Доклад за дейността през 2009 година съдържание стр


Научноизследователска и развойна дейностстраница4/7
Дата07.08.2018
Размер386 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7

Научноизследователска и развойна дейност


В дружеството дейността по разработване и усвояване на нови технологии и продукти се осъществява от направление „Техническо развитие” съвместно с отдел „Конструктивен” и „Производствено технологичен”.

През 2009 г. целите на звената осъществяващи развойна дейност бяха: разработване на нови типове продукти; оптимизация на технологията на производство и качеството на досега произвежданите продукти.

През изминалата година в дружеството продължи дейността по въвеждане в производство на нови типове полу – тягови акумулаторни батерии „Моноблок” панцерна технология, които се влагат в повдигащи съоръжения, голф колички, почистваща техника.

Във връзка с ускореното изграждане на фотоволтаични паркове за производство на ел. енергия у нас и в Европа, от екипа по развойна дейност на „Елхим – Искра” АД бяха разработени и въведени в производство няколко типа стационарни батерии тип OPzS за малки и средни мощности. Продължава дейността по усвояване на стационарни батерии от този тип и с по-голям капацитет.

През изминалата година започна разработване и провеждане на изпитания на нови типове тягови акумулаторни батерии, предназначени за работа при много ниски температури в диапазон от „-„ 400 С до „+” 400 С, с вградена електронна система за управление, които очакваме да реализираме на Руския пазар.

Продължи работата по разработване и производство на нови типове тягови елементи за акумулаторни батерии по Британски стандарт, за Европейските пазари.
  1. Рискови фактори за дейността на дружеството

Осъществявайки дейността си дружеството е изложено на многообразни рискове: пазарен риск (включващ валутен риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци, капиталов риск. Програмата на дружеството за цялостно управление на риска има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

Управлението и контрола на риска за дружеството се извършва от Съвета на директорите, чрез вътрешен контрол и анализи.  1. Пазарен риск

Валутно-курсов риск

Дружеството не е изложено на съществен риск, свързан с валутни курсове, тъй като неговите активи, пасиви и сделки са деноминирани в бългаски лева или евро, като левът е въразн за еврото, според правилата на Валутния съвет. Извършва се редовен контрол върху елементите на баланса с цел минимизиране излагането на валутно-курсов риск.Ценови риск

Ценови риск – рискът от рязко изменение на борсовите цени на някои основни суровини за производство ( олово и полипропилен ), както и рискът от покачване на цената на енергийните ресурси – природен газ и ел. енергия. Това води до повишаване на себестойността на продуктите и съответно до намаляване печалбата за дружеството.(2) Кредитен риск

В Дружеството съществува концентрация на кредитен риск. Кредитния риск произлиза основно от вземания от клиенти с отсрочен срок на плащане. Риска от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на дружеството се следи, измерва и контролира ефективно За да минимизира риска Дружеството изисква и обезпечения.(3) Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително финансиране с кредити. Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа неизползвана разрешена кредитна линия.(4) Капиталов риск

Целите на Дружеството при управление на капитала са да защитят способността на Дружеството да се развива като действащо предприятие с цел осигуряване възвръщаемостта на капитала за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура.
  1. Промени в цената на акциите на дружеството

Акциите на “Елхим – Искра” АД се търгуват на „Неофициален пазар на акции”, сегмент „А” на Българска фондова борса АД.

През 2009 г. акциите на дружеството бяха включени в борсовия индекс BG40 на Българска фондова борса АД.

В началото на годината борсовата цена на една акция от капитала на дружеството е 1.866 лева, а вкрая на 2009 г. цената е 1.944 лева. През 2009 г. най-ниска цена на която са търгувани акциите на дружеството е 1.051 лв/ акция и най-високата съответно 2.210 лв/акция.

Пазарната капитализация на дружеството в началото на 2009 г. е 23426 146 лева, а към 31.12.2009 г. е 24 405 374 лева.

ІІ. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет


Важни събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет, които са известни към момента на съставяне на доклада за дейността на «Елхим – Искра» АД и важна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството не са настъпили.

ІІІ. Предвиждано развитие и планирана стопанска политика на дружеството

Мениджърският екип на «Елхим – Искра» АД си поставя за цел през настоящата година, да отговори адекватно на негативните промени в световната икономика, като гарантира устойчива дейност и запазване на стабилността, финансовата независимост и платежоспособност на дружеството, както и възможности за по-нататъшен растеж.


За развитието на дружеството и през 2010 г. основните фактори, които ще продължат да оказват влияние на резултатите от дейността ще бъдат проявленията на световната икономичека криза на световния пазар и задълбочаването и в България.

Основните действия ще са насочени към:  • запазване на досегашни пазари и завоюване на нови такива;

  • ръст в обема на продажбите, както на стартерни акумулаторни батерии, така и на тягови акумулаторни батерии и елементи за тях ;

  • оптимизация на разходите на дружеството;

  • запазване на положителните парични потоци от основна дейност;

  • постигане на ръст на финансовия резултат;

  • осъществяване на започнати през 2009 г. инвестиционни проекти и реализиране на нови.

От 2009 г. дружеството изпълнява проект за закупуване и внедряване в производството на два броя леярски автомати за отрицателни тягови решетки и 10 бр. леярски форми по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г. на обща стойност 731 720 лева, 50 % от които финансирани със собствени средства. Очакваме до края на второ тримесечие на настоящата година да финализираме работата по проекта.

През 2010 г. са предвидени инвестиции в размер на около 1.5 млн.лв., които да са финансирани изцяло със собствени средства.

В по-голямата си част планираните инвестиции ще бъдат направени за закупуване или изработване на нови машини и апарати, а също и за оптимизиране на производствения и технологичен процес и за въвеждане в производство на нови типове изделия.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница