Доклад за изпълнение на дейностите по комплексно


Емисии в атмосферния въздухстраница7/8
Дата01.08.2018
Размер0.8 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

Емисии в атмосферния въздух


Таблица 2. Изпускания във въздуха


Параметър


Единица


НДЕ съгласно |КР

Резултати

Непрекъснат

От

мониторинг

________

Периодичен

Честота на мониторинг

Съответствие


NOx

Mg/Nm3

500
14.35

На 2 год

14.35 – 100%

SO2

Mg/Nm3

750
0

На 2 год

0 – 100%

HF

Mg/Nm3

5
<0,1

На 2 год

<0,1 – 100%

TOC

Mg/Nm3

20
17.63

На 2 год

17,63 – 100%

ОЛОВО

Mg/Nm3

3
<0,00005

На 2 год

<0,00005 – 100%

ПрахMg/Nm3

40

-

34

На 2 год

34 – 100%


** - данните са от директни замервания, “Пехливанов инженеринг”ООД “ЛИПГЕИ” СОФИЯ

* -
Таблица 3. Емисии в отпадъчни води/производствени,охлаждащи,битово-фекални и/или дъждовни/ във водни обекти/канализация

Таблица 3.1 – м.август

Параметър

евиница

НДЕ

Съгласно КР

Резултати от

мониторинга

Честота на

мониторинга

Съответствие

Дебит на отпадъчните води

М3/ден

М3/час

М3/год15 20012501 път месечно1250 – 100%

рН

рН

6.0 – 8.5

8,10

1 път месечно

8,10 – 100%

Неразтворени вещества

Mg/dm3


50


62

1 път месечно

62 – 81%

БПК

Mg/dm3

15

1,7

1 път месечно

1,7 – 100%

ХПК

Mg/dm3

70

20

1 път месечно

20 – 100%

Други
Канализационната система на “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД няма самостоятелен колектор за дъждовни води, поради което те съвместно с производствените и битово-фекални отпадъчни води след смесване се заустват в канализацията .

Таблица 4. Образуване на отпадъци (по Условие 11.1 от КР)


Отпадък

1)

Код на отпадъка

Годишно количество,

t/y

Годишно количество

За единица продукт

Временно съхранение на площадката

Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма

съответствие

К-во определено с КР

Реално измерено

К-ва определени с КР

Реално измерено

Отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми-камъни от преработка на глината

1

01.01.02

90

0,45

0,00011

0,0000238

Да

Да-

Да

Отпадъчна смес преди термично обработване-от формоване на изделията

2

101201

300

55

Няма норма

0,00291

Не

Оползотворяване

Да

Отпадъчни керамични изделия,тухли,плочки и стр.материали-след термично обработване-парчета тухли

3

101208

7200

55

0,06

0,00291

Да-Площадка

Да -продажба

Да

Стърготини,стружки и изрезки от черни метали

4

120101

0,1

0,1

Няма норма

0,0000052

Да-Площадка

Предаване на фирми

Да

Стърготини,стружки и изрезки от цветни метали

5

120103Няма норма

-


Други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки

6

130208*

0,5

0,25

Няма норма

0,0000132

Да-Площадка

Оползотворяване

Да

Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

7

130307*Няма норма

-


Други изолационни и топрераващи масла

8

130310*

0,3

0,3

Няма норма

0,00000159

Да-Площадка

Оползотворяване

Да

Пластмасови опаковки

9

150102
-

Няма норма

-

-Опаковки от дървесни материали

10

150103

2,5

2,5
0,000132

Да – Площадка

Оползотворяване

Да

Абсорбенти,филтърни м-ли-вкл.маслени филтри,неупоменати другаде,кърпи за изтриване и предпазни облекла,съдържащи ОВ-масл.филтри,конци,парцали

11

150202*
-

Няма норма

-

Не

Не

-

Излезли от употреба гуми

12

160103
0.150
0,000053

Да-Площадка

Частни лица

Да

Черни метали от ремонт на МПС

13

160117


Излязло от употреба оборудване,различно от упоменатите в кодове 160209 до 160212

14

160214

Оловни акумулаторни батерии

15

160601*

0,02Отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти

16

160708*


Облицовъчни и огнеупорни м-ли от неметалургични процеси,съдържащи ОВ

17

161105*Няма норма

-


Облицовъчни и огнеупорни м-ли от неметалургични процеси,различни от упоменатите в 161105-отработени огнеупорни плочи

18

161106Няма норма

-


Смеси от бетон,тухли,керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия,различни от упоменатите в 170106

19

170107Няма норма

-
-
Строителни материали,съдържащи азбест

20

17.06.05*


Отпадъци от желязо и стомана

21

191001


Няма норма

-


Флуоресцентни тръби и др.отпадъци,съдържащи живак

22

200121*

0,1Метали-износени работни части на машини и съоръжения,от бракуване

23

200140

95

104
0,00551

Да

Предаване на фирми

Да

Смесени битови отпадъци

24

20.03.01
-

Няма норма

-

НеКаталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница