Доклад за дейността през 2009 година съдържание стр


Общият размер на разходите за дейността на «Елхим – Искра» АД за 2009 г. е 18 611 хил.лв. Разпределението им по видове и периоди е следнотостраница3/7
Дата07.08.2018
Размер386 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7

Общият размер на разходите за дейността на «Елхим – Искра» АД за 2009 г. е 18 611 хил.лв. Разпределението им по видове и периоди е следното:
Разходи:

2009 г.

хил.лв.

2008 г.

хил.лв.

2007 г.

хил.лв.

Разходи от обичайна дейност

18 611

32 324

32 359

I. Разходи по икономически елементи

17 699

33 241

35 711

1. разходи за материали

11 889

25 509

29 510

2. разходи за външни услуги

907

1 073

803

3. разходи за амортизации

943

1 385

1 067

4. разходи за възнаграждения

2 948

3 717

3 058

5. разходи за осигуровки

604

823

772

6. други разходи

408

734

501

в т.ч. – обезценка

46

275

119

- провизии

270

300

300

II. Суми с корективен характер

809

- 1 253

- 3 624

III. Финансови разходи

103

336

272

Най-голям дял в разходите за материали ( около 86 % ) заемат разходите за основни материали. В тях са включении разходите за оловни материали, полипропилен, сепаратори, пластмасови кути и капаци, метални сандъци. Разходите за оловни материали през 2009 г. са под въздействието на цените на същите и количеството на произведените изделия.

Снабдяването със суровини материали за производствения процесс се извършва чрез доставчици от страната и от внос.

Основни доставчици през 2009 г. са: • за оловни материали - Булмет трейдинг ЕООД - София, Фийс Шарков ООД - Пловдив, КЦМ АД - Пловдив;

 • сепаратор – Дарамик - Франция, Синтертехник - Австрия, Амерсил - Люксембург,

 • полипропилен – Новохем -Унгария, ОЯ Кемикъл трейдинг - София;

 • кутии и капаци – Акума - Италия, Пластам - Италия, Биазин – Италия, Акупласт АД - Монтана, Акумпласт АД - Добрич.

 • на телкотен – Ломберг - Англия.

Разходите за материали вложении в произвежданите продукти през 2009 г. бяха изключително повлияни от промените в цените на някои от основните материали.

Средната цена на оловните материали през първо тримесечие на 2009 г. е 1 807 лв / тон, докато през четвърто тримесечие тя е 3 033 лв /тон, т.е. нараства с 67.8 %.

Относителният дял на останалите видове разходи за материали в общия размер на материалите е както следва:


 • Спомагателни материали - 1.1 %

 • Резервни части - 1.8 %

 • Горива - ел.енергия - 6.3 %

- природен газ - 1.0 %

 • Други - 3.9 %

Относителният дял на разходите за външни услуги в разходите за дейността е 4.9 %, те намаляват с 15.5 % спрямо 2008 г.

Абсолютният размер на разходите за възнаграждения възлиза на 3 552 хил.лв., а относителният им дял в разходите за основна дейност е 19.2 %.

 1. Финансов резултат

Нетната печалба на дружеството за 2009 г. възлиза на 2 119 хил.лв. Намалението и спрямо 2008 г. е 42.6 %.

Печалбата преди лихви и амортизации е 3 364 хил.лв. и е с 42.2 % по-ниска в сравнение с 2008 г.
 1. Структура на капитала

Структурата на собствения капитал за отчетната година е както следва:


Раздел, статия

към 31.12.2009 г.

хил.лв.

към 31.12.2008 г.

хил.лв.

I. Собствен капитал

12 554

12 554

II. Резерви

4 297

3 930

III. Финансов резултат

7 583

6 133

в т.ч. Наразпределена печалба

5 464

2 439

Текуща печалба

2 119

3 694


Пасиви


Вид пасив

към 31.12.2009 г.

хил.лв.

към 31.12.2008 г.

хил.лв.

Натекущи

78

123

Текущи

2 026

2 268към 31.12.2009 г.


към 31.12.2008 г.

хил.лв.

%

хил.лв.

%

Собствен капитал

24 434

92.07

22 617

90.44

Нетекущи пасиви

78

0.29

123

0.49

Текущи пасиви

2 026

7.64

2 268

9.07

Общо раздел Пасив

26 538

100.00

25 008

100.00
 1. Разходи за инвестиции

Изввършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2009 г. са в размер на 1 004 хил.лв.

Придобитите активи през 2009 г. са в размер на 981 хил.лв., в т.ч. по следните участъци: • цех Леярен - 394 хил.лв.

 • цех Монтажен - 174 хил.лв.

 • цех Пастировка - 8 хил.лв.

 • цех Пластмасов - 226 хил.лв.

 • цех Формовка - 20 хил.лв.

 • участък Блок-формовка - 1 хил.лв.

 • спомагателни звена - 103 хил.лв.

 • други - 55 хил.лв.
 1. Заеми

През 2009 годинат дружеството ползва кредити за оборотни средства в размер на 1 000 хил.лв., от който към края на годината са погасени 360 хил.лв. дължими към Стара планина холд АД – София.

Към края на периода остатъка е 640 хил.лв.

Дълга се обслужва редовно, не е допускано просрочие.Заемодател

Главница

хил.лв.

Лихвен %

Дата на отпускане

Срок за погасяване

Остатък

хил.лв.

Стара планина холд АД

500

7

27.07.2007 г.

27.07.2010 г.

140

Стара планина холд АД

500

7

27.09.2007 г.

31.01.2011 г.

500
 1. Дивидентна политика

През 2009 г. Общото събрание на акционерите на «Елхим – Искра» АД провело се на 11.06.2009 г. разпредели 301 300 лева от печалбата на дружеството за 2009 г. за дивидент на акционерите.

Изплащането на дивидентите започна на 10.09.2009 г. посредством клоновете на Интернешенъл асет банк АД за акционерите без подметки при инвестиционни посредници и чрез Централен депозитар АД за акционери с клиентски сметки при инвестиционни посредници.

Традиция за дружеството е разпределяне на част от печалбата за изплащане на дивиденти на акционерите:


Дивидент

2008 г.

2007 г.

2006 г.

Общ размер / в лв./

301 300

528 600

180 000

На 1 акция /в лв./

0.024

0.042

0.215
 1. Показатели_за_финансов_анализ'>Показатели за финансов анализ

8.1. Ликвидност:Показател

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Обща ликвидност

7.76

6.20

2.97

Бърза ликвидност

4.34

2.28

1.09

Абсолютна ликвидност

2.52

0.59

0.26

8.2. Рентабилност
Показател

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Рентабилност на приходите от продажби

0.11

0.11

0.08


Рентабилност на собствения капитал

0.10

0.18

0.15

8.3. Ефективност


Показател

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Ефективност на разходите

1.13

1.12

1.09

Ефективност на приходите

0.89

0.88

0.91

8.4. Финансова автономност

Показател

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Коефициент на финансова автономност

11.61

9.46

4.14


Коефициент на задлъжнялост

0.09

0.11

0.24

8.5. Обръщаемост на материалните запаси
Показател

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Времетраене на 1 оборот в дни

137.2

86.8

75.6

Брой на оборотите

2.6

4.1

4.8

8.6 Показатели за вземанията

Показател

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Период на събиране на вземанията от клиенти

56.0

31.6

27.4
 1. Корпоративна социална отговорност

Условия на труд

«Елхим – Искра» АД е сертифицирано от 2005 г. по стандарт OHSAS 18001:1999 за Здравословни и безопасни условия на труд.

През м. март 2009 г. дружеството бе пресертифицирано по новата версия на стандарта OHSAS 18001:2007.

В дружеството функционира система за управление на здравето и безопасността на персонала в съотвествие със стандарта, съобразена с националната нормативна уредба и добрата практика. Изградена е организация, чрез която се документира, поддържа и непрекъснато се подобрява тази система.

През 2009 г. са извършени прегледи и е направена оценка на състоянието и действието на системата по Здравословни и безопасни условия на труд в следния обхват:


 • общо състояние и действието и по отделни елементи от системата;

 • състояние на условията на труд в дружеството;

 • съответствие с нормативните актове и промените в тях;

 • ефективността от приложението на системата.

Във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в дружеството през отчетната година периодично са извършвани:

 • оценка и преоценка на риска на работните места, здравето и безопасността на работещите в дружеството

 • медицински прегледи, клинико-лабораторни изледвания и профилактични прегледи с анализ и препоръки за здравното състояние на заетия персонал

 • осигурявани са Лични предпазни средства и специално работно облекло

 • ремонти и подобряване на работната среда с оглед оптимизиране на микроклимата в работните помещения и на прилежащите към фирмата зелени площи

През изминалата година на работещите в дружеството са направени застраховки за риск „Трудова злополука” и Застраховка «Живот»

Спорт

Политика на мениджърския екип на дружеството с почти 20 годишна традиция е грижата за физическата дееспособност на работещите в дружеството и възраждане и развитие на работническия спорт в общината.

От 1998 г. «Елхим – Искра» АД по традиция активно се включва в общинските Работнически спортни игри с участие в турнирите на работническото първенство по футбол, лека атлетика и шахмат. Отборите на дружеството всяка година са едни от призьорите на първенството.

Защита на околната среда

В „Елхим – Искра” АД е въведена и действа Система за управление на околната среда в обхвата на която е постоянен мониторинг, проверка и контрол с цел превантивни действия за недопускане замърсяване на околната среда.

През изминалата 2009 г. не са констатирани инциденти с въздействие върху околната среда.

Дружеството има издадено и действа Комплексно разрешително от Министерство на околната среда и водите и утвърдена от РИОСВ гр. Пазарджик Програма за управление на отпадъците.

Редовно провежданите собствени замервания на въздух и вода не са конастатирали отклонения от предписаните в Комплексното разрешително емисионни норми.

През 2009 г. периодично са извършвани проверки от РИОСВ гр. Пазарджик и Басейнова дирекция на емисиите във въздуха, заустването на отпадъчните води, на замърсяването на почвата, на управлението на отпадъците и шума.

Дружеството няма налагании санкции във връзка с неизпълнение на условия по Комплексното разрешително.

По въведената система по управление на околната среда са провеждани периодични одити, от констатациите за несъответствие на които са изготвени предписания и са предприети корегиращи действия.

С цел гарантиране на екологосъобразното събиране, транспортиране, временно съхранение, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), през 2009 г. «Елхим – Искра» АД сключи договор с лицензирана организация по оползотворяване на НУБА – «НУБА Рециклиране» АД. Така дружеството гарантира и изпълнението на изискванията на «Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори» на Министерство на околната среда и водите.
 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница