Доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно Разрешително №254-Н1 / 2012страница3/4
Дата04.02.2018
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4Таблица 2-8 Изпускащо устройство № К1.1 отдушник към винтови преси с пекачи – Протокол № 316/04.12.2012 г.

Параметър

Мерна единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Общ органичен въглерод

mg/Nm3

50

-

14

Веднъж годишно

Да

В изпълнение изискванията на Условие 9.3.3. е изготвена и се прилага ИОС 23.00 „Инструкция за периодична оценка на наличието на неорганизирани емисии”.


През 2012 год. не са констатирани източици на неорганизирани емисии, поради което не са и прилагани мерки за тяхното ограничаване.
В изпълнение изискванията на Условие 9.3.4. е изготвена и се прилага ИОС 24.00 „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на общи емисии на ЛОС с определените в разрешителното норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”.
През 2012 год. е извършена необходимата оценка, в резултат на което не са установени несъответствия с изискванията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012.
В изпълнение изискванията на Условие 9.3.5. е разработена и се прилага ИОС 25.00 „Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките срещу неорганизираните емисии”. Оценката се извършва на база документираните резултати от изпълнение на инструкцията по Условие 9.3.3.
През 2012 год. е извършена необходимата оценка, в резултат на което не са установени несъответствия с изискванията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012.
В сьответсвие с изискванията на Условие 9.4.3. е изготвена ИОС 26.00 „Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества”.
През отчетният период не са регистрирани емисии на интензивно миришещи вещества и не са постъпвали оплаквания от жители на община Сливо поле в РИОСВ – гр. Русе за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.
Годишните количества на замърсителите, съгласно Условие 9.6.1.4. са изчислени съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.
Изпълнено е Условие 9.6.2.1., като са документирани максимален дебит на отпадъчните газове, стойности на контролираните параметри и честота на мониторинг за всяко съществуващо изпускащо устройство на площадката.

В изпълнение на Условие 9.6.2.3., във връзка с Условие 9.6.2.8., докладваме, че са осигурени предвидените мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества.

В изпълнение на Условие 9.6.2.8., във връзка с Условие 9.6.2.7. докладваме, че през годината са извършени необходимите и указани в КР замервания на емисиите на вредни вещества отделяни в атмосферния въздух. В следствие на резултатите от замерванията е извършена оценка на съответствието и са предприети необходимите коригиращи действия.

Причините, поради които не са извършени замервания на емисиите вредни вещества при част от неподвижните източници на емисии на вредни вещества описани в КР – 254-Н1/2012 са дадени в долната таблицата
Изпускащо устройство

Причини за липса на мониторинг

К.6. (Участък „Рафиниране”, Аспирация от чадъри над съдовете за NaOH )

Инсталацията със съответния участък не е работила през втората половина на 2012 г., когато са били организирани замерванията.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На територията на производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле са изградени и се експлоатират следните пречиствателни съоръжения за производствени и битово- фекални отпадъчни води:
 • Маслоотделител;

 • Реактор - смесител;

 • Флотатор;

 • Вертикален утаител;

 • Електролизер;

 • Реактор;

 • Ежекторен смесител;

 • Сепаратор;

 • Адсорбционен филтър;

В изпълнение изисквание на Условие 10.1.1.3. е разработена и се прилага ИОС 27.00 „Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води”.

През отчетният период не са констатирани несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените такива, съгласно ИОС 28.00 „Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива.”, изготвена съгласно Условие 10.1.1.5.1.

Във вързка с прилагане на Условие 10.1.1.6.3.1.. докладваме, че през отчетният период са извършени предвидените проверки в изпълнение на горецитираната инструкция, като не са констатирани несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените такива в комплексното разрешително.


В съответствие с Условие 10.1.4.4. е разработена и се прилага ИОС 29.00 “Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката”.
По време на извършената през 2012 г. проверката течове и несъответствия не са констатирани. Резултатите от изпълнението на инструкцията са документирани.

Основните замърсители, изпускани с отпадъчните води, за които са заложени норми за допустимо съдържание на вредни вещества утвърден с Комплексно разрешително № 254-Н1/2012 са както следва:

 • рН;

 • Неразтворени вещества;

 • ХПК;

 • БПК5;

 • Растителни масла;

 • Нефтопродукти;

 • Общ азот.

Съгласно Условие 10.1.4.1. е изработена ИОС 30.00 „Инструкция за извършване собствен мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни води.”


В изпълнение изискванията на Условие 10.1.4.3. е разработена ИОС 31.00 „Инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на вредни и опасни вещества в смесен поток отпадъчни води”
През 2012 г. дружеството не е зауствало отпадни води в р. Дунав, както е заложено в КР № 254Н1/2012, а ги е извозвало към „ВиК” ООД, т.к. новоизграденият канал до точката на заустване в р. Дунав получи разрешение за ползване от Дирекция за национален строителен контрол едва на 16.01.2013 г.

Въпреки това дружеството е осъществявало собствен мониторинг на качеството на отпадните води през 2012 г., като изпитването на водите се извършваше в акредитирана лаборатория. Резултатите от собствения мониторинг на смесен поток отпадни води на изход от ПСОВ са представени в таблици 3.1 – 3.4 по – долу:Таблица 3.1 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени отпадни води на изход от ПСОВ – Протокол № Е128 А/ 20.03.2012 г..

Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

pH

-

6,5-9,0

7,43 ± 0,03

Веднъж на три месеца

Да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50

14,8 ± 0,7

Веднъж на три месеца

Да

Общ азот

mg/dm3

10

13,0 ± 0,7

Веднъж на три месеца

Не

ХПК (бихроматна)

mg/dm3

100

21,2 ± 1,5

Веднъж на три месеца

Да

БПК5

mg/dm3

25

14,8 ±1.0

Веднъж на три месеца

Да

Растителни масла

mg/dm3

10

<5,0

Веднъж на три месеца

Да

Нефтопродукти

mg/dm3

0,3

0,43 ± 1,5

Веднъж на три месеца

Да


Таблица 3.2 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени отпадни води на изход от ПСОВ – Протокол № 262/28.05.2012 г.


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

pH

-

6,5-9,0

7,25 ± 0,02

Веднъж на три месеца

Да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50

17.0 ± 0.7

Веднъж на три месеца

Да

Общ азот

mg/dm3

10

18.2 ± 0.3

Веднъж на три месеца

Не

ХПК (бихроматна)

mg/dm3

100

< 25

Веднъж на три месеца

Да

БПК5

mg/dm3

25

6 ± 2

Веднъж на три месеца

Да

Растителни масла

mg/dm3

10

1.6 ± 0.2

Веднъж на три месеца

Да

Нефтопродукти

mg/dm3

0,3

< 0.3

Веднъж на три месеца

ДаТаблица 3.3 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени отпадни води на изход от ПСОВ – Протокол № 415/18.07.2012 г..


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

pH

-

6,5-9,0

6.86 ± 0.02

Веднъж на три месеца

Да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50

45 ± 1

Веднъж на три месеца

Да

Общ азот

mg/dm3

10

8.0 ± 0.2

Веднъж на три месеца

Да

ХПК (бихроматна)

mg/dm3

100

90 ± 3

Веднъж на три месеца

Да

БПК5

mg/dm3

25

20 ± 2

Веднъж на три месеца

Да

Растителни масла

mg/dm3

10

8.0 ± 0.5

Веднъж на три месеца

Да

Нефтопродукти

mg/dm3

0,3

< 0.3

Веднъж на три месеца

Да


Таблица 3.4 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени отпадни води на изход от ПСОВ – Протокол 629/28.11.2012 г..

Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

pH

-

6,5-9,0

6.97 ± 0.02

Веднъж на три месеца

Да

Неразтворени вещества

mg/dm3

50

13 ± 1.1

Веднъж на три месеца

Да

Общ азот

mg/dm3

10

9.6 ± 0.2

Веднъж на три месеца

Да

ХПК (бихроматна)

mg/dm3

100

37 ± 1

Веднъж на три месеца

Да

БПК5

mg/dm3

25

5 ± 2

Веднъж на три месеца

Да

Растителни масла

mg/dm3

10

3.7 ± 0.6

Веднъж на три месеца

Да

Нефтопродукти

mg/dm3

0,3

< 0.3

Веднъж на три месеца

Да

Превишените допустими норми на емисии на общ азот през първата половина на 2012 година се дължат на залпови подавания на отпадните води към ПСОВ, което бе в последствие регулирано с изграждане на 2 броя осреднители (резервоари от по 120 м3), чрез които се изглаждат пиковете в потока подавани отпадни води.
4.4. Управление на отпадъците
През 2012 год. на територията на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле са генерирани 2 бр. отпадъци, различни по вид от определените в КР 254Н0/2008 г., които са включени в издаденото през юни месец ново КР 254Н1/2012 г:

- 10 01 01 – Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

- 17 05 06 – Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05.

Също така са отпаднали 2 бр. отпадъци, които не фигурират в КР № 254Н1/2012 г:

- 19 08 05 – Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места (утайки от ПСБФВ)

- 150202* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (от филтриране на биодизел – отработен перфил).

Ежемесечно се определя образуваното количество отпадъци по видове и количеството образуван отпадък за единица продукт (за производствени отпадъци) и се извършва оценка на съответствието (докладване съгласно условия 11.7.2. и 11.7.3. от КР).
Управлението на отпадъците на територията на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство.

През 2012 г. са предадени за оползотворяване следните отпадъци извън производствената площадка: • отпадък с код 19.10.01 Отпадъци от желязо и стомана на външна фирма „Рил Трейд”

В таблица 4 по – долу са описани реално измерените годишни отпадъци и генерираните отпадъци за единица продукт /където е приложимо/ на производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, както и местата им за съхранение, начина им на транспортиране извън площадката и съответствието им със заложените в КР - 254/2012 допустими количества.

Таблица 4. Образуване на отпадъциОтпадък

Код

Годишно количество

Годишно количество за единица продукт

Временно съхранение на площадката

Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма

Съответствие

Количества определени с КР, t/y

Реално измерено, t/y

Количества определени с КР, t/t продукт

Реално измерено, t/t продукт

Утайки от измиване, почистване, белене, центруфугиране и сепариране/разделяне

02.03.01

6 000

0

-

0

-

-

-

Материали, негодни за консумация или преработване (биомаса)

02.03.04

23 000

98

0,15

0,14

-

-

Да

Сгурия, шлака, дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

10.01.01

300

7,080

-

-

Да,

№ 3


-

Да

Други остатъци от дестилация и остатъци от реакция (глицерин)

07 06 08*

20

0

3,3333*10-4

0

-

-

-

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13.02.05*

2

0,005

-

-

Да

№ 1


-

Да

Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13.03.07*

0,25

0,03

-

-

Да

№1


-

Да

Други емулсии

13.08.02*

2

0

-

-

-

-

-

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени вещества (опаковки от калиева и натриева основи)

15.01.10*

60

0,174

-

-

Да,

№ 1

Да

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени вещества (туби от фосфорна и лимонена киселина)

15.01.10*

4

0,006

-

-

Да,

№ 1


-

Да

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (отработени филтри)

15 02 03

500

0

-

-

-

-

-

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (отработен перфил)

15 02 03

360

0

-

-

-

-

-

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (работно облекло)

15 02 03

0,2

0,016

-

-

Да,

№ 1


-

Да

Смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17.01.07

8

0

-

-

-

-

-

Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

17.05.06

0,35

0

-

-

-

-

-

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

17.06.04

0,5

0

-

-

-

-

-

Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11

19.08.12

10

4,160

-

-

Не

-

Да

Наситени или отработени йонообменни смоли

19.09.05

3

0,02

-

-

Да,

№ 3


-

Да

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

7

5,250

-

-

Да,

№ 2


Външна фирма Рил Трейд

Да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20.01.21*

2

0

-

-

-

-

-

Смесени битови отпадъци

20.03.01

20

1,618

-

-

-

Община Сливо поле

Да
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница