Доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно Разрешително №254-Н1 / 2012страница1/4
Дата04.02.2018
Размер0.63 Mb.
  1   2   3   4

Астра Биоплант” ЕООД,гр. Сливо поле


Годишен доклад
за изпълнение на дейностите по

Комплексно Разрешително № 254-Н1 / 2012

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОКОЛНА СРЕДА

Март, 2013 г.

1. УВОД


 • Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително


„Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле


 • Адрес по местонахождение на инсталацията


гр. Сливо поле, бул. „България” № 23


 • Регистрационен номер на КР - № 254-Н1/2012
 • Дата на подписване на КР - 28.06.2012 г. • Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното


„Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле


 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / операторагр. Сливо поле, ул. „България” № 23

тел.: 082 / 817-500

факс: 082 / 817-517


 • Лице за контакти


Димитър Минчев - Директор


 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти


гр. Сливо поле, ул. „България” № 23

тел.: 082 / 817-501

факс: 082 / 817-517


 • Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията


„Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле е химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин, включваща следните дейности и процеси:

- подготовка;

- екстракция;

- рафиниране;

- инсталация за соапщок;

- производство на биодизел;

- производство на глицерин.


 • Производствен капацитет на инсталацията


- производство на биодизел – 60 000 т./год.;

- производство на глицерин – 7 920 т./год.; • Произведено количество от инсталацията за отчетният период


- биодизел – 7 674, 6419 т./год.;

- глицерин – 1 124, 1461 т./год.;Всички дейности в „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от отговорник ЗБУТ и отговорник Екология. • РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията


РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията


Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Чаталджа” 60

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2.1. Структура и отговорности
Като част от извикванията на Условие 5.1.2 е изготвен “Списък на персонала и отговорните лица в „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле по изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012”. Персоналът и отговорните лица са определени от Директора чрез Заповед.
Във всяка една от изготвените, съгласно изискванията на Комплексното разрешително инструкция са определени конкретният персонал и отговорните лица по нейното изпълнение.

2.2. Обучение
Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на околната среда (СУОС) и Условие 5.2.1. е разработена ИОС 02.00 “Инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала”.
В съответствие с горецитираната инструкция ежегодно се определят потребностите от обучения и се изготвят съответни програми, като същите при необходимост се актуализират.

2.3. Обмен на информация
Съгласно изискванията на Условие 5.3.1. и във връзка с Условие 5. е изготвен “Списък на персонала и отговорните лица „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле по изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012”.
В съответствие с извикванията на Условие 5.3.2. е изготвен “Списък на органите / лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012”.

2.4. Документиране
В изпълнение на Условие 5.4.1. и във връзка с прилагане на ИОС 02.00 “Управление на документите по околна среда” е изготвен “Списък с нормативни документи по околна среда, свързани с работата на инсталацията”, който периодично са актуализира.
Във връзка с Условие 5.4.2. е изготвен “Списък на работни инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № № 254-Н1/2012”.

Съгласно изискванията на Условие 5.4.3. и в изпълнение на ИОС 02.00 “Управление на документите по околна среда” е изготвен “Регистър за разпространение на документи по околна среда”. Регистърът съдържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис.2.5. Управление на документите
Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на околната среда (СУОС), Условие 5.5. и в частност Условие 5.5.1. се прилага ИОС 02.00 “Управление на документите по околна среда”
Съгласно цитираната инструкция, управлението на документите по околна среда се извършва в следната последователност:

 • Изготвяне и утвърждаване на документите по околна среда;

 • Разпространение на документите по околна среда;

 • Актуализация на документите по околна среда - при необходимост или при възникнали промени в нормативната уредба;

 • Изземване и/или унищожаване на невалидната документация по околна среда.2.6. Оперативно управление
Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на околната среда (СУОС), инструкциите, изисквани в изпълнение на Условие 5.6. и Условие 5.6.1. са представени в изготвеният “Списък на работни инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012”.

2.7. Проверка и коригиращи действия
В изпълнение изискванията на Условие 5.7.1. са разработени и се прилагат конкретни писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в Комплексно разрешително № 254-Н1/2012.
Разработени са, съгласно Условие 5.7.2. конкретни писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012

Съгласно Условие 5.7.3. са разработени конкретни писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.


Изготевна е и ИОС 03.00 „Проверка и коригиращи действия”. В съответствие с изискванията на Условие 5.7.4. е разработена ИОС 04.00 „Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията, произтичащи от нови нормативни актове”

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
Съгласно изискванията на Условие 5.8.1. е изготвена ИОС 05.00 „Инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работата на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария”

Изготвен е и се прилага Авариен План, съгласуван с Гражданска защита, който изпълнява и изискванията, заложени в Условие 5.8.22.9. Записи
Съгласно изискванията на Условие 5.9.1. са разработени и се прилагат конкретни писмени инструкции за документиране и съхраняване на данните от мониторинга на техническите и емисионните показатели и оценката на съответствието им с съгласно условията в Комплексно разрешително № 254-Н1/2012

Съгласно Условие 5.9.2. са разработени конкретни писмени инструкции за документиране и съхранявяне на данните от причините за допуснатите несъответствия и предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане на съответствие с нормативните разпоредби.


Съгласно Условие 5.9.3. са разработени конкретни писмени инструкции за документиране и съхранявяне на данните от причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.
Съгласно Условие 5.9.4. са разработени конкретни писмени инструкции за документиране и съхранявяне на данните от преразглеждането и/ или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване.
Съгласно Условие 5.9.5. е изготвен “Списък на работни инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012, като в него са включени и изброени всички инструкции, изпълняващи и изискванията на Условие 5.9.1., Условие 5.9.2., Условие 5.9.3. и Условие 5.9.4..

2.10. Докладване
Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № № 254-Н1/2012е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806 от 31.10.2006 год., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок.

2.11. Актуализация на СУОС
Съгласно изискванията на системите за управление и в конкретният случай Условие 5.11.1, във връзка с Условие 5.11. Системата за управление на околната среда (СУОС) следва да бъде актуализирана в случай на актуализация, изменение или издаване на ново Комплексно разрешително, както и при настъпване на значителни промени в нормативните и/или други изисквания. На 28.06.2012 г. на предприятието е издадено ново Комплексно разрешително. Във връзка с това беше актуализирана и СУОС.


3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ
В предприятието се изпълняват дейности по измерване, отчитане и документиране, ежемесечно и годишно, на разходите на входните елементи на процесите – суровини и материали, вода, електрическа енергия, горива /твърдо и течно/ за произведената продукция.


3.1. Използване на вода
Предприятието има договор с „ВиК” - Русе за доставка и използване на вода за питейно битови нужди.

Предприятието има разрешително за водоползване на собствен водоизточник – 2 броя тръбни кладенци.


Ползването на вода от собствен водоизточник (Тръбен кладанец ТК1 и Тръбен кладанец ТК2), намиращи се на територията на производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле се осъществява съгласно издадено от Басейнова Дирекция “Дунавски район с център Плевен” Разрешително за водовземане № 11530039 / 25.06.2007 г. Поради недостатъчен дебит на ТК1, за производствените си нужди дружеството използва само тръбен кладенец ТК2.

Разходът на вода за производствени нужди се отчита по водомер, отчитащ консумацията на вода от собствения водоизточник.


В съответствие с изискванията на Условие 8.1.3. е изготвена и се прилага ИОС 07.00 „Инструкция за експлоатация и поддръжка на парокотелна централа и охладителна система, като основен консуматор на вода за производствени нужди”,.
В сьответсвие с изискванията на Условие 8.1.4, Условие 8.1.5.4. и Условие 8.1.5.5. е изготвена е и се прилага ИОС 08.00 “Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката”.
През 2012 год. е извършена проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа. По време на проверката течове и несъответствия не са констатирани.
През годината не са констатирани също така и течове, разливания или други пропуски по водопроводната мрежа разположена на площадката.
Съгласно Условие 8.1.5.2. е изготвена и се прилага ИОС 09.00 „Инструкция за измерване / изчисляване и документиране на количествата използвана вода (вкл. охлаждане)” - месечен (общо и за производството на единица продукт) и годишен (общо и за производството на единица продукт) разход.
В изпълнение изискванията на Условие 8.1.5.3. е изготвена и се прилага ИОС 10.00 “Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане)”.
При прилагането на инструкцията, изготвена в съответствие с Условие 8.1.5.3. не са констатирани несъответствия на измерените водни количества с определените такива.
В изпълнение изискванията на Условие 8.1.6.1., използването на вода през отчетният период е докладвано в Таблицата по-долу:
Използване на вода

Източник на вода

Количество

вода по КР №254-Н1,

m3/t продукт


Използвано количество вода,

m3/t продуктСъответствие

Собствен водоизточник -тръбен кладенец ТК2

2,4

1,05

Да

Потреблението на вода не превишава количествата, посочени в Комплексното разрешително за единица продукт.

Всички данни, представени в таблица Използване на вода към настоящият доклад са получени в резултат на измервания / изчисления, а при изчисляване на количеството за единица продукт са спазени изискванията на Условие 6.5.

3.2. Използване на енергия
В предприятието не е извършвана промяна на местоположението на устройствата за измерване на електроенергия.

Предприятието изпълнява изискванията на стандарт ISO 9001:2000 за управление на качеството. Експлоатацията и поддръжката на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия, се управляват от Основни процедури “Управление на производствените процеси” и “Средства за наблюдение и измерване”.


В съответствие с Условие 8.2.1.2. и Условие 8.2.1.3. е изготвена и се прилага ИОС 11.00 “Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на електро- и топлоенергия”.
В сьответсвие с изискванията на Условие 8.2.1.3. е разработена и се прилага ИОС 12.00 “Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа”.
През 2012 год. е извършена проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа. По време на проверката несъответствия не са констатирани.
Съгласно Условие 8.2.2.1. е изготвена и се прилага ИОС 13.00 “Инструкция за измерване / изчисляване и документиране на количествата електро- и топлоенергия” - месечен (общо и за производството на единица продукт) и годишен (общо и за производството на единица продукт) разход.

.

В изпълнение изискванията на Условие 8.2.2.2. е изготвена е и се прилага инструкция ИОС 14.00 “Инструкция за оценка на съответствието на измерените / изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия”.


През отчетният период е извършено прилагане на инструкцията, изготвена в съответствие с Условие 8.2.2.2., като не са констатирани несъответствия на измерените / изчислените количества електро- и топлоенергия с определените такива.
В изпълнение изискванията на Условие 8.2.3.1., използването на електро- и топлоенергия през отчетният период е докладвано в представента по - долу Таблица

Използване на енергия


Електроенергия / Топлоенергия

Консумация за единица продукт по КР №254-Н1,

MWh/t продуктИзползвано количество за единица продукт,

MWh/t продуктСъответствие

Електроенергия

0,12

0,12

Да

Топлоенергия

1,16

0,78

Да

Всички данни, представени в т 3.2 Използване на енергия към настоящият доклад са получени в резултат на измервания, а при изчисляване на количеството за единица продукт са спазени изискванията на Условие 6.5.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
През 2012 год. на територията на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле не са употребявани суровини, спомагателни материали и/или горива, различни по наименование от тези, определени в Комплексно разрешително № 254-Н1/2012.
Съгласно Условие 8.3.2.1. е разработена и се прилага инструкция ИОС 15.00 “Инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива” - годишен (общо и за производството на единица продукт) разход.
В изпълнение на Условие 8.3.2.2. е изготвена е и се прилага ИОС 16.00 “Инструкция за оценка на съответствието на измерените / изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива”, с определените норми.

При прилагането на инструкцията, изготвена в съответствие с Условие 8.3.2.2. не са констатирани несъответствия на годишните количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива


В изпълнение изискванията на Условие 8.3.3.1. използването на суровини, спомагателни материали и горива през 2012 год. е докладвано в представените по - долу таблици (Таблица 3.3.1, Таблица 3.3.2 и Таблица 3.3.3).
Таблица 3.3.1


Суровини

Количество за единица продукт,

съгласно КР,

t/t продукт


Количество за единица продукт,

t/t продуктСъответствие

Маслодайни семена – слънчогледово, рапично

2,5

2,5

Да

Нерафинирано растително масло

1,04

1,04

Да

Таблица 3.3.2


Спомагателни материали

Количество за единица продукт, съгласно КР,

t/t продуктКоличество за единица продукт,

t/t продуктСъответствие

Реагент за преестерификация

R20/21/22; R23/24/25

S 1/ 2; S 7; S 16; S36/ 37; S 45

0,14

0,05

Да

Реагент за рафиниране на растителни масла и неутрализация

R 34; R 35; R 36/ 38;

S 01/02; S 26; S 37; S 39; S 45;

0,01

0,003

Да

Реагент за екстракция на растителни масла

R 11; R 48/ 20; R 51/ 53; R 65; R 67; R 38;

S9; S 16; S 23; S 20; S 24/ 25; S 51; S 57; S 62;

0,002

0,002

Да

Реагент за хидратация на растителни масла

R 36/ 38

S 24/ 25

0,0016

0,0016

Да

Реагент за неутрализация

R 36

S 2; S 26

0,001

0,001

Да

Реагент за отделяне на мастни киселини

R 35

S 26; S 37/ 39; S 45;

0,007

0,003

Да

Реагент за отделяне на мастни киселини

R 34-37

S 1/ 2; S 26-45

0,008

0,003

Да

Катализатор при преестерификация

R 10;R 23/24/25; R 34; R 39;

S 7; S 26; S 36/37/39; S 45;

0,017

0,005

Да

Таблица 3.3.3


Горива

Годишна норма за ефективност [t/единица продукт]

Употреба годишно количество, [t/единица продукт]

Съответствие

Биодизел

0,132

0

Да

Котелно гориво

0,075

0

Да

Биомаса

0,15

0,15

Да

Всички данни, представени в т 3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива към настоящият доклад са получени в резултат на измервания / изчисления, а при изчисляване на количеството за единица продукт са спазени изискванията на Условие 6.5.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница