търсим подходящи емисии като отчитаме съотношението между доходността и различните видове рискове (пазарен, кредитен, странови).

Мениджмънтът ще продължи да работи с четири групи активи, които да осигурят доходността на портфейла при различни състояния на капиталовия пазар не само в България, но и в развиващите се пазари от ЦИЕ, Турция, Румъния,.

Група 1: Акции. В портфейла са включени само ръстови акции. Целта е те да генерират доходност над средната за пазара. Основната цел на фонда тук е да се формира пакет от високоликвидни акции.

Група 2: Дългови ценни книжа. В тази група се включват изключително корпоративни облигации на чуждестранни емитенти от развиващите се фондови пазари.

Група 3: Депозити. В тази група са включени депозитите. По принцип, целите на фонда изискват да се инвестира в по-високодоходни активи отколкото депозитите. Поради временните пазарни условия обаче, фондът успява да осигури стабилна доходност чрез инвестиране в този тип активи. Убеждението на мениджмънта е, че това е временно явление.

Група 4: Парични средства и други активи. В тази група се включват паричните средства на каса, по сметки и вземанията и представляват технически елемент от работата на фонда.

V. Промени в цената на дяловете на ДФ “Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд”


Структурата на фонда, ориентиран към инвестициите в акции и облигации, осигурява поведение близко до пазарното. Цел на мениджмънта е чрез употребата на адекватни и ефективни модели за управление на портфейла да се постигне близка до пазарната доходност в период на ръст. В период на спад, основната задача на мениджмънта е да постигне по-висока доходност от пазарната, за да се защити в максимална степен богатството на инвеститорите.

Управлението на фонда разчита на високо ликвиден и качествен портфейл от дългови ценни книжа, който да позволяват ефективно прилагане на методите за портфейлно застраховане. За в бъдеще ние ще продължим да търсим подходящите средства и пазарен момент за преструктуриране на дълговите ценни книжа в структурата на фонда. Към момента има подходящи алтернативи набелязани от мениджмънта на фонда, но ние ще осъществим предварително очертаните си планове само при изгоден за инвеститорите момент.


Фигура 2. Доходност на хипотетична инвестиция от 100 лв. в началото на периода*

* Графиката изобразява развитието на хипотетична инвестиция от 100 лв. във фонда, сравнена с теоретическа инвестиция в SOFIX. Началото на операцията е 30 Декември 2009 г., а инвестиционния хоризонт е до края на 30 Декември 2010 година.


Таблица 9. Доходност
2010

2009

2008

2007

2006*

СИ Балансиран фонд

-6.06%

15.77%

-59.46%

48.30%

18.02%

SOFIX

-15.19%

19.13%

-79.55%

44.42%

38.89%

* От 02.03.2006 до края на годината. Реализираните резултати не са ориентир за бъдещите такива и може да не бъдат повторени. Данните за резултатите на фонда са изчислявани на база НСА на дял към НСА на дял.
Представянето на фонда от началото на публичното му предлагане ясно демонстрира характеристиката, която е основна цел на мениджмънта: В условия на пазарен растеж да се осигури близка до или малко по-ниска от пазарната доходност, а в условия на спад да се постига по-нисък спад от този на пазара.

Риск

За поредна година балансираният фонд показва по-добри рискови показатели от SOFIX. През 2010 г. анюализираното стандартното отклонение надоходността е 8.81%, докато това на индекса е 13.27%. Запазва по-доброто си представяне в сравнение с индекса, както по отношение на доходността, така и на пазарния риск.

Таблицата проследява как рискът се е изменял в ретроспективен план от създаването на фонда. Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд през 2007 година реализира почти 42% доходност, при едно приемливо ниво на риск от 24.5%. Въпреки силния спад през 2008 година, фондът продължава да показва отлични рискови резултати като дори намалява стандартното си отклонение до 20.7%, един резултат говорещ за оптимизиране на портфейла спрямо пазарните промени и справянето с тях. Характеристиката на фонда се запазва и през 2009 година , като доходността на фонда е близка до тази на SOFIX, а рискът е повече от два пъти по нисък в сравнение с индекса. През 2010 г. фондът е регистрирал близо 2.5 пъти по-малък спад в сравнение с индекса SOFIX, с по-нисък риск, както от индекса, така и в сравнение с предходната 2009 г.


Таблица 10. Сравнителен анализ на съотношението риск-доходност на фонда*

 

Балансиран

фонд

SOFIX

Балансиран

фонд

SOFIX

Балансиран

фонд

SOFIX

 

2010

2009

2008

Доходност

-6.06%

-15.19%

15.77%

19.13%

-58.70%

-79.06%

Стандартно отклонение

8.81%

13.27%

14.05%

33.26%

20.68%

41.48%

Стандартно отклонение над средната

6.29%

8.91%

9.54%

26.30%

13.19%

25.17%

Стандартно отклонение под средната

6.17%

9.84%

10.50%

20.88%

16.20%

33.48%
 

Балансиран фонд

SOFIX

Балансиран фонд

SOFIX

 

2007

2006

Доходност

41.58%

39.36%

21.35%

47.82%

Стандартно отклонение

24.54%

28.27%

11.18%

13.05%

Стандартно отклонение над средната

13.59%

17.34%

6.76%

11.00%

Стандартно отклонение под средната

20.66%

22.59%

9.07%

7.31%

Стандартно отклонение - Статистическа мярка за променливостта на доходността на едно инвестиционно дружество. По абсолютна стойност стандартно отклонение сигнализира, че променливостта на резултатите е била голяма, т.е. историческата волатилност на фонда е висока. Измерено е чрез седмична доходност за период от една година.

Полустандартно отклонение над средната доходност - Обхваща само тези отклоненията около средната, които са с положителна посока;

Полустандартно отклонение под средната доходност - Обхваща само тези отклоненията около средната, които са с негативна посока;
VI. Информация относно прилагане на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Своевременното и точно разкриване на информацията, свързана с дейността на Фонда е от ключово значение за вземането на решения от страна на инвеститорите, особено като се има предвид факта, че нетната стойност на активите се изменя всеки работен ден, което води и до изменение на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете, а следователно и на доходността на един дял. Тези обстоятелства пораждат необходимостта от ежедневна и възможно най-подробна информираност на съществуващите и потенциалните притежатели на дялове, относно стойността на тяхната инвестиция.

През целия отчетен период УД”Стандарт Асет Менижмънт” АД организира и управлява ДФ”Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд” като се придържаше към основните принципи на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Управляващото дружество предостави в срок и пълен обем информация за дейността на Фонда, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и други нормативни актове, регламентиращи дейността му.

Инвеститорите и притежатели на дялове на Фонда могат да намерят информация за Фонда чрез интернет страниците на Управляващото Дружество, КФН и БФБ-София АД, както и актуална емисионна стойност/цената на обратно изкупуване на дялове, ежедневно във в. „Пари” и в. „Дневник”.
VI. Наличието на клонове на предприятието

Съгласно Проспекта на договорния фонд инвеститорите могат да закупуват и продават дяловете на договорния фонд освен в офиса на УД „Стандарт Асет Мениджмънт”АД и в офиса в гр. Варна 9000, ул. “Сан Стефано” № 3, тел.: (+359 52) 699 550, 699 551, факс: (+359 52) 699 553, лица за контакти: Николай Добруджански, от 9:00 до 17:30 ч.


VII. Използваните от договорния фонд финансови инструменти
В портфейла на договорния фонд са включени дългови пазарни ценни книжа и акции, издадени от български дружества и регистрирани на регулиран пазар в България, както и на ценни книжа регистрирани на чуждестранни регулирани пазари.

През отчетния период не са закупувани деривативни инструменти.VIII. Друга информация

През отчетния период Фондът е прилагал и изпълнявал програми за привеждане на активите съгласно изискванията на чл. 196, ал. 4, изр. първо, и ал. 9 от ЗППЦК, чл. 52, т. 3 от Наредба № 25. Нарушенията на изискванията са били поради независещи причини от управляващото дружество или поради обратно изкупуване на дялове от клиенти. Програмите са изпълнявани в срок.

18.01.2011 г Стефан Стефанов,изпълнителен директор

Пламен Пътев,председател на Борда на директоритеНигохос Канарян, инвестиционен консултант

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница