Доклад за екологична оценка за подробен устройствен план(пуп)-план за регулация и застрояване(пур) и пуп-парцеларен план(ПП) за пи 67800. 501. 474, 67800. 501. 481,67800. 501. 539страница1/14
Дата24.12.2017
Размер2.12 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН(ПУП)-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ(ПУР) И ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН(ПП) ЗА ПИ 67800.501.474, 67800.501.481,67800.501.539, ПО КК НА ГР. СОЗОПОЛ-РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ ГР. СОЗОПОЛ

===================================================================НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ КЪМ ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН(ПУП)-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ(ПУР) И ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН(ПП) ЗА ПИ 67800.501.474, 67800.501.481,67800.501.539, ПО КК НА ГР. СОЗОПОЛ-РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ ГР. СОЗОПОЛ


2016 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Въведение - стр.7

1.Описание на основните цели на плана и връзката с други съотносими планове и програми- стр.8

1.1.Местоположение, характеристика на територията- стр.8

1.2.Основни цели на Подробен устройствен план(ПУП)-план за регулация и застрояване(ПРЗ) и ПУП-парцеларен план(ПП) за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539, по КК на гр. Созопол-разширение и реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол(съкратено Плана) - стр.9

1.3.Връзка на плана с други съотносими планове и програми- стр.9

1.4. Задачи на Плана- стр.11

1.4.1. Специализирана схема/Транспортно-комуникационна схема- стр.11

1.4.2. ПУП-ПРЗ- стр.12

1.4.2.1. План за регулация- стр.12

1.4.2.2. План за застрояване- стр.12

1.4.2.3. Електроснабдяване- стр.13

1.4.2.4 Водоснабдяване и канализация- стр.13

1.4.2.4.1. Водоснабдяване- стр.13

1.4.2.4. 2. Канализация- стр.13

1.4.3. ПУП-Парцеларен план за пристанищната акватория- стр.14

2. Аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на плана: Подробен устройствен план(ПУП)-план за регулация и застрояване(ПРЗ) и ПУП-парцеларен план(ПП) за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539, по КК на гр. Созопол-разширение и реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол(съкратено Плана) - стр.15

2.1.Текущо състояние на околната среда- стр.16

2.1.1. Атмосферен въздух- стр.16

2.1.2.Климатични фактори и изменение на климата- стр.16

2.1.3. Съществуващи източници на замърсяване- стр.17

2.1.4. Прогнозна оценка на КАВ към момента - стр.19

2.2. Води, повърхностни, подземни, питейни води, отпадъчни води- стр.19

2.2.1.Количествена и качествена характеристика на водните ресурси на територията на общината и категория на водоприемниците- стр.19

2.2.2.Повърхностни води- стр.20

2.2.2. 1.Категория на повърхностните води- стр.21

2.2.2.2.Мониторинг на повърхностните води- стр22

2.2.2.3.Изкуствени водни обеми. Води за напояване на територията на Община Созопол- стр.23

2.2.3.Подземни води- стр.23

2.2.4..Морски води- стр.23

2.2.4.1.Течения(характеристики) - стр.24

2.2.4.2.Параметри на вълнението в Созополски залив и пред входа на рибарско пристанище Созопол определено от локален вятър- стр.24

2.2.5.. Морски води за къпане- стр.24

2.2.6. Водоснабдяване на територията и съществуващ начин на третиране на отпадъчните води- стр.25

2.2.6.1.Водоснабдяване- стр.25

2.2.7. Отпадъчни води- стр.25

2.2.7.1.Дълбокоморско заустване на пречистени отпадъчни води от ГПСОВ- стр.26

2.3.Геоложка среда - стр.2 6

2. 4. Тектонска характеристика на района- стр27

2.5. Земи и почви- стр.27

2.5.1. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди- стр.27

2.5.2.Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (пестициди) - стр.28

2.6.Ландшафт- стр.28

2.6.1.Типология на ландшафта- стр.29

2.7.Биологично разнообразие- стр.29

2.7.1.Флора- актуална информация за флората на територията на Община Созопол- стр.31

2.7.2.Фауна- актуална информация за флората на територията на Община Созопол- стр.36

2.8. Фактори на околната среда-Отпадъци- стр.37

2.8.1. Програма за управление на отпадъците на община Созопол 2016-2020-- стр.37

2.8.2.Регионално депо за неопасни отпадъци- стр.38

2. 9.Рискови енергийни източници - шум, вибрации, йонизиращи лъчения нейонизиращи лъчения, елктромагнитни лъчения- стр.38

2.9.1.Шум- стр.39

2.9.2.Йонизиращи лъчения (ЙЛ) - стр.40

2.9.3. Нейнизиращи лъчения- стр.40

2.9.4.Електромагнитни излъчвания- стр.41

2.9.5. Вибрации- стр.42

2.10. Културно-историческо наследство- стр.43

2.11.Веществаипроцеси,които замърсяват или увреждат околната среда45

2.11.1.Естествени вещества и процеси- стр.45

2.11.2.Антропогенни вещества и процеси- стр.45

2.12.Здравно-хигиенни аспекти- стр.45

2.12.1.Демографска характеристика и тенденции- стр.46

2.12.2.Здравеопазване- стр.46

2.12.3.Околна среда-здраве- стр.46

2.13. „Материални активи и акватория на рибарско пристанище

Созопол”- стр.4 72.14.Развитие на територията на гр. Созопол и Община Созопол без прилагането на плана- стр.51

3.Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати- стр.53

4.Съществуващи екологични проблеми, установени на различна ниво, имащи отношение към плана, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитени зони по Закона за биологичното разнообразие-- стр.54

5.Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към плана и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана- стр.57

6.Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население-човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи и акватория, културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и връзките между тях- стр.58

6.1. Атмосферен въздух- стр.59

6.2. Повърхностни и подземни води- стр.60

6.3. Вероятни въздействия върху земите и почвите- стр.62

6.4. Вероятни въздействия върху ландшафта- стр.63

6.5. Вероятни въздействия върху биологичното разнообразие- стр.63

6.6.Хидробиологична характеристика на морската акватория на ПУП-ПРЗи ПП Резултати от проведен Леководолазен оглед – описание на дънния субстрат - стр.64

6.7.Въздействие върху флората на района- стр.66

6.8.Вероятни въздействия върху материалните активи и и акватория на рибарско пристанище „Созопол” - стр.66

6.9.Вероятни въздействия върху културно-историческото наследство, включително архитектурно и археологическо наследство- стр.68

6.10.Вероятни въздействия върху факторите на околната среда- стр.69

6.10.1.Фактор отпадъци- стр.6 9

6.10.2. Шум- стр.69

6.10.3.Вибрации- стр.70

6.10.4.Йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, елктромагнитни лъчения- стр.70

6.10.5.Население, човешко здраве- стр.71

6.10.6.Очаквано въздействие на рибарското пристанище върху режима на Черно море- стр.73

6.11.Връзките между вероятни въздействия.Вид на въздействията- стр.77

6.12. Оценка на потенциалните въздействия на предвидените дейности с плана върху компонентите и факторите на околната среда - стр.78

7.Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия отосъществяването на плана върху околната среда- стр.79

8.Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите за извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау- стр.86

8.1. Алтернативни варианти за постигане целите на плана- стр.87

8.2. Мотиви за избор на алтернатива - стр.87

8.3. "Нулева Алтернатива" - критерии за избор или отхвърляне- стр.87

8.4. Описание на методите за извършване на екологична оценка - стр.88

8.5. Трудности по събиране на необходимата за това информация- стр.89
9. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на план- стр89

10.Нетехническо резюме на Доклада за екологичната оценка

Като отделно приложение към Доклада за екологична оценка е изготвено нетехническо резюме, в което е представена съкратена информация по основните раздели на Доклада за екологична оценка, несъдържаща технически термини.11. Том ІІ-Приложения

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. ДОКЛАДИ, ЗАДАНИЕ, СХЕМА:

1.Доклад относно Картиране морското дъно в района на Пристанище Созопол;

2.Допълнен и преработен доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона ЗЗ BG0002077 „Бакърлъка”;

3.Допълнена схема за провеждане на консултации в съответствие с препоръката на Министерство на околната среда и водите, Изх. №ЕО-107/28.05.2015г.

4. Допълнено Задание с приетите препоръки дадени от страна

на МОСВ, съгласно писмо изх. №ЕО-107/28.05.2015г. на МОСВ и с

резултатите от направените консултации по заданието за обхват и съдържание на Доклада за ЕО.

ІІ.КАРТЕН МАТЕРИАЛ:

1.Парцеларен план;

2.Парцеларен план, Плаващи понтони-котвени линии;

3.Генерален план;

4.План за застрояване с нанесени отстоянията;

5.Извадка от ОУП на община Созопол с нанесени разположенията на паркингите.


ІІІ.ПРОЕКТИ:

1. Специализирана схема, ПУП-ПРЗ за ПИ №№67800. 501. 474, 67800. 501. 481, 67800. 501. 539,КВ.154 и ПУП-ПП за пристанищната акватория, гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас, Фаза:ОП

ІV. РЕГИСТРИ:

1.Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ -Бургас /Решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 2007-2014г. /

2.Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ -Бургас /Решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 2007-13. 03. 2015г. /

V. СКИЦИ:

1.Актуални скици на имотите с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти:

1.1.Скица №15-557683-21. 12. 2015г. за ПИ 474 с Акт за собственост;

1.2. Скица №15-557690-21. 12. 2015г. за ПИ 481 с Акт за собственост;

1.3. Скица №15-5576697-21. 12. 2015г. за ПИ 539 с Акт за собственостVІ. СНИМКОВ МАТЕРИАЛ:

1. Приложение 12 бр. снимкиVІІ.СПРАВКИ:

1.Справка за проведените консултации по съгласуване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП(Парцеларен план) за ПИ №№67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол и разширение и реконструкция на рибарско пристанище Созопол

2. Справка за проведени консултации по изготвеното задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка по чл.19а от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми(Наредбата за ЕО), изх.рег. №7-04-00-38/2/, 23.04.2015гVІІІ.СЕРТИФИКАТИ:

1. Сертификат от контрол на шум №1715/02.09.2016г.

ІХ. ПРИЛОЖЕНИ ПИСМА:

1.Писмо №2-04-00-75(1) 16.10.2013г.на МОСВ

2.Писмо рег. №06-02-213/30.10.2013г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

3.Становище на ЕВН КЕЦ Приморско №1120846175/21.1.2014г.;

4.Писмо на МРРБ изх. №АУ 10-7/06.02.2015г.

5.Писмо изх. №ЕО-107/11.02.2014г.с РЕШЕНИЕ №ео-3/2014г. на МОСВ;

6.Писмо изх. №06-02-50/29.04.2015г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

7.Писмо изх. №08-00-75/08.05.2015г. на Заместник министър на икономиката;

8.Писмо изх. №04-01-303/5/ 08-05-2015г. на Басейнова дирекция „Черноморски район”-Варна;

9. Писмо изх. №145/НО-01-01/13.05.2015г. на БАН;

10. Писмо изх. №463/18.05.2015г. на МИГР ”Приморско-Созопол-Царево”;

11. Писмо изх. №39-00-151/25.05.2015г. на РЗИ-Бургас;

12.Писмо изх. №0800-167/26.05.2015г. на Национален институт за недвижимо културно наследство;

13. Писмо изх. №ЕО-107/28.05.2015г. на МОСВ;
14. Писмо изх. №812100-19682, екз.№2/04.06.2015г. на МВР;

15.Писмо рег. №08-00-72/23.06.2015г. на Министерство на здравеопазването;

16.Писмо изх. №5868(2013г.) от 31-07-2015г. на РИОСВ-Бургас;

17. Писмо изх. №ЕО-107/03.05.2016г.на МОСВ;

18.Писмо изх. №ЕО-107/19.08.2016г.на МОСВ със Становище по ДОСВ;

19.Становище изх. №47/29.08.2016г. на Център по подводна археология-д-р Калин Димитров;

20.. Становище на доц.д-р Кръстина Панайотова/НАИМ-БАН/.

ІХ. Списък на експертите по чл. 83, ал. 2 от ЗООС и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ЕО, с подпис на всеки срещу разработените раздели на доклада.

Декларации от членовете на авторския колектив по чл. 83, ал. 4 отЗООС и чл. 16 ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Документи, удостоверяващи професионалната компетентност на експертит

ВъведениеНа основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.14, ал.2 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми(Наредбата за ЕО), чл.37, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредбата за ОС), Министъра на околната среда и водите е издал РЕШЕНИЕ №ЕО-3/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за план: Подробен устройствен план(ПУП)-план за регулация и застрояване(ПРЗ) и ПУП-парцеларен план(ПП) за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539, по КК на гр. Созопол-разширение и реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол. Решението е качено на сайта на МОСВ и е налично за обществеността и заинтересованите страни.

РЕШЕНИЕТО Е: да се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план(ПУП)-план за регулация и застрояване(ПРЗ) и ПУП-парцеларен план(ПП) за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539, по КК на гр. Созопол-разширение и реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол, с Възложител: Община Созопол.

Решение №ЕО-3/2014г. е налично на интернет страницата на МОСВ на адрес: http://www.moew.government.bg/

На основание чл.14, ал.4 от Наредбата за ЕО с цитираното Решение се поставят следните изисквания към обхвата на екологичната оценка:

1.ЕО трябва да съдържа най-малко информацията по чл.86, ал.3 на ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на предвижданията на плана.

2.В доклада по ЕО като отделно приложение да се включи оценката за степента на въздействие на ПУП-ПРЗ и ПП върху защитената зона. Същата следва да бъде съобразена с изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата за ОС. Оценката трябва да бъде възложена на експерти, отговарящи на изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата за ОС. Наличната информация относно предмета и целите на опазване на засегнатата защитена зона може да бъде намерена в Информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000, на интернет адрес http://natura2000.mosw.government.bg.

3.Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на дейности по плана. Да бъде разгледано, анализирано и оценено възможното отрицателно въздействие върху факторите и компонентите на жилищната среда(като шум, замърсяване на атмосферния въздух, отделяне на неприятни миризми и др.), както и възможността от замърсяване на морските води и неблагоприятно повлияване на качеството на водите за къпане в най –близките зони за къпане.

4.Да се предложат конкретни мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагане на плана, в т. ч. срокове, отговорници, санкции. Мерките да бъдат по възможност част от общата система за наблюдение и контрол на плана.

5.Да се ползват указания и методики на Европейската комисия за стратегическа екологична оценка, публикувани на Интернет-страницата на Комисията: (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm), както и на Интернет-страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg).

Докладът за ЕО на Подробен устройствен план(ПУП)-план за регулация и застрояване(ПРЗ) и ПУП-парцеларен план(ПП) за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539, по КК на гр. Созопол-разширение и реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол, с Възложител: Община Созопол е изготвен със съдържание , отговарящо на изискванията за обем на информацията съгласно чл.86, ал.3 на ЗООС.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Име: Община Созопол, 8130 Созопол
Пълен пощенски адрес: 8130 Созопол ,ул. "Хан Крум" №2
Тел/факс/: тел: 0550 2 57 01 е-mail: obshtina @ sozopol. bg
Лице за връзка: инж. Мадлен Ервант Вълчева –Началник отдел”Инвестиционна политика и екология”

1.Описание на основните цели на плана и връзката с други съотносими планове и програми

1.1.Местоположение, характеристика на територията

Територията на съществуващото рибарско пристанище и прилежащата му територия, която е част от акваторията на пристанище Созопол, е разположена в северно-западната част на стария град Созопол, по протежението на ул. „Крайбрежна”, северно от съществуващото рибарско пристанище, собственост на МЗХ-София и граничи с Източния ограден вълнолом на пристанище Созопол. Съществуващото рибарско пристанище на стария град е разположено срещу остров „Св. Кирик”, на който е изградено в началото на миналия век(1903г.) единственото Рибарско училище в България. Тази част от гр. Созопол-до скоро военно-морска база на страната, заедно с изградените в периода 1920-1937г. рибарски кейове и пристани е предоставена за управление на Министерството на отбраната през 1957г., а понастоящем се управлява и стопанисва от Министерство на културата-София, поради наличие на неизследвани археологически паметници от античността.

Общинското рибарско пристанище”Созопол”-гр. Созопол има прилежаща акватория, която е част от вътрешно-акваториалното пространство на пристанището Созопол, известно сред морските среди като „Созополски гаван”. Пристанът на рибарските лодки е разположен в бреговата зона, по протежението на ул. „Крайбрежна”. Територията на част от улицата, съществуващия паркинг и сегашната брегова зона са отвоювани от морето през годините, като има изградена предпазна(кейова) стена от зидани каменни блокове, с дълбочина на морската акватория пред кейовата стена между -2,0 до -3,0м.Дължината на подпорната стена ползвана за приставане на рибарските лодки в общинското пристанище и за извършване на товаро/разтоварни дейности е около~325,0м.

Приложени са и актуални скици за трите имота:

Скица №15-557683- 21. 12. 2015г. за общински поземлен имот ПИ 67800.501.474 с Акт за собственост;

Скица №15-557690- 21. 12. 2015г. общински поземлен имот ПИ 67800.501.481с Акт за собственост;

Скица №15-5576697- 21. 12. 2015г. за общински поземлен имот ПИ 67800.501.539 с Акт за собственост, всички издадени от служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас и свързани със Заповед №РД-2-15-19 от 04.02.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект на ПУП-план за регулация и застрояване на рибарско пристанище в поземлени имоти 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539, по КК на гр. Созопол и ПУП-парцеларен план за пристанищната акватория.

Вътрешната част на акваторията на пристанище „Созополски Гаван” е надеждно защитена от вълновия режим на Черно море, проявяващ се в южната част на Созополския залив.

Надеждната защита и естествената връзка със стария град са предпоставки за естествено образуване на общинското рибарско пристанище, в което се използва за това от около 75% от рибарските лодки, регистрирани в гр. Созопол.

1.2.Основни цели на Подробен устройствен план(ПУП)-план за регулация и застрояване(ПРЗ) и ПУП-парцеларен план(ПП) за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539, по КК на гр. Созопол-разширение и реконструкция на рибарско пристанище гр. Созопол(съкратено Плана)

Основната цел на плана е да разгледа навигационните обекти и обслужващи съоръжения само в акваторията на т.н. „Созополски гаван”.

Проектът за генерален план и специализираната схема в рамките на проекта за разширение и реконструкция на съществуващо общинско пристанище гр. Созопол , община Созопол е изготвен във връзка с чл.12 д от ЗМПВВППРБ. Те съдържат специфичните изисквания за развитие на съществуващото общинско пристанище , неговата реконструкция, разширение и модернизация като предпоставка за създаване на градоустройствената основа на рибарското пристанище-плановете за регулация и за застрояване на поземления имот и парцеларния план на пристанищната акватория.

Проектирането се извършва на основание на чл. 112д и във връзка с чл. 107 от ЗМПВВППРБ и чл. 124а, ал. 4 от ЗУТ.
1.3.Връзка на плана с други съотносими планове и програми:Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница