Доклад за изпълнение на дейностите през 2012 г., за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г за оц"Земляне"страница1/16
Дата25.02.2018
Размер3.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

“ Топлофикация – София “-Е АД обект ОЦ “Земляне” Комплексно Разрешително № 37/2005 г.Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2012 г. , за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г. за ОЦ”Земляне”

София, 2013

Съдържание

1. Увод 4

2. Система за управление на околната среда 5

3. Използване на ресурси 12

3.1. Използване на вода 12

3.2. Използване на енергия 13

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 14

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 16

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 18

4.1. Доклад по Европеския регистър на емисиите на вредни вещества

( ЕРЕВВ ) и PRTR 18

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 19

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 24

4.4. Управление на отпадъците 27

4.5. Шум 30

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 305. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в

съответствие с условията на КР (ИППСУКР) 32

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 33

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 33

7.1. Аварии 33

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталациите, за които е издадено КР 338. Подписване на годишния доклад 34 Приложение I 35

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( производствени ,охлаждащи ,битово-фекални и дъждовни) във водни обекти / канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Приложение II-Приложенията са само на хартиен носител


 1. Документи за извършени измервания на емисии във въздуха

  1. Собствени периодични измервания

- Протокол №1456-ВК №1 от 05.04.2012 г.

- Протокол от изпитване №1456 -ВК. №1 от 12.04.2012 г.

- Протокол №1457-ВК №4 от 05.04.2012 г.

- Протокол от изпитване №1457- за ВК. №4 от 12.04.2012 г.

- Протокол №1457А-Парен котел №1 от 05.04.2012 г.

- Протокол от изпитване №1457А- Парен котел. №1 от 12.04.2012 г.

- Протокол №2325-ВК №1 от 21.12.2012 г.

- Протокол от изпитване №2325 -ВК. №1 от 28.12.2012 г.

- Протокол №2326-ВК №2 от 21.12.2012 г.

- Протокол от изпитване №2326 -ВК. №2 от 28.12.2012 г.

- Протокол №2327-ВК №3 от 21.12.2012 г.

- Протокол от изпитване №2327 -ВК. №3 от 28.12.2012 г.

- Протокол №2328-ВК №4 от 21.12.2012 г.

- Протокол от изпитване №2328 -ВК. №4 от 28.12.2012 г.

- Протокол №2329-Парен котел №3 от 21.12.2012 г.

- Протокол от изпитване №2329- Парен котел. №3 от 28.12.2012 г.
 1. Документи за извършени измервания на емисии в отпадни води

  1. Измервания от контролни органи

- Протокол №ОВ 1816 /20.03.2012г. от „Софийска вода”

 • Протокол №ОВ 7972 /19.11.2012г. от „Софийска вода”

 • Протокол № Д-2-1-130/10.04.2012 г. от “Топлофикация”ЕАД

 • Протокол № Д-2-1-359/21.11.2012 г. от “Топлофикация”ЕАД

 • Протокол № 8267/09.04.2012г. от „ Евротест-контрол” ЕАД

 • Протокол № 927/19.10.2012г. от „ Евротест-контрол” ЕАД

3 Документи за извършени собствени периодични измервания на подземни води • Протокол № Д-2-1-131/10.04.2012г за сондажен кладенец №1

 • Протокол № Д-2-1-132/10.04.2012г за сондажен кладенец №2

 • Протокол № Д-2-1-133/10.04.2012г за сондажен кладенец №3

 • Протокол № Д-2-1-134/10.04.2012г за сондажен кладенец №4

 • Протокол № Д-2-1-135/10.04.2012г за сондажен кладенец №5

 • Протокол № Д-2-1-136/10.04.2012г за сондажен кладенец №6

- Протокол №8268/09.04.2012г. от „ Евротест-контрол” ЕАД за сондажни кладенци от 1-6

 1. Документи за извършени собствени периодични измервания на емисии в почвите

 • Протокол No6914/03.08.2011 г. от изпитване на 5 бр. почвени проби
 1. Документи за извършени измервания за шум

- Протокол No 01-1792/29.11.2012 г от измерване
Приложение III

1. Методика за изчисляване на консумираните количества горива и за съответстие с изискванията на КР по усл. 8.3.2.3. табл. 3.3.2.

2. Методика за изчисляване на емитираните вредни вещества по методика “Corinair” 2006 табл. 9.2.1.1.

3. Изчисления СНИ
1. Увод


 • Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

ОЦ”Земляне”

 • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Гр.София ,ул “Костенец” №5

 • Регистрационен номер на КР;

№37/2005 г.

12.04.2005 г.

 • Дата на влизане в сила на КР;

30.04.2005г.

 • Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

“Топлофикация София “ЕАД , ул “Ястребец” №23 б ,

централа – 903 3033 тел.02 /958 68 08 факс 02/859 70 15

Изпълнителен Директор : инж. Стоян Цветанов


 • Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Гр.София, ул “Ястребец” №23 б

Тел. 02/958 22 17, факс 02/859 91 24,

Изпълнителен Директор : инж. Стоян Цветанов


 • Лице за контакти;

Инж.Николай Кювлиев –Директор ТР “Земляне”

Aнна Боянова – Инспектор,екология • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

Гр.София, п.к. 1680,ул.” Природа”№2 ,тел.02/859 40 62;

Гр.София,ул.”Костенец” №5 ,тел.02/9153948 А.Боянова, automat@mail.bg • Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията /

Експлоатация на горивна инсталация за производство на топлинна енергия –(607,6 MW) и изграждане и експлоатация на когенерираща инсталация за производство на електро и топлоенергия с парогазов модул (116 MW).

Отоплителна централа “Земляне” е разположена в индустриалната зона на гр. София - ул.”Костенец № 5”. В близост до централата са разположени бившият “Домостроителен комбинат”, база на “Интрансмаш”, фирма “Данон” и “Балкантон” .

Предназначението на ОЦ ”Земляне” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на югозападния район от гр. София. Чрез четири броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комлекси:

- По Западна землянска и Нова Западна Землянска магистрали се топлоснабдяват: ж.к.”Красно село”, “Борово”, ”Мотописта”, ”Стрелбище”,”Гоце Делчев”,”Бъкстон” и др.

- По Източна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Хиподрума”, ”Лагера”, ”Иван Вазов”, Медицинска академия и малка част от централната част на гр.София.

- По Северна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Сердика”, ж.к. “Красна поляна”, ж.к. ”Западен парк” и ж.к. ”Разсадника”.

Охладената вода постъпваща от потребителите се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към абонатите. Водогрейните котли работят със основно гориво природен газ. Като аварийно гориво се използва мазут съхраняван в 3 бр.мазутни резервоари. В централата е монтиран резервоар за съхранение на газьол за нуждите на временните отоплителни централи на гр.София. На водогрейни котли със ст. № 14 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – потребител – централа” се осъществява с монтираните 7 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на водата пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрува, омекотява и деаерира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.


 • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

607.6 MW

791 865,97 MWh –годишно количество произведена продукция • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Директор на ТР

Зам.Директор на топлоизточници

Инспектор-ЗБР

Инспектор-екология • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ – София

Адрес: п.к.1618, гр.София, бул.”Цар Борис III “ № 136, ет.10
 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията / инсталациите;

гр.Плевен 5800, ул. Чаталджа №60 п. к. 1237

Бюро гр.София, ул.”Лавеле” №16, етаж 3. тел/факс: +359 2 97334082. Система за управление на околната среда

Като част от изискванията, поставени към операторите на инсталации, осъществяващи дейности по Приложение 4 на ЗООС е прилагането на система за управление на околната среда.

Основните елементи на системата, чието прилагане се изисква от операторите, са определени в условие 5 на КР, както следва:


 • Структура и отговорности

Изготвени са и се поддържат списъците на персонала,който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията от КР и списък на лицата отговорни за изпълнение на условията в КР.

Отговорните лица са запознати с конкретните дейности, за които отговарят:


1. За изпълнение условията на КР

- инж. Борислав Дончев Костов - Зам. Директор

2. Управление на околната среда /усл.5/

- инж. Борислав Дончев Костов - Зам. Директор

- Анна Благоева Боянова - Инспектор екология

3. Водни ресурси /усл.8.1./

- инж. Йордан Велчев Каменски - Р-л отдел “ПТ”

4. Енергийни ресурси/усл.8.2./

- инж. Йордан Велчев Каменски - Р-л отдел “ПТ”

5. Консумация на спомагателни материали и горива/усл.8.3./

- инж. Йордан Велчев Каменски - Р-л отдел “ПТ”

- инж. Румен Стоянов Зарчев – Н-к цех “ Котелен”

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

- инж.Бойко Тодоров Боянов - “Техник-Механик”

6. Вредни емисии в атмосферата /усл.9./

- инж. Йордан Велчев Каменски - Р-л отдел “ПТ”

- Анна Благоева Боянова - Инспектор екология

7. Емисии в отпадните води /усл.10/

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

8. Управление на отпадъците /усл.11/

- Анна Благоева Боянова - Инспектор екология

- инж. Бойко Тодоров Боянов – Техник-механик

9. Шум /усл.12/

- инж. Бойко Тодоров Боянов – Техник-механик

- Анна Благоева Боянова - Инспектор екология

10. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване / усл.13/

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

- инж. Румен Стоянов Зарчев - Н-к цех "Котелен"


11. Предотвратяване и действия при аварии /усл.14/

- инж. Борислав Дончев Костов - Зам. Директор

- инж. Йордан Велчев Каменски - Р-л отдел ПТ

- инж. Димчо Георгиев Стоев - Специалист, Сигурност • Обучение

Основни критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и лицата са:

 1. Ниво на квалификация;

 2. Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение на условията на КР;

 3. Промени в нормативните документи, отнасящи се до дейността.

На базата на гореизброените критерии се изготвя годишна програма за обучение на персонала и лицата.Програмата се изготвя ,както следва:

 1. Използване на енергийни и водни ресурси – инж.Й.Каменски

 2. Опазване на почвата и подпочвените води – инж.Д.Найденова

 3. Управление на отпадъците – инж.Б.Боянов

 4. Предотвратяване и действия при аварии- инж.Д.Стоев

Програмата и графикът за провеждане на обучението за текущата година се изготвя до края на месец януари.

През 2012 г.беше проведено обучение по следните теми:

Управление на отпадъци.Събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци – м.септември

Мерки и процедури за предотвратяване и намаляване количествата на генерираните отпадъци- м. април

Енергийни ресурси. Консумация на енергия.Ефективно използване на съоръженията през пролетно-летния сезон– м. април

Ефективно използване на съоръженията през есенно-зимния сезон-м. ноември

Предотвратяване и действия при аварии –м. януари, м.март, м. юни, м. септември и м. декември

Емисии в отпадните води.Пределно допустими концентрации на вредни вещества в отпадните води.Работа на ЛПИ – м. октомври

Емисии в почвата. Пределно допустими концентрации на вредни вещества в подземните води.Водохимичен режим и опазване на околната среда – м. март


 • Обмен на информация

Изготвена е актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Изготвен е и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). • Документиране

Изготвени са :

- Актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- Актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

Списъците се актуализират при всяка настъпила промяна.


 • Управление на документи

- Изготвена е инструкция за актуализация на документите, изисквани от комплексното разрешително и Инструкция за иземване на невалидната документация.

- Документите и информацията се поддържат на площадката за която е издадено КР.

- Невалидната документация се изземва от инспектор екология,посредством протокол и се съхраняват в архив.Отговорник за архива е Инспектор екология на централата.


 • Оперативно управление

- Изготвени са всички изисквани от разрешителното инструкции.

- Изготвена е и се прилага инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели.

- Изготвена е и се прилага инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Следят се техническите показатели на вода,енергия,спомагателни материали и горива,емисии в атмосферата, емисии в отпадните води, управление на отпадъците ,шум, подземни води, почви и се изготвя периодична оценка на съответствието на стойностите с определените такива в КР.

При несъотвествие или възникнало събитие водещо до замърсяване на околната среда, със заповед на Директора на ТР”Земляне” се създава комисия.

Комисията проверява документацията водена от съответното отговорно лице за регистриране и документиране на несъответствие.

Комисията определя причините за възникналото несъответствие или събитие.

Комисията документира причините за възникнало несъответствие в протокол, дава оценката за спазване изискванията на експлоатационните, ремонтните и инструкциите по безопасност .

Комисията е длъжна да направи план с коригиращи действия, които се вписват в протокол.


 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Изготвена е и се прилага инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

През 2012 г. в ОЦ ”Земляне” не е имало авария налагаща преразглеждане на инструкцията.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

През 2012 г. в ОЦ “Земляне” не е имало аварийни ситуации, свързани с въздействие върху околната среда: пропуск на природен газ и възникване на пожар, теч на гориво от горивен резервоар, пожар в горивен резервоар, възникване на пожар от късо съединение на трансформатор, пропуск на солен разтвор от резервоар или тръбопровод, залпови изхвърляния на вредни вещества при горивен процес.

- Изготвена е и се прилага инструкция за подготовка на персонала отговорен за изпълнение на ”План за действие при бедствия и аварии”.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на ”Плана за действие при аварии”.

Провеждат се занятия на всеки три месеца. Контролът се извършва от Зам.Директора .

Екипа е обучен и готов за ликвидиране на авариите. Съоръженията и средствата за безопастност са в добро състояние и са годни за действия. Персоналът действа бързо и организирано съгласно плана.

- Изготвена е и се прилага инструкция за избор на сборни пунктове и най-подходящи пътища за извеждане на работниците в ОЦ “Земляне” от района на евентуална авария.

Съставена е евакуационна команда, одобрена от Директора на района..Съществува схема за евакуация на площадката на ОЦ “Земляне”.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на причините довели до авария и предприемане на коригиращи действия.

През 2012 г. няма възникнали аварии на технологичния режим, свързани с изключване на основни и спомагателни съоръжения при природни бедствия (земетресения, пожар, наводненя и др.)

През 2012 г. са възникнали 37 бр. нарушения на технологичните режими , като 25 бр. от тях поради смущения в ел.захранването.Непроизведената топлинна енергия е 1368,27 МВч. Продължителността на изключванията е общо 29,40 ч.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на авария.

За оповестяване се използват: телефонна връзка, радиотелефон “ЛЕН”- настроен за връзка с гражданска защита – район “Красно село” , радиостанция “МАКСОН” осигуряваща постоянна връзка с Териториална диспечерска служба в “Топлофикация София”ЕАД и радиостанция “Моторола” осъществяваща връзка между Зам.Директор на ОЦ “Земляне”- командна зала – началик отдели и цехове.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на личните средства за лична защита.

Персонала в ОЦ “Земляне” е оборудван с лични маски, които предпазват от вредни газове. В командна зала се съхраняват костюмите и изолиращи дихателни апарати за гасене на пожар.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможни аварии (пожар), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

В ОЦ “Земляне” за противодействия при пожар се поддържат в изправност преносими пожарогасители (унивесални „Ятрус” и пожарогасители със СО2), вътрешни пожарни кранове и външни пожарни хидранти. Преносимите пожарогасители са заредени през м. март 2012 г.

- Изготвена е и се прилага инструкция за редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при авария.

През м. февруари 2011 г.,поради промяна в състава е издадена Заповед за състава на “Постоянната комисия” за защита на персонала и населението при аварии, бедствия и катастрофи и Заповед за наименованията, отговорниците и състава на формированията за действията при аварии, бедствия и катастрофи. Заповедите са приложени в Плана за действие при аварии.

- Изготвена е и се прилага инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера по оповестяването.

Актуализацията на списъка е направена през м.ноемри 2012 г. и е приложен към Плана за действия при аварии.


 • Записи

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР.

Данните на показателите (вода, ел.енергия, гориво, йонообменни смоли, пропан-бутан, кислород и др.) се записват в журнал и се нанасят в месечните таблици за съответствия с изискванията в КР.

През 2012г. няма несъответствия с показателите на КР.

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установявените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

През 2012 г. не са констатирани несъответствия и не са предприемани корегиращи действия.

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване.

През 2012 г. в ОЦ “Земляне” не е включвано и монтирано ново оборудване.

- Изготвен е и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

В ОЦ “Земляне” се изготвя и съхранява следната документация, доказваща съответствие с изискванията на КР: Протоколи за произведена енергия за месеца; справка “Баланс на водите по потоци” за месеца; таблица за съответствие с показателите на КР; технико- икономически показатели на ВХР; протоколи за консумирана топлинна енергия за собствени нужди;дневник на дефектите; дневници за изразходвани количества масла, кислород, пропан-бутан; таблица за йонообменна смола, кварцов пясък, разсол; справки за налични количества мазут, газьол; протоколи от измервания на независими лицензирани фирми за емисии на въздух,собствени непрекъснати измервания на емисиите на въздуха ,отпадни води и почви; протоколи от мониторинга на сондажната вода; отчетни книги за генерирани количества отпадъци; протоколи за нива на шум.

Изготвя се и се съхранява информацията/документите, изисквани от условията в КР и се предоставят на компетентните органи. • Докладване

При поискване от компетентния орган се предоставя необходимата информация по условията от КР.Всяка година в срок до 31 март се предоставя Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

 • Актуализация на СУОС

- През 2012 г. не е се е налагало актуализация на системата за управление на околната среда.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. – За ползването на вода от подземни водоизточници има издадено разрешително от Басейнова дирекция за водоползването по реда на закона за водите.За доставка на вода от други оператори има актуален договор.

Условие 8.1.2. – През 2012 г. не е превишено количеството използвана вода за производствени нужди посочени в таблица 8.1.2.

Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт , съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Питейна вода
2,5 х10-1 м3/MWh

19 477 м3

2,4х10-2 м3/MWh

Да

Сондажна вода
7х10-1

м3/MWh334 626 м3

4,2х10-1 м3/MWh

Да

Условие 8.1.2.1.;8.1.3.1.;8.1.3.2.– Собствениците на “Топлофикация София “ ЕАД са в период на проучване за бъдещо изграждане на когенераторна инсталация в ОЦ “Земляне”.

Условия 8.1.3. – Измерването на количеството използвана подземна и петейна вода за производствени нужди става, чрез измервателните устройства посочени в заявлението.

Условие 8.1.4. – Процесите/оборудване, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди са :

  • компенсиране на загубите на вода в топлопреносната мрежа ;

  • производство на пара в ПК;

  • регенерация на NA-катионитови и Cl-хлоранионитни филтри във ВПИ.

Условие 8.1.5.- Експлоатационния персонал е обучен за работа с парни котли и спомагателни съоръжения.Поддържат се постоянни параметри в деаератора.При отклонения от норми се установяват причините за нарушените параметри. През 2012г. не са допуснати отклонения от нормите при работата на парните котли.Параметрите се записват в сменен журнал и в информационната система.

Условие 8.1.6.- През 2012 г. няма констатирани пробиви на водопроводната мрежа, не са установени течове и не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.7.1. - Ежедневно се записват в дневник показанията на броячите на количествата питейна и сондажна вода. Ежедневно се изчислява консумацията, въвежда в електронна таблица и се отразява в ежедневна справка. Ежемесечно се изчислява консумацията на питейна вода и се отразява в справка “Баланс на водите по потоци”.Ежемесечно консумацията се въвежда в електронна таблица за сравняване с изискванията на КР.Ежегодно се изготвя доклад за технико-икономическите показатели.

Условие 8.1.7.2. – Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените водни количества с определени такива в КР.

Условие 8.1.2. – През 2012 г. няма установени несъответствие и не са предприемани коригиращи действия.

Условия 8.1.7.3. – Веднъж седмично се обхожда водопроводната мрежа за установяване на течове. Резултатите се записват в дневник.Веднъж на два месеца се събира комисия за обстоен преглед състоянието на тръбопровода за питейна вода.Съставя се протокол за годността и експлостацията на водопровода.

През 2012 г. не са установени течове на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия.Условие 8.1.8.1.- Има съответствие на количеството използвана вода изразено като годишна консумация на производствената вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2.

Условие 8.1.8.2.- Спазени са изискванията в таблица 8.1.2.През 2012 г. не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.1.8.3. и Условия 8.1.8.4.– През 2012 г. не са констатирани течове на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия.Обходите се отразяват в дневник съгласно условие 8.1.6.
3.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1. – През 2012 г. не са превишени стойностите за консумация на електро и топлоенергия, посочени в таблица 8.2.1. от КР.


Електроенергия/ Топлоенергия

Количество за единица продукт , съгласно КР

Използвано годишно количество за единица продукт

Съответствие

Електроенергия

3,8х10-2 MWh/ MWh

1,9x10-2MWh/ MWh

Да

Топлоенергия

3,55х10-2 MWh/ MWh

1,1x10-2 MWh/ MWh

Да


Условие 8.2.1.1.- Измерването на консумираната електроенергия е постоянно и се отчита ежедневно и ежемесечно.То се документира в специален дневник и се въвеждат в база данни в отдел “ПТ” и в ежедневни справки. Ежемесечно се отчита енергията на основните съоръжения на всяко 1-во число.

Условие 8.2.2. – Инструкцията се изпълнява от сменния персонал и при констатиране на повреди на инсталацията се записва в дневник за повреди. Установява се причината и се отстранява повредата.Топлообменниците са топлинно изолирани.Операторите на смяна и на гл. ел.табло извършват прегледи на съоръженията съгласно маршрутна карта.

Условие 8.2.3. – Инструкцията се изпълнява от експлоатационния и ремонтен персонал на ОЦ “Земляне”.Ежечасно се обхождат тръбопроводите и се проверява за пропуски.Ежедневно ремонтния персонал прави контрол по пропуски на флуид. Констатиране на пропуски от тръбопроводите или арматурата се записват в журнал за повреди в командна зала. В зависимост от категорията на тръбопровода и арматурата се пуска заявка или наряд при наличие на повреда.През 2012 г. са отстранявани течове по екранни тръби и конвективни пакети на ВК-4 .

Условие 8.2.4.1. – Отчитане и документиране на количеството ел.енергия се извършва на всяко 1-во число от месеца.Дежурния на смяна отчита показанията на контролните електромери. Изчислява месечното потребление на активна енергия. Резултатите се документират в дневник, и се въвеждат в база данни на отдел “ПТ” и в ежедневни справки.

Измерването и документирането на количеството топлоенергия се записва в сменна ведомост от оператор ВК.Отчетник отдел “ПТ” въвежда броячите за деня в екселски файл и изготвя ежедневна справка.Ежедневната справка се предоставя в “Топлофикация София”-ЕАД. Ежемесечно се изготвя протокол за произведена топлинна енергия, разход на енергия за деаериране.Ежемесечно се въвеждат данни в табличен вид за съответствие съгласно изискванията на КР.Условие 8.2.4.2. – Ежемесечно се извършва съответствието на документираните количества електро и топлоенергия.През 2012 г.няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.2.4.3. – Ежедневно от старши оператор ВК се води сменен дневник, в който се записват резултатите от проверките на състоянието на топлопреносната мрежа.Веднъж годишно се прави проверка на тръбопроводните участъци.Пълен контрол през 2012 г. на тръбопроводите се проведе по време на спиране на централата.По време на контрола не бяха установени загуби или нарушения на целостта на топлопреносната мрежа.

Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.Условие 8.2.4.4. – Води се дневник за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателни части на техническото оборудване. Ежемесечно се извършват проверки на съоръженията.

Условие 8.2.5.1. – Спазени са изискванията в таблица 8.2.1. и няма установени несъответствия.Годишна консумацияна електроенергия - 1,9x10-2MWh/ MWh; годишна консумация на топлоенергия -1,1x10-2 MWh/ MWh

Условие 8.2.5.2. – Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Предприети мерки за намаляване потреблението на електрическа и топлинна енергия. 1. Въведено регулиране на хидравличните режими по налягания в крайни точки на Западна , Източна и Северна землянски магистрали.

 2. Реконструкции по топлопреносната мрежа, като старите тръбопроводи се подменят с нови, което води до намаляване на загубите по мрежата респ. консумацията на топлинна енергия.

 3. Въвеждат се в експлоатация нови абонатни станции с автоматично управление.

 4. Монтиране на честотен инвертор за регулиране оборотите двигателя на помпа сурова вода №2 в химичен цех ( ВПИ ).

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива по Условие 8.3.2.1. – Измерването на маслото за зъбни предавки става посредством лейка с обем от 5 л. Маслото се използва за мрежови и рециркулационни помпи.Води се дневник, в който се записват разходите на масло за седмицата.

Разхода на кислород се отразява в дневник и се въвежда в електронна таблица. Измерването на кислород става посредством разходомер и налягане на кислорода в стоманената бутилка.

Разхода на пропан-бутан се отразява в дневник всеки месец и се отразява в електронна таблица.Разхода се измерва посредством тежестта на бутилката.

Количествата на йонообменна смола се отразяват в дневник и се въвеждат в таблица.

Изразходваното количество кварцов пясък се отразява в дневник и се въвежда в таблица.

Изразходваните количества разсол се отразяват в дневник и се въвеждат в таблица. Разходът на разсол се измерва с електронен нивомер, като на всяко отчетено ниво отговаря определен обем по приложена таблица.

Измерените и изчислени количества спомагателни материали се отнасят към произведената топлинна енергия за съответния период и се получава количество спомагателни материали за единица продукция.

Измерването на използваното количество мазут става посредством ролетка, която е проверена от фирма имаща лиценз за тази дейност. Разхода на мазут се отразява в ежедневни справки представяни в “ Топлофикация София”ЕАД. В началото на всеки месец се извършва инвентаризация на горивото, като се измерва нивото и температурата в резервоара. Изготвя се справка за наличното количество и се представя в „Топлофикация София”ЕАД.

Консумирания природен газ се отчита с разходомер монтиран в ГРС-4.Измерването на входа на ОЦ “Земляне” става посредством бленди (лятна и зимна), които ежегодно подлежат на метрологичен контрол.Ежечасно се вписва в сведение разхода на природен газ.Ежедневно се пресмята консумацията на природен газ и се вписва в дневник.Данните се въвеждат в база данни на отдел “ПТ” и предоставят в “Топлофикация София” ЕАД. Годишната консумация на природен газ е сумата от консумациите по месеци.

Условие 8.3.2.3. – Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените и изчислени количества на спомагателни материали и горива. Инструкцията съдържа мерки за установяване на причините за несъответствията с разходните норми.

Таблица 3.3.2.Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт , съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Разсол

2 640 t/y

1,65х103

t/MWh


979,8 t

1,2х10-3 t/MWh


Да

Йонообменна смола “Wofatit-KSB”

3 t/y

1,8х10-6

t/MWh


0

0

Да

Йонообменна смола “AmberJeit-1200 Na”

35 t/y

2,2х10-5

t/MWh


0

0

Да

Йонообменна смола “Amberleit-410”

10 t/y

6,2х10-6

t/MWh


0

0

Да

Кварцов пясък фракция 1,6-2мм

6 t/y

3,75х10-6

M3/MWh0

0

Да

Кварцов пясък фракция 0,63-1,6 мм

25 t/y

1,6х10-5

M3/MWh0

0

Да

Масла за зъбни предавки

0,5 t/y

2,17х10-7

M3/MWh0,24 m3

3,0х10-7

m3/MWhне

Кислород

1,8 t/y

8,7х10-4

M3MWh384 m3

4,8х10-4

m3/MWhДа

Таблица 3.3.3.

Горива

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт , съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Природен газ

320 000

(хил Nm3)136,05 Nm3/MWh

87 263 000 Nm3(хил Nm3)

111,852

Nm3/MWhДа

Мазут

12 600 т/г

0,160 t/MWh

1217 т/г

0,104t/MWh

Да

Пропан

2 т/г

2х10-6 t/MWh

0,41 t

0,5 х 10-7t/MWh


Да
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница