Доклад за изпълнение на дейностите по комплексностраница5/8
Дата01.08.2018
Размер0.8 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

Управление на отпадъците


В Таблица 4 и Таблица 5 са представени данните за образуваните количества отпадъци.

Условия по КР №69/2005 год.

Докладване


Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба №9/28.09.2004г за реда и образците,по които се предоставя информация за дейностите по отпадъцзите,както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения,регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Дружеството съхранява и ежегодно докладва образуваните производствени отпадъци и представя Годишен отчет и идентификационна карта

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците да и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество. И годишно количество за производството на единица продукт/само за отпадъците пряко от производствения процес/ по процеси

Количествата отпадъци се отчитат всеки месец в отчетни книги.

В Таблица 4 от ГДОС са докладвани образуваните количества отпадъци, изразени като годишно количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които се образуват пряко при производствения процес). В същата таблица е дадена и оценка на съответствието на годишните количества отпадъци.Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:

 • Брой и обект на проверките;

 • Установени несъответствия;

 • Причини;

 • Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети;

Съгласно инструкциите по Условие 11.3.9, 11.3.10. (за временното съхранение), 11.7.2, 11.7.3 (измерване на отпадъците) и 11.9.3 се извършва ежемесечна оценка на пряко генерираните от производството отпадъци като месечно и годишно количество образуван отпадък, данните се документират. Не се наблюдават несъответствия в генерираното количество отпадъци през 2010 г.
Не са констатирани несъответствия в условията за третиране и оползотворяване.


Условие 11.9.4.1. Резултатите от проучването по условие 11.5.3. да бъдат включени в ГДОС за съответната година

Не сме правили проучване за възможността да се предават отпадъците посочени в Условие 11.5.3. :

- Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества - 15.02.02* - проучена е възможността за обезвреждане;

- Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества 16.11.05* –
защото фирмата не съхранява и не образува тези отпадъци.
  1. Шум


   Условия по КР №69/2005 год.

   Докладване


   Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

   • Оплаквания от живущи около площадката;

   • Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения;

   • Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.
   Измерванията на шум се осъществяват на всеки 2 години съгласно "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” от акредитирана лаборатория.

   Измерванията на шум са извършени през 2010г. с протокол №296/20.10.2010г.   Данните от измерените нива на шум по границите на площадката и в мястото на въздействието , които са представени в

   Таблица 6. показват, че няма несъответствия с нормите посочени в КР.

  2. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условия по КР №69/2005 год.

Докладване


Условие 13.7. притежателят на настоящото разрешително да обозначи на план на площадката местата за извършване на товаро-разтоварни дейности,по Условие 13.6.копие от който да се представи в РИОСВ с поредния доклад

Данните са представени в Таблица 7.
На площадката на дружеството не се извършват товаро-разтоварни работи на течности в резервоари и/или варели,които биха довели до разливи и замърсявания на почвата

Условие 13.9.3. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

 • Таблица 8

 • Води се дневник за датата и часа на установяване на разлива,причини за разлива,замърсена площ и степента на замърсяване,замърсителите,наименование/номер на приемащия обем,където и събрана разлятата течност или използвания собрент,последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива

 • През 2010 година не са констатирани разливи и течове


5.Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КРКаталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница