Доклад за изпълнение на дейностите по комплексностраница6/8
Дата01.08.2018
Размер0.8 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

1
Инвестиционна програма

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО НА “БЪДЕЩЕ БУТОВО”АД – с.БутовоДейности


Инвестиции

(хил.лв.)

Начало на дейността

Край на дейността

Резултат на дейността

Метод за контрол

Отговорник

Постигнати резултати

За 2006г

1.

Довършване газифициране на тунелна пещ № 2

250000

08.2004

02.2006

Привеждане емисиите в съответствие с Директива 2001/80/ЕС

Условие 9.2.5

Измерване на емисиите и РИОСВ

Изп. ДиректорНамаляване на вредни емисии във въздуха и прах

В изпълнение на Н №1/27.06.2005гза норми за допустими емисии на ВВ,замърсители2.

Ремонт на покрив цех 2 - 8 дка.

80

09.2010

30.11.2012

Подобряване производствената дейност
Изп. Директор

Намаляване на неорганизираните емисии
6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условия по КР №69/2005 год.

Докладване


Условие 16.2. При прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея,притежателят на настжоящото разрешително да представи пред РИОСВ подробен План на действията за закриването на дейностите в инсталацията по Условие 2 или части от нея.
Условие 16.5. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД има подробен План за прекратяване дейността на инсталацията или части от нея

„БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД има взето решение за временно прекратяване на дейността на инсталацията през зимния период – от 01.12.2010г.

7.Свързани с околната среда аварии,оплаквания и възражения

7.1 Аварии

Условия по КР №69/2005 год.

Докладване


Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да спазва Утвърден план за действие при аварии,съгласуван с ДА”Гражданска защита и общинската постоянна комисия за защина на населението при бедствия,аварии и катастрофи

Прилага се План за БАК.

През 2010г. няма възникнали аварийни ситуации в дейността на „БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД свързани с въздействие върху околната среда - Таблица 9.
7.2.Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталацията,за която е издадено КР


Условия по КР №69/2005Гг.


Докладване

Притежателят на КР е задължен да уведомява РИОСВ за всички постъпили оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталацията,за която е издадено КР.Информацията се докладва в Таблица 10.


8.Подписване на годишния доклад


ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №69/2005г. на фирма “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата:30.03.2011 год.


Подпис:……………………………………/инж. Вл.Сърбова/
Име на подписващия: инж.Владка Пенчева Сърбова


П Р И Л О Ж Е Н И Я
Таблица 1. Изпускания по PRTR


.


CAS номер


Замърсител


Емисионно прагове

(колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)

kg/год.

Праг за производство, обработка или употреба (колона 3)

kg/год.

във въздух (колона1а)

кg/год.

във води (колона1б)

kg/год.

В почва (колона1с)

kg/год.

1#

74-82-8

Метан (СН4)

100 000

-

-

-

*

2#

630-08-0

Въглероден оксид (СО)

500 000

-

-

-

*

22688.

3#


124-38-9

въглероден диоксид (С02)

100 милиона-

-

-

*

4#
Хидро-флуоро-въглероди (HFCs)

100


-


-


-


*


5#

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)

10 000

-

-

-

*

6#

7664-41-7

Амоняк (NH3)

10000

-

-

-

10000

7#
ЛОС без метан

(NMVOC)


100000

-

-

-

*

a8#
Азотни оксиди

(NOX/NO2)

100000
-


-


*


1497.6

9#
Терфлуоровъглероди (PFCs)

100


-


-


-


*


10#


2551-62-4


Серен хексафлуорид (SF6)

50


-


-


-


*


11#

Серни оксиди

(SOx/SO2)


150 000

-


-


-


*


-

-

-

-

*


12#
Общ азот

-10000

10000

13#
Общ фосфор

-10000

10000

14#
Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs)
-

-

100

10000

15#
Хлорофлуоро-въглероди (CFCs)-


-


100


10000


16#
Халогенни въглеводороди
-


-


100


10000


17#

7440-38-2

Арсен и съединенията му (като As)


0

0

18#


7440-43-9

Садмий и съединения като Cd)


5

5

19#

7440-47-3

Хром и съединенията му (като Сг)200

10000

-


-

-

-

20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Си)500

10000

-


-

-

-

21#


7439-97-6

Живак и съединенията му (като Hg)


5

5

22#

7440-02-0

Никел и съединенията му (като Ni)


500

10000

23#


7439-92-1

Олово и съединенията му (като РЬ)


50

50

24#


7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)1000

10000

--

-

-

25

15972-60-8

Алахлор

-5

10000

26

309-00-2

Алдрин0


1

1

27

1912-24-9

Атразин0

-5

10000

28

57-74-9

Chlordane


1

1

29

143-50-0

Chlordecone


1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinphos

-5

10000

31

85535-84-8

Хлороалкани, С 10-С13

-10

10000

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

-5

10000

33

50-29-3

DOT


1

1

34#

107-06-2

1,2-дихлоретан (EDC)


100

10000

35#

75-09-2

Дихлорметан (DCM)


100

10000

36

60-57-1

Dieldrin


1

1

37

330-54-1

Diuron

-5

10000

38

115-29-7

Ендосулфан

-5

10000

39

72-20-8

Ендрин


1

1

40#
Халогенирани орган, съедин. (като АОХ)

-1000

10000

41

76-44-8

Хептахлор


1

1

42#


118-74-1

Хексахлорбензол (НСВ)


1

5

43#


87-68-3

Хексахлорбутадиен (HCBD)

-5

10000

44

608-73-1

l,2,3,4,5,6- (хексахлорциклохексан HСН)


1

10

45

58-89-9

DLindane


1

1

46

2385-85-5

Mirex


1

1

47#PCDD+PCDF (диоксини и фурани) като Teq)0.001


0.001


48

608-93-5

Пентахлорбензол


5

50
87-86-5

Пентахлорфенол


5

10000

49#
(РСР)
50


1336-36-3


Полихлорирани бифенили (PCBs)

1


50


51

122-34-9

Simazine

_5

10000

52#

127-18-4

Tетрахлоретилен (PER)
-

-

1000

10000

53#

56-23-5

Тетрахлорметан (ТСМ)
-


-


1000


10000


54#

2002 Г-48-1

Tрихлорбензоли (TCBs)
-


-


1000


10000


55#

71-55-6

1,1,1 -трихлоретан
-

-

1000

10000

56

79-34-5

1,1,2,2-тетрахлоретан-

-

1000


10000


57#

79-01-6

Tрихлоретилен
-

-

1000

10000

58#

67-66-3

Трихлорометан
-

-

1000

10000

59

8001-35-2

Toxaphene


1

1

60

75-01-4

Винилхлорид


100

10000

61

120-12-7

Антрацен


50

50

62#

71-43-2

Бензол


2000 (като ВТЕХ)

10000

63#
Бромирани дифенилетери (PBDE)

-

5


10000

64Nonylphenol

ethoxylates (NP/NPEs)

и свързаните съедин.

-5

10000


651 00-4 1 -4


Етилов бензол-
2000

(като


ВТЕХ)

1000066

75-21-8

Етиленов оксид


100

10000

67

34123-59-6

Isoproturon

-5

10000

68

91-20-3

Нафталин


100

10000

69#Съединения на

Оrganotin (като

общ Sn)

-50

10000


70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (dehp)100


10000


71#


108-95-2

Феноли

(като общ С)

200


10000


72#

Полициклични

ароматни въглеводороди (PAHs)250


5073


108-88-3


Толуол

-
2000

(като


ВТЕХ)

1000074
Tributyltin и неговите

Съединения51000075
Тributyltin и

неговите съединения

5


10000


76#
Общ органичен

въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3)


-

50000
1843.2

-


-


**77

1582-09-8

Trifluralin

_5

10000

78

1330-20-7

Xylenes

-2000 (като ВТЕХ)

10000

79#
Хлориди (като общ

Cl)


-2 млн.


100003


80#
Хлор и неорганични съединения (като НС1)
-


-


-


10 000


81

1332-21-4

Азбест


10

100003

82#
Цианиди (като общ

CN)


-


500


10000


83#

Флуориди (като общ F)

-10000

100003

84#

Флуор и неорганични съединения (като HF)
-


-


-


10000


85#


74-90-8

Циановодород

(HCN)

-


-


-


10000


86#

Прахови частици

50 000

3553.9

-

-

-

*Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница