Доклад за готовността на страната за членство в СъюзаДата20.05.2017
Размер36.15 Kb.Изх. № 99/07.09.2006 г

До г-н Нихат КабилМинистър на земеделието и горите

Уважаеми Господин Кабил,
Най-ценните и красиви части от природата в България са подложени на постепенно унищожаване през последните няколко години. Защитените територии – национални и природни паркове, резервати и защитени местности; и проектозащитените зони се увреждат чрез застрояване, изсичане или пресушаване. Примерите за драстично нарушаване природозащитното законодателството се увеличават многократно. Наред с това сме свидетели на все по-голяма чувствителност на обществото към това, което се случва с природата в България. Необходими са спешни действия от страна на институциите, за да се спре унищожаването на най-ценните природни територии в страната. Ето защо коалиция от български природозащитни организации предприема кампания „За да остане природа в България”*.
Във връзка с присъединяването на страната към Европейския съюз, България е поела задължението да изгради и опазва национална екологична мрежа от защитени зони и територии като част от Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Ефективното прилагане на природозащитното законодателство е една от областите за строго наблюдение от Европейската комисия и ще бъде отчетено и в предстоящия Окончателен доклад за готовността на страната за членство в Съюза.
Проучване на общественото мнение, проведено през юни 2006 от Световния фонд за дивата природа (WWF), показва, че застрояването на Черноморското крайбрежие и някои планински райони, заедно с изсичането на горите, е неприемливо и нетърпимо за гражданите на Република България.
При извършения от нас анализ бяха установени голям брой причини и действия, довели до унищожаване на природно наследство в България. Коалицията от неправителствени природозащитни организации разработи пакет от мерки за решаване на проблемите. Нашите предложения са насочени към различните институции съобразно техните правомощия и отговорности за опазване на природата в страната. За резултатите от предприетите действия ще информираме своевременно Европейската комисия и обществеността в България.
С настоящото писмо се обръщаме към Вас със следните предложения:


  1. Да отмените договор за замяна на недвижими имоти РД51-930/10.03.2006г отнасящ се до държавен имот № 000999, с площ от 403 424 кв. м., находящ се в землището на с. Шкорпиловци, Община Долни чифлик, поради това, че имота включва територии от Защитена местност Камчийски пясъци. Съгласно член 10 на Закона за защитените територии собствеността на държавата в защитените територии е публична и поради това не подлежи на замяна или продажба;
  1. Да предприемете действия за спиране на разпоредителните сделки с имоти собственост на държавата, попадащи в проектозащитените зони на Европейската екологична мрежа, до произнасянето на Министерски съвет по структурата и обхвата на мрежата с цел намаляване на конфликтите по изпълнението на ангажиментите на Република България по изпълнението на европейските директиви 92/43/ЕС (за местообитанията) и 79/409 (за птиците) в България.
  1. Да предприемете действия за спиране изсичането на приоритетни европейски горски местообитания, заемащи минимални площи - до 500 ха в цяла България,, и по специално на Смесените гори от съюза Tiliо-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, код по НАТУРА 2000 – 9180; Алувиалните гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), код по НАТУРА 2000 – 91Е0; Панонските гори с Quercus pubescens, код по НАТУРА 2000 – 91Н0;, Гръцки букови гори с Abies borisii-regis, код по НАТУРА 2000 – 9270; Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba, код по НАТУРА 2000 – 92А0; и Гори от Platanus orientalis, код по НАТУРА 2000 – 92С0.

  2. Да използвате разпоредбите на Орхуската конвенция и да включите представители на природозащитните неправителствени организации в процеса по обсъждане на новия закон за горите.
  1. Да приложите на практика на възможността, дадена от чл. 76, ал.3 на Закона за горите, според който горските стражари могат да бъдат пряко подчинени на дирекциите на природните паркове.

Разчитаме на Вашата подкрепа за опазване на природното наследство на България и на Вашето отговорно решение по така представените предложения.


07.09.2006г. С уважение:

гр.София
Росен Василев


Изпълнителен директор


Българска фондация “Биоразнообразие”

*Участници в коалиция „За да остане природа в България!”:
Българско дружество за защита на птиците

Сдружение „За Земята”

Българска фондация “Биоразнообразие”

Сдружение за дива природа - БАЛКАНИ

Българско дружество по фитоценология – 2001


Блулинк информационна мрежа

WWF Дунавско – Карпатска програма България

Информационен и учебен център по екология

СНЦ “Зелени Балкани”

Българска асоциация за алтернативен туризъм

Сдружение “Агролинк”

НД “Екогласност”
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница