Доклад за дейността през 2009 година съдържание стрстраница6/7
Дата07.08.2018
Размер386 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7

V. Клонове


„Елхим – Искра” АД няма клонове.

VІ. Информация за изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление


Програмата на „Елхим – Искра” АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление предвижда осъществяването на редица дейности в няколко основни направления, изпълнението на които е подчинено на основните цели, заложени в нея, а именно: защита правата на акционерите; обезпечаване на равнопоставеност на всеки акционер (включително миноритарните); обезпечаване признаването на правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството; осигуряване на своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана с Дружеството относно важни проблеми на финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, контрол върху дейността на Съвета на директорите и отчетността му пред всички заинтересувани лица.

През годината, чрез своите редовни заседания, Съветът на директорите съдейства за осигуряване на ефективно управление на Дружеството. Спазена бе процедурата за предварително уведомяване на членовете на Съвета на директорите за заседанията и тяхното подробно и точно протоколиране, като всички заседания са провеждани в съответствие с приетите Правила за работа на Съвета на директорите на дружеството.

На заседанията си Съветът на директорите регулярно се е запознавал с постигнатите месечни и тримесечни резултати и финансови показатели с цел упражняване на вътрешен контрол и управление на рисковите фактори, оказващи влияние върху резултатите от дейността на дружеството. В случаите, когато е било наложително, Съветът на директорите е вземал решения за превантивни или корегиращи действия от страна на маниджмънта на дружеството.

Основна насока при изпълнение на Програмата на „ Елхим – Искра” АД бе привеждане на всички вътрешни актове на дружеството и цялостната му дейност в съответствие с непрекъснато изменящата се действаща нормативна уредба. Всички финансови отчети на Дружеството се изготвят съгласно МСС, а годишният одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и обективна преценка за начина, по който са изготвени и представени тези отчети.

На проведеното редовно Общо събрание на акционерите през м. юни е избран Одитен комитет на дружеството в състав от трима члена, по чиято препоръка е избран регистрирания одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2009 г.

Одитния комитет на „Елхим – Искра” АД е извършвал периодични прегледи на процеса на финансово отчитане, на системите за вътрешен контрол, на системите за управление на рисковете в Дружеството, извършил е и преглед на независимостта и дейността на независимия одитор. За резултатите от своите действия Комитетът е уведомявал редовно Съвета на директорите, като няма констатирани допуснати грешки, неправилни или незаконни действия, свързани с процесите на финансово отчитане в дружеството.

За осигуряване достигането на оповестяваната информация до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който да не ги дискриминира Дружеството е сключило договори за информационни услуги със следните медии и информационни агенции: “Уеб Медия Груп” АД, Сервиз финансови пазари” ЕООД, и Инвестор.БГ” АД. За повишаване нивото на информираност и заинтересованост на акционерите и насърчаване на активността и участието им в управлението на Дружеството и през 2009 година продължи поддържането на специален раздел на интернет страницата на дружеството, в който се отразява текуща информация относно дейността на Дружеството и важни корпоративни събития. Продължава практиката за изпращане на своевременни отговори на писма и запитвания на акционери, включително и на тези, получени по електронната поща и съхраняването им в регистър, надлежно воден от директора за връзка с инвеститорите. На електронната страница са публикувани координатите на Дружеството, както и тези на директора за връзка с инвеститорите, чрез което акционери и заинтересовани лица се насърчават да търсят необходимата им информация.

Акционерите на дружеството са навременно уведомени относно датата, мястото и дневния ред на общото събрание, както и са разполагали с пълния обем информация за материалите по дневния ред на събранието. Материалите за общото събрание са били достъпни за всички заинтересовани чрез електронните регистри водени от Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД, чрез публикуването им в три специализирани информационни електронни меди. Материалите са били на разположение в седалището на дружеството, както и са предоставени на разположение посредством интернет страницата на дружеството веднага, след обявяване на поканата за свикване на общото събрание в Търговския регистър, поканата е публикувана и във вестник «Пари».

Протокола от общото събрание на акционерите, уведомленията за гласувания дивидент и начина за неговото изплащане са представени на институциите съобразно нормативните изисквания. Акционерите на «Елхим – Искра» АД имаха възможността веднага да се запознаят с решенията на събранието относно гласувания дивидент.

Регулираната информация е предоставяна редовно и в законоустановените срокове на КФН и БФБ АД. Същата е била достъпна и за всички акционери, посредством публикуването и в използваните от дружеството електронни медии и на електронната страница на дружеството.

Дружеството е изготвило годишен отчет за 2009 г. съобразен с нормативните изисквания, който е одитиран от независим одитор. Отчета е предаден в законоустановения срок на КФН и БФБ и е предоставен на инвестиционната общност чрез медиите и електронната страница на «Елхим – Искра» АД.

Дружеството е изготвяло навременно и в законоустановените срокове междинни тримесечни отчети, предоставяни своевременно на регламентираните със закон институции и на акционерите по установения от дружеството ред.

Контролът относно процеса на разкриване на информация от Дружеството се осъществяваше от една страна от Комисията за финансов надзор, като до този момент не са констатирани нарушения на разпоредбите и сроковете за оповестяване. От друга страна е възприета практиката за публикуване на финансовите отчети на електронната страница на дружеството – непосредствено след изпращането им на регулаторния орган и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица.

„Елхим – Искра” АД участва активно в различни форми на взаимно сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към корпоративното управление в страната. Дружеството членува в Асоциацията на индустриалния капитал в България. През 2009 г. участвахме в семинари, организирани от Асоциацията на индустриалния капитал в България съвместно с Комисията за финансов надзор и с Българска фондова борса и други мероприятия, разясняващи практическите аспекти на нормативните изисквания в областта на корпоративното управление. Осигурено бе участие на Директора за връзки с инвеститорите в образователни семинари и дискусии по теми свързани с дейността на ДВИ и с промените в нормативната уредба, регулираща тази дейност. Директорът за връзки с инвеститорите членува в Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Въз основа на гореизложеното, Съветът на директорите на «Елхим – Искра» АД счита, че Програмата за корпоративно управление се спазва и изпълнява, и че дружеството се управлява в съответствие с нормативните изисквания, с международно признатите стандарти и прозрачно по отношение интереса на акционерите.

Дейността на Съвета на директорите на Дружеството през 2009 година е била в съответствие с утвърдената програма.

Съветът на директорите, направи преоценка на програмата за корпоративно управление от 2009 г. и изготви предложения за нейната актуализация с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството.

И през 2010 г. мениджмънта на „Елхим – Искра” АД ще се стреми да прилага принципите за добро корпоративно управление, като осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани със собствеността, дейността и управлението на дружеството, правата, задълженията и финансовото му състояние, публично оповестяване на което би могло да окаже значимо влияние върху цената на емитираните от „Елхим – Искра” АД ценни книжа, търгувани на регулирания пазар.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница