Доклад за дейността през 2009 година съдържание стр


IV. Информация по реда на Търговския законстраница5/7
Дата07.08.2018
Размер386 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7

IV. Информация по реда на Търговския закон

  1. Собствени акции


“Елхим – Искра” АД не притежава собствени акции.
  1. Информация за промените в Съвета на директорите на дружеството през
    отчетната финансова година.


През отчетната 2009 г. не са настъпили промени в състава на Съвета на директорите на «Елхим – Искра» АД .

Състава на Съвета на директорите на дружеството е:

1. “ЛОМА” ЕООД гр. София - представлявано от Евгений Василев Узунов – Председател на Съвета на директорите и представляващ дружеството;

2. Спас Борисов Видев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

3. “БМП” ООД гр. Пловдив - представлявано от Васил Георгиев Велев - член на Съвета на директорите.

Прокурист – Георги Милчов Русков


  1. Информация за членовете на Съвета на директорите


3.1. Информация за членовете на Съвета на директорите

Информация за членовете на Съвета на директорите на „Елхим – Искра” АД:

а) “ЛОМА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. Ангел Кънчев 37, предмет на дейност: външна и вътрешно търговска дейност, счетоводни услуги, агентство, посредничество и търговско представителство, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона, Вписано в Търговския регистър с ЕФН 2198039505, представлявано при изпълнение на задълженията му като Председател на Съвета на директорите и представляващ дружеството от Евгений Василев Узунов.

б) Спас Борисов Видев, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

в) “БМП” ООД гр. Пловдив със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив бул. Княгиня Мария Луиза 14, предмет на дейност: придобиване и управляване на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, комисионни сделки и маркетинг, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, вътрешна и външна търговия, всякакви други не забранени със закона сделки, вписано в Търговския регистър с ЕФН 115147199, представлявано при изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите от Васил Георгиев Велев.
3.2. Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на всеки от членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година, изплатени от „Елхим–Искра” АД.
а) получени суми и непарични възнаграждения:

През 2009 г. членовете на Съвета на директорите са получили възнаграждения в размер:
„ЛОМА” ЕООД, представлявано от Евгений Василев Узунов

Председател на СД и представляващ дружеството

57 962 лв.

Спас Борисов Видев

Член на СД и Изпълнителен директор

108 386 лв.

„БМП” ООД, представлявано от Васил Георгиев Велев

Член на СД

58 386 лв.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината,


дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент

Няма такива възнаграждения.

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане
на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма такива суми.3.3. Информация за придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите и Прокуриста през годината акции и облигации на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на „Елхим – Искра” АД не притежават акции на дружеството.

Прокуристът Георги Милчов Русков притежава акции от капитала на дружеството, както следва:

към 01.01.2009 г.

към 31.12.2009 г.
Брой

%

Брой

%

Георги Милчов Русков - Прокурист

810

0.006

810

0.006


3.4. Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество

“ЛОМА” ЕООД не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежава пряко повече от 25 % от капитала на „Институт за изследване и глобализация” ООД- София.

Спас Борисов Видев не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежава пряко повече от 25 % от капитала на “БМП” ООД.

“БМП” ООД не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежава пряко повече от 25% от капитала на «Гарант-5» ООД - Пловдив.3.5 Участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

“ЛОМА” ЕООД е член на управителните органи на “М+С Хидравлик” АД – Казанлък и „Хидравлични елементи и системи” АД – Ямбол.

Спас Борисов Видев , включително и като представител на юридическо лице, участва в управлението на: “Хидравлични елементи и системи” АД – Ямбол, „Българска роза” АД – Карлово, „Гарант 5” ООД - гр. Пловдив, „Финанс Инвест” ООД - гр. Пловдив, „БМП” ООД – Пловдив, „Славяна” АД – Славяново, “Пътстройинженеринг” АД – Кърджали.

“БМП” ООД не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член.3.6. Информация за сключени през годината договори от членовете на Съвета на директорите по чл.240б от Търговския закон

През отчетната година членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница