Доклад за изпълнение на дейностите през 2012 г., за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г за оц"Земляне"страница3/16
Дата25.02.2018
Размер3.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Условие 9.2.1. - таблица 9.2.1.1. - Дебит на газове за водогрейни котли отчетено по СНИ

Източник


Дебит

Работни часове

Дебит

По комл. Разрешително
Nm3/год

H

Nm3/h

Nm3/h

Комин №1

686 260 480

4 429

154 947

479 100

Комин №2

169 942 197

3 782

44 935

319 400

Спазено е Условие 9.2.1.и условие 9.2.2. Дебита на газовете от точковите източници през 2012 г. са в съответствие с изискванията на разрешителното.


Условие 9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2.

Емитирани количества вредни вещества , изчислени по методика „Corinair”

ИИзточник


Азотни оксиди Nox

Норма на Nox по компл, разреш.

Въглеродни оксиди СО

Норма на СО по компл. разреш.

Серни оксиди SО2

Норма на SО2 по компл, разреш.

Прах

Норма на прах по компл, разреш.
Кг/год

Кг/год

Кг/год

Кг/год

Кг/год

Кг/год

Кг/год

Кг/год

ВК-1

22 844

47 797

870

1 819

0

0

0

0

ВК-2

20 847

43 363

794

1 651

0

0

0

0

ВК-3

23 106

44 069

880

1 677

0

0

0

0

Комин №1

66 797

135 229


2 544


5 147


0

0

0

0


ВК-4

19 487

40 927

742

1 558

0

0

0

0

ВК-5

12 727

13 589

607

517

58 416

86 554

29

43

Комин №2

32 213

54 516


1 349

2 075

58 416

0

29

43

Комин №3 ПК-1

1 309

2 887


50


110


0

0


0

0


Комин №4 ПК-2

3

8


0


0


0

0


0

0


Комин №5 ПК-3

953


1 996


36


76


0

0

0

0

Общо ОЦ

101 276


194 636


3 979


7 408


58 416

86 554

29

43

Спазено е Условие 9.2.1. Емитираните количества вредни вещества са в съответствие с изискванията на разрешителното.
Условие 9.2.6.

През 2012 г. е използвано основно газообразно гориво, както и резервно гориво мазут.Посоченото количество мазут – 1217 т. е използвано през м.февруари за период от 184 часа.


Условие 9.6.2.

През 2012 г. е извършен собствен периодичен мониторинг на емисиите във димните газове съгласно изискванията на наредба №6 oт фирма “Пехливанов инженеринг” ООД “Липгей” –акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. Сертификат №5 ЛИК/валиден до 31.12.2012 г. издаден от ИА БСА. Срока на валидност на сертификата е продължен до 30.06.2013 г. съгласно заповед №8 / 04.01.2013 г. на ИА БСА.


Измервания са извършени, както следва:
1. Протокол от изпитване №1456 за водогреен котел №1 от 12.04.2012 г.


Eмисия

Измерено

mg/Nm3По усл. 9.2.1.1. от КР

mg/Nm3серни оксиди (SO2)

0

35

Прах

0,3

5

Методи за изпитване : БДС ISO 9096;Ф.М.03/08

Методи за определяне на емисията - Ф.М 03/08 БДС ISO 9096
2. Протокол от изпитване №1457 за водогреен котел №4 от 12.04.2012 г.


Eмисия

Измерено

mg/Nm3По усл. 9.2.1.1. от КР

mg/Nm3серни оксиди (SO2)

0

35

Прах

0,3

5

Методи за изпитване : БДС ISO 9096;Ф.М.03/08

Методи за определяне на емисията - Ф.М 03/08 БДС ISO 9096
3. Протокол от изпитване №1457 А за парен котел №1 от 12.04.2012 г.

Eмисия

Измерено

mg/Nm3По усл. 9.2.1.1. от КР

mg/Nm3въглероден диоксид (СО)

0

100

Азотни оксиди (NOx)

96

200

серни оксиди (SO2)

0

35

Прах

0,3

5

Методи за изпитване : БДС ISO 9096;Ф.М.03/08

Методи за определяне на емисията - Ф.М 03/08 БДС ISO 9096

4. Протокол от изпитване №2325 за водогреен котел №1 от 28.12.2012 г.


Eмисия

Измерено

mg/Nm3По усл. 9.2.1.1. от КР

mg/Nm3серни оксиди (SO2)

0

35

Прах

<0,3

5

Методи за изпитване : ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; БДС EN 14790:2006; Ф.М.03/08:2008

Методи за определяне на емисията - ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; Ф.М.03/08:2008
5. Протокол от изпитване №2326 за водогреен котел №2 от 28.12.2012 г.


Eмисия

Измерено

mg/Nm3По усл. 9.2.1.1. от КР

mg/Nm3серни оксиди (SO2)

0

35

Прах

<0,3

5

Методи за изпитване : ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; БДС EN 14790:2006; Ф.М.03/08:2008

Методи за определяне на емисията - ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; Ф.М.03/08:2008
6. Протокол от изпитване №2327 за водогреен котел №3 от 28.12.2012 г.


Eмисия

Измерено

mg/Nm3По усл. 9.2.1.1. от КР

mg/Nm3серни оксиди (SO2)

0

35

Прах

<0,3

5

Методи за изпитване : ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; БДС EN 14790:2006; Ф.М.03/08:2008

Методи за определяне на емисията - ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; Ф.М.03/08:2008
7. Протокол от изпитване №2328 за водогреен котел №4 от 28.12.2012 г.


Eмисия

Измерено

mg/Nm3По усл. 9.2.1.1. от КР

mg/Nm3серни оксиди (SO2)

0

35

Прах

<0,3

5

Методи за изпитване : ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; БДС EN 14790:2006; Ф.М.03/08:2008

Методи за определяне на емисията - ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; Ф.М.03/08:2008

8. Протокол от изпитване №2329 за парен котел №3 от 28.12.2012 г.

Eмисия

Измерено

mg/Nm3По усл. 9.2.1.1. от КР

mg/Nm3въглероден диоксид (СО)

0

100

Азотни оксиди NOx/NO;NO2/

88

200

серни оксиди (SO2)

0

35

Прах

<0,3

5

Методи за изпитване : ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; БДС EN 14790:2006; Ф.М.03/08:2008Методи за определяне на емисията - ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; Ф.М.03/08:2008
Емисиите на азотни оксиди и въглероден диоксид са в съответствие с изискванията на КР.
Условие 9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. за емисионните норми на емисиите на азотни оксиди (NOx), въглероден диоксид (СО), серни оксиди (SOx) и прах са в съответствие с изискванията на КР.
Условие 9.6.1.

Собствени непрекъснати измерванията за 2012 г.

Комин -1

NOx

1 м.

2 м.

3 м.

4 м.

5 м.

6 м.

119,703

152,66

142,769

104,86

0

0

7 м.

8 м.

9 м.

10 м.

11 м.

12 м.

0

102,908

77,37

98,34

103,74

135,82

CO

1 м.

2 м.

3 м.

4 м.

5 м.

6 м.

29,63

60,89

54,02

25,12

0

0

7 м.

8 м.

9 м.

10 м.

11 м.

12 м.

0

58,18

6,57

1,18

18,64

38,47


Комин -2

NOx

1 м.

2 м.

3 м.

4 м.

5 м.

6 м.

120,46

140,08

89,44

108,22

0

0

7 м.

8 м.

9 м.

10 м.

11 м.

12 м.

0

92,909

90,19

126,24

119,84

140,59

CO

1 м.

2 м.

3 м.

4 м.

5 м.

6 м.

18,28

23,30

12,98

16,129

0

0

7 м.

8 м.

9 м.

10 м.

11 м.

12 м.

0

7,301

14,78

25,28

28,44

37,96Изчислени NOx и CO (кг/год) по данни от СНИ - 2012 г. Условие 9.6.4.


 

Комин 1

Комин 2

OЦ - 2012г

 

дебит

NOx

CO

дебит

NOx

CO

дебит

NOx

CO

месец

Nм3

кг

кг

Nм3

кг

кг

Nм3

кг

кг

ян

151 978 490,57

18 389,41

4 631,72

40 392 398,35

4 968,22

777,60

192 370 888,92

23 357,63

5 409,32

фев

166 801 824,10

25 516,21

10 150,82

26 369 623,01

3 746,56

647,01

193 171 447,11

29 262,77

10 797,83

март

122 386 715,23

18 398,75

7 691,67

2 462 661,82

221,07

32,62

124 849 377,05

18 619,82

7 724,29

април

27 355 294,23

2 953,79

673,76

21 695 087,80

2 381,52

359,01

49 050 382,03

5 335,31

1 032,78

май

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юни

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

авг

134 991,42

66,68

37,70

13052743,85

1 210,54

85,88

13 187 735,27

1 277,22

123,58

сеп

2 790 706,47

215,67

20,75

9 036 231,50

921,69

156,18

11 826 937,97

1 137,36

176,93

окт

8 559 589,01

843,63

10,18

4 713 690,66

594,64

119,12

13 273 279,67

1 438,28

129,30

ное

68 217 700,57

6 825,48

1 066,17

16 975 851,77

2 020,57

482,97

85 193 552,34

8 846,05

1 549,14

дек

138 035 169,15

19 028,87

5 404,52

35 243 909,18

5 006,47

1 340,29

173 279 078,33

24 035,33

6 744,81

Сума

686 260 480,75

92 238,48

29 687,29

169 942 197,95

21 071,29

4 000,69

856 202 678,69

123 581,77

34 201,98
Условие 9.6.5.1. - Резултатите oт мониторинга се отразяват в протоколи от СПИ и месечни доклади от СНИ и се съхраняват в отдел “Производствено технологичен”(“ПТ”) и при инспектор екология.
Условие 9.6.5.2.- В отдел “ПТ” се съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисииите на вредни вещества (ЕРЕВВ).
Условие 9.6.5.3.- През 2012 г. са спазени мерките за предотвратяване на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества отразени в протокол.
Условие 9.6.5.4. - През 2012 г. не са постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.
Условие 9.6.5.5. - Резултатите от мониторинга и контролните измервания от ИАОС – гр.София се съхраняват в отдел “ПТ”.
4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В ОЦ “Земляне” се извършва мониторинг на работата на следните пречиствателни съоръжения: Сепариращи устройства I и II степен и инсталация “Чистко” за очистване на смесен поток отпадни води (производствени, охлаждащи и дъждовни).

В централата са налице следните потоци на отпадъчни води:

- Отпадъчна технологична вода  • Цех ВПИ – водата от извършване на ренегерации постъпва в каналите на цеха и от там в канализацията на централата.

  • Мазутно-помпена станция – водата от каналите на разтоварището, обваловките на горивните резервоари и дренажните канали постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства I ва и II ра степен.

От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

  • Главен корпус – отпадъчните води от регенерацията на филтри за омекотена вода към парокотелно постъпват по закрити канали в канализацията. Охлаждането на работещите помпи и компресори е оборотно с цел намаляването на загуби на вода.

  • Парокотелно – водата за продувки и дренажи на парните котли и съоръженията към тях, чрез дренажна система от тръбопроводи постъпва в канализацията.

- Битово-фекални води - постъпват от санитарните възли в канализацията от следните сгради:

Административна сграда

Цех ВПИ

Парокотелно

Мазутно-помпена станция

Електро цех

Строително ремонтен сектор

Автотранспорт

- Дъждовни води


  • От обваловките на резервоари за гориво и външни канали на разтоварището водата постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства I ва и II ра степен. От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

  • Сгради, пътища и др. дъждовната вода постъпва директно към канализацията.

Точка на заустване №1 е градската канализация.

Точка на пробовземане №1 е шахта №15 в ОЦ “Земляне”.


Условие 10.1.1.2.1. и Условие 10.1.1.2.2.- Пречиствателните съоръжения се поддържат в оптимален режим на работа, осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри под гранична стойност на замърсяване.Съдържанието на нефтопродукти се контролира на изхода.

- Сепариращи устройства II степен – анализът се извършва на всеки час при работещи сепариращи устройства.

- Изход на локална пречиствателна инсталация тип “Чистко” – анализ се извършва на всеки час при работеща ЛПИ.

- Точка на пробовземане “шахта №15” – анализ се извършва 3 пъти на ден.

Всички анализи се записват в журнал.

Лабораторни апарати за мониторинг на контролираните параметри са :

- Спектрофотометър –SPEKOL 11 дължина на вълната 340-850 nm

клас на точност ± 0,2 nm

- Фотоколориметър –КФК –2 –дължина на вълната 315-980 nm

клас на точност ± 0,3 %

- pH метър – ”WTW” –тип “LEVEL –1”- обхват 0 -14 pH

клас на точност ± 0,02 pH

Резервни части за пречиствателните съоръжения – необходимите резервни мембрани за дозаторните помпи се съхраняват в склада на цех “Химически”.
Условие 10.1.1.2.3. - Емисии в отпадните води

-Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са :  1. След сепариращи устройства Iва и IIра степен

Нефтопродукти – 500 mg/l

  1. След инсталация “Чистко”

Нефтопродукти –10 mg/dm3

pH - 8.0  8.5
Условие 10.1.1.2.4. - Пречиствателните съоръжения се поддържат в оптимален режим на работа осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри под граничната стойност на замърсяване. На всеки час на работещите пречиствателни съоръжения се прави оглед за наличие на пропуски и нарушения в режима на работа. При проблем в нормалната работа на локалната пречиствателна инсталацията, веднага се спира притока на замърсени отпадни води до отстраняване на повредата. При завишаване стойностите на нормираните показатели, веднага се изолират източниците на замърсяване.
Условие 10.1.3.2. - Емисии в отпадните води

- Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са :  1. След инсталация “Чистко”

Нефтопродукти –10 mg/dm3

pH - 8.0  8.5  1. Емисионните норми съгласно условие 10.1.2.1.преди заустване в канализацията са :

Нефтопродукти –15 mg/dm3

pH - 6.5  9.0

Неразтворени вещества – 400 mg/dm3

Желязо (общо) – 10 mg/dm3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница