Доклад за дейността през първото тримесечие на 2013 годинаДата18.12.2017
Размер106.47 Kb.


МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността през първото тримесечие на 2013 година

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал от Закона за счетоводство, чл. 187Д и чл.247 от ТЗ, чл.100 Н, ал.4 т.2 и ал.7 от ЗППЦК и Приложение №10, към чл.32 ал.1, т.2 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Описание на дейността

НУРТС България АД е акционерно дружество, учредено на 30.03.2010 г. с предмет на дейност: изграждане, използване и поддържане на обществени електронни съобщителни мрежи и информационни системи на територията на Република България, както и предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез тях, включително наземно разпространение (излъчване) на телевизионни и радио програми, аналогов радиорелеен и сателитен пренос, услуги по колокиране и други дейности, свързани с електронните съобщения.Преглед на дейността

Развитие и резултат от дейността на Дружеството

На 20.08.2010 г. Дружеството придобива от БТК АД търговското предприятие НУРТС съгласно разпоредбите на чл. 15 от Търговския закон, което включва цялата дейност на предприятието НУРТС, включително всички недвижими имоти, активи (моторни превозни средства, движими вещи и прикрепени вещи), права и задължения, фактически отношения, договори, клиенти, пазарен дял, персонал, ноу хау, репутация и права върху интелектуална собственост, информационни системи, заедно с всички лицензи и разрешения, свързани с дейността на предприятието.

Притежаваните от Дружеството дълготрайни активи са с балансови стойности към 31.03.2013 г. както следва:


 • Имоти, машини, съоръжения и оборудване – 87,452 хил. лева

 • Нематериални активи – 4,508 хил. лева

 • Инвестиции в дъщерни предприятия – 122,884 хил. лева

Притежаваните лицензии за осъществяване дейността на Дружеството представляват издадени от Комисията за регулиране на съобщенията разрешения за ползване на индивидуално определен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за мобилни услуги от подвижна радиослужба PMR, за наземно цифрово радиоразпръскване, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” и чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна спътникова радиослужба.

Текущите активи на Дружеството включват: • Материални запаси на стойност 3,734 хил. лева, представляващи материали и резервни части за поддръжка на сгради, съоръжения и оборудване, горива за дизелови агрегати и други

 • Вземания на обща стойност 14,304 хил. лева, които включват: вземания от клиенти на стойност 11,230 хил. лева, вземания от свързани предприятия на стойност 2,490 хил. лева, вземания за корпоративен данък на стойност 584 хил. лева.

 • Парични средства в размер на 8,583 хил. лева

 • Разходи за бъдещи периоди на стойност 879 хил. лева, представляващи платени разходи за сателитен капацитет, застраховки и платени лицензионни такси към КРС, отнасящи се за 2013 година

Към 31.03.2013 г. регистрираният и внесен акционерен капитал на Дружеството възлиза на 151,482 хил. лв., състоящ се от 151,482 хиляди броя акции с номинална стойност на акция 1 лев. При учредяването на Дружеството са издадени обикновени акции на стойност 50 хил. лева, а при последващо увеличение на капитала на Дружеството във връзка с придобиването на търговско предприятие през 2010 г. са издадени допълнително акции на стойност 111,432 хил. лева. През 2012 г. е направена парична вноска за увеличение на капитала от акционерите на Дружеството и са издадени допълнително акции на стойност 40,000 хил. лева.

Текущите пасиви на Дружеството включват: • Облигационен заем с балансова стойност 78,129 хил. лева. През 2012 г. Дружеството е емитирало първа по ред емисия обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни облигации. Номиналната емисионна стойност на една облигация е 1,000 евро, а общия брой емитирани облигации е 40,000. Средствата набрани чрез издаване на облигациите са използвани за погасяване на банкови кредити, ползвани от Дружеството. За обезпечаване на задължението по облигационния заем е учреден реален залог на акциите от капитала на НУРТС Диджитъл ЕАД и първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ (Закон за особените залози) на вземанията, произтичащи от договори за радио и телевизионно радиоразпръскване, колокиране на оборудване и сателитно излъчване.

 • Данъчни задължения в размер на 336 хил. лева, които включват: задължение за ДДС в размер на 253 хил. лева, данъци върху доходите на физически лица в размер на 39 хил. лева, местни данъци и такси в размер на 44 хил. лева

 • Търговски задължения в размер на 2,728 хил. лева, които включват: задължения към доставчици на стойност 2,722 хил. лева и други задължения (за гаранции, застраховки и други) на стойност 6 хил. лева.

 • Доходи на наети лица на стойност 1,471 хил. лева, които включват задължения за изплащане на възнаграждения, неизползвани отпуски, задължения за планове с дефинирани доходи при пенсиониране, провизии за конструктивни задължения и осигурителни вноски

За отчетния период Дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 2,993 хил. лева.

Приходите от предоставени услуги за отчетния период са в размер общо 13,509 хил. лв.

Клиенти на Дружеството са всички най-големи радио и телевизионни оператори. НУРТС България АД предоставя покритие на национално ниво, което може да достигне до 99.9% от територията на страната в съответствие с изискванията на радио и/или телевизионния оператор. Експлоатираните обекти на НУРТС България АД са над 700 на брой, разположени са на специално подбрани географски точки, за да се постигне максимална ефективност на разпространение. НУРТС България АД разполага и със специализирана земна станция за космически връзки – ЗСКВ Шипка, с. Плана. Към момента тя служи за сателитен пренос и разпространение на над 20 програми.

Отчетените за периода други приходи в размер на 3,444 хил. лева представляват печалба от продажба на бракувани дълготрайни активи, приходи от наеми на помещения и оборудване, начислени лихви, глоби, неустойки за просрочени плащания и приходи по приключване на ЕСКРОУ договор.

Отчетените за периода разходи за външни услуги в размер на 4,501 хил. лева включват разходи за пренос, разходи за ремонт и поддръжка на оборудване, сгради и автомобили, разходи за оперативен лизинг на имоти и автомобили, охрана на имущество, телекомуникационни, пощенски, консултантски и други услуги, разходи за услуги от подизпълнители по изграждане на DVB-T мрежа.

Отчетените за периода разходи за материали в размер на 2,612 хил. лева включват материали за ремонт и поддръжка на оборудване, сгради и автомобили, горива и електроенергия, като основен разход за дейността на Дружеството и експлоатирането на неговите съоръжения е разходът за електроенергия.

Отчетените за периода разходи за амортизация и обезценка в размер на 3,419 хил. лева.

Отчетените за периода разходи за персонала в размер на 1,644 хил. лева включват разходи за възнаграждения по трудови договори и договори за управление, разходи за компенсируеми отпуски, разходи за осигурителни вноски върху възнагражденията и компенсируемите отпуски, разходи за провизии при пенсиониране и провизии за конструктивни задължения, разходи за допълнителни социални придобивки – доброволно здравно осигуряване, ваучери за храна, социални пакети.

Отчетените за периода други разходи в размер на 474 хил. лева включват разходи за лицензионни такси, разходи за командировки и служебни пътувания, разходи за местни данъци и такси, разходи за обезценка и брак на материални запаси.

Отчетените за периода финансови разходи в размер на 1,312 хил. лева представляват разходи за лихви по облигационен заем, лихви по провизии, банкови такси.Управление на финансовия риск

Политиката на Дружеството за управление на риска е развита така, че да идентифицира и анализира рисковете, с които се сблъсква Дружеството, да установява лимити за поемане на рискове и контроли, да наблюдава рисковете и съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в пазарните условия и в дейността на Дружеството. Дружеството, чрез своите стандарти и процедури за обучение и управление, цели да развие конструктивна контролна среда, в която всички служители разбират своята роля и задължения.

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба ако клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти. Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти.

Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на задълженията, свързани с финансовите пасиви, които се уреждат в пари или чрез друг финансов актив. Подходът на Дружеството за управление на ликвидността е да се осигури, доколкото е възможно, че винаги ще има достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални, така и при стресови условия, както и без да се понесат неприемливи загуби или да се навреди на репутацията на Дружеството. Обикновено Дружеството гарантира, че разполага с достатъчно парични средства при поискване, за да посрещне очакваните оперативни разходи за период от 60 дни, включително обслужването на финансовите задължения, с изключение на потенциалното въздействие на екстремни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени, като природни бедствия.

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта. Като цяло, Дружеството не е изложено на валутен риск, тъй като не реализира приходи от продажби на външен пазар и сделките на Дружеството се осъществяват основно в български лева и евро, чийто курс е фиксиран към курса на лева.

Събития след датата на отчета

Няма такива събития.Развитие на Дружеството

Очакванията за развитие са свързани с предоставяне на комплексни решения на настоящите и бъдещи клиенти на Дружеството, обединяващи различните видове услуги в цялостно решение за нуждите на клиента. Голям дял в увеличението на приходите, ще имат услугите свързани с обслужването на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Очакванията са сателитният пренос и УКВ излъчването, да продължават да формират стабилни постъпления, както и да привличат нови клиенти. Дружеството предвижда инвестиции през следващия отчетен период в размер на 10,340 хил. лв. за разширяване и модернизиране на електронната мрежа.

Чрез дъщерното дружество НУРТС Диджитъл ЕАД, усилията на НУРТС България ще се концентрират към доизграждане на електронната мрежа за наземно цифрово разпръскване на телевизионни програми, като подпомага процесите по доставка на оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не развива научноизследователска и развойна дейност.


Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

Съгласно Търговския закон и своя устав, Дружеството има едностепенна система на управление, без отделен надзорен орган (в лицето на надзорен съвет) и се управлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от 6 члена.

Членовете на Съвета на директорите са:


 • Георги Янчев Янчев

Председател на Съвета на директорите

 • Емил Илиев Атанасов

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

 • Свилен Христов Попов

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Член на Съвета на директорите

 • Татяна Йовчева Неделчева

Член на Съвета на директорите

 • Оливие Куриол

Член на Съвета на директорите

През отчетната финансова година няма настъпили промени в Съвета на директорите.

През отчетния период, Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции, членовете на управителните и контролните органи не притежават, не са придобивали и не са прехвърляли акции и облигации на Дружеството.

Изпълнителният член на СД - Емил Илиев Атанасов, е съдружник с 50% от дяловете в Акуила кепитъл ООД (ЕИК 200440044).


Клонове

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.


Допълнителна информация

Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица

Няма такива сделки.Информация за събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

Няма такива събития.Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за Дружеството и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото му състояние

Няма такива сделки.Информация за дялови участия на Дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране

Дружеството притежава 100% от акциите, издадени от дъщерното дружество „НУРТС Диджитъл“ ЕАД, с което формира икономическа група и чиито резултати консолидира в своите финансови отчети.

Освен посоченото, Дружеството не притежава други дъщерни дружества и няма дялови участия.

Информация относно сключените от Дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати

Информация относно предоставените заеми на свързани лица е посочена в Бележка 32 към финансовия отчет.Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

Дружеството не е емитирало през отчетния период, нова емисия ценни книжа.Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

Дружеството няма, публикувани прогнозни резултати, въз основа на които да направи необходимия анализ.Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството и на неговата икономическа група

Няма настъпили промени.Промени в цената на акциите на Дружеството

Няма промени. Акциите на Дружеството, не са приети за търговия на регулиран пазар.Емил Атанасов

Изпълнителен директор

Свилен Попов

Изпълнителен директор


НУРТС България АД

29 Април 2013 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница