Доклад за изпълнение на дейностите по комплексностраница1/8
Дата01.08.2018
Размер0.8 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8


„Бъдеще-Бутово”АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО
РАЗРЕШИТЕЛНО №69/2005

ЗА 2010 г.

март 2011


 1. Уводна част


Наименование на инсталацията - инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане в два броя тунелни пещи

 • Адрес по местонахождение на инсталацията


“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД с.Бутово е разположен в землището на с.Бутово, община Павликени, област В. Търново.
5232 с.Бутово,общ.Павликени, обл.В.Търново


 • Регистрационния номер на разрешителното

Комплексно разрешително: № 69/2005 г.

Дата на подписване на КР - 27.12.2005г

Дата на влизане в сила на КР - 27.12.2005г


 • Оператор на инсталацията

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД

 • Адрес ,телефонен № и еmail на оператора

5232 С.Бутово,

тел. 06137 / 2676 и 06137 / 2687

факс: 06137 / 2576

e-mail: budeshte.butovo@abv.bg

инж.Антончо Добринов Иванов – гл.инженер на "БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД

GSM 088971756

Еленка Цветанова Михайлова – гл.счетоводител на “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД

GSM 0885822217

Галина Стоянова Йорданова – н-к склад

GSM 0885319983 • Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД произвежда всички видове едро- и дребноразмерни тухли.

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД е единствен производител на облицовъчни /фасадни/ тухли в страната. Качествените показатели на използваната суровина – мергелна глина са много добри, което гарантира високо качество на тухлите за зидария и производство на облицовъчни тухли.Производството на строителни материали – тухли, не се отразява отрицателно върху компонентите на околната среда - въздух, води и почви. • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациитеИнсталация

Позиция на дейността,

приложение № 4, ЗООС

Капацитет

1.

Инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане в два броя тунелни пещи:

- тунелна пещ № 1


- тунелна пещ № 2

3,5

384 t/24 h

120000t/y


192t/24h


500 kg/m3 плътност на подреждане

16 m3 капацитет на изпичане

192t/24h

500 kg/m3 плътност на подреждане

16 m3 капацитет на изпичане


Процеси: • добиване и обработка на суровината

 • формоване на суровата продукция

 • сушене

 • изпичане

 • Производствен капацитет – 120 000 t/у

През 2011 година фирмата е произвела 18867 т готова продукция.

РИОСВ, отговаряща за разрешителното

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Велико Търново
Басейнова Дирекция – Дунавски район гр. Плевен


 • 2. Система за управление на околната среда на предприятието

Ръководството на "БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД отдава голямо значение на дейностите, свързани с прилагането на непрекъснато променящото се екологично законодателство в страната, произтичащо от процеса на хармонизиране и приемане на страната в Европейския съюз. Доскоро тази дейност в дружеството не се извършваше . След издаване на комплексното разрешително "БЪДЕЩЕ БУТОВО" АД,като самостоятелно юридическо лице, започва изграждането на допълнителни самостоятелни звена и провеждане на самостоятелна адекватна ефективна политика по опазване на околната среда. Стремежът е да се осигурят условия за пълно удовлетворяване на изискванията на българското законодателство за такъв тип производство, както и достигане на изискванията на международните стандарти в тази област на производства.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД се придържа към екологичното законодателство на страната. Спазва нормативните изисквания и постоянно оценява влиянието на производствените дейности върху околната среда.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД изследва, оценява и наблюдава всяко значително екологично влияние, резултат от дейността й.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД използва налична технология и познания, за да елиминира причините за увреждане на околната среда и предотвратяване на замърсяването и редуцирането му до възможния минимум още в самите производствени процеси.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД прилага необходимите мерки, за да се предотврати и елиминира всяко катастрофално замърсяване или изхвърляне в околната среда.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД носи отговорност по осигуряване на приложимостта на настоящата политика от всеки и на всички нива на Фирмата.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД има разработена актуализирана Програма за превеждане на дейността в съответствие с нормативната уредба по околна среда.
 • Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

В структурата на управление на "БЪДЕЩЕ БУТОВО" АД, инж.Антончо Иванов – гл.инженер, отговаря персонално за опазването на околната среда.

През 2006 г. “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД сформира група от специалисти, която съвместно с производствено-технологичен отдел следи всички технологични и технически показатели, които са свързани с намаляване влиянието на оператора върху околната среда.СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

ИНСПЕКТОР здраве и БР


Н-к ЕМО

СТОКОВЕД
Н-К ЦЕХ

СЕКТОРИ СЧЕТОВ.

Р М Р

У-Л СКЛАД


ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ


У-Л ЦЕНТР.СКЛАД СКЛАДСКЛАДНАЧАЛНИК
СМЯНА


ЗВЕНО ЕЛЕКТРО ОБОРУДВАНЕ"

ЗВЕНО ШЛОСЕР

МОНТЬОР
ЗВ.ПАЛЕТИтехнолог

Диспечер

Т М А Т


ЗВЕНО

Лекотоварни автомобилиЗВЕНО
тежка механизация

Легенда:

ЕМО – енерго-механичен отдел

ИЗБР – Инспектор здраве и безопасност при работа

РМР - Ремонтно-механична работилница

ТРЗ – Труд и работна заплата

Обучение на персонала –

Проведени са курсове за опресняване на знанията

на отговорните работници и служители,определени за изпълнение на инструкциите в КР.

Актуализирани са списъците на отговорните лица и отговорните работници и служители,определени за изпълнение на инструкциите.

Редовно се следи нормативната уредба по ОС и свързаните с КР наредби,правилници и своевременно се запознават отговорните лица.
Обмен на информация

– изготвени са списъци на отговорните лица и персонала,телефони и начин за връзка.

Списъкът е доведен до знанието на всички, имащи задължение по КР и е лесно достъпен за всички служители.
Документиране

– фирмата има изготвен списък на нормативната уредба по ОС,регламентираща работата на инсталацията и се съхранява на площадката от съответните отговорни лица на електронен и хартиен носител.

Актуалните документи,свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица,които ги прилагат. Има списък на лицата,получили актуален документ свързан с изпълнението на условията в КР.
Управление на документите –

Екипа, отговорен за изпълнение на условията в КР следи за промените в нормативната уредба,актуализира и довежда до знанието на отговорните лица.Оперативно управление –

Стриктно се изпълняват изготвените инструкции за експлоатация и поддръжка,изисквани в КР.Инструкциите се съхраняват на площадката и се представят на компетентните органи при поискване.Оценка на съответствие,проверка и коригиращи действия –

Фирмата прилага писмени инструкции на мониторинг на техническите и емисионни показатели съгласно условията в КР.Прилагаме писмени инструкции за периодични оценки на съответствията със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в КР.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

През 2010 година дружеството няма регистрирани инциденти и аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда на работата на технологичното оборудване.Записи –

Документират се и се съхраняват: • данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в КР в открити дневници.

 • Данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия

 • Данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното оборудване

- Списък с документите доказващи съответствие с условията на КР и ги представя при поискване от компетентни органи
Докладване

БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД изготвя и представя:

-ежегодно в РИОСВ годишен доклад за изпълнение дейностите,за които е предоставено КР в определения срок.

- представя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнение на условията в КР.


Актуализиране на СУОС

Фирмата се задължава при актуализация или изменение на издаденото КР или след издаване на ново такова, да актуализира СУОС.

Уведомяване


Условия по КР № 69/2005

Докладване

Условие 5.10.1 Притежателят на настоящато разрешително да изготвя и представя ежегодно в РИОСВ ГДОС за изпълнение на дейностите,за които е представено настоящето КР.


БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД ежегодно представя ГДОС за изпълнение на дейностите за които е предоставено КР.

Условие 7.4.Обобщена информация по Условия 7.1 и 7.-2 да бъде включена в ГДОС

През 2010 година не са констатирани аварийни ситуации,които са довели до замърсяване на околната среда и водни обекти,във връзка с Условия 7.1 и 7.2


 1. Използване на ресурси

  1. Каталог: eea -> main-site
   main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
   main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
   main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
   main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
   main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
   main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
   main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
   main-site -> Технически изисквания


   Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница