Доклад за екологична оценка на оуп на курортно-туристическо ядро Момчиловци План за улична регулация "Ахматица"страница1/4
Дата23.12.2017
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4

Нетехническо резюме към Доклад за екологична оценка на ОУП на курортно-туристическо ядро Момчиловци

План за улична регулация – Ахматица” .


Обща информация
Териториална система, състояща се от взаимодействащи помежду си природни и антропогенни компоненти и комплекси се нарича ландшафт, съгласно БДС17.8.1.01-88 “Опазване на природата – Ландшафт”.

Оценяваната територия се намира в землището на с. Момчиловци. То е разположено на 14 км северно от гр. Смолян и на 14 км източно от к.к. Пампорово и заема една котловина в Средните Родопи с изход на юг към р. Бяла и извор „Хубча” и на изток към р. Арда. От север е защитено от голямото вододелно било Рожен, Караманица, Калъчборун, Момина вода, Имаретдере.

Според регионалното ландшафтно райониране, курортното ядро попада към Централно-Балканска планинско-котловинна ландшафтна област, Западнородопска подобласт.

Според типологичното райониране курортното ядро попада към клас горски ландшафти, ливадни ландшафти, скални ландшафти, антропогенни ландшафти, транспортни ландшафти, селскостопански ландшафти.

ОУП на курортно-туристическо ядро “Момчиловци” е изготвен въз основа на планово задание, одобрено с Решение № 442, взето на заседание на ОбС гр. Смолян, състояло се на 28.06.2006 г. и в съответствие с чл. 23, ал. 2, т. 15, буква “з” от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Устройственият план е разчетен с прогнозен срок за изпълнение от 15 години, разпределен на 3 етапа и дава решения за конкретното локализиране на зоните за устройство и пътната инфраструктура в разглежданата територия при спазване на концепцията за максималното съхраняване на природната среда.

Решението е постигнато чрез насочване на застрояването върху необработваеми земеделски земи в териториалния обхват на землището на с. Момчиловци. Общата площ на проектотериторията за създаване на курортно-туристическото ядро съдържа земи с различен статут и собственост, от които преобладаваща част се пада на ССФ – X-та категория при неполивни условия. След тях по представителност следват тези от ГФ също с различна форма на собственост, в т.ч. и Държавна публична.

Планът предвижда създаването на устройствени зони от вида: • Ок – курортна зона

 • Ос –- ваканционни селища

 • Ов – вилни зони

 • Од – голф селище

Устройствените зони се разполагат в местности и заемат площи преобладаващо частна собственост.

Проектната територия на Курортно-туристическо ядро “Момчиловци” е разгледана в два варианта: • I-ви основен “А” вариант с площ 743,04 ха, включващ местностите:

по ред

Местност

Площ

1

м. Марецко

50.33 ха

2

м. Свети Дух

18.54 ха

3

м. Момина вода

24.33 ха

4

м. Свети Георги

21.65ха

5

м. Маданя

20.01 ха

6

м. Кашкавалницата

15.42 ха

7

м. Брашналето

4.98 ха

8

м. Сините скали

17.76 ха
 • II–ри разширен “Б” вариант 792,5 ха, който ще се изпълни при доказване на икономическа целесъобразност и включва освен териториите по I–ви вариант допълнително още:

N по ред

Обект

Площ

1

с. Момчиловци – терени извън регулация

9.77 ха

2

Ваканционно селище “Селището”

13,95 ха

3

Ваканционно селище “Поляните”

10,76 ха

4

Ваканционно селище “Тракийски комплекс”

34,69 ха

5

Етно парк”Коренето”

23,26 ха

Разглежданият Общ устройствен план залага на виждането, преобладаващият поток от туристи, посетители и обслужващ персонал да бъде настаняван във вече изградената леглова база на с. Момчиловци, гр. Смолян и курортните ядра, гравитиращи към Пампорово, с което се намаляват директните въздействия върху компонентите на околната среда.

ОУП на Курортно-туристическо ядро “Момчиловци” е разработен така, че съоръженията, пистите, атракционите, инфраструктурата и заведенията за обществено ползване се създават изцяло в землището на селото. Границите на КТЯ засягат част от Защитена зона “Родопи Средни” Код BG 0001031 съответно :


 • по вар. “А” – 345,6 ха

 • по вар. “Б” – 394,72 ха.

В рамките на територията за устройство попада и ЗМ “Момина вода – Ахматица”, обявена със заповед на МОСВ № РД 317/ 31.03.2003 г. с предмет опазване на характерен ландшафт, естествени смърчови гори и високопланински пасища.

Земеделските имоти, попадащи в ОУП, са преобладаващо общинска частна собственост, следвани от частна собственост на организации и частна собственост на физически лица. Върху производителните земеделски площи е наложена забрана за застрояване и промяна на предназначението.

Горските територии са възстановени по плана за гороразделяне поземлени имоти, държавна, общинска и частна собственост, в т.ч. и църковни гори.

Тъй като условията на средата в района на настоящото проучване са се формирали под склопа на гората, нейното участие е разгледано в по-широк обхват, въпреки че площта на горските територии в границите на КТЯ “Момчиловци “ е със сравнително слабо процентно представителство: • при I–ви основен вариант 70 ха

 • при II–ри разширен вариант 105,9 ха

Съпоставени с общата площ на ядрото, горите в него заемат следните процентни стойности :

 • при I–ви основен вариант 9,42 %

 • при II–ри разширен вариант 13,37 %.

Съгласно би­оге­ог­раф­с­ко­то зониране на фа­уна­та в България (Гру­ев, Б., 1988 г.). обектът се от­на­ся към Ри­ло-Ро­доп­с­кия подра­йон на Пла­нин­с­кия ра­йон. Видовете, заемащи този дял на Родопите, дефинират нейния бо­ре­ален и пла­нин­с­ки об­лик. Във ви­со­коп­ла­нин­с­кия по­яс фаунистичното разнообразие се доминира от бо­рео-ал­пийс­ки ви­до­ве.

Проучванията върху биологичното разнообразие в района са недостатъчни, което налага ограничения и върху възможността за оценка динамиката на популациите и местообитанията във времето.Описание на основните цели на плана
и връзка с други планове и програми

Общият устройствен план на “Курортно-туристическо ядро Момчиловци” разработва възможностите за комплексно устройство, изграждане и развитие на курортно-туристическа зона. Намерението на колектива е да се осъществи единство между нови структури и дейности в изключително живописно природно обкръжение и уникална среда. Засега антропогенното натоварване се чувства основно в селото и около пътните връзки или това са пътищата на с. Момчиловци със селищата от общината и с други селища.

Все още липсва разработена обща стратегия за развитие на Родопите, липсва Закон за Планината, който излезе като законопроект през 1998 г., коментираше се с допълнения през 2001 г. и наново през 2005 г. и досега сме без такъв. Проектират се подробни устройствени планове върху земи лесно сменили статута си. Организирана, планирана идея за връзка и управление между тях засега няма и това най-вероятно ще доведе до грешки и щети от локалните планови решения.

Основните цели на плана са ясно формулирани в изготвеното планово задание за ОУП, одобрено с Решение № 442 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му на 28.06.2006 г.

Общата концепция на плана е да създаде спортно-туристическа територия, обхващаща природните забележителности – езера, гори, скали, скални масиви, земеделски земи и др.

Основни цели на плана:


 • Създаване на леглова база за живеене, отдих, спорт и туризъм с целогодишни функции.

 • Обособяване на възлова местност за леглова и обслужваща база с местно значение.

 • Създаване на малки ски-плацове за начинаещи скиори, зони около езерата за риболов и риболовен спорт, еко пътеки около природните забележителности, вело-алеи, плацове за конен спорт, центрове за планинско ориентиране за деца и др.

 • Осигуряване на зони за свободен достъп по възможност в общинска и държавна собственост с цел развитието на туризма, риболова, спорта и др.

 • Създаване на курортно образувание, осигуряващо максимален брой работни места.

 • Чрез използване на природните дадености и градоустройствените решения да се създаде рекреационна зона – самостоятелно функционираща.

 • Създаване възможност за инфраструктурно-техническо строителство.

 • Осигуряване условия за строителство в подходящите частни земеделски и горски земи, отчитайки изискванията на ЗУТ, ЗОЗЗ и ЗГ.

ОУП на курортното ядро има най-близка и пряка връзка с регулационния план на с. Момчиловци, в чието землище попада територията му. Същевременно се намира в близост и до к.к. Пампорово, СТЦ “Чепеларе”, СТЦ “Перелик” и курортните ядра “Смолянски езера”, “Хайдушки поляни” и “Преспа”, което позволява на обитателите му да ползват спортните съоръжения и природните дадености на съществуващите в областта курорти.


КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Атмосферен въздух

Нивото на приземните концентрации на замърсяващите вещества в атмосферния въздух се определя от: • Разположението, мощността и режима на работа на източниците на емисии

 • Характера на локалните климатични условия

 • Характеристиките на района и характера на урбанизация, които влияят на условията за задържане или разсейване на вредностите в атмосферата.

Най-неблагоприятни метеорологични условия за задържане на замърсителите в атмосферата са приземните температурни инверсии. Най-подходящи условия за тяхното възникване се създават при безветрие (тихо време), особено през зимата. Този фактор при всички случаи е взет под внимание при разработването на предложенията за реализацията на ОУП Момчиловци, както и максимална етажност на сградите там.

Съдържанието на вредни вещества в атмосферния въздух в района на град Смолян и ОУП Момчиловци се лимитира от експозицията и въздействието на: емисии от неподвижни точкови (промишлени) източници; емисии от подвижни точкови източници (автомобилен транспорт); влияние на битовия сектор – горивни инсталации.

В обследвания район няма естествени природни източници, които да са емитери на вредни вещества в атмосферния въздух.

Направените проучвания и по информация от КФС “Рожен” се заключава, че по принцип е възможен далечен пренос на атмосферни замърсители. Но утаяването им в района на КЯ “Момчиловци” е много малко вероятно поради преобладаващите ветрове (северозападни – западни), релефа, по-високата надморска височина и характеристиките на местността.

Раз­г­леж­да­ни­ят ра­йон на курортно ядро Момчиловци по­па­да в Ев­ро­пейс­ко-кон­ти­нен­тал­на­та кли­ма­тич­на об­ласт, Пре­ход­но-кон­ти­нен­тал­на­та кли­ма­тич­на по­доб­ласт, Пла­нин­с­ки кли­ма­ти­чен ра­йон – сред­ноп­ла­нин­с­ка част и в Кон­ти­нен­тал­но-Сре­ди­зем­но­мор­с­ка­та кли­ма­тич­на об­ласт.

Като климатични ресурси се разглеждат онези елементи на климата и свойства на въздушната среда, които могат да се използват пряко в практиката. Те се определят като енергийни, биоклиматични, рекреационни, агроклиматични.


Повърхностни води

Основни дрениращи артерии в района на курортно-туристическото ядро са реките Бяла, Кутелска и Малка Арда, заедно с притоците си.

Повърхностните води са един от главните фактори за изменение релефа на земната повърхност.

Тези води притежават голяма кинетична енергия, която е мощен фактор за преобразуване на земната повърхност. Колкото по-големи са масата и скоростта на водния поток, толкова по-разрушително е действието на течащите води. Следователно в планинските участъци, какъвто е районът на курортното ядро, където наклонът е по-голям, едно и също водно количество ще извършва много по-голяма геоложка дейност, отколкото в равнинните територии и твърде често имат пороен характер.Проектно решение за водоснабдяване

на курортно-туристическо ядро “Момчиловци”

За І-ви етап – Реконструира се съществуващата помпена станция “Ахматица” № 2, разположена в близост до пътя за гр. Лъки. Довеждат се гравитачно до нея водите на съществуващите извори “Момина вода”, “Пожарето” и тези в района на ПС “Ахматица” 1, които в момента не се използват за с. Момчиловци. Чрез припомпване водата ще се подава в бъдещ водоем на връх Черковния на кота 1817,10 м, откъдето ще се разпределя към обектите. Дължината на напорния водопровод ще бъде около 2 км, денивелацията – 215 метра.

Още през І-ви етап на застрояване ще се получи недостиг от вода, поради което трябва да се проучат нови допълнителни водоизточници.

Предлагам като подходящи за бъдещо водоснабдяване следните водоизточници: дере Лопуха, Кутелска река, както и други непроучени подземни извори. За целта е необходимо да се възложи цялостно хидрогеоложко проучване на водоизточниците в района с цел осигуряване на общото необходимо за ядрото водно количество в размер на Qср.дн. = 46,67 л/сек и Qмакс.дн. = 70 л/сек.Проектно решение за канализация

и пречистване на отпадъчни канални води

В района на курортното ядро няма съществуваща канализация.

Отпадъчните води са 90 % от водопотреблението.

Общо за ядрото отпадъчните канални води ще бъдат:Qср.дн. = 46,67 × 0,90 = 42,00 л/сек

Qмакс.дн. = 70,00 × 0,90 = 63,00 л/сек.

Предвижда се канална мрежа тип разделна, като дъждовните води от покривите на сградите и от площадките ще се отвеждат със самостоятелна канализация и ще се заустват в най-близките до тях дерета.

Възможни са следните варианти за канализацията:

І-ви вариант – пречиствателна станция за курортното ядро, разположена в най-ниската част на територията със заустване в подходящ водоприемник – дере.

ІІ-ри вариант – канална мрежа в обхвата на ядрото с колектор до с. Момчиловци с обща пречиствателна станция под селото, в която да се пречистват и водите на с. Момчиловци.

За предпочитане е ІІ-ри вариант, но за избор на окончателно решение е необходимо да се изготви предпроектно проучване с технико-икономическа оценка, с което ще се определи най-целесъобразното решение за отвеждане и пречистване на каналните води от ядрото.


Земи и почви

Проектната територия на курортно-туристическо ядро Момчиловци е разгледана в два варианта: • Първи основен А вариант е с площ 743,04 ха и включва местностите: Марецко – 50,33 ха, Свети Дух – 18,54 ха, Момина вода – 24,33 ха, Свети Георги – 21,65 ха, Маданя – 20,01 ха, Кашкавалницата – 15,42 ха, Брашналето – 4,98 ха, Сините скали – 17,76 ха.

 • Вторият разширен Б вариант 792,15 ха ще се изпълнява при доказване на икономическата целесъобразност и включва освен териториите по първи вариант и допълнително още: с. Момчиловци – терени извън регулация – 9,77 ха, Ваканционно селище “Селището” – 13,95 ха, Ваканционно селище “Поляните” – 10,76 ха, Ваканционно селище “Тракийски комплекс” – 34,69 ха, Етно парк “Коренето” – 23,26 ха.

Почвите в района на Курортно-туристическо ядро Момчиловци спадат към Планинската почвена зона на България. Според агроекологическото делене се отнасят към Родопския агроекологичен район на кафявите горски почви.
Ландшафт

Компонентите по вертикална структура в района са както следва: • Преходно континентална климатична подобласт

 • Средни годишни температури (Персенк – 4.7 ºС)

 • Атмосфера – запрашеност – практически нулева

 • Хидрология – водни течения, извори, водохващания, водни площи.

 • Почвена покривка – кафяви горски тъмни и светли, ливадни.

 • Разкрити скални формации.

 • Растителна покривка – иглолистни гори, ливади и ниви на отделни петна, склонова растителност. Районът разполага с находища на 211 редки и застрашени растителни вида, включени в Червената книга. “Това е най-богатият на таксони масив на Балканския полуостров, царството на смърча в България.”

 • Животински свят – биологично разнообразие на животинския свят – благороден елен, диво прасе, елен лопатар, дива котка; застрашена бозайна фауна – кафява мечка, дива коза, видра. Родопите са един от най-богатите орнитологични райони, където гнездят 167 вида птици.

 • Антропогенната намеса е в границите на селището, около пътищата, с присъствието на хижа “Момчил юнак” с няколко бунгала на североизток от селото, хижа “Момина вода” на север, селскостопанско присъствие и др..

 • Районът на разработваната територия е богат с многообразието на културното си наследство. Присъстват множество параклиси, в последните години реставрирани и функциониращи, които са място на честване на празници и съхраняване на традиции. В очертанията си с. Момчиловци разполага с голям брой къщи-паметници на културата, църквата “Св.св. Константин и Елена”, стари поселения в околностите си

 • Особено многообразни и добре запазени са нематериалните културни ценности-песни, танци, фолклор, легенди, празници и обичаи, занаяти и много още.


Защитени природни обекти и територии

На около 5 км югозападно от територията на плана се намира защитената местност Рожен – Клабуч, разположена в землището на с. Соколовци. Обявена е със Заповед № 558 / 06.08.1979 г. на КОПС. Включва отделите 141 / 1, 2, 3, е, ж, з, и, н, к, о, п, р; 140 / а, б, в, г, к, с, 3, 1, 2, д, ж, з, и, ъ; 139 / 1, а, б по ЛУП на ДЛ – Пампорово. Обект на защита е стара черборова гора, намираща се под и над пътя Соколовци – Чепеларе и под пътя от връх Рожен за НАО “Рожен” и гр. Лъки. Съставът на гората е черен бор, смърч, бял бор.

На юг-югозапад от територията на плана на около 6 км се намира резерват “Момчиловски дол” (31,3 ха), създаден с цел съхраняване на вековна черборова гора. Обявен е със Заповед № 508 / 28.03.1968 г., прекатегоризиран със Заповед РД-372 / 15.10.1999 г. Включва отделите 132 / м, п, 3, ж, и, л, о, ъ по ЛУП на ДЛ – Пампорово. Резерватът има буферна зона от 43,6 ха. В състава на горите, включени в резервата, освен черен бор участват още смърч, бял бор, бук, воден габър, зимен дъб, келяв габър.

На територията на резерват “Момчиловски дол” от обявяването му до сега няма антропогенна намеса. За резерватните площи средният бонитет е І, което определя изключително благоприятни условия за основния вид. Процентът на естествените семенни насаждения е многократно по-висок от този на изкуствено създадените. Насажденията са със средна възраст над 100 години. Дървесен вид с най-широко разпространение е черният бор. Площта на резервата е 99,4 % залесена.

В резерват “Момчиловски дол” по вид всички насаждения са чисти черноборови. За разлика от основното насаждение обаче формираният и добре развиващ се втори етаж навсякъде е от типа “Смесени иглолистно-широколистни гори”, като черният бор участва едва с от 20 до 50 %, а останалият състав е от смърч (10 до 40 %), бук от 20 до 40 %, мъждрян, келяв габър и зимен дъб от 10 до 20 % в различните насаждения.

За територията на резервата са установени 170 вида висши растения – папрати, голосеменни и покритосеменни. Таксономичен списък на висшите растения в резерват “Момчиловски дол” присъства в “Поддържан резерват Момчиловски дол, план за управление”.
ФАКТОРИ, КОИТО ЗАМЪРСЯВАТ

ИЛИ УВРЕЖДАТ ОКОЛНАТА СРЕДА
Отпадъци

Село Момчиловци се намира на 14 км северно от гр. Смолян и на 14 км източно от к.к. Пампорово, разположено в Момчиловския рид.

Населението на селото е 1419 жители (към 2005 г. – по данни на НСИ). По мнение на авторите на разработката на ОУП към 2020 г. населението на с. Момчиловци се очаква да бъде в границите на 1300-1200 души, като тези очаквания се базират и на строителството и експлоатацията на обектите в курортно-туристическото ядро.

Основен поминък са животновъдството, картофопроизводството, дърводобивът и туризмът. В селото няма промишлени предприятия, което е предпоставка за чистата околна среда в този регион.

Село Момчиловци е включено в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на Община Смолян. Обслужва се от фирма “ТИТАН КЛИНЪР” ООД – гр. Кърджали, която е и оператор на депото за ТБО на Община Смолян.

На територията на селото, се образуват ос­нов­но битови отпадъци в ре­зул­тат от жизнената дейност на местните жители и туристите, по­се­ща­ва­щи селото и неговите околности. Морфологичният състав на битовите отпадъци не е изследван и установен. Преобладаващата част от тях са органични отпадъци, пластмасови опаковки, изхвърлени стъклени бутилки, метални опаковки от бира и безалкохолни напитки, хартиени опаковки и хартия.Събирането на битовите отпадъци се извършва чрез стационарна контейнерна система, състояща се от контейнери тип “Бобър” и кофи тип “МЕВА”.

С контейнерите тип “Бобър” се обслужват централните селски части, търговските обекти и някои единични обекти в границите на селището и извън регулация. Пластмасовите кофи тип “МЕВА” се използват като индивидуални съдове за всяко отделно домакинство.Транспортирането на битовите отпадъци се извършва от обслужващата фирма “ТИТАН КЛИНЪР” ООД – гр.Кърджали с помощта на специализирана техника – самонатоварващи автомобили, с висока степен на пресоване. Отпадъците се извозват 2 пъти седмично до депото за ТБО на Община Смолян за по-нататъшно обезвреждане.

Създадената система за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци функционира добре и не създава предпоставки за нередовно извозване на отпадъците.

От началото на 2005 г. на територията на община Смолян действа система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, реализирана съвместно от Община Смолян и организацията за оползотворяване “Екопак България” АД. Такава система е въведена и в с. Момчиловци.

Отпадъците от опаковки се събират в различно оцветени контейнери тип “Иглу” с обем 1.5 м3 (син – за хартиени и картонени опаковки, жълт – за пластмасови и метални опаковки, зелен – за стъклени опаковки). Контейнерите са разположени в близост до центъра на селото, в района на основно училище “Св.св. Кирил и Методий” и горната част на селото (на север от селото, до кръстопътя за гр. Лъки и с. Баните). За транспортирането на контейнерите тип “Иглу” се използва специален камион с кран, подсигурен от фирма “Екопак България” АД. Разделно събраните отпадъци биват транспортирани до съответните рециклиращи предприятия.Строителни отпадъци се образуват в резултат на строителството или ремонта на жилищни сгради и хотели, заведения за обществено хранене, оформяне на паркови пространства, поддържане и обновяване на пътната инфраструктура. Поради недостатъчно данни не би могло да се посочи какво е тяхното количество.

Производствени отпадъци (дървесни и текстилни отпадъци) се генерират предимно от дърводобива и двете шивашки предприятия, намиращи се на територията на с. Момчиловци – “Елица” АД (трикотажна фабрика) и ЕТ “Илка Канева” (цех за производство на чорапи). Дървесните отпадъци не представляват заплаха за околната среда, но нарушават общия облик (живописност) на ландшафта. Същите могат да бъдат оползотворени като се използват за производството на брикети в “Топливо” ЕООД – гр. Смолян.

Източници на опасни отпадъци (батерии и акумулатори, отработени масла) са личните и обществените моторни превозни средства, обслужващите товарни коли. Смазочни моторни масла, класифицирани също като опасни, освен за транспортните средства се използват и при работата на дърводобивните и шивашки машини. Отпадъчни нефтопродукти се отделят от бензиностанция ЕТ “Аспен” – с. Момчиловци. Няма налични данни за количеството генерирани опасни отпадъци на територията на с. Момчиловци.

На територията на с. Момчиловци са определени две места за събиране на опасни отпадъци:


 • “Магазин” – негодни за употреба батерии и акумулатори;

 • Бензиностанция на ЕТ “Аспен” – за смяна на отработени масла.

Излезлите от употреба луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак, се събират и предават на определените за целта места, намиращи се на територията на Община Смолян:

 • Магазин на ЕТ “Сосари” (гр. Смолян, бул. “България” № 65);

 • Магазин на “ИЛМЕКС” ЕООД (гр. Смолян, площада на кв. Устово, тел. 6 40 08).

Излезлите от употреба МПС се предават на определените за целта площадки за временно съхранение, разположени също на територията на Община Смолян:

 • Площадка за временно съхранение

В двора на бившето СМК – ПМА, по пътя Смолян – Бостина, обслужвано от ЕТ “Телекс – Христо Кондилов” – Смолян, тел. 4 58 35;

 • Площадка за временно съхранение

гр. Смолян, ул. “Тракия” (в двора на бившата фабрика за безалкохолни напитки), обслужвана от “Робоск” ООД – Смолян, тел. 2 42 03.

Ефективното управление на отпадъците, както в курортните територии така и по трасетата на туристическите маршрути и пътни връзки, е от съществено значение за качеството на туристическия продукт, който ще се предлага в курортно-туристическо ядро “Момчиловци”.Прогнозиране на количеството продуцирани (генерирани) отпадъци,

вследствие осъществяването на ОУП

Битови отпадъци – Генерираните битови отпадъци за зоните в курортно-туристическото ядро “Момчиловци” са близки по състав. Количеството им ще се различава в зависимост от предвидените бази за подслон и обслужване, спортно-рекреационни обекти и съоръжения, буферни паркинги, терени за движение и транспорт. Общото количество генерирани отпадъци ще се съхранява на мястото на тяхното образуване.

Разделно събраните отпадъци ще се извозват от организацията по оползотворяване – “Екопак България” АД. Останалите отпадъци ще се извозват организирано до Регионално депо за ТБО – гр. Смолян в м. Теклен дол, община Смолян.

Прогнозираното количество генерирани битови отпадъци за курортно-туристическо ядро “Момчиловци” са дадени в таблици. Те са изчислени на базата на максималния капацитет и обслужващ персонал в съответната устройствена група.

Общият устройствен план е с разчетен срок на прогноза 15 години. Капацитетът на ядрото в неговия максимален вариант осигурява един капацитет от 11 783 души. Този капацитет се смята за граничен и в никакъв случай не трябва да се надхвърля. Авторите на тази разработка предлагат етапност на усвояване на терените за бази за настаняване. Определените етапи са три (те започват да се реализират след приемане на подробни устройствени планове за конкретната територия): • Първи етап 2009 – 2014 г. – в този етап могат да се усвояват терени от групи “Момина вода”, “Маданя” и “Коренето”;

 • Втори етап 2015 – 2020 г. – строителство в групи – “Св. Дух”, “Кашкавалницата”, “Св. Георги” и “Марецко”;

 • Трети етап 2021 – 2026 г. – “Брашналето” и при доказан интерес “Поляните”, “Селището” и “Тракийски комплекс”.


Населено място

Количество отпадъци

2005

2010

2015

2020

2025

м3/год.

т/год.

м3/год.

т/год.

м3/год.

т/год.

м3/год.

т/год.

м3/год.

т/год.

1.

с. Момчиловци

979

210

1065

229

1079

232

1125

241

1164

250


Отпадъци от горското стопанство

 • По време на строителството – ще се генерират при реализиране на предвижданията на ОУП. Тези отпадъци ще се получат при почистването парцелите и терените, на които ще се осъществява строителство на сгради и съоръжения. Количеството на тези отпадъци не може да се определи на този етап на устройствено планиране, тъй като пряко зависи от конкретните инвестиционни намерения.

 • По време на експлоатацията – ще се генерират от поддръжката на зелените площи в ядрото. Количеството им не може да се определи на този етап, но в сравнение с генерираните битови отпадъци ще бъдат многократно по-малко.

Строителни отпадъци

 • По време на строителството – ще се генерират главно по време на реализиране на предвижданията на ОУП. Почвата и скалните маси ще се явят като отпадък при изкопите за фундиране на предвидените сгради и съоръжения. Количеството им не може да бъде определено сега, преди проектирането в работна фаза на всяко отделно съоръжение. Приблизително това ще е обема почва и скали, които е необходимо да се отстранят, за да се изпълни фундирането, като се има предвид, че обема им ще бъде по-голям, поради разбухването на почвата.

Хумусният хоризонт от площадките на курортното, обслужващото и транспортното строителство трябва да бъде съхранен и оползотворен (рекултивация), особено ако е мощен 20-30 см, ако няма много едри камъни в него и ако е покрит с тревна растителност. Хумусната почва би могла да бъде използвана за рекултивация на други, близки терени, където е завършило строителството.

 • По време на експлоатацията – строителни отпадъци ще се генерират и по време на експлоатацията, главно при поддръжката на сградите и съоръженията, както и при ремонтни работи.

Опасни отпадъци

 • По време на строителството – ще се генерират при реализиране на предвижданията на ОУП, главно от довършителните работи. Количеството им не може да се прогнозира на този етап, но ще е от порядъка на 1 – 2 m3 за отделна сграда или съоръжение, като зависи от вида на обекта.

 • По време на експлоатацията – опасни отпадъци ще се генерират при поддръжката и ремонтни работи на сградите и съоръженията. Количеството им ще бъде различно за всеки отделен обект и ще е максимум до 1 m3 на обект.

Начини на събиране, транспортиране, съхранение,

обезвреждане, преработване, рециклиране

По време на строителството:

Генерираните отпадъци по време на строителството е необходимо да се събират и временно да се съхраняват на територията на строителния обект, до тяхното извозване, в подходящи за целта съдове, в зависимост от вида им.

Необходимо е да се осигури разделното им събиране, както и предаването им за рециклиране или за повторна употреба. Организирането на събиране, съхранение и извозване е за сметка на собственика на генерираните отпадъци.

Битови отпадъци

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци и близките по състав до тях отпадъци могат да бъдат включени в съществуващата вече система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в рамките на община Смолян. За целта е необходимо преди началото на строителството собственикът на отпадъците да сключи договор за извозването им и да заплати необходимите суми. В този случай генерираните отпадъци ще се събират в чували и предават на фирма “ТИТАН Клинър” ООД – гр.Кърджали, която осъществява организираното сметосъбиране и сметоизвозване на община Смолян, като се спазва въведената в с.Момчиловци система за разделно събиране на отпадъците.

Собственикът на отпадъците може и сам да организира извозването им до регионалното депо в община Смолян, ако разполага с необходимата техника. В този случай той трябва да осигури съответни съдове за събирането на битовите отпадъци, които да осигурят надеждното им съхранение и извозване.

Излишни почвени и скални маси

Те могат да се използват при вертикалната планировка на терена около изгражданата сграда или съоръжение. Неизползваната част от земните маси трябва да се извозва със самосвали на определено от Община Смолян място. Биха могли да се използват за запръстяване на регионалното депо, както и при последващата му рекултивация. Но в никакъв случай не трябва да се изсипват в близките дерета, край река Арда и край пътищата, каквато практика има до сега. Количеството на останалите видове строителни отпадъци също не може да се определи на този етап, но ще бъдат в значително по-малък обем от този на излишните земни маси.Строителни отпадъци

Тези строителни отпадъци, които не са категоризирани като “опасни”, ще се събират в контейнери за строителни отпадъци. Необходимо е част от тези контейнери да се използват за разделно събиране на отпадъците, които могат да се рециклират или употребят повторно. Трябва да се осигури предаването на разделно събраните отпадъци на фирми за последваща обработка. Строителни отпадъци, неподлежащи на повторна употреба, ще се извозват и депонират на място определено от община Смолян.

Транспортирането на генерираните отпадъци, които не са квалифицирани като опасни е задължение на собственика на тези отпадъци.

Опасни отпадъци

За отпадъците, класифицирани като “опасни” е необходимо да се предвидят охраняеми площадки за временно съхранение и надеждни съдове, според вида им, за тяхното съхранение до предаването им на лицензирани фирми за обезвреждане на опасни отпадъци.

Опаковките, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества ще се събират в пластмасови съдове, а третирането ми ще е съгласно Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр. 19 от 2004 г., попр. бр. 56 от 2004 г., изм. бр. 104 от 2004 г., изм. и доп. бр. 58 от 2005 г.).

Флуоресцентните тръби и други отпадъци, съдържащи живак – луминесцентни лампи, ще се събират в добре и надеждно затварящи се метални съдове (варели) и ще се съхраняват на охраняеми площадките за временно съхранение.

Такива площадки за временно съхранение е необходимо да се устроят на територията на всяка зона от курортно-туристическото ядро “Момчиловци”.

По време на експлоатацията:

Събирането на битовите отпадъци и близките по състав до битовите и не са квалифицирани като “опасни” ще се осъществява съгласно въведена система за разделно събиране на територията на курортно-туристическо ядро “Момчиловци”. Разделно събраните отпадъци ще се извозват от организацията по оползотворяването им “Екопак България” АД. Останалите отпадъци ще се включат в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в рамките на община Смолян. Отпадъците ще се събират в чували и предават на фирмата, която осъществява извозването на отпадъците на територията на общината.

За да се предпазват от преките атмосферни условия, и за създаване на подходящ визуален ефект е необходимо чувалите със събраните отпадъци да се съхраняват до събирането и извозването им на подходящо избрани места – изградени за целта навеси или затворени помещения, които да хармонират с околната среда.

През зимния сезон извозването на отпадъците не винаги може да се осъществява регулярно поради труднопроходимост на пътищата при по-дебела снежна покривка. Затова е необходимо местата за съхранение на отпадъците да е с по-голяма площ, така че да могат да поемат обема отпадъци, докато се възстанови регулярното им извозване. За по-дълъг период от време (3-4 месеца) събраните в чували отпадъци могат да бъдат съхранявани в съществуващия закрит бетонов бункер за отпадъци, намиращ се на територията на в.Снежанка в к.к.Пампорово. През зимния сезон ниската температура (в порядъка от -8,0 °С до 3,0 °С) позволява безопасно съхранение на отпадъците без разпространение на миризми и зарази. В края на зимния сезон, при по-благоприятни климатични условия, чувалите с отпадъци ще бъдат транспортирани до новоизграждащото се Регионално депо за ТБО – гр.Смолян за крайното им обезвреждане.

При необходимост от извършване на ремонтни работи, отпадъците от тях ще се събират и извозват до регионалното депо в контейнери с обем 4 m3 по предварителна заявка от страна на инвеститора.

Отпадъците от пречиствателните съоръжения за отпадъчни води (предвидени от ОУП) следва да се третират съгласно реда, определен в издаденото им разрешително.

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница