Доклад за изпълнение на дейностите през 2012 г., за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г за оц"Земляне"страница2/16
Дата25.02.2018
Размер3.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Общо произведена енергия Q от.- 791865,96 МWh
Условие 8.3.3.2. – През 2012 г. са установени несъответствия при употребеното годишно количество масла за зъбни предавки спрямо произведената продукция в MWh.Съществува несъответствие в специфичния разход на масла за зъбни предавки,което се дължи на два фактора:

1.През месеците април,август,септември,октомври и ноември има несъответствие поради малко производство на топлинна енергия през тези месеци.

2.Несъответствието в годишен аспект се дължи и на това,че през месеците май,юни и юли ОЦ ”Земляне” не е произвеждало топлинна енергия,а този спомагателен материал се използва през тези месеци при ремонта на съоръженията.

Предприети действие за отстраняване на несъответствието- Уплътняване на картерите на помпите с нови уплътнителни листове,за пълно намаляване на разхода на масло.Също така се подмени бутален компресор за управление на въздуха на горелките на котлите с винтов компресор,което сведе до минимум загубата на масло по участъците за управление.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.2. – Изграждането на обваловката приключи през м. октомври 2006 г. Обваловките на резервоарите с № 7,9,10,11и 12 отговарят на изискванията на КР.

Капацитета на обваловките е достатъчен да поема обема на резервоарите.Условие 8.3.4.3 – На всяко тримесечие се събира комисия за да извърши проверка на годността на всички средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване на резервоарите.

През 2012 г. комисия констатира, че няма разливи от резервоарите за мазут,газьол и разсол. Обваловките на резервоарите са чисти от механични отпадъци и са годни за експлоатация.Условие 8.3.4.5. - В обваловите зони няма наличие на гравитачна връзка с канализацията.

Условие 8.3.4.6. – На резервоарите за мазут са монтирани нивомери тип “Level Radar –BM70” за да контролират нивата на резервоарите с цел предотвратяване преливането на мазутните резервоари. При ниво 11 м. задейства защита, която изключва работеща РМП и затваря задвижка към резервоара.На покрива на резервоара има отдушник и влазен отвор с вътрешна стълба.За да избегне кипене и преливане на мазут температурата не се превишава над 90 0.

През 2 години се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и тръбопроводи от акредитирана лаборатория. Води се дневник за действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки. През 2012 г. са направени две проверки на състоянието на обваловките на резервоарите за мазут и са съставени протоколи. Проверките установиха,че няма нарушение на изолацията на резервоарите. Няма пукнатини по обваловките. Изпълнени са предписанията по пожарна безопастност. Не са предприемани коригиращи действия..Условие 8.3.4.8. – Редовно се обхождат и проверяват съоръженията и резервоарите на площадката. Прави се редовен контрол по време на експлоатация и преди и след ремонт. През 2012 г. няма констатирани несъответствия.

Условие 8.3.4.9. – Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течовете, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите. Веднъж на смяна, дежурния обходчик обхожда площадката на ОЦ “Земляне”. При констатиране на течове, участъка се изолира и се записва в сменния дневник. Използват се графитни набивки, челни уплътнения за помпите и клингерит С-4300 за уплътнение между фланци.През 2012 г. няма констатирани течове и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.3.4.12.3. – Установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води.

През 2012 г. не са констатирани разливи в почвите и подземните води.Няма разливи от мазут, газьол и разсол.Ежедневно се прави обход около резервоарите и не е отбелязано в дневник за наличието на разливи.

- Предвиждани технически мерки.


 • През 2 год. се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и тръбопроводи от акредитирана лаборатория.

 • Проверка състоянието на обваловъчните зони и при необходимост предприемане на технически мерки за съответствие с изискванията на КР.

- Доказателство за съответствие на предвидените технически мерки с изискваниятана прилагане на НДНТ.
Условие 8.3.4.13.1. - Обобщени данни от извършени проверки съгласно Условие 8.3.4.6. и 8.3.4.8.

1. Площадки на които се извършват проверките :

- Мазутни резервоари

- Газопровод

- Склад за масло

- Склад за съхранение на кислород

- Склад за съхранение на пропан-бутан

2. Брой установени несъответствия

Водят се дневници за разход на спомагателни материали. Всеки месец се сумират седмичните разходи и количествата се записват в електронни таблици за съответствия. През 2011 г. количествата на спомагателни материали по Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.8. отговарят на изискванията от КР. Няма установени несъответствия.

3. Причини за несъответствие – не са констатирани несъответствия

4. Предприети корективни действия – не се е налагало да се предприемат корективни действия.
Условие 8.3.4.13.2. - Обобщени данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по Условие 8.3.4.9.
Тръбопроводите за транспортиране на течни и газообразни продукти през периода 2012 г. са в добро техническо състояние и отговарят на изискванията за безопасна експлоатация. Извършват се ежедневни обходи, които се отразяват в дневник. Не са констатирани течове от фланцови съединения и нарушения целостта на метала.


4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА


  1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И

PRTR

Прагови стойностти на замърсители във въздуха

От горивните процеси на съоръженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните вредни вещества във въздуха съгласно табл.№1 за PRTR информация: • Въглероден оксид(СО) CAS номер-630-08-0

 • Въглероден диоксид (СО2) CAS номер-124-38-9

 • Азотни оксиди (NOx/NО2)

 • Серни оксиди (SOx/SО2)

 • Фини прахови частици<10


Прагови стойностти на замърсители във водите.

От производствения процес на съораженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните замърсители във водите съгласно табл.№1 за PRTR информация:
 • Хром и съединенията му(Cr) CAS номер-7440-47-3

 • Мед и съединенията му(Cu) CAS номер-7440-50-8

 • Цинк и съединенията му (Zn) CAS номер-7440-66-6

През 2012 г. няма превишаване на стойносттите по зададените прагове.  1. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Образуват се от горивните процеси на 5 бр. водогрейни котли и 3 бр.парни котли.В ОЦ ”Земляне” през месец ноември 2010 г. се въведе система за непрекъснат мониторинг на емисиите в атмосферата. Всеки месец се представят месечни доклади за СНИ.Измерват се показателите :NOx, NO2, NO, CO, CO2, O2, влага,температура на димните газове, налягане на димните газове, дебит на димните газове, термична мощност.
В Таблица № 9.2. сa отразени количествата вредни вещества, които са изчислени по методиката “Corrinair”.

Условие 9.2.1. и условие 9.2.2 - таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. - Дебит на газове – по изисление

Източник


Дебит

Работни часове

Дебит

По комл. Разрешително
Nm3/год

H

Nm3/h

Nm3/h

ВК-1

231 473 434

3 428

67 524

159 700

ВК-2

211 235 707

3 110

67 921

159 700

ВК-3

234 129 111

3 773

62 054

159 700

Комин №1

676 838 252

4 429

152 820

479 100

ВК-4

197 455 834

3 504

56 352

159 700

ВК-5

41 854 148

972

43 060

159 700

Комин №2

239 309 981

3 782

63 276

319 400

Комин №3

13 485 873

3 076

4 384

11 300

Комин №4

31 488

8

3 936

11 300

Комин №5

9 666 988

2 945

3 282

11 300
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница