Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно


Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продуктистраница4/8
Дата01.08.2018
Размер0.8 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти


Условия по КР №69/2005 год.

Докладване


Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно условия

8.3.4.3., 8.3.4.6., 8.3.4.7, включващи:

- брой на извършените проверки;

- брой установени несъответствия;

- причини за несъответствие;

- предприетите корективни действия.


По Условие 8.3.4.3 и условие 8.3.4.7 не се прилага инструкция,защото фирмата от 2006г е преминала на гориво – природен газ/не на мазут/ За доставката и поддръжката на тръбопреносната мрежа на природен газ отговаря “Овергаз СЕВЕР”ЕАД.
Условие 8.3.4.6. Дежурния персонал на смяна – шлосер и ел.техник, чрез ежесменни обходи и огледи следи за състоянието на площадките и съоръженията за съхранение на суровини и горива.Води се Дневник.

При забелязване на пропуск информират н-к смяната, н-к цеха и гл.инженер, които вземат спешни мерки за отстраняване на пропуска.

За 2010г. не са констатирани несъответствия в състоянието на съоръженията и площадките.

.
 1. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

  1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR


Данните са определени чрез измерване и са представени в Таблица 1.Изчисленията са направени на база данните от протокол на лицензирана лаборатория ,,ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД-,,ЛИПГЕИ”-гр.София от 23.08.2010г. и протокол от изпитване №1192/11.11.2008г.-РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ-гр.В.Търново. Данните за изследваните замърсители от протоколите се превеждат от kg/n в kg/година / kg/n х 5760 / , където 5760 са работните часове на инсталацията през 2010г. Замърсителя ФЧП10 не е измерван отделно.Стойността му е в общото количество ПРАХ.

„БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД докладва в изградената през 2010г. интегрираната информационна система за докладване (ИИСД) по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), която се намира на следния интернет адрес: http://eea.government.bg/forms/public_eprtr.jsp


  1. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Условия по КР №69/2005 год.

Докладване


Условие 9..3.2 Обобщена информация за получените оплаквания за миризми в резултат от дейностите извършени на площадката, предприетите действия за установяване на източниците на миризми и тяхното преустановяване/ограничаване да се докладва като част от ГДОС

За 2010г. не са получени никакви оплаквания за миризми в резултат от дейността на дружеството.

Условие 9.5.2.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно,като част от ГДОС информация по Условие 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3. , 9.5.2.4. и 9.5.2.5 и в съответствие с изискванията на Наредба № 6826.03.1999г за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/

„БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД предоставя на РИОСВ-гр. В.Търново годишен доклад за собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух съгласно Наредба 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

-9.5.2.1.измерванията се извършват от Регионална лаборатория В.Търново, описват се в Дневник и се съхраняват в дружеството.

-9.5.2.2.дружеството документира и съхранява на площадката информация за всички видове вещества и техните количества по условие 9.5.1.4

-9.5.2.3 – дружеството документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратьяване/намаляване не неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества генерирани от дейността на площадката

-9.5.2.4 – дружеството документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите извършени на площадката

-9.5.2.5 –дружеството документира и съхранява резултатите от оценката на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми/включително степента и времевия период на превишаването им/,установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия


HF

Данните са представени в Таблица 2.


  1. Eмисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води


Таблица 3 е попълнена за всички потоци отпадъчни води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите са предоставени на РИОСВ – гр. В.Търново и БДДР – гр. Плевен своевременно (Условие 7.3).


Условия по КР №69/2005 год.

Докладване


Условие 10.1.4.3. в срок до 1 месец след изпълнение на условие 3.4.7 притежателят на настоящото разрешително да означи измервателинте устройства на план на площадката, в подходящ мащаб,копие от който в 3 еднообразни екземпляра на хартиен носител да представи в поредния ГДОС

Условие 10.4.1.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.3.3 и да докладва като част от съответния ГДОС за:

 • Брой на извършени проверките;

 • Установени несъответствия;

 • Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия

Монтирано е измервателно устройство за отчигтане количеството заустени отпадъчни води през 2007г.

.


В изпълнение на инструкция по Усл. 10.1.1.3.3 се контролират стойностите на параметрите за септичната яма с определените такива в Таблица 10.1.1. в инструкциите по Условие 10.1.1.3.1.

Същите се документират и ако има несъответствия- своевременно се отстраняват.

Отклонения от нормите за 2010г. няма.


Условие 10.4.2..Пълна информация за всички регистрирани в изпълнение на

по Условие 10.1.1.1.1 и Условие 10.2.1.1.1 и условие 10.3.1.1.1. течове през съответната година и предприетите корективни действия както и информация за колко време е отстранен теча да се съхрянаня на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване.Обобщена информация за резултатите от проверките да се включи като част от ГДОС.

Условие 10.4.4. Притежателят на настоящето разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на показателите по Условие 10.4.3 с определените такива в Таблица 10.1.2.1 от настоящото разрешително; установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Като част от ГДОС да се докладва за

 • Брой на извършени проверките;

 • Установени несъответствия;

Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

От 01.07.2006г дружеството експлоатира пречиствателно съоръжение – септична яма за смесен поток.

Дружеството прилага инструкции и ежемесечно извършва проверки за състоянието на канализационната мрежа за битово-фекални, дъждовни и производствени води.


През 2010г. година не са регистрирани течове.Ежемесечно се води Дневник в който се описват

-брой извършени проверки

- установени несъответствия

-предприети мерки.

Дневника се води от н-к РМР
Резултатите от извършения собствен мониторинг са представени в Таблица 3 за всички потоци и всички извършени анализи. Анализите са направени от регионална лаборатория гр.В.Търново.Имаме несъответствие за м.март и м.май – неразтворени вещества, вследствие на проливни дъждове.Взети са своевременно мерки – почистване на площадката от наслоените наноси.
Състоянието на канализационна мрежа за производствени,битово-фекални и дъждовни води като част от смесен поток /охлаждащи,битово-фекални и дъждовни/ е добро. Не са регистрирани течове и загуби

Ежемесечно се извършва замерване на Дебита на отпадъчните води и се описват в Дневник.

За 2010г. не са установени несъответствия.

Смесения поток/охлаждащи,битово-фекални и дъждовни/ отпадъчни води,зауствани в р.Ломя не нарушават нейната категория /ІІ категория/Условие 10.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС следните вещества и техните годишни количества, по Европейския регистър на замърсителите (EРЕВВ).

Замърсители

вещества


описание

Пр.метод за анализ

Общ органичен въглерод

Общ,изразен като С или ХПК/3

ISO8234,

DINEN1484


Докладвани са в Таблица 1 от ГДОС.
  1. Каталог: eea -> main-site
   main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
   main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
   main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
   main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
   main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
   main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
   main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
   main-site -> Технически изисквания


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница