Доклад за дейността през 2009 година съдържание стр


VII. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФНстраница7/7
Дата07.08.2018
Размер386 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7

VII. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН


1. Информация в количествено и стойностно изражение за реализацията на произвежданите от „Елхим – Искра” АД продукти, дела им в приходите от продажби и настъпилите промени през отчетната година е посочена в раздел I от настоящия доклад.

2. Информация относно приходите от дейността, вътрешни и външни пазари, за източниците за снабдяване с основни суровини и материали е отразена в раздел I от настоящия доклад.

Не съществува зависимост на дружеството по отношение на отделни доставчици или клиенти.

Доставчик, чиито относителен дял надхвърля 10 % от разходите на дружеството за 2009 г. е «Булмет трейдинг» ЕООД, гр. Долна баня – България с относителен дял от 37 %. «Булмет трейдинг» ЕООД не е свързано с «Елхим – Искра» АД лице.

Клиенти на дружеството, чиито покупки общо за 2009 г. възлизат на над 10 % от приходите от продажби за 2009 г. са: «Баден» ООД гр. Неапол - Италия с покупки на стойност 2 209 хил.лв. (10.66 %), и «Хемус-Ко» ООД гр. Пазарджик - България с покупки на стойност 2 619 хил.лв (12.63 %), като тези дружества не са свързани лица с «Елхим – Искра» АД.

3. През 2009 г. дружеството няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на „Елхим – Искра” АД.

4. През 2009 г. няма сключени сделки извън обичайната дейност на Дружеството или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. През 2009 г. няма настъпили събития и показатели с необичаен за „Елхим – Искра” АД характер.

6. Извънбалансово в дружеството се водят активи на Държавен резерв, приети за съхранение, на обща стойност 8 хил.лв. Тези активи по никакъв начин не оказват влияние върху дейността на дружеството.

7. Към 31.12.2009 г. дружеството притежава дялово участие в капитала на „Екобат” АД – София от 8 334 броя обикновени поименни акции (16.66 %) на обща стойност 8 334 лв., от които внесени 2 083 лв.

8. Информация за сключените през 2009 г. от дружеството договори за заем в качеството му на заемополучател и условията по тях са отразени в раздел I т.6 от настоящия доклад.

И през 2009 г. Стара планина холд АД остава солидарен длъжник по договор на Лизингова компания АД с Райфайзенбанк – България ЕАД за банков кредит на стойност 2 200 хил. евро. Краен срок за погасяване 10.11.2013 г.

9. През 2009 г. „Елхим – Искра” АД не е сключвало договори за заем в качеството му на заемодател.

Към 31.12.2009 г. СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД – дружество майка, е отпуснало следните заеми с цел финансиране на дейността на дружествата от портфейла си:

Договор от 17.09.2007 г. с „Фазан” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 17.09.2010 г. при 7 % годишна лихва.

Договор от 01.10.2007 г. с „Лизингова компания” АД, дружество с малцинствено участие от портфейла на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 01.10.2010 година при 7 % годишна лихва.

Договор от 04.03.2008 г. с „Фазан-И” ООД, в размер на 180 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 04.03.2011 г. при 7,5 % годишна лихва.

Договор от 27.07.2007 г. с „Лизингова компания” АД, дружество с малцинствено участие от портфейла на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 27.07.2010 г. при 7 % годишна лихва.

Договор от 27.07.2007 г. с „Елхим Искра” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 300 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 27.07.2010 г. при 7 % годишна лихва. Остатък към 31.12.2009 г. – 140 хил. лв.

Договор от 27.09.2007 г. с „Елхим Искра” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. с анексиран срок на погасяване до 31.01.2011 г. при 7 % годишна лихва.

Договор от 09.05.2008 г. с „Българска роза” АД, асоциирано дружество на Стара планина холд АД, в размер на стойност 1 250 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 09.05.2010 г. при 7 % годишна лихва. Остатък към 31.12.2009 г. – 1 100 хил. лв.

Договор от 01.08.2008 г. с „Пътстройинженеринг” АД, асоциирано дружество на Стара планина холд АД, в размер на стойност 600 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 31.07.2010 г. при 9 % годишна лихва.

Договор от 16.12.2008 г. с „Фазан” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 150 хил. лв. с анексиран срок на погасяване до 16.12.2010 г. при 7 % годишна лихва.

Договор от 17.09.2009 г. с „Пътстройинженеринг” АД, асоциирано дружество на Стара планина холд АД, в размер на стойност 200 хил. лв. със срок на погасяване 30.06.2010 г. при 9 % годишна лихва.

Договор от 09.11.2009 г. с „Фазан-И” ЕООД, в размер до 150 хил. лв. със срок на погасяване до 1 година при 7,5 % годишна лихва. Остатък към 31.12.2009 г. – 135 хил. лв.

10. През отчетния период няма ново емитиране на ценни книжа.

11. Дружеството не е публикувало прогнози за годишни резултати от дейността за 2009 г.

12. През 2009 г. „Елхим – Искра” АД е обслужвало всичките си задължения навреме, не са били налице заплахи от невъзможност за обслужване на задължения и предприемане на мерки за отстраняването им.

13. Информация за реализираните инвестиции през 2009 г. и структурата на финансиране е отразена по-горе в раздел I от доклада.

14. Основните принципи на управление на управителния орган и мениджмънта на дружеството са прозрачно управление и защита на интересите на инвеститорите, посредством действия за повишаване производителността и рентабилността на производството, качеството на произвежданите продукти, инвестиции за обновяване на технологичния процес, за опазването на околната среда и развитие и усъвършенстване на човешките ресурси, социални дейности. В тази посока през 2009 г. няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Доколкото ни е известно, няма настъпили промени в основните принципи на управление и на останалите дружества, част от икономическата група на «Стара планина холд» АД.

15. Информация за прилаганите от дружеството система за вътрешен контрол и система за управление на риска е отразена в раздели I и VI на настоящия доклад. Също така с цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният одит на „Елхим – Искра” АД се извършва от независим експерт-счетоводител. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на Съвета на директорите и от страна на независимия Одитен комитет на „Елхим – Искра” АД , избран от Общото събрание на акционерите. В дружеството има утвърдена практика за периодичен анализ и обсъждане на текущите финансови резултати от дейността, с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмите и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

16. Няма настъпили промени в състава на Съвета на директорите през 2009 г.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите


на всеки от членовете на Съвета на директорите за отчетната
финансова година, изплатени от „Елхим – Искра” АД е отразена в раздел IV на настоящия доклад.

18. Информация за притежавани от членовете на


Съвета на директорите, изпълнителния директор и прокуриста на дружеството акции
поотделно и като процент от общия капитал на дружеството е отразена в раздел IV на настоящия доклад.

Няма предоставени и учредени опции върху ценни книжа на „Елхим – Искра” АД.

19. Към момента на изготвяне на настоящия доклад не са ни известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

20. Към 31.12.2009 г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал.

Общата стойност на задълженията/вземанията по всички образувани производства не надхвърля 10 % от собствения капитал.

21. Директор за връзки с инвеститорите на „Елхим – Искра” АД е:

Албена Славейкова Димитрова, адрес: гр. Пазарджик, 4400, ул Искра 9, тел.: 034 44 45 48, факс: 034 44 34 38, e-mail: a.dimitrova@elhim-iskra.com; office@elhim-iskra.com, web: www.elhim-iskra.com

VIII. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН


1. Към 31.12.2009 г. дружеството е с капитал 12 554 205 лева, изцяло записан и внесен, разделен на 12 554 205 броя обикновени, безналични, поименни непривилигировани акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Няма акции на „Елхим – Искра” АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Съгласно книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, към 31 декември 2009 година дружеството има 1 897 акционери, от които 69 юридически лица.

Физическите лица притежават общо 1 381 968 броя акции или 11 % от капитала на дружеството, а юридическите лица – 11 172 237 акции или 89 % от капитала на дружеството.

В капитала на дружеството участват акционери чуждестранни юридически лица - две дружества. Брой акции, притежавани от тях – 2 122 410 или 16.90 % от капитала.

Дружеството има и двама акционери чуждестранни физически лица, общо притежавани от тях акции – 6 877 или 0.0005 % от акционерния капитал на дружеството.

Всяка акция от капитала на „Елхим – Искра” АД дава право на притежателя си на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял.

2. Не съществуват ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа на „Елхим – Искра” АД.

3. Акционери на „Елхим – Искра” АД, които пряко или непряко притежават над 5 на сто или повече от правота на глас в общото събрание на акционерите и размер на дяловото им участие:

Няма акционери, физически лица притежаващи над 5% от акциите с право на глас.

Акционери – юридически лица, притежаващи над 5 % от капитала:

Акционери юридически лица- към 31.12.2009 г.

Брой акции

% от капитала

“Стара планина холд” АД, гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ЕФН 121227995

6 452 895

51.40

„Си Ес Пи фънд мениджърс” ООД, Карсън стриит 89701, Карсън сити, НЕВАДА, ЕФН 082562003

2 077 695

16.55

„Ролет” ЕООД, гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 14, ЕФН 115784534

1 168 710

9.30

4. Няма акционери със специални контролни права.

5. Няма система за контрол при упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите.

6. Не съществуват ограничения върху правото на глас, включително ограничения върху правото на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правото на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Няма споразумения между акционерите, които да са ни известни и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Съгласно дружествения Устав, право да избира и освобождава членове на Съвета на директорите на дружеството има само Общото събрание на акционерите и решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

Право да извършва изменения и допълнения на Устава на дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.9. Правомощия на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на „Елхим – Искра” АД има следните компетенции:

9.1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

9.2. избира между членовете си председател и зам. председател;

9.3. приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;

9.4. приема правила за своята работа;

9.5. определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

9.6. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;

9.7. създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;

9.8. взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;

9.9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за заеми на дъщерните дружества, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството;

9.10. приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

9.11. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

9.12. съдейства на директор за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;

9.13. утвърждава Правила за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

9.14. утвърждава годишна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

9.15. Съветът на директорите без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделки, в резултат на които:

9.15.1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

9.15.2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква “а”, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица – над стойността по т. 1, буква “б”;

9.15.3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква “а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица – над 10 на сто от стойността по т. 1, буква “б”.

9.16. Съгласно устава, Съвета на директорите е увластен да увеличава капитала на дружеството в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба /06.06.2008 г./ на устава в търговския регистър.

10. Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Няма споразумения между „Елхим – Искра” АД и Съвета на директорите или служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.
Докладът за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите на

Елхим – Искра” АД на 24.03.2010 година.


24.03.2010 г. Прокурист:

Пазарджик инж. Георги Русков


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница